Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

791. Sklep o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija, stran 1995.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: PA), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PA ter posamezne faze priprave PA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Zazidalni načrt Glazija (Uradni list SRS, št. 31-1481/84, Uradni list SRS, št. 27-1412/90, Uradni list RS, št. 23-901/91, Uradni list RS, št. 23-902/91, Uradni list RS, št. 69-2542/93, Uradni list RS, št. 49/95, Uradni list RS, št. 45/96, Uradni list RS, št. 78/01, Uradni list RS, št. 54/02, Uradni list RS, št. 110/02, Uradni list RS, št. 113/04, Uradni list RS, št. 91/05, Uradni list RS, št. 112/06) na območju ob I. osnovni šoli v Celju, med Vrunčevo, Kocbekovo in Oblakovo ulico ter savinjsko progo na severu, predvideva manjši rezervat za gradnjo športnega objekta med objektom I. osnovne šole in objektom obšolskih dejavnosti.
Mestna občina Celje ugotavlja, da nemoteno delovanje in razvojne potrebe šolskih dejavnosti narekujejo gradnjo nove telovadnice. Potrebna velikost in funkcionalnost objekta presegata gabarite predvidene zasnove v obstoječem prostorskem dokumentu, zato je potrebno spremeniti in dopolniti izvedbeni prostorski akt. Poleg umestitve objekta, sprememba in dopolnitev PA vključuje tudi ureditve dostopov, dovozov, parkirne površine, ureditev parkovnih površin ter ostalih zelenih in zunanjih površin ter prikaz in pogoje izgradnje potrebne komunalne, energetske in prometne infrastrukture.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev PA za navedeno območje je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembe namembnosti ter vzdrževanje objektov in naprav ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev, meja območja PA
Območje sprememb in dopolnitve PA je zemljišče s parcelnimi številkami 371/1, 369/1, 371/4, 369/5, 369/7, 369/6, 369/3, 369/1, 370/2, 370/1, 374, 375, 376, 377, 379, 373, 371/3,371/2, 369/8, 369/2, 369/4, vse k.o. Celje. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Spremembe in dopolnitve se pripravijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. PA mora biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in elektronski obliki, na primernem nosilcu.
Potrebno je upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave in kulturne dediščine, relevantna za izdelavo naloge.
6. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi jeseni 2008.
7. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
– Agencija RS za železniški promet, Kopitarjeva 6, Maribor.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Pripravljavec sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta je Mestna občina Celje.
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2008
Celje, dne 30. januarja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost