Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

793. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta – OPN Občine Cerknica, stran 1997.

Na podlagi 46. člena ter 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 03/00) je župan Občine Cerknica dne 26. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta – OPN Občine Cerknica
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
Občina Cerknica je do sprejetja nove zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja vodila postopek priprave strategije prostorskega razvoja Občine Cerknica na podlagi Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03).
V skladu s prehodnimi določbami novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), (v nadaljevanju: ZPNačrt) bo Občina Cerknica, glede na to, da prostorski akt še ni bil javno razgrnjen, postopek SPRO nadaljevala po določbah ZPNačrt, kot strateški del OPN sočasno z izvedbenim delom OPN, to je občinski prostorski načrt Občine Cerknica (v nadaljevanju: OPN občine Cerknica).
1.1. Ocena stanja
Občina Cerknica je s pripravo SPRO pričela v letu 2005. O začetku postopka priprave SPRO je Občina Cerknica dne 23. 1. 2006 z obvestilom o nameri priprave prostorske strategije obvestila vse sosednje občine ter dne 7. 2. 2006 Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP).
Na podlagi 28. člena ZUreP-1 je bila dne 9. 3. 2006 izvedena prva prostorska konferenca. Na prostorsko konferenco so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov.
Po izvedeni prvi prostorski konferenci je župan Občine Cerknica dne 10. 3. 2006 sprejel Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Cerknica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/06.
Na vlogo pripravljavca oziroma načrtovalca z dne 22. 3. 2006 so nosilci urejanja prostora v mesecih od aprila do avgusta 2006 podali smernice za pripravo SPRO Občine Cerknica.
Vzporedno s postopkom priprave so se izdelovale strokovne podlage. Občina Cerknica ima že izdelane nekatere strokovne podlage (analiza pobud javnega in zasebnega sektorja, analiza demografskih in socialnih razmer ter analiza zazidalnih in nezazidanih stavbnih zemljišč …).
V postopku priprave je občina pridobila odločbo MOP št. 35409-32/2006 z dne 19. 4. 2006 s katero občino obvešča, da je za SPRO treba izvesti postopek celovite presoje njenih vplivov na okolje.
Na podlagi izdelanih strokovnih podlag, lastnih razvojnih potreb in izraženih potreb drugih oseb ter smernic nosilcev urejanja prostora je bil izdelan delovni predlog SPRO.
Nadaljnji postopek za sprejem SPRO se bo, v skladu s prvim odstavkom 98. člena ZPNačrt, nadaljeval in končal po določbah ZPNačrt, ob upoštevanju pojasnil in priporočil MOP št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007.
1.2. Razlogi
Razlog za pripravo OPN je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt. V skladu s 95. členom ZPNačrt mora občina OPN sprejeti v 24 mesecih po uveljavitvi podzakonskega akta iz petega odstavka 39. člena zakona.
Ker predlog SPRO še ni bil javno razgrnjena se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje postopek priprave novega prostorskega akta OPN na podlagi določil ZPNačrt. Nadaljnji postopek bo potekal, kot priprava enovitega dokumenta OPN, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
OPN bo predstavljal nov temeljni strateški in operativni prostorski dokument, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev. OPN bo nadomestil vsebine prostorskih sestavin planskih aktov občine ter vsebino prostorskih ureditvenih pogojev. Priprava OPN je potrebna zaradi uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije. Razlogi za pripravo so tudi na novo preverjene strateške usmeritve prostorskega razvoja občine ter pobude in predlogi za spremembo namenske rabe prostora pravnih in fizičnih oseb.
Pravna podlaga za pripravo OPN so poleg ZPNačrt še podzakonski predpisi, ki so v večini že uveljavljeni skladno z določili ZPNačrt, nekateri pa so še v pripravi.
2. Območje prostorskega načrta
OPN Občine Cerknica se izdela za celotno območje Občine Cerknica.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi OPN se smiselno upoštevajo izdelane analize za SPRO, ki so navedene v točki 1.1. tega sklepa ter druge strokovne podlage, ki jih je občina izdelala za potrebe sprememb planskih aktov.
V skladu z novo zakonodajo bo potrebno za enovit prostorski akt OPN Občine Cerknica izdelati še dodatne strokovne podlage:
– prikaz stanja prostora, kot novo strokovno obvezno strokovno podlago za pripravo prostorskega akta;
– urbanistični načrt za občinsko središče Cerknica in naselje Rakek;
– po potrebi se izdelajo tudi druge strokovne podlage.
Izdelava variantnih rešitev ni predvidena.
Za pripravo strateškega dela OPN pripravljavec pridobi ažurne državne geodetske podlage, za pripravo izvedbenega dela OPN in obveznih podlag pa pripravljavec pridobi ažurne geodetske načrte (DKN in DTN) v ustreznem merilu.
4. Roki za pripravo OPN
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |Faze            |Rok          |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  1.  |Sklep občine o pripravi OPN |februar 2008     |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  2.  |priprava manjkajočih    |februar, marec 2008  |
|     |strokovnih podlog      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  3.  |izdelava osnutka OPN    |v 45 dneh od izdel.  |
|     |              |strokovnih podlag   |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  4.  |pridobitev dopolnilnih   |v 45 dneh od     |
|     |smernic nosilcev urejanja  |izdelanega osnutka OPN|
|     |prostora (NUP)       |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  5.  |izdelava dopolnjenega    |v 45 dneh       |
|     |osnutka OPN         |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  6.  |izdelava okoljskega     |sočasno z OPN     |
|     |poročila (OP)        |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  7.  |posredovanje dopolnjenega  |v 30 dneh       |
|     |osnutka OPN in OP na MOP-DO |           |
|     |in pridobitev mnenja o   |           |
|     |kakovosti          |           |
|     |izdelanega OP        |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  8.  |usklajevanje smernic z NUP |v 30 dneh       |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  9.  |javna razgrnitev      |30 dni od uskladitve |
|     |usklajenega dopolnjenega  |smernic in pridobitve |
|     |osnutka OPN in OP      |mnenja MOP-DO     |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  10.  |priprava stališč do pripomb |v 30 dneh po javni  |
|     |in predlogov javnosti    |razgrnitvi      |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  11.  |izdelava predloga OPN    |v 45 dneh od sprejema |
|     |              |stališč        |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  12.  |potrditev predloga OPN   |75 dni po izdelavi  |
|     |(minister ali vlada)    |predloga OPN     |
+----------+----------------------------+----------------------+
|  13.  |sprejem OPN na občinskem  |v 30 dneh od potrditve|
|     |svetu            |predloga       |
+----------+----------------------------+----------------------+
Predvideni roki za pripravo OPN, se uskladijo s podzakonskim akti oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Pri pripravi osnutka OPN Občine Cerknica se upoštevajo smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPRO Občine Cerknica.
5.1. Smernice za pripravo dokumenta so dali naslednji nosilci urejanja prostora:
A/Ministrstva in organi v njihovi sestavi:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana – področje upravljanja z vodami,
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana – področje kulture in kulturnih dejavnosti,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana – področje varstva kulture,
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Kersnikova 3, 1001 Ljubljana – področje varstva narave,
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje kmetijstva,
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje gozdarstva,
7. Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna, Vojkova ul. 9, 6230 Postojna – področje gozdarstva,
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana – področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
9. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana – področje obrambe,
10. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska cesta 5, 6230 Postojna – področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje blagovnih rezerv,
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje energetske infrastrukture,
13. Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje rudarstva,
14. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – področje ureditve prometa,
15. Družba za avtoceste v RS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana – področje prometne infrastrukture avtocest,
16. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana – področje letalstva,
17. Ministrstvo za promet, Sektor za prometno politiko, Langusovo 4, 1000 Ljubljana – področje ureditve prometa,
18. Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana – področje regionalnega razvoja.
B/Nosilci javnih pooblastil, in sicer:
19. JP Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana,
20. ELES, Elektro-Slovenija d.o.o, Prenos električne energije, Služba za nadzor, Hajdrihova ulica 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana,
21. GEOPLIN d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
22. Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Regionalna enota TK omrežja Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
23. Župan Občine Cerknica, Občinski svet Občine Cerknica, odbori občinskega sveta, strokovne službe občinske uprave.
5.2. Smernic za pripravo dokumenta niso podali naslednji nosilci urejanja prostora:
24. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 48, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja,
25. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja,
26. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Sektor za varstvo narave, OE Ljubljana, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana – področje varstva narave,
27. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Izpostava Postojna, Kolodvorska cesta 5a, 6230 Postojna,
28. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor – področje železniške infrastrukture,
29. Elektrogospodarstvo Slovenije, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
30. Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, Cerknica.
Če se v postopku priprave OPN Občine Cerknica ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
Na izdelan predlog OPN Občine Cerknica pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostor.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem OPN
Finančna sredstva za dokončanje prostorskih aktov oziroma za pripravo OPN Občine Cerknica in njihovih obveznih podlag ter geodetskih načrtov bo pripravljavec zagotovil v poračunu Občine Cerknica razporejena na proračunski leti 2008 in 2009.
7. Veljavnost in objava sklepa
Sklep pripravljavec pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na svetovnem spletu.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-3/2005
Cerknica, dne 26. februarja 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost