Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

799. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku, stran 2010.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku
Št. 350-1/2008
Koper, dne 22. februarja 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 42., 43., 44., in 45. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 21. februarja 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku
1. člen
Besedilo 6. člen Odloka o komunalnem prispevku (Uradne objave, št. 42/00 ter Uradni list RS, št. 66/05) se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
a) na podlagi programa opremljanja;
b) kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu, v primeru gradnje stanovanjske stavbe z največ dvema stanovanjskima enotama in ko občinski organ pristojen za opremljanje stavbnih zemljišč, po predhodni preučitvi projektne dokumentacije ugotovi, da gre za opremljeno stavbno zemljišče oziroma, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Tako obravnavani poseg v prostor se naknadno vključi v program opremljanja, kateri bo izdelan po sprejemu občinskega prostorskega načrta.
Za izračun komunalnega prispevka na podlagi povprečja stroškov komunalne opreme se upošteva dejanska opremljenost stavbnega zemljišča.«
2. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, uvedenih pred uveljavitvijo tega odloka, dokonča po do sedaj veljavnih predpisih.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2008
Koper, dne 21. februarja 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria Mestne občine Koper (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul contributo afferente agli oneri di urbanizzazione
N.: 350-1/2008
Capodistria, 22 febbraio 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 179 della Legge sulla regolamentazione del territorio (G. U. della RS n. 110/02, 8/03-rett. e 58/03 – ZZK-1), in virtù degli articolo 42, 43, 44 e 45 della Legge sui terreni edificabili (G. U. della RS, n. 44/97), dell’articolo 21 della Legge sull’autonomia locale – ZLS – UPB2 (G. U. della RS, n. 94/07), visto l’articolo 82 della Legge sulla pianificazione territoriale (G. U. della RS, n. 33/07), per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 febbraio 2008 ha accolto il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul contributo afferente agli oneri di urbanizzazione
Articolo 1
Il testo dell’articolo 6 del Decreto sugli oneri di urbanizzazione (Bollettino ufficiale, n. 42/00 e la G. U. della RS, n. 66/05) è modificato come segue:
»Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione è computato e commisurato:
a) In base al programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione;
b) In base alla media dei costi al metro quadro delle opere di urbanizzazione di tutti i lotti edificabili nel comune nell’anno precedente, se si tratti della costruzione di un edificio residenziale con non più di due unità abitative per il quale l’organo comunale competente per il settore, esaminata la documentazione progettuale, accerti che il terreno edificabile in oggetto è dotato delle opere d’urbanizzazione primaria e che quindi l’intervento può essere realizzato ed i fabbricati utilizzati per le destinazioni previste. Tale intervento nel territorio sarà in seguito inserito nel programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione, predisposto successivamente all’approvazione del piano regolatore comunale.
Per il computo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione in base alla media delle relative spese, si tiene conto dell’effettivo attrezzamento del terreno.
Articolo 2
Nei procedimenti di commisurazione del contributo afferente alle opere di urbanizzazione, avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto e non ancora terminati, la commisurazione del suddetto contributo avviene in applicazione delle disposizioni vigenti precedentemente alle presenti modifiche ed integrazioni.
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-1/2008
Capodistria, 21 febbraio 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost