Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

795. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 2003.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) župan Občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 88/04) – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana.
1.1 Splošno
Občina Dobrova - Polhov Gradec pripravlja občinski prostorski načrt po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt).
V sklopu priprave občinskega prostorskega načrta je Občina Dobrova - Polhov Gradec prejela tudi pobudo za spremembo namenske rabe prostora za objekt klinike na območju širitve naselja Podsmreka.
Zaradi novih izhodišč prostorske zakonodaje, novih strateških izhodišč občine ter glede na izjemen pritisk pobudnikov na spremembe namenske rabe prostora ter usklajevanje različnih interesov v prostoru je težko oceniti realen terminski plan sprejemanja občinskega prostorskega načrta.
ZPNačrt v svojem 96. členu omogoča, da se do sprejetja Občinskega prostorskega načrta po ZPNačrt prostorske sestavine planskih aktov lahko spreminjajo in dopolnjujejo.
Ker Občina Dobrova - Polhov Gradec ocenjuje, da gre v primeru pobude izgradnje klinike na območju občine za pobudo, ki je strateškega pomena za občino in v širšem družbenem interesu in glede na težnje pobudnika po čimprejšnji obravnavi predlagane lokacije, želi občina v skladu s 96. členom ZPNačrt postopek spremembe namenske rabe prostora na predlaganem območju voditi v posebnem postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dobrova - Polhov Gradec.
1.2 Opis predvidenih sprememb in dopolnitev
Namen sprememb namenske rabe prostora je določitev lokacije za izgradnjo nove kirurške bolnice s spremljajočimi programi bolnice, namenjene pretežno zdravstveni dejavnosti ali oskrbi, z vsemi potrebnimi pripadajočimi parkirnimi in zelenimi površinami. Predvideti je faznost izgradnje bolnice in spremljajočih programov z vizijo razvoja kapacitet za prihodnjih 10 let. V okviru priprave osnutka se tudi preveri možnosti zagotavljanja posameznih oskrbnih dejavnosti predvsem na področju zdravstva in socialnega varstva za območje celotne Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Urbanistična rešitev mora predvideti funkcionalno navezavo novega kompleksa z jedrom naselja Podsmreka, ki ima v omrežju naselij vlogo lokalnega občinskega središča in predstavlja tudi zaledje Dobrove ter tudi Ljubljane. Naselje ima na severu, v neposredni bližini načrtovanega kompleksa klinike, še ohranjeno vaško jedro z območjem družbenih dejavnosti, vendar je naselje slabo opremljeno s potrebnimi oskrbnimi funkcijami. Naselje tudi nima razvitega osrednjega prostora, kjer bi lahko krepili te dejavnosti, zato naj se preveri zaokrožitev obstoječe strukture gradnje ob še zaznavnem jedru naselja. Problem v naselju predstavlja tudi neustrezen prometni režim, ki predstavlja tudi šibko točko za celotno občino, saj je promet preko Podsmreke ozko grlo dostopnosti na avtocestno omrežje.
Zato naj se v okviru izdelave sprememb in dopolnitev prostorskega plana preveri vzpostavitev osrednje površine ob jedru kot orientacijske javne odprte površine, preko katere bo možno vzpostaviti nove navezave na ostale javne površine v naselju ter tudi na novo centralno površino oskrbnih funkcij, katerih jedro predstavlja predlagana nova kirurška klinika, ki naj se na to jedro fizično in funkcionalno naveže. Pri tem pa je pomembno ohranjanje obstoječega vaškega jedra ter vzpostavitev zelenih barier do nove strukture v obliki zelenih javnih površin. V okviru priprave osnutka je treba rešiti tudi prometno ureditev s prometnimi priključki na javno cestno omrežje in vsemi potrebnimi dostopi do objektov ter ureditvijo mirujočega prometa za potrebe delovanja kompleksa in spremljajočih oskrbnih programov.
2. Območje
Sprememba namenske rabe je načrtovana v okvirnem obsegu 2,5 ha in se nanaša na vzhodno območje naselja Podsmreka. Točne meje območja se določijo na podlagi izdelanih idejnih zasnov kompleksa in drugih strokovnih podlag v okviru priprave osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dobrova - Polhov Gradec.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in podzakonskimi akti. Za celotno območje se v fazi osnutka in dopolnjenega osnutka pred javno razgrnitvijo izdela idejna urbanistično/arhitekturna zasnova kompleksa, ki obsega velikost in umestitev objekta v prostor ter zunanje ureditve s spremljajočimi programi.
4. Roki za pripravo
Predvidevamo naslednje roke za izdelavo ključnih faz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana:
– izdelava osnutka za pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora do aprila 2008,
– izdelava dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev prostora do junija 2008,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka in sprejem stališč do pripomb do septembra 2008,
– pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in pridobitev sklepa ministra do novembra 2008,
– obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev na seji občinskega sveta v decembru 2008.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovani prostorski ureditvi iz njihove pristojnosti
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana je Občina Dobrova - Polhov Gradec. Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice k osnutku ter mnenja k predlogu dokumenta, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova cesta 1b, Ljubljana
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška cesta 19, Ljubljana
4. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 58, Ljubljana
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, Ljubljana
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
8. Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Dunajska 48, Ljubljana
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, Ljubljana
12. Družba za avtoceste RS d.d., Dunajska 7, Ljubljana
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, Vodovodna cesta 90, Ljubljana
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
15. Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana
16. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, železnice, letalstvo in pomorstvo, Langusova 4, Ljubljana
17. Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana
18. Eles, Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, Ljubljana
19. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706, Ljubljana
20. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
21. Zavod za varstvo narave Slovenije, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
22. Zavod za gozdove, Večna pot 2, Ljubljana.
V primeru, da se v postopku priprave dokumenta ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem seznamu, lahko Ministrstvo za okolje in prostor k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2008-1
Dobrova, dne 11. februarja 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost