Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

792. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ljubečna (Cirkulan), stran 1996.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ljubečna (Cirkulan)
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ljubečna (Cirkulan) za zemljišče znotraj območja obstoječe individualne gradnje ob Tiranovi ulici v naselju Ljubečna pri Celju, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju IPA) ter posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Predmet obravnave je zemljišče s parc. št. 1420/10, k.o. Trnovlje, ki predstavlja stavbno zemljišče, na katerem je nelegalno zgrajen prostostoječ stanovanjski objekt na mestu nekdanjega pomožnega objekta.
Veljavni zazidalni načrt – Zazidalni načrt Ljubečna (Uradni list SRS, št. 22/78, 14/89 in Uradni list RS, št. 69/93, 37/97, 28/99) za obravnavano zemljišče ne predvideva gradnje nove prostostoječe stanovanjske stavbe, dopustna pa je gradnja prizidka v velikosti dodatne bivalne enote k stanovanjski stavbi, ki stoji na sosednjem zemljišču s parc. št. 1420/76, k.o. Trnovlje, v okviru predvidenih gradbenih linij, opredeljenih v zazidalnem načrtu.
Lastnik stanovanjskega objekta bi želel obstoječ objekt legalizirati, kar po določilih veljavnega ZN ni dovoljeno. Ker je izvedeni poseg lociran znotraj ureditvenega območja, ki je po namembnosti predvsem stanovanjsko, pozidano s prostostoječimi enodružinskimi objekti, predstavlja zapolnitev območja, za realizacijo namere pa je potrebna sprememba veljavnega prostorskega akta.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet obravnave sprememb in dopolnitev ZN Ljubečna je prostorska preveritev možnosti legalizacije zgrajenega individualnega stanovanjskega objekta.
Pri prostorski preveritvi je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in morfološko analizo naselja, zlasti okolne pozidave.
4. člen
Ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev ZN Ljubečna je zemljišče s parcelno številko 1420/10, k.o. Trnovlje, ki je v Celjskem prostorskem planu predvideno za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je treba upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01);
– Zazidalni načrt Ljubečna, s spremembami in dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 22/78, 14/89 in Uradni list RS, št. 69/93, 37/97, 28/99).
(4) Elaborat mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 21. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) v dveh (2) izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v datoteki, ki je kompatibilna s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja IPA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za IPA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi oktobra 2008.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev IPA je pobudnik, Cirkulan Zvonko, Tiranova ulica 18, 3202 Ljubečna. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, CPVO, če bo potrebna, izdelavo IPA ter izdelavo programa opremljanja, bo financiral pobudnik IPA.
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00004/2008-4200 MGM
Celje, dne 15. februarja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.