Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008

Kazalo

343. Sklep o podrobnejši vsebini pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada, stran 834.

Na podlagi tretjega odstavka 87. člena in 3. točke drugega odstavka 89. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE in 92/07 – ZISDU-1B) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada.
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podsklade krovnega sklada.
II. ZADRŽANJE ALI RAZDELITEV ČISTEGA DOBIČKA
2. člen
(1) Čisti dobiček vzajemnega sklada lahko vzajemni sklad zadrži in izplača imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada hkrati z izplačilom odkupne vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada ali pa ga razdeli in izplača imetnikom investicijskih kuponov enkrat ali večkrat v poslovnem letu.
(2) Opredelitev bodisi za zadržanje bodisi za razdelitev dobička vzajemnega sklada mora biti v skladu z naložbenim ciljem vzajemnega sklada, določenim v pravilih upravljanja in prospektu vzajemnega sklada.
3. člen
Če bo vzajemni sklad čisti dobiček v celoti zadržal, morajo pravila upravljanja in prospekt vzajemnega sklada vsebovati izrecno navedbo, da bo čisti dobiček zadržal in da ga imetnikom investicijskih kuponov ne bo izplačeval v obdobju imetništva investicijskih kuponov, temveč šele ob izplačilu odkupne vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada.
4. člen
Če bo vzajemni sklad čisti dobiček razdelil in ga izplačal imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada enkrat ali večkrat na leto, morajo biti v pravilih upravljanja in v prospektu vzajemnega sklada opredeljeni:
1. delež čistega dobička vzajemnega sklada, ki se bo razdelil imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada, z opredelitvijo morebitnih pogojev razdelitve (npr. najnižjega zneska sorazmernega dela čistega dobička na enoto premoženja, ki ga je upoštevaje stroške razdelitve še smotrno razdeliti) in časovni odlog izplačila za primere, kadar pogoji za razdelitev ne bodo izpolnjeni;
2. način oziroma metodologijo za izračun višine sorazmernega dela čistega dobička, ki bo izplačan na enoto premoženja vzajemnega sklada;
3. čas in način javne objave višine čistega dobička na enoto premoženja, ki bo izplačan upravičencem (t. i. Declaration Date);
4. datum oziroma datumi zajema, na katere se ugotovijo imetniki investicijskih kuponov, ki bodo upravičeni do izplačila čistega dobička vzajemnega sklada (t. i. Record Date);
5. datum oziroma datumi obračuna čistega dobička vzajemnega sklada, namenjenega razdelitvi (t. i. Ex-dividend Date), z opozorilom, da se bo na ta obračunski dan čista vrednost sredstev vzajemnega sklada znižala za vrednost čistega dobička, namenjenega izplačilu, posledično pa bo nižja tudi vrednost enote premoženja vzajemnega sklada;
6. datum oziroma datumi izplačila čistega dobička upravičencem do izplačila (t. i. Payment Date);
7. oblika izplačila čistega dobička vzajemnega sklada upravičencem do izplačila;
8. pojasnilo o stroških razdelitve čistega dobička in v čigavo breme se zaračunajo;
9. davčne posledice izplačila čistega dobička vzajemnega sklada za imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
10. čas in način obveščanja ter vsebina morebitnih drugih obvestil imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o postopkih v zvezi z razdelitvijo čistega dobička vzajemnega sklada.
III. ZADRŽANJE ALI RAZDELITEV PRIHODKOV
5. člen
(1) Prihodke vzajemnega sklada lahko vzajemni sklad zadrži in jih ob vsakokratnem prejemu reinvestira ali pa jih izplača imetnikom investicijskih kuponov v enkratnem znesku enkrat ali večkrat v poslovnem letu.
(2) Opredelitev za zadržanje oziroma razdelitev prihodkov vzajemnega sklada mora biti v skladu z naložbenim ciljem vzajemnega sklada, določenim v pravilih upravljanja in prospektu vzajemnega sklada.
6. člen
Če bo vzajemni sklad prihodke vzajemnega sklada v celoti zadržal, morajo pravila upravljanja in prospekt vzajemnega sklada vsebovati izrecno navedbo, da bo prihodke zadržal oziroma jih reinvestiral.
7. člen
Če bo vzajemni sklad prihodke razdelil oziroma jih bo izplačeval imetnikom investicijskih kuponov enkrat ali večkrat letno, morajo biti v pravilih upravljanja in v prospektu vzajemnega sklada opredeljeni:
1. vrste prihodkov, ki jih bo vzajemni sklad izplačeval imetnikom investicijskih kuponov (dividende, obresti, kapitalski dobiček itd.);
2. delež posamezne vrste prihodkov, ki se bodo razdelili imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada, z opredelitvijo morebitnih pogojev razdelitve (npr. najnižjega zneska sorazmernega dela prihodkov na enoto premoženja, ki ga je, upoštevaje stroške razdelitve še smotrno razdeliti) in časovi odlog izplačila za primere, kadar pogoji za razdelitev ne bodo izpolnjeni;
3. način oziroma metodologijo za izračun višine (vrednosti) sorazmernega dela posamezne vrste prihodkov, ki bo izplačan na enoto premoženja vzajemnega sklada;
4. čas in način javne objave višine prihodkov na enoto premoženja, ki bodo izplačani upravičencem;
5. datum oziroma datumi zajema, na katere se ugotovijo imetniki investicijskih kuponov, ki bodo upravičeni do izplačila prihodkov vzajemnega sklada;
6. datum oziroma datumi obračuna posamezne vrste prihodkov vzajemnega sklada, namenjenih razdelitvi, z opozorilom, da se bo na ta obračunski dan čista vrednost sredstev vzajemnega sklada znižala za vrednost prihodkov vzajemnega sklada, namenjenih izplačilu, posledično pa bo nižja tudi vrednost enote premoženja vzajemnega sklada;
7. datum oziroma datumi izplačila prihodkov vzajemnega sklada;
8. oblika izplačila prihodkov vzajemnega sklada upravičencem do izplačila;
9. pojasnilo o stroških razdelitve prihodkov in v čigavo breme se zaračunajo;
10. davčne posledice izplačila prihodkov vzajemnega sklada za imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
11. čas in način obveščanja ter vsebina morebitnih drugih obvestil imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o postopkih v zvezi z razdelitvijo prihodkov vzajemnega sklada.
IV. RAZREDI INVESTICIJSKIH KUPONOV
8. člen
Če družba za upravljanje izda različne razrede investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki se med seboj razlikujejo tudi po tem ali bodo imetnikom zagotavljali razdelitev (razred razdelitve) ali akumulacijo čistega dobička oziroma prihodkov (razred akumulacije), morajo pravila upravljanja in prospekt vzajemnega sklada, poleg drugih obveznih opredelitev v skladu s tem sklepom, vsebovati tudi:
1. opredelitev (oznako), kateri razredi investicijskih kuponov vzajemnega sklada spadajo med razrede razdelitve;
2. opredelitev, katere razrede investicijskih kuponov vzajemnega sklada bodo bremenili stroški razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov.
V. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejši vsebini pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 80/03 in 70/06).
10. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 291-2/1-1/2008
Ljubljana, dne 23. januarja 2008
EVA 2008-1611-0037
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost