Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

796. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Dravograd, stran 2005.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05) je županja Občine Dravograd dne 28. 1. 2008 sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Dravograd
1. člen
(namen sklepa in pravna podlaga)
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega prostorskega načrta Občine Dravograd (v nadaljevanju: OPN). Določa se način, postopek in roke priprave ter sprejemanja OPN, nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku ter druge vidike priprave in sprejemanja OPN.
Pravna podlaga za pripravo OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN)
Občina Dravograd je bila ustanovljena leta 1958. Njen teritorij meri 105,0 km2, po popisu prebivalstva iz leta 2002 pa je v občini živelo 8.863 prebivalcev v 2.923 gospodinjstvih. Povprečna gostota poselitve na območju občine je leta 2002 znašala 84,40 preb./km2, kar je podpovprečno v primerjavi s slovenskim povprečjem. Občina je neenakomerno poseljena; koncentracija prebivalstva se vrši v tretjini naselij, preostala naselja se praznijo. Vzroke za neenakomerno gostoto prebivalstva lahko iščemo v naravnih danosti prostora, v največji meri pa v opremljenosti naselij z oskrbnimi, izobraževalnimi in drugimi socialnimi funkcijami. Povprečna starost prebivalcev v letu 2002 je znašala 38,3 let. Ob popisu leta 2002 je bilo v Občini Dravograd 47,40% delovno aktivnega prebivalstva.
Lega občine (v stičišču treh dolin – Dravske, Mežiške in Mislinjske ter treh pogorij – Pohorja, Kozjaka ter Strojne), je poleg ostalih dejavnikov, bistveno vplivala na oblikovanje naselij v njej.
Občina Dravograd je razdeljena na 20 katastrskih občin in 24 statističnih naselij. Nekatera statistična naselja (poleg Dravograda še Črneče, Libeliče, Šentjanž pri Dravogradu, Bukovska vas, Trbonje, Vič) imajo tudi svoje »centre« oziroma strnjeno pozidana območja (ureditvena območja naselij), v ostalih je prisotna le poselitev oziroma pozidanost na večjih ali manjših posamičnih stavbnih zemljiščih v odprtem prostoru.
OPN bo kot temeljni občinski akt v strateškem delu določal cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, v izvedbenem delu pa podrobnejšo namensko rabo prostora z merili, pogoji in ukrepi za načrtovanje v prostoru ob upoštevanju varstvenih zahtev.
Razlogi za pripravo OPN so vsebinski in zakonski.
Vsebinski razlogi za pripravo OPN izhajajo iz potreb občine po preveritvi ter dopolnitvi zasnov prostorskega razvoja za posamezna področja, kot jih opredeljujejo veljavni prostorski akti za območje občine. V zadnjih letih so se na določenih področjih pojavile potrebe po revidiranju in prilagoditvi nekaterih veljavnih odločitev, opredeljenih v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za Območje občine Dravograd (Uradni list RS, št. 72/04).
Potrebe in nove razmere zahtevajo proučitev in ustrezne prostorske odločitve zlasti v zvezi z:
– omrežjem naselij in poselitvenim vzorcem;
– občinskim središčem – ureditvenim območjem mesta Dravograd;
– ureditvenimi območji drugih naselij v občini;
– opredelitvijo območij razpršene poselitve ter opredelitvijo območij sanacije razpršene gradnje vključno z opredelitvijo do pobud za določitev novih stavbnih zemljišč za različne namene v odprtem prostoru občine;
– opredelitvijo območij za različne druge namene v odprtem prostoru (šport, turizem, rekreacija idr.);
– odnosom do kvalitetnih prvin krajine;
– zasnovo infrastrukturnih omrežij in komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč;
– drugimi dejavnostmi in prostorskimi strukturami, ki so že oziroma še bodo prisotne v občinskem prostoru.
Poleg vsebinskih razlogov, ki terjajo pripravo novim občinskim potrebam prilagojenega prostorskega akta, je razlog za njegovo pripravo formalno – pravne narave – novi zakon za področje prostorskega načrtovanja.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi OPN se bodo upoštevale relevantne vsebine veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Dravograd, kolikor so:
– vsebinsko skladne z razvojnimi usmeritvami občine;
– skladne z določili ZPNačrt in državnimi prostorskimi akti;
– skladne s smernicami nosilcev urejanja prostora.
OPN se bo pripravil na podlagi analize stanja prostora. Za OPN je potrebno izdelati strokovne podlage za poselitev v občini, v katerih se podrobneje preuči in pripravi z ZPNačrt usklajeni predlog poselitvenega sistema v občini ter podrobnejše usmeritve, predlogi in izvedbeni pogoji za razvoj in urejanje posameznih sestavin poselitvenega sistema (območja naselij z njihovo funkcijo in povezavami v sistem, območja razpršene poselitve z usmeritvami za razvoj in urejanje, območja razpršene gradnje z usmeritvami za sanacijo in podrobno urejanje). V okviru izdelave strokovnih podlag bo v občini izvedena presoja pobud in utemeljitev novih zazidljivih površin, analiza prostih in nezazidanih površin, kvalitete in problemi, predlogi za smeri razvoja naselij …
Obvezna strokovna podlaga za pripravi OPN je urbanistični načrt, ki se izdela za občinsko središče mesto Dravograd. V urbanističnem načrtu bodo na strateški ravni proučena vprašanja nadaljnjega razvoja naselja, razvoj dejavnosti v prostoru, idr. V izvedbenem delu bodo analizirana zlasti področja namenske rabe prostora ter urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja, oblikovan pa bo tudi predlog prostorskih izvedbenih pogojev.
Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne podlage, če bo taka obveza izhajala:
– iz podrobnejših zahtev pravilnika, s katerim je minister predpisal vsebino, obliko in način priprave OPN ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij;
– smernic nosilcev urejanja prostora.
4. člen
(vsebina in oblika OPN)
1. OPN se pripravi kot enovit dokument, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
2. OPN se izdela v digitalni in analogni obliki ter vsebuje:
– tekstualni del (besedilo oziroma odlok z ustrezno obrazložitvijo);
– grafični del (kartografski);
– priloge OPN.
3. OPN bo obsegal naslednje vsebinske sklope:
a) Strateški del:
– izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
– območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
– območja razpršene poselitve;
– enote urejanja prostora.
b) Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora določa:
– območja namenske rabe prostora;
– prostorsko izvedbene pogoje;
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Ministrstvo za okolje in prostor pridobi smernice za načrtovane prostorske ureditve na podlagi osnutka OPN in mnenja na predlog OPN od naslednjih nosilcev urejanja prostora po področjih:
– Ministrstvo za okolje in prostor za področja: poselitev; okolje; raba in upravljanje z vodami; ohranjanje narave;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor za področje:ohranjanje narave;
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami za področje; upravljanje z vodami;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področja: kmetijstvo; gozdarstvo, lovstvo; ribištvo;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec za področje: gozdarstvo;
– Ministrstvo za gospodarstvo za področja: mineralne surovine; energetika; blagovne rezerve;
– Ministrstvo za kulturo za področji: kultura; varstvo kulturne dediščine;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor za področje: varstvo kulturne dediščine;
– Ministrstvo za promet za področja: avtoceste; državne ceste; železnice; letalski promet;
– Direkcija RS za ceste za področje: državne ceste;
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS d.d. za področje: avtoceste;
– Javna agencija za železniški promet RS za področje: razvoj železniškega prometa;
– Ministrstvo za obrambo za področji: obramba; zaščita in reševanje;
– Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana;
– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana;
– ELES-Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;
– Petrol ENERGETIKA d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem; oskrba s plinom;
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, Maribor; telekomunikacije;
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec; distribucijo električne energije;
– Javno komunalno podjetje Dravograd; Meža 114, Dravograd; komunalna opremljenost;
– Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd; področje lokalnih cest.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno smernice oziroma mnenja pridobiti še od drugih nosilcev urejanja prostora, ki v tem sklepu niso navedeni, se tangirane nosilce urejanja prostora ali druge udeležence ustrezno vključi v postopek priprave OPN.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopku pridobivanja smernic sporoči tudi, ali je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja oziroma presojo sprejemljivosti vplivov plana na naravo na podlagi zakona, ki ureja ohranjanje narave.
Od nosilcev urejanja prostora, od katerih se pridobijo smernice, se pridobijo tudi mnenja na predlog OPN.
6. člen
(postopek in roki za pripravo OPN)
OPN se pripravi in sprejme po postopku, določenem v ZPNačrt (46. do 52. člen) v naslednjih rokih:
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |Faza v postopku          |Rok izvedbe    |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|   1.|Izdelava strokovnih podlag za   |90 dni po podpisu |
|    |poselitev in urbanističnega    |pogodbe      |
|    |načrta za občinsko središče    |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|   2.|Priprava osnutka OPN       |60 dni po potrditvi|
|    |                 |strokovnih podlag |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|   3.|Pridobitev smernic za načrtovane |45 dni po oddaji  |
|    |prostorske ureditve v osnutku in |osnutka OPN    |
|    |sporočila, ali je potrebno    |ministrstvu    |
|    |izvesti celovito presojo vplivov |          |
|    |na okolje-izvede MOP       |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|   4.|Priprava dopolnjenega osnutka OPN |60 dni po prejemu |
|    |                 |vseh smernic    |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|   5.|Priprava okoljskega poročila,   |sočasno s pripravo |
|    |kolikor bo potrebno izvesti    |dopolnjenega    |
|    |postopek celovite presoje vplivov |osnutka OPN    |
|    |na okolje             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|   6.|Preveritev kakovosti izdelanega  |15 dni       |
|    |okoljskega poročila        |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|   7.|Javna razgrnitev in obravnava   |30 dni po izdelavi |
|    |dopolnjenega osnutka OPN     |dopolnjenega    |
|    |                 |predloga      |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|   8.|Priprava strokovnih stališč do  |15 dni po prejetih |
|    |pripomb iz javne razgrnitve in  |pripombah     |
|    |obravnave dopolnjenega osnutka  |          |
|    |OPN                |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|   9.|Priprava predloga OPN       |30 dni po zavzetju |
|    |                 |stališč      |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|  10.|Pridobitev mnenj nosilcev     |30 dni       |
|    |urejanja prostora         |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|  11.|Izdelava usklajenega predloga OPN |30 dni po prejemu |
|    |                 |vseh mnenj     |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|  12.|Priprava gradiva za sklep vlade  |15 dni       |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|  13.|Prestavitev in sprejem OPN na   |1 dan       |
|    |občinskemu svetu         |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|  14.|Priprava ter objava odloka v   |15 dni po sprejemu |
|    |uradnem glasilu          |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|  15.|Končni elaborat OPN OD      |15 dni       |
+-------+----------------------------------+-------------------+
7. člen
(druga določila)
Pripravo OPN financira Občina Dravograd iz proračunov za leta 2008 in 2009.
Prostorski načrtovalec bo izbran v skladu s pravili, ki veljajo za javna naročila.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine http.//www.dravograd.si ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Dravograd pošlje sklep Ministrstvu RS za okolje in prostor ter sosednjim občinam Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Vuzenica, Muta, Labot, Suha, Sobute.
Št. 430-0002/2008-(21)
Dravograd, dne 28. januarja 2008
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.