Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

788. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008, stran 1991.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03 in 73/06) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 9. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bistrica ob Sotli za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |     v EUR|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov              | Proračun leta|
|    |                           |     2008|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |   2.346.999|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |   1.156.537|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                   |   1.080.632|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček           |    972.022|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje               |    61.747|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve        |    46.863|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                  |    75.905|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki          |    21.414|
|    |od premoženja                    |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine               |     1.713|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni                  |      76|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      |     9.035|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki             |    43.667|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                 |    183.713|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |    128.273|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog            |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč           |    55.440|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev        |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                 |   1.006.749|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih          |    381.482|
|    |javnofinančnih institucij              |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz    |    625.267|
|    |sredstev proračuna EU                |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |   2.401.624|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                    |    362.707|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        |    144.394|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |    21.540|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve           |    172.643|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti             |    12.130|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve                     |    12.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                   |    611.129|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije                    |    22.500|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom              |    380.198|
|    |in gospodinjstvom                  |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam       |    40.239|
|    |in ustanovam                     |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi          |    168.192|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino            |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                |   1.408.133|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |   1.408.133|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |    19.654|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim   |     2.118|
|    |osebam, ki niso proračunski uporabniki        |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim       |    17.536|
|    |uporabnikom                     |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            |    –54.625|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              |       |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |       0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil          |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev           |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije         |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE              |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE              |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila                  |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        |       |
|    |privatizacije                    |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja         |       |
|    |v javnih skladih in drugih osebah javnega      |       |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti       |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                    |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                  |    10.647|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                     |    10.647|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje               |    10.647|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                |     7.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                   |     7.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga             |     7.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      |    –50.978|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +       |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |     3.647|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)        |    54.625|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA  |    50.978|
|    |LETA                         |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bistrica ob Sotli.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan občine.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika – župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 12.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 12.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 417,00 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 10.647,00 eurov, in sicer za naslednje investicije:
– za zagotavljanje sofinancerskega deleža pri plačilu investicij, ki bodo sofinancirane iz skladov Evropske unije.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina) se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju in izdaji poroštev odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Bistrica ob Sotli v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2008
Bistrica ob Sotli, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.