Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

392. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, stran 920.

Na podlagi 49. in 51. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
1. člen
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Uradni list RS, št. 111/06 in 29/07) se v 29. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Oseba, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za vzdrževanje in upravljanje žičniških naprav in pet let delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav, lahko do 31. marca 2010 opravi dodatno izobraževanje za pridobitev pooblastila za vodjo v skladu s programom, ki je priloga 4 tega pravilnika.
(3) Oseba, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za tehnično vodenje vlečnic ali za tehnično vodenje žičnic ali za vzdrževanje in upravljanje žičniških naprav, lahko do 31. marca 2010 opravlja dela in naloge vodje.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
2. člen
V prilogi 4 se naslov dopolni tako, da se za besedo »ŽIČNICE« doda besedilo »TER VELJAVNO POTRDILO O OPRAVLJENEM PREIZKUSU ZNANJA ZA VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-207/2007
Ljubljana, dne 29. januarja 2008
EVA 2007-2411-0076
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost