Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

802. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008, stran 2012.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06, uradno prečiščeno besedilo, in 4/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. redni seji dne 21. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
V tem odloku se za Mestno občino Novo mesto za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na proračunske postavke, ki so oblikovane po dejavnostih tako, kot je predpisano s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Proračunske postavke so razdeljene na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(Razporejanje proračunskih sredstev)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa.
O prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno: ob pripravi poročila o izvrševanju proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Novo mesto se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
5. člen
(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
6. člen
(Vključevanje nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov v proračun)
Kot namenski prejemki proračuna občine se poleg prihodkov, določenih z zakonom, štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, požarna taksa, krajevni samoprispevek, vrnjena sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek in v proračunu ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
7. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2008 oblikujejo v višini 10.000 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
8. člen
(Proračunska rezerva)
Proračunska rezerva občine se v letu 2008 oblikuje v višini 10.000 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene, določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
Župan lahko samostojno odloča o porabi do višine 5.000 EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen in o tem pisno obvesti občinski svet. V primeru uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča občinski svet na predlog župana.
O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu proračuna.
9. člen
(Enkratne dotacije)
Župan lahko v okviru proračunske postavke 01 016004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo odloča o enkratni odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 850 EUR in ne more biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz proračuna tekočega leta.
10. člen
(Prevzemanje obveznosti v breme proračuna)
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog s svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.
11. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice uporabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Mestne občine Novo mesto.
12. člen
(Spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
13. člen
(Plačilni roki v breme občinskega proračuna)
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ki se plačujejo po posameznih situacijah, je plačilni rok 60. dan.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti je plačilni rok 30. dan.
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku, razen če se doseže nižjo ceno.
Predčasno plačilo obveznosti je možno izjemoma ob primernem popustu. Višino primernega popusta določi župan s sklepom.
14. člen
(Določbe, vezane na zakon, ki ureja javna naročila)
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnem naročanju. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi interne predpise.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
15. člen
(Upravljanje s premoženjem)
Občinski svet pooblašča župana za sprejemanje letnega načrta pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine Mestne občine Novo mesto do vključno vrednosti 20.000 EUR.
Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 2.000 EUR.
16. člen
(Odpis dolga)
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 208 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
17. člen
(Poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2008, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred sklicem skupščine, predložiti občini gradivo za sejo skupščine in revizijsko poročilo ter poročilo nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
18 člen
(Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)
Za izvrševanje proračuna Mestne občine Novo mesto je župan odgovoren občinskemu svetu.
Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.
Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca občinske uprave.
Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je odredbodajalec.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna.
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo župana prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanje proračuna.
Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o kratkoročnem zadolževanju.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2008 lahko dolgoročno zadolži do višine 2.500.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– nadgradnjo centralne čistilne naprave Novo mesto in hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Novo mesto,
– obnovo vrtca Ciciban na Ragovski,
– obnovo objekta Križatije.
Obseg poroštev in danih soglasij občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, in pravnih oseb, v katerih ima Mestna občina Novo mesto odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 EUR.
20. člen
(Obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja iz izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, in pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR ob soglasju občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2008.
Št. 007-5/2008
Novo mesto, dne 21. februarja 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost