Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008

Kazalo

340. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih, stran 827.

Na podlagi 16. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 31/00 – popr., 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Uradni list RS, št. 5/98 in 70/06) se v 9. členu 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti: zagotavljanje življenjskega prostora rastlinskim in živalskim življenjskim združbam, zlasti tistih vrst, katerih življenjski ciklus je pomembno povezan z gozdom, ohranjanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje naravnega ravnovesja. Poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti imajo zlasti gozdovi s habitati redkih ali ogroženih rastlinskih ali živalskih vrst, s habitati, pomembnimi za obstoj in ohranitev populacij divjadi, s habitati in habitatnimi tipi, ki se po predpisih o ohranjanju narave ohranjajo v ugodnem stanju, ter gozdovi, ki imajo status posebnega varstvenega območja, potencialnega posebnega ohranitvenega območja ali ekološko pomembnega območja;«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. Funkcija varovanja naravnih vrednot: varovanje redkih, dragocenih, znamenitih ali drugih vrednih naravnih pojavov. Poudarjeno funkcijo varovanja naravnih vrednot opravljajo gozdovi ali njihovi deli, ki imajo po predpisih o ohranjanju narave status naravne vrednote, območja pričakovanih naravnih vrednot ter zavarovana območja;«.
2. člen
V 10. členu se v drugem odstavku za besedilom »ki zajemajo gozd« doda besedilo », druga gozdna zemljišča«.
Zadnji stavek drugega odstavka se črta.
3. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(Kartiranje funkcij gozdov)
Meja funkcijske enote se določi:
a) znotraj gozdnega prostora tam, kjer katera koli od skupin funkcij gozdov preide v stopnjo poudarjenosti, ki je različna od stopnje poudarjenosti v določeni funkcijski enoti (spremeni se šifra), poleg tega pa tudi v primeru, ko imata dve sosednji funkcijski enoti enako šifro, razlikujeta pa se samo po tem, da je v eni funkcijski enoti na prvi stopnji poudarjena drugačna funkcija kot v drugi funkcijski enoti;
b) kot meja med gozdnim prostorom in kmetijskim ali urbanim prostorom in tudi večjimi vodnimi telesi, pri čemer se v funkcijsko enoto poleg gozda in, vključijo naslednja z gozdom ekološko oziroma funkcionalno povezana negozdna zemljišča:
– v gorski gozdnati krajini vse površine naravnih ekosistemov, kot so naravna travinja in skalovja oziroma pobočni grušči, ki ležijo pod drevesno mejo, ter območja ekstenzivne (gozdne) paše, izločijo pa se urejeni planinski pašniki;
– v gozdni krajini nenaseljene senožeti in lazi in vsi morebitni naravni ekosistemi iz prejšnje alinee;
– v gozdnati krajini nenaseljene senožeti in lazi, če se pojavljajo kot osredki znotraj gozda na površinah do 2 ha, izločijo pa se vsa druga kmetijska zemljišča, tudi tista, ki so v okviru samotnih kmetij (celkov), če so večja kot 0,5 ha;
– v kmetijski in primestni krajini samo gozdovi, prav tako pa tudi nenaseljeni osredki kmetijskih zemljišč znotraj gozdnih kompleksov, če so manjši kot 0,5 ha.
Posamezni tipi krajin se po tem pravilniku določijo po teh merilih:
– v gorsko gozdnato krajino se štejejo območja v gorskem in subalpinskem vegetacijskem pasu, ki poleg gozda vključujejo tudi naravna travinja, gorske pašnike in skalovja oziroma pobočne grušče;
– v gozdno krajino se štejejo območja v gorskem in podgorskem pasu, kjer gozd popolnoma prevladuje (gozdnatost je večja kot 85%), in v njih ni kmetij oziroma drugih trajnih naselij;
– v gozdnato krajino se štejejo območja v nižinskem, gričevnatem, podgorskem in delno tudi gorskem pasu, kjer se gozd mozaično prepleta z drugimi, pretežno kmetijskimi rabami tal, in praviloma pokriva 40 do 85% površine;
– v kmetijsko in primestno krajino spadajo vsa druga območja.
Gozdnatost iz prejšnjega odstavka se ugotavlja na krajinsko zaokroženih območjih, velikih nekaj kvadratnih kilometrov.«.
4. člen
V 32. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
5. člen
V 37. členu se na koncu prvega odstavka za piko doda stavek, ki se glasi:
»V primeru, da GGE zajema posebna varstvena območja – območja Natura 2000, se vključijo cilji in ukrepi, potrebni za zagotavljanje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov po predpisih in programih, ki urejajo ohranjanje narave in se po potrebi podrobneje določijo.«.
V drugem odstavku se v sedmi alinei za besedilom »ohranjanje biotske raznovrstnosti« pred piko doda besedilo »in zagotavljanje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (območja Natura 2000)«.
Za sedmo alineo se doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij, ki se jih določi po krajinsko enovitih predelih.«.
V tretjem odstavku se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– potrebni ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (območja Natura 2000).«.
6. člen
V 38. členu se v drugem odstavku za tretjo alinejo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– varstvene usmeritve za gozdne habitatne tipe v primeru, da GGE zajema posebna varstvena območja – območja Natura 2000, na osnovi varstvenih usmeritev za ohranitev ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov po predpisih in programih, ki urejajo ohranjanje narave.«.
7. člen
38.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»38.a člen
(Dopustna preseganja možnega poseka)
Dopustna preseganja možnega poseka, določenega v skladu s 37. in 38. členom tega pravilnika, so:
1. 5% na ravni GGE;
2. 20% na ravni RGR;
3. V primeru sanitarne sečnje zaradi nepredvidenih sprememb v gozdovih pa 25% na ravni GGE ali 30% na ravni RGR;
4. 30% na ravni oddelka, ki ga je možno preseči v primeru nepredvidenih sprememb v gozdovih ali na podlagi komisijskega ogleda, pri katerem mora biti navzoč tudi pooblaščeni predstavnik ministrstva.
Za nepredvidene spremembe v gozdovih se štejejo vremenske in vodne ujme, emisije, gozdni požari, pojavi rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij žuželk gozdnega drevja.«.
8. člen
V členu 42.b se v prvem odstavku v točki 1. črta podtočka e.
V drugem odstavku se besedilo »c. in d.« nadomesti z besedilom »b. in c.«.
9. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(Spremljanje izvajanja gozdnogospodarskih načrtov GGE)
Za zagotovitev spremljanja izvajanja gozdnogospodarskih načrtov ZGS, poleg evidentiranja po tem pravilniku, pripravi vsako leto izpis podatkov o opravljenih delih ter poseku na ravni GGE ter lastniških kategorij (REV2, REV4). Izpis podatkov o poseku se pripravi tudi na ravni oddelka (REV2). Izpise tabel REV2 in REV4 ter podatke evidenc po tem pravilniku, se v obliki primerni za računalniško obdelavo posreduje ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, za vsako preteklo leto najkasneje do konca meseca marca prihodnjega leta.«.
10. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
(Dopustna odstopanja pri izvajanju načrta)
Na polovici ureditvenega obdobja ZGS izdela analizo izvajanja GGN, s katero preveri, ali so nastopili razlogi za spremembo oziroma dopolnitev načrta.
Ministru, pristojnemu za gozdarstvo, je treba predložiti pobudo za spremembo ali dopolnitev gozdnogospodarskega načrta GGE, če:
– zaradi razlogov iz drugega odstavka 15. člena zakona o gozdovih gozdnogospodarskega načrta ni mogoče izvajati tako, da posek ne bi presegel načrtovanega možnega poseka v okviru dopustnih preseganj iz 38.a člena tega pravilnika;
– so se izvedle krčitve gozdov na več kot 10% površine oziroma vsaj 10% skupne lesne zaloge;
– so bili uveljavljeni novi predpisi, iz katerih izhaja, da režimi zahtevajo zmanjšanje možnega poseka za najmanj 10%;
– so bili uveljavljeni novi predpisi, katerih režimi zahtevajo povečan obseg vlaganj v gozdove za najmanj 10%.
Gozdnogospodarski načrt GGE je treba spremeniti oziroma dopolniti, tudi če je nastopilo več različnih okoliščin iz drugega odstavka tega člena, katerih kombinacija povzroči, da na 20% površine načrta ni možno izvajati.«.
11. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gozdnogospodarski načrt GGE podpišejo delavec, odgovoren za pripravo načrta, delavec odgovoren za načrtovanje razvoja gozdov in gozdnega prostora na območni enoti, vodja območne enote ZGS ter direktor ZGS.«.
12. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen
(Postopek izdelave gozdnogospodarskih načrtov GGE)
V letu pred začetkom ureditvenega obdobja morajo biti zbrani vsi podatki in pridobljena vsa gradiva, potrebna za izdelavo osnutka gozdnogospodarskega načrta, zlasti naravovarstvene smernice, kulturnovarstvene smernice in okoljska izhodišča. V tem letu ZGS na krajevno običajen način in na spletnih straneh ZGS obvesti lastnike gozdov in zainteresirano javnost o možnosti dajanja pobud. Rok za zbiranje pobud traja od 1. marca do 31. maja. V istem letu se pošlje na ministrstvo, pristojno za okolje ter v vednost na ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, obvestilo o nameri izdelave plana v skladu s predpisi o varstvu okolja in o ohranjanju narave.
Osnutek gozdnogospodarskega načrta določi strokovni svet območne enote ZGS in ga do 30. aprila v prvem letu veljavnosti, z vlogo za odreditev javne razgrnitve, pošlje na ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Vlogi mora biti priložen osnutek gozdnogospodarskega načrta, zapisnik strokovnega sveta območne enote ZGS o določitvi osnutka, zapisnik o posredovanih pobudah lastnikov gozdov in zainteresirane javnosti s pojasnilom kako so se pobude upoštevale pri pripravi osnutka ter kopija odločbe ministrstva, pristojnega za okolje, o potrebi po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO). V vlogi se navedeta tudi primeren čas in kraj javne razgrnitve ter javne obravnave.
Sklep o javni razgrnitvi se objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za gozdarstvo. O času in kraju ter trajanju javne razgrnitve ter javne obravnave ZGS lastnike gozdov, pristojno območno enoto Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in zainteresirano javnost obvesti s pisnimi vabili, obvestili na oglasnih deskah občin in na druge krajevno običajne načine.
Svet območne enote ZGS zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi in javni obravnavi. Stališče sveta območne enote ZGS se mora upoštevati pri izdelavi predloga načrta.
Nemudoma, najpozneje pa v 7 dneh po določitvi predloga gozdnogospodarskega načrta GGE, se vloga za pridobitev mnenja skupaj s predlogom načrta v elektronski obliki posreduje občinam ter pristojni območni enoti Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Za dan določitve predloga se šteje dan seje sveta območne enote ZGS ali dan, ko se izteče rok izpolnitve pogojev, postavljenih na tej seji.
Vloga za sprejem gozdnogospodarskega načrta se mora posredovati ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, najpozneje do 1. oktobra prvega leta v ureditvenem obdobju. Vlogi morajo biti priloženi najmanj:
– predlog načrta,
– mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
– mnenja občin, na območju katerih leži GGE,
– zapisnik seje sveta območne enote, na kateri je bil določen predlog načrta.«.
13. člen
V 55. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru ugotovljene potrebe po izvedbi CPVO ZGS izdela okoljsko poročilo in si zagotovi njegovo revizijo v skladu s predpisi o varstvu okolja. Okoljsko poročilo, njegova revizija in osnutek načrta se obravnavajo na strokovnem svetu ZGS, po določitvi osnutka pa posredujejo na ministrstvo, pristojno za okolje, v postopek pridobitve mnenja o ustreznosti okoljskega poročila.«.
14. člen
Za 55. členom se doda nov 55.a člen, ki se glasi:
»55.a člen
(Postopek izdelave gozdnogospodarskih načrtov GGE v primeru posebnih varstvenih območij)
V primeru, da GGE zajema posebna varstvena območja – območja Natura 2000 se po določitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta pošlje na ministrstvo, pristojno za okolje ter v vednost na ministrstvo, pristojno za gozdarstvo obvestilo o nameri za določitev gozdnogospodarskega načrta kot plana, neposredno povezanega ali potrebnega za varstvo območij Natura 2000.
Vlogi za sprejem načrta se priloži sklep ministra, pristojnega za okolje, o potrditvi načrta za plan potreben za ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov in habitatov vrst na teh območjih.«.
15. člen
Priloga 2 se črta.
16. člen
V prilogi 3 se točka k) črta.
V točki l) se za podtočko »1.2.6 Obžagovanje (ha)« doda nova podtočka, ki se glasi »1.2.7 Nega drogovnjaka«.
17. člen
V prilogi 4 se tabela »Površina gozdov po oblikah lastništev (v ha) (16., 28. člen) LP« z spremeni tako, da se glasi:
»Površina gozdov po lastniških
kategorijah (v ha) (16., 28. člen)              LP
+--------------+----------+----------+----------+--------------+
|       | Zasebni | Državni |Gozd. lok.|  Skupaj  |
|       | gozdovi | gozdovi | skup.  |       |
+--------------+----------+----------+----------+--------------+
|Površina   |     |     |     |       |
|gozda (ha)  |     |     |     |       |
+--------------+----------+----------+----------+--------------+
|Delež (%)   |     |     |     |       |
+--------------+----------+----------+----------+--------------+
                               «.
Tabela »Načrtovana gojitvena in varstvena dela po oblikah lastništva (v ha) – (35. člen) NGDL« se spremeni tako, da se glasi:
»Načrtovana gojitvena in varstvena
dela po lastniških kategorijah
(v ha) – (22. člen )                   NGDL
+-------------+-------+--------+---------+----------+--------+
|       | Enota | Zasebni| Državni |Gozd. lok.| Skupaj |
|       |    |  g.  |  g.  |  skup. |    |
+-------------+-------+--------+---------+----------+--------+
|Priprava   |    |    |     |     |    |
|sestoja   |    |    |     |     |    |
+-------------+-------+--------+---------+----------+--------+
|Priprava tal |    |    |     |     |    |
+-------------+-------+--------+---------+----------+--------+
|Saditev   |    |    |     |     |    |
+-------------+-------+--------+---------+----------+--------+
|Obžetev   |    |    |     |     |    |
+-------------+-------+--------+---------+----------+--------+
|Nega mladja |    |    |     |     |    |
+-------------+-------+--------+---------+----------+--------+
|Nega gošče  |    |    |     |     |    |
+-------------+-------+--------+---------+----------+--------+
|Nega     |    |    |     |     |    |
|letvenjaka  |    |    |     |     |    |
+-------------+-------+--------+---------+----------+--------+
|*      |    |    |     |     |    |
+-------------+-------+--------+---------+----------+--------+
|       |    |    |     |     |    |
+-------------+-------+--------+---------+----------+--------+
|       |    |    |     |     |    |
+-------------+-------+--------+---------+----------+--------+
                              «.
Tabela »Možni posek po oblikah lastništva (22. člen) MPL« se spremeni tako, da se glasi:
»Možni posek po lastniških kategorijah (22.člen)       MPL
+---------+-----------+------------+-----------+---------------+
|     | Državni g.| Gozd. lok. |Zasebni g. |  SKUPAJ   |
|     |      |  skup.  |      |        |
+---------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-------+-------+
|     | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3  |  %  |
+---------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-------+-------+
|Iglavci |   |   |   |   |   |   |    |    |
+---------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-------+-------+
|Listavci |   |   |   |   |   |   |    |    |
+---------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-------+-------+
|Skupaj  |   |   |   |   |   |   |    |    |
+---------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-------+-------+
                               «.
Tabeli »Izpis poseka za leto … (50. člen) REV 1« in »Izpis opravljenih gojitvenih varstvenih del za leto … (50. člen) REV 3« se črtata.
Obrazec E4 se spremeni tako, da se glasi:
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-380/2007
Ljubljana, dne 7. decembra 2007
EVA 2007-2311-0036
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost