Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008

Kazalo

375. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v srednje šole, stran 897.

Na podlagi 16. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v srednje šole
1. člen
V Pravilniku o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 12/06, 17/06 – popr. in 79/06 – ZPSI-1) se v 1. členu besedilo »v javno veljavne izobraževalne programe« nadomesti z besedilom »v redno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih«.
2. člen
V 2. členu se v petem odstavku črta besedilo »do 15. oktobra tekočega leta za naslednje šolsko leto«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Rokovnik za naslednje šolsko leto, ki se začne 1. septembra, se objavi do 15. oktobra tekočega leta. Rokovnik za šolsko leto, ki se začne 1. marca, se objavi najkasneje 10 mesecev pred začetkom tega šolskega leta.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Razpis registriranih učnih mest pri delodajalcih vsebuje:
– ime izobraževalnega programa in naziv poklicne izobrazbe,
– število učnih mest za posamezen naziv poklicne izobrazbe,
– ime oziroma firmo in sedež učnega mesta delodajalca,
– pogoje za sklenitev učne pogodbe in
– druga navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za poklicno izobraževanje.
(2) Razpis registriranih učnih mest pripravijo pristojne zbornice in se objavi hkrati z razpisom.«.
4. člen
V 5. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo javno objavi:
– rokovnik,
– razpis za vpis,
– število kandidatov, prijavljenih za vpis v posamezno šolo oziroma izobraževalni program,
– seznam šol z omejitvijo vpisa in
– število prostih mest v šolah po koncu vpisnega postopka.«.
V drugem odstavku se za besedo »pa« doda beseda »le«.
5. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku črtata besedi »za vajence«.
6. člen
V 10. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) O spremembi obsega vpisa (povečanju, zmanjšanju ali omejitvi) odloči svet šole v rokih, določenih z rokovnikom.«.
7. člen
V 11. členu se spremeni peti odstavek tako, da se glasi:
»(5) Dokazila o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe maturitetnega tečaja so:
– spričevalo o zaključnem izpitu oziroma spričevalo o poklicni maturi za kandidata, ki je končal program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega izobraževanja ali poklicno-tehniškega izobraževanja;
– letno spričevalo tretjega letnika gimnazije za kandidata, ki ni končal zaključnega letnika gimnazije, in izjava, da je prekinil izobraževanje vsaj eno šolsko leto pred prijavo;
– letno spričevalo zaključnega letnika programa gimnazije za kandidata, ki se je izobraževal po zasebnemu izobraževalnemu programu gimnazije, ki je v skladu z zakonom pridobil javno veljavnost,
– potrdilo o opravljenem preizkusu znanja na nivoju tretjega letnika gimnazije za kandidata, ki nima nobenega od dokazil iz prejšnjih alinej.«.
V šestem odstavku se pred piko na koncu stavka doda besedilo »ali spričevalo zaključnega letnika srednjega strokovnega izobraževanja«.
8. člen
V 12. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev, določenih z izobraževalnim programom, so:
– obvestilo o opravljenem sprejemnem izpitu, ki ga izda šola, na kateri ga je kandidat opravljal;
– potrdilo o psihofizični sposobnosti, ki ga izda pooblaščeni zdravnik;
– potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev, ki ga izda šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek);
– sklenjena individualna učna pogodba, registrirana pri pristojni zbornici;
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki ga izda delodajalec;
– potrdilo o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji, ki ga izda pooblaščeni izdajatelj certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji.«.
9. člen
V 13. členu se spremeni prva alineja prvega odstavka tako, da se glasi:
»– zdravniškega potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdila o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu o psihofizičnih zmogljivostih kandidata za izobraževanje po zadevnem izobraževalnem programu;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Dokazila iz prejšnjega odstavka kandidat predloži šoli v roku, določenem z rokovnikom. Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov predloži dokazila po izteku tega roka, vendar najkasneje osem dni pred začetkom roka za ugotavljanje izpolnjevanja športnih pogojev, določenega z rokovnikom oziroma razpisom. Če kandidat ne pridobi zdravniškega potrdila osebnega zdravnika ali potrdila o rednem preventivnem pregledu v zadnjem letu, ga šola napoti na zdravniški pregled pri zdravniku specialistu medicine dela in športa in krije stroške tega pregleda.«.
10. člen
V 14. členu se v drugem odstavku besedilo »14 dni pred začetkom izvajanja sprejemnega izpita« nadomesti z besedilom »v roku, določenem z rokovnikom«.
Črta se tretji odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane nov tretji odstavek, se besedilo »sedem dni pred začetkom njegovega izvajanja« nadomesti z besedilom »deset dni pred iztekom prijavnega roka«.
Dosedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če se kandidat iz utemeljenih razlogov ni udeležil sprejemnega izpita, mu šola zagotovi naknadno opravljanje tega izpita najkasneje pet dni pred začetkom izbirnega postopka.«.
11. člen
V 15. členu se spremenita tretji in četrti odstavek tako, da se glasita:
»(3) Dokazila se predložijo v izvirniku ali neoverjeni fotokopiji.
(4) Če šola že ima kandidatove podatke v svojih evidencah oziroma si jih lahko pridobi iz drugih uradnih evidenc, kandidatu ni treba predložiti zadevnih dokazil.«.
12. člen
V 17. členu se spremenita četrti in peti odstavek tako, da se glasita:
»(4) Kandidat, ki sodeluje v drugem krogu, izbere največ deset izobraževalnih programov, v katere se želi vpisati. Te izobraževalne programe razvrsti po prednostnem vrstnem redu na posebnem obrazcu, ki ga predloži šoli, na katero se je prijavil k vpisu.
(5) V drugem krogu se kandidate razvršča v izobraževalne programe glede na število točk, potrebno za sprejem v posamezen izobraževalni program, upoštevajoč prednostni vrstni red želja kandidata. Uvrščanje poteka tako, da se vsakega kandidata uvrsti na seznam prijavljenih v vse programe, ki jih je kandidat navedel v skladu s prejšnjim odstavkom.«.
13. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kandidat, ki je sprejet v izobraževalni program, je z izdajo sklepa o sprejemu tudi vpisan v ta program.
(2) Kandidat, ki po prejemu sklepa iz prejšnjega odstavka spremeni odločitev ali iz drugih razlogov ne more obiskovati pouka izbranega izobraževalnega programa, v treh dneh po prejemu sklepa pošlje šoli podpisano pisno izjavo o tem. Izjavo podpiše tudi zakoniti zastopnik mladoletnega kandidata.
(3) Na podlagi izjave iz prejšnjega odstavka šola kandidata črta s seznama sprejetih kandidatov in uvrsti naslednjega kandidata z izbirnega seznama glede na doseženo število točk. Uvrščenega kandidata o tem takoj obvesti v skladu z drugim odstavkom 20. člena tega pravilnika.«.
14. člen
V 22. členu se v drugem odstavku besedilo »do 30. junija oziroma najkasneje do 31. avgusta« nadomesti z besedilom »najkasneje do začetka šolskega leta«.
15. člen
V 28. členu se v prvem odstavku beseda »prejemom« nadomesti z besedo »prejemu«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) O pritožbi odloči svet šole v desetih dneh po vložitvi pritožbe.«.
16. člen
V 29. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Prošnjo, predlog oziroma pritožbo (v nadaljnjem besedilu: zahtevo) kandidat lahko da na zapisnik pri ravnatelju v šoli, ki je odločala o izbiri oziroma sprejemu, ali pa jo pošlje priporočeno po pošti.«.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-016/2007
Ljubljana, dne 31. januarja 2008
EVA 2007-3311-0008
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina