Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

494. Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov, stran 1163.

Na podlagi drugega odstavka 37., drugega odstavka 64. in prvega odstavka 66. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za zdravje
P R A V I L N I K
o razvrščanju in označevanju govejih trupov
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa poimenovanje mesa v prodaji na drobno, starostne kategorije, ocenjevanje, označevanje in razvrščanje govejih trupov oziroma polovic (v nadaljnjem besedilu: trupi) na klavni liniji, pogoje za kontrolne organizacije, naloge kontrolorjev ter kriterije za ocenjevanje kontrolorjev za izvajanje:
– Uredbe Sveta (EGS) št. 1186/90 z dne 7. maja 1990 o razširitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslih govedi (UL L št. 119 z dne 11. 5. 1990, str. 32);
– Uredbe Komisije (EGS) št. 344/91 z dne 13. februarja 1991 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1186/90 o razširitvi obsega lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslih govedi (UL L št. 41 z dne 14. 2. 1991, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1215/2003 z dne 7. julija 2003 o spremembi Uredbe (EGS) št. 344/91 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1186/90 o razširitvi obsega lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslih goved (UL L št. 169 z dne 8. 7. 2003, str. 32) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 344/91/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 103/2006 z dne 20. januarja 2006 o dodatnih pravilih za uporabo lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2006, str. 6);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2006 z dne 24. julija 2006 o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda (UL L št. 214 z dne 4. 8. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1183/2006/ES) in
– Uredbe Sveta (ES) št. 700/2007 z dne 11. junija 2007 o trženju mesa, pridobljenega iz goveda, starega največ dvanajst mesecev (UL L št. 161 z dne 22. 6. 2007, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 700/2007/ES).
2. člen
(poimenovanje mesa v prodaji na drobno)
Goveje meso se v prodaji na drobno lahko poimenuje kot:
1. teletina ali telečje meso, če je meso pridobljeno od trupov živali, starih do vključno 8 mesecev;
2. meso starejših telet, če je meso pridobljeno od trupov živali, starejših od 8 mesecev in starih do vključno 12 mesecev;
3. mlada govedina ali meso mladih goved, če je meso pridobljeno od trupov živali, starejših od 12 mesecev, pri čemer zgornja meja starosti pri bikih ne sme presegati 24 mesecev, pri telicah, klavnih prvesnicah in kastriranih moških živalih (volih) pa 30 mesecev;
4. govedina ali goveje meso, če je meso pridobljeno od trupov bikov, starih nad 24 mesecev, ter telic, krav in kastriranih živali moškega spola (volov), starih nad 30 mesecev.
3. člen
(kategorije krav)
(1) Kategorija D – trupi krav, ki so telile, se v skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 1183/2006/ES razdeli v tri podkategorije, in sicer:
– D1: trupi krav, ki so telile, starih do 30 mesecev,
– D2: trupi krav, ki so telile, starih od 30 mesecev in manj kot 5 let,
– D3: trupi krav, ki so telile, starih več kot 5 let.
(2) Trupi živali, starih največ 12 mesecev, se označijo s črko, ki je predpisana v Prilogi I Uredbe 700/2007/ES. Meso navedenih živali se mora označiti s poimenovanji iz Priloge II Uredbe 700/2007/ES.
4. člen
(določanje starosti)
Starost in spol posameznih kategorij živali se določa na podlagi potnega lista.
5. člen
(podrazredi)
(1) V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 1183/2006/ES se razredi za ocenjevanje mesnatosti trupov iz Priloge I Uredbe 1183/2006/ES razdelijo v tri podrazrede in se označijo tako, da je črki, ki določa razred mesnatosti oziroma konformacije trupa, spredaj dodan še »+« v primeru, ko je mesnatost oziroma konformacija trupa nekoliko boljša od čistega razreda, vendar se ga še ne more uvrstiti v višji razred, ali »–« ko je mesnatost oziroma konformacija trupa nekoliko slabša od čistega razreda, vendar se ga še ne more uvrstiti v nižji razred.
(2) Razredi zamaščenosti trupov iz Priloge II Uredbe 1183/2006/ES se razdelijo v tri podrazrede in se označijo tako, da je številki, ki označuje zamaščenost, spredaj dodan še »+« v primeru, ko je zamaščenost trupa nekoliko boljša od čistega razreda, vendar se ga še ne more uvrstiti v višji razred, ali »–«, ko je zamaščenost trupa nekoliko slabša od čistega razreda, vendar se ga še ne more uvrstiti v nižji razred.
6. člen
(razvrščanje)
Razvrščanje v kategorije in tržne razrede je obvezno za vse klavnice, ki zakoljejo več kot 50 odraslih govedi na teden, izračunano glede na letno povprečje.
7. člen
(organizacija za ugotavljanje skladnosti)
(1) Za opravljanje ocenjevanja in razvrščanja trupov na klavni liniji morajo organizacije za ugotavljanje skladnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– so neodvisne ter imajo strokovno in tehnično usposobljene osebe (v nadaljnjem besedilu: kontrolorje), ki ugotavljajo skladnost;
– so akreditirane skladno s SIST EN 17020.
(2) Ocenjevanje in razvrščanje trupov na klavni liniji lahko opravljajo organizacije za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena in pridobijo na podlagi vloge odločbo ministra pristojnega za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) za opravljanje te dejavnosti.
8. člen
(kontrolor)
(1) Kontrolor mora imeti najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo V. stopnje kmetijske, veterinarske ali živilske smeri in dokazilo o usposobljenosti za kontrolorja.
(2) Dokazilo o usposobljenosti kontrolorja izda organizacija, ki je s strani ministrstva pristojnega za kmetijstvo in prehrano imenovana za organiziranje usposabljanja za delo kontrolorjev in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev za ocenjevanje in razvrščanje trupov na klavni liniji.
(3) Naloge kontrolorja so:
– razvrščanje trupov v skladu z Uredbo 1183/06/ES in s tem pravilnikom ter označevanje z ustreznimi žigi ali etiketami,
– vodenje zapisnika iz 9. člena tega pravilnika o ugotovljeni kakovosti trupov, pripravljanje poročil v zvezi s tem in vodenje evidenc o zakolu in kakovosti,
– dnevno evidentiranje trupov po dobaviteljih, rejcih in po klavnicah ter enkrat mesečno pošiljanje poročil ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in prehrano, o zakolu, razvrščanju in masah po klavnici,
– tehtanje trupov,
– skrb za lastno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje,
– sodelovanje s strokovno organizacijo oziroma posamezniki, ki organizirajo usposabljanje za delo in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev, s predstavniki rejcev govedi in s pristojnimi upravnimi organi.
9. člen
(zapisnik)
(1) O ugotovljeni kakovosti trupov na klavni liniji kontrolor sestavi uradni zapisnik. Na podlagi tega zapisnika morajo klavnice pisno dnevno obveščati rejca oziroma organizatorja odkupa o rezultatih ocenjevanja mesnatosti, zamaščenosti ter masi trupov. Klavnica mora zapisnik hraniti najmanj 24 mesecev od dne njegove sestave.
(2) Uradni zapisnik iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– naslov oziroma sedež (šifro) klavnice,
– naslov oziroma sedež (šifro) dobavitelja,
– datum zakola,
– identifikacijsko številko živali v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje in registracijo živali v prometu,
– kategorijo in kakovostni tržni razred,
– ugotovljeno toplo maso trupa,
– podpis ali kodo pooblaščene osebe, ki je opravila razvrščanje v kategorije in tržne razrede.
10. člen
(pogoji)
Klavnica je dolžna zagotoviti ustrezne delovne in tehnične pogoje za opravljanje dejavnosti iz tega pravilnika.
11. člen
(natančnost in tariranje)
(1) Za tehtanje trupov se uporabljajo tehtnice razreda točnosti III z največjim preskusnim razdelkom e=0,5 kg, ki morajo biti overjene v skladu s predpisom, ki ureja meroslovne zahteve za tehtnice. Masa polovic govedi se izraža z ločljivostjo, enako preskusnemu razdelku tehtnice.
(2) Kontrolor iz 8. člena tega pravilnika določi taro razpenjal oziroma kljuk, na katerih so polovice govedi med tehtanjem obešene (v nadaljnjem besedilu: tara). Taro se določi tako, da se stehta 10% oziroma najmanj 20 naključno izbranih kljuk ter kot taro upošteva najlažjo izbrano kljuko. Postopek določanja tare za posamezno klavnico mora biti ustrezno dokumentiran.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka kontrolni organizaciji ni treba določati tare, če se uporablja avtomatski sistem odčitavanja tare.
(4) Ugotovljena tara iz drugega in tretjega odstavka tega člena se odbije od mase, ugotovljene s tehtanjem trupov.
12. člen
(ponovna ocena)
(1) Če se rejec živali, dobavitelj ali klavnica ne strinja z oceno oziroma razvrstitvijo trupov, lahko takoj, najpozneje pa v enem dnevu od prejema informacije o oceni, zahteva ponovno oceno. Ponovna ocena mora biti izvedena najpozneje v dveh dneh po zakolu in se šteje za dokončno.
(2) Ponovno oceno oziroma razvrstitev opravi pristojni inšpektor.
(3) Če se s ponovno oceno ugotovi, da je bila prvotna ocena pravilna, vse nastale stroške ponovne ocene nosi stranka, ki je predlagala ponovno oceno, v nasprotnem primeru pa kontrolna organizacija, ki opravlja ocenjevanje in razvrščanje trupov govedi.
13. člen
(stroški)
Stroške ocenjevanja in razvrščanja nosita rejec živali in klavnica, vsak do ene polovice. Stroške ocenjevanja in razvrščanja trupov na klavni liniji poravna klavnica, ki za 50% obremeni rejca živali, če se rejec živali in klavnica ne dogovorita drugače.
14. člen
(predstavitev pomena ocenjevanja in razvrščanja)
Organizacija za ugotavljanje skladnosti lahko na predlog Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za proizvajalce organizira predstavitev pomena ocenjevanja in razvrščanja trupov na klavni liniji.
15. člen
(strokovna srečanja)
Organizacija za ugotavljanje skladnosti, strokovne organizacije za organiziranje usposabljanja za delo kontrolorjev in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev za ocenjevanje in razvrščanje trupov na klavni liniji in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano najmanj dvakrat letno organizirajo strokovna srečanja, na katerih skupaj usklajujejo kriterije za razvrstitev v kakovostne tržne razrede na podlagi vizualnega ocenjevanja mesnatosti in stopnje zamaščenosti.
16. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem razvrščanja in označevanja trupov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano skladno z določbami 3. člena Uredbe 344/1991/ES.
(2) Inšpektor med drugim preverja pravilnost razvrščanja trupov v klavnicah brez predhodnega obvestila. Pregled se opravi najmanj dvakrat na tri mesece v klavnicah, ki zakoljejo več kot 75 govedi tedensko kot letno povprečje ter (najmanj) enkrat na tri mesece v klavnicah, ki zakoljejo manj kot 75 govedi tedensko kot letno povprečje. Preverjanje označevanja, ocenjevanj, razvrščanja in obdelava trupa se opravi na najmanj 40 naključno izbranih trupih živali v vsaki posamezni klavnici. Če se zakolje manj živali, se preverjanje opravi na vseh zaklanih živalih. Pri preverjanju teže se stehta najmanj 10% pregledanih živali.
(3) Kot zadovoljivo ocenjevanje lahko inšpektor oceni kontrolorja, če je ta naredil manj kot 20% napak pri ocenjevanju konformacije in manj kot 20% napak pri ocenjevanju zamaščenosti. Če je ugotovljena napaka za en podrazred, se ne šteje za napako. Če je ugotovljena napaka za dva podrazreda se šteje za pol napake, če pa je ugotovljena napaka za tri podrazrede (cel razred) se šteje za eno napako. Pri tehtanju in določanju kategorije ne sme biti napak.
(4) Če inšpektor ugotovi pri prvem pregledu več kot 20% napak pri ocenjevanju konformacije oziroma več kot 20% napak pri ocenjevanju zamaščenosti opravi ponoven pregled v roku enega meseca. Če se tudi pri drugem pregledu ugotovi več kot 20% pri posameznem parametru, se za kontrolorja zahteva dodatno izobraževanje. Če se pri kontrolorju tudi pri tretjem zaporednem pregledu ugotovi več kot 20% napak, se za tega kontrolorja zahteva odvzem licence.
17. člen
(preverjanje)
Inšpektor v klavnici preverja predvsem:
– če je bilo razvrščanje opravljeno v eni uri po zakolu;
– identifikacijo trupa;
– obdelavo trupa;
– tehtanje in maso;
– označevanje;
– skladnost poročila proizvajalcu s podatki razvrščanja.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju uredb Sveta (EGS) in uredb Komisije (EGS) o razvrščanju trupov goveda (Uradni list RS, št. 120/05), določbi 2. in 3. člena Pravilnika o izvajanju uredb Sveta (EGS) in uredb Komisije (EGS) o razvrščanju trupov goveda (Uradni list RS, št. 120/05) pa se lahko uporabljata do vzpostavitve sistema označevanja v skladu s tem pravilnikom, vendar najpozneje do 30. junija 2008.
19. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-327/2007
Ljubljana, dne 11. januarja 2008
EVA 2007-2311-0191
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti