Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

495. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – teran, stran 1166.

Na podlagi šestega odstavka 7. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – teran
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja pridelavo in označevanje grozdja ter mošta, namenjenega pridelavi v vino teran s priznanim tradicionalnim poimenovanjem, ter pridelavo in označevanje vina teran s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (v nadaljnjem besedilu: vino teran PTP).
(2) Pridelava vina teran PTP po tem pravilniku obsega pridelavo grozdja, mošta, vina in stekleničenje vina.
2. člen
Vino teran PTP je rdeče, suho, mirno vino z zmerno vsebnostjo alkohola in vonjem in okusom po gozdnih sadežih. Barva vina teran PTP je intenzivna, rubinasto rdeča, lahko z vijoličnimi odtenki, vino ima značilno višjo vsebnost mlečne in ostalih organskih kislin ter polifenolnih snovi.
3. člen
Vino teran PTP se prideluje le na območju podokoliša Kraške planote, znotraj vinorodnega okoliša Kras.
4. člen
Grozdje za vino teran PTP se prideluje le iz grozdja sorte refošk na absolutnih vinogradniških legah, ki so znotraj vinorodnega podokoliša Kraška Planota, ki jih določa predpis, ki ureja seznam geografskih označb za vina in absolutne vinogradniške lege, ki so zračne in ne smejo ležati v depresijah vrtač ter katerih tla so nastala s preperevanjem krednih in deloma eocenskih apnenčastih kamenin in so po tipu tal rdeče rjava sprana tla, ki se imenujejo jerina ali terra rossa.
5. člen
(1) Grozdje za vino teran PTP se prideluje po načelih tehnoloških navodil za integrirano pridelavo grozdja.
(2) Za pridelavo grozdja za vino teran PTP se mora na trsih sorte vinske trte refošk, poleg spomladanske rezi vinograda, opraviti tudi vsa zelena dela, in sicer zlasti: pletev, odstranjevanje slabo razvitih grozdičev, prikrajševanje in privezovanje mladic, odstranjevanje odvečnih zalistnikov, vršičkanje in čiščenje listja.
6. člen
Za gojenje grozdja sorte refošk za pridelavo vina teran PTP se uporablja gojitvena oblika kraški latnik ali šparonske gojitvene oblike.
7. člen
Za pridelavo grozdja za vino teran PTP mora biti število trsov na enoto neto površine vinograda, določene v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina:
– pri gojitveni obliki kraški latnik: večja od 2800 trsov na hektar,
– pri šparonski gojitveni obliki: večja od 3500 trsov na hektar.
8. člen
(1) Pridelek grozdja za vino teran PTP ne sme preseči 9000 kg na hektar.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je lahko v posameznem letu pridelek grozdja večji od 9000 kg na hektar, vendar največ za 20%, in sicer največ dvakrat v obdobju petih let.
9. člen
(1) Minimalna sladkorna stopnja ob trgatvi grozdja za vino teran PTP oziroma minimalna vsebnost pričakovanega naravnega alkohola za vino teran PTP je 70°OE ali 9,33 vol% naravnega alkohola, oziroma za posamezno leto tudi večja, če tako določi pooblaščena organizacija, ki spremlja dozorevanje grozdja in je imenovana v skladu z zakonom, ki ureja vino (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja), v skladu s pravilnikom, ki ureja kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve.
(2) Če so v posameznem letu vremenske razmere za dozorevanje grozdja za vino teran PTP še posebej neugodne, lahko pooblaščena organizacija izjemoma, za točno določeno količino grozdja, dovoli trgatev grozdja za vino teran PTP, ki ob trgatvi dosega najmanj 67°OE ali 8,87 vol% naravnega alkohola.
(3) Ob trgatvi morajo biti skupne kisline v moštu, izražene kot vinska kislina, med 10,0 g/liter in 18,0 g/liter mošta, pH vrednost najmanj 2,9, puferna kapaciteta pa največ 90 mM/l/pH.
(4) Grozdje za vino teran PTP mora biti ob trgatvi zdravo in nepoškodovano. Dovoljen delež poškodovanega grozdja znaša do 10%, izjemoma v posameznih letinah, ko so naravne razmere še posebej neugodne, pa največ do 20%, kar mora predhodno odobriti pooblaščena organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja.
10. člen
(1) Vino teran PTP, ki je pridelano iz grozdja, ki ob trgatvi dosega najmanj 80°OE ali 10,85 vol% naravnega alkohola in je ob trgatvi pregledano kot grozdje za vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, v skladu s pravilnikom ki ureja kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve, se lahko označi kot izbrani teran PTP.
(2) Določbe tega pravilnika o vinu teran PTP veljajo tudi za izbrani teran PTP, razen če ta pravilnik ne določa drugače.
11. člen
(1) V letinah, ko so vremenske razmere za dozorevanje grozdja neugodne in grozdje ne dozori, se lahko mošt za pridelavo vina teran PTP obogati za največ 2,0 vol% alkohola. Če je bil izveden postopek obogatitve, dejanski alkohol ne sme preseči 11 vol%.
(2) Izbrani teran PTP je pridelan izključno brez obogatitve.
12. člen
(1) Vino teran PTP se prideluje po tehnologiji, ki se uporablja za rdeče vino. Obvezno je pecljanje grozdja pred drozganjem, razen pri postopku maceracije v CO(2) atmosferi.
(2) Maceracija za pridelavo vina teran PTP poteka po klasični metodi ali v CO(2) atmosferi.
(3) Pri fermentaciji mošta za pridelavo vina teran PTP se mora zagotoviti popolno povretje mošta.
(4) Z dovoljenimi enološkimi postopki se sproži popolna ali delna jabolčno mlečna fermentacija (biološki razkis) vina za pridelavo vina teran PTP.
(5) Izplen vina teran PTP po prvem pretoku lahko znaša do 76%.
(6) Za obogatitev mošta je v skladu s prejšnjim členom dovoljena:
– uporaba koncentriranega grozdnega mošta sorte refošk, pridelane na Kraški planoti, in
– uporaba saharoze do največ 3,5 kg na 100 litrov mošta.
(7) Pri tehnologiji pridelave vina teran PTP niso dovoljeni naslednji tehnološki in enološki postopki:
– topla maceracija drozge,
– maceracija drozge s SO(2) postopkom,
– kemijski popravek kisline v moštu ali vinu,
– izvajanje stabilizacije na tartrate z elektrodializo,
– obdelovanje s kationskimi izmenjevalci,
– toplo polnjenje.
(8) Vino teran PTP se stabilizira s hlajenjem. Dovoljena je dodatna uporaba gumiarabike (do največ 200 mg/liter).
(9) Vino teran PTP se stekleniči z ali brez filtracije.
13. člen
(1) Vsebnost različnih snovi vina teran PTP je naslednja:
– dejanski alkohol: najmanj 10,0 vol% do največ 13,0 vol%;
– dejanski alkohol za vino teran PTP, ki je v okviru dovoljenih količin obogateno: najmanj 10,0 vol% do največ 11,0 vol%;
– naravni alkohol: najmanj 9,2 vol%, razen za izbrani teran PTP, najmanj 10,8 vol%;
– titracijske kisline: 6,0 do 11,0 g/l;
– ekstrakt brez sladkorja: najmanj 25 g/l;
– reducirajoči sladkor: do 4,0 g/l;
– pepel: najmanj 2,0 g/l;
– hlapne kisline: do 0,9 g/l;
– SO(2) skupni: do 100 mg/l;
– SO(2) prosti: do 28 mg/l;
– sorbat: 0,00 mg/liter;
– mlečna kislina, kot del skupnih kislin: 1 do 5 g/l, razen za vino, kjer se biološki razkis še ni začel;
– polifenolne snovi: najmanj 900 mg/liter;
– ton barve: najmanj 45°.
(2) Vino teran PTP ima lahko usedlino beljakovinskega izvora in izločenih barvnih snovi in soli organskih kislin.
(3) Vino teran PTP je lahko v prometu pred ali po zaključenem biološkem razkisu, izbrani teran PTP pa le po zaključenem biološkem razkisu.
14. člen
(1) Vino teran PTP se lahko nahaja v prometu le originalno polnjeno.
(2) Znotraj vinorodnega območja Kraške planote je lahko vino teran PTP v prometu tudi neustekleničeno, in sicer se lahko na vinotočih in turističnih kmetijah vino teran PTP iz lastne pridelave toči neposrednemu potrošniku. Neustekleničeno vino teran PTP lahko znotraj vinorodnega podokoliša Kraška planota točijo tudi za točenje neustekleničenega vina registrirani gostinski obrati.
15. člen
(1) Vino teran PTP se originalno polni v steklenice nazivne prostornine do vključno 10 litrov ali v posodo iz nerjavečega jekla (Inox posode), ki omogočajo točenje vina pod tlakom preko točilne naprave, nazivne prostornine od 10 do vključno 60 litrov.
(2) Izbrani teran PTP se polni izključno v steklenice.
16. člen
(1) Preden gre vino teran PTP v promet, mora biti ocenjeno s strani pooblaščene organizacije za oceno vina, ki je imenovana v skladu z zakonom, ki ureja vino (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija za oceno vina).
(2) Sestavni del ocene vina teran PTP je povzorčenje vina, ki ga opravi predstavnik pooblaščene organizacije za oceno vina.
(3) Pečatenje vina teran PTP, ki bo v prometu neustekleničeno in pečatenja vina teran PTP, pri katerem se biološki razkis še ni zaključil, se ne izvaja.
(4) Pri organoleptični oceni mora vino teran PTP doseči najmanj 16,1 točke, vino izbrani teran PTP pa 18,1 točke, v skladu s pravilnikom, ki ureja postopek in način ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.
(5) Če pokuševalci z organoleptično oceno ne potrdijo, da ima vino značaj vina teran PTP, vino ne sme nositi oznake teran PTP.
(6) Test na stabilnost vina in mikrobiološka analiza se kot sestavni del obvezne analize za vino teran PTP ne izvajata. Poleg parametrov, ki se analizirajo za kakovostno vino, se pri vinu teran PTP analizira tudi vsebnost mlečne kisline in skupni SO(2).
17. člen
Vino teran PTP ne sme biti dano v promet pred 8. novembrom v letu pridelave grozdja. Če se vino teran PTP nudi končnemu potrošniku neustekleničeno, sme biti v prometu največ 18 mesecev po trgatvi grozdja, iz katerega je pridelano vino.
18. člen
Če ob ocenitvi vina teran PTP biološki razkis še ni zaključen, pooblaščena organizacija za oceno vina v odločbi o ocenitvi vina to navede in določi 6-mesečni rok, v katerem je dovoljen promet s takim vinom. Če se tako vino nahaja v prometu v originalni embalaži, mora embalaža vsebovati navedbo: “biološki razkis še ni zaključen, hraniti v hladnem prostoru”.
19. člen
(1) Dovoljeni oznaki geografskega porekla in kakovosti vina teran PTP sta:
– teran priznano tradicionalno poimenovanje, Kras, ali
– izbrani teran priznano tradicionalno poimenovanje, Kras.
(2) Za oznako priznano tradicionalno poimenovanje se lahko uporablja tudi okrajšava PTP in dodatna oznaka Kraška planota.
(3) Za izbrani teran PTP je dovoljena dodatna navedba vinorodnega kraja, v skladu s predpisom, ki ureja rajonizacijo vinogradniških območij, če je grozdje pridelano na območju označenega vinorodnega kraja.
(4) Oznaka teran brez oznake priznano tradicionalno poimenovanje ali PTP ni dovoljena.
20. člen
Za ostale postopke pridelave grozdja, mošta in vina, razen za določitev območja pridelave, ter za označevanje vina teran PTP, ki niso določeni s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo pridelavo, predelavo in promet kakovostnega vina z zaščitenim geografskim poreklom.
21. člen
Če se iz terana PTP, Kras pridela aromatizirano vino, se ne glede na določbe 19. člena tega pravilnika lahko oznaka teran PTP, Kras uporablja tudi v sklopu besedne zveze »teranov liker PTP, Kras«.
22. člen
(1) Teranov liker PTP, Kras iz prejšnjega člena je aromatizirano vino z volumenskim deležem alkohola najmanj 14,5 vol% in največ 22 vol%, ki ga je dovoljeno pridelovati in polniti le na območju pridelave terana PTP, Kras.
(2) Pri pridelavi teranovega likerja PTP, Kras je kot dodaten vir alkohola dovoljeno uporabljati destilat iz vina ali grozdnih tropin z volumenskim deležem alkohola najmanj 65% in etilni alkohol kmetijskega izvora z volumenskim deležem alkohola najmanj 95%.
(3) Za aromatiziranje se uporablja naravne arome vanilije, pomaranče, citrone in druge naravne arome, pri čemer nobena od uporabljenih arom ne sme izstopati.
(4) Za slajenje se tradicionalno uporablja saharoza. Dovoljena je tudi uporaba fruktoze, ter zgoščenega grozdnega mošta (ZGM) in rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta (RTK).
(5) Vsebnost sladkorja, izraženega kot invertni sladkor mora biti najmanj 100g/l.
(6) Vsebnost terana PTP v teranovem likerju PTP mora biti najmanj 75%.
23. člen
(1) Teranov liker PTP, Kras mora biti s strani pooblaščene organizacije za oceno vina ocenjeno kot aromatizirano vino teranov liker PTP. Pri organoleptični oceni se ugotavlja, če aromatizirano vino teranov liker PTP, Kras lahko v prometu nosi naziv teranov liker PTP, Kras.
(2) Vino teran PTP, iz katerega se pridela teranov liker PTP, Kras, mora biti predhodno ocenjeno s strani pooblaščene organizacije za oceno vina.
24. člen
(1) Kot obvezna oznaka za vrsto proizvoda se pri teranovem likerju PTP navaja oznaka aromatizirano vino.
(2) Dodatno se lahko teranov liker PTP, Kras označi tudi z oznako aperitiv na osnovi vina.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – teran (Uradni list RS, št. 43/00, 94/05, 3/06 in 105/06 – ZVin).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-412/2007
Ljubljana, dne 31. januarja 2008
EVA 2007-2311-0159
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti