Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

Št. 430-20/07 Ob-32956/07 , Stran 7697
I. Predmet javnega razpisa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana razpisuje program izvajanja šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb, ki so upravičene do psa vodiča v skladu z določili Pravil. Program izvajanja šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb obsega: 1. zagotovitev ustreznega psa in šolanje psa za posamezno zavarovano osebo, 2. vsakoletno izpopolnjevanje psa, 3. oskrba že izšolanega psa v primeru odsotnosti slepe zavarovane osebe zaradi bolezni, 4. izredna strokovna pomoč na predlog zavarovane osebe in predhodne odobritve Zavoda. II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavi vsak, ki predloži zahtevane listine za priznanje sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo in izpolnjuje naslednje pogoje: 1. je registriran kot pravna oseba ali samostojni podjetnik (v nadaljevanju splošni pogoj), 2. vaditelj, ki izvaja šolanje je strokovnjak s področja kinologije (v nadaljevanju strokovni pogoji), 3. je sposoben izvajati program šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb v skladu s pogoji tega javnega razpisa in s pogoji, določenimi v Sklepu o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih, ki ga je sprejel Upravni odbor Zavoda dne 19. 9. 2003 (Priloga razpisne dokumentacije). Izvajalec izpolnjuje strokovne pogoje, če vaditelj (on sam ali oseba, ki pri njem izvaja šolanje psa vodiča slepih), za šolanje psa vodiča slepih izpolnjuje hkrati naslednje strokovne pogoje: 1. razpolagati mora z vsaj enim potrdilom Kinološke zveze Slovenije, ki so našteta v točkah od a) do g) ali potrdilom pod točko h): a) vodnik delovnega ali reševalnega psa, b) vodja osnovne vrste začetnega tečaja športnih psov, c) vodja osnovnega tečaja, d) vodja višje stopnje šolanja športnih psov, e) inštruktor šolanja reševalnih psov I. stopnje (verificirano pri Kinološki zvezi Slovenije), f) inštruktor šolanja reševalnih psov II. stopnje (verficirano pri Kinološki zvezi Slovenije), g) kinološki sodnik za ocenjevanje dela športnih oziroma reševalnih psov, h) inštruktor v ustanovi, kjer se poklicno ukvarjajo s šolanjem psov; 2. ima opravljen izpit iz orientacije in mobilnosti slepega, kar dokaže s potrdilom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; 3. ima ustrezne namestitvene in vadbene pogoje za šolanje psa vodiča slepih, ki jih na podlagi ogleda ocenijo izvedenci Zavoda. III. Sestavine vloge Vloga izvajalca mora vsebovati naslednje dokumente: 1. Obrazec 1 razpisne dokumentacije – Prijava na javni razpis ZZZS za izvajanje programa šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb. 2. Obrazec 2 razpisne dokumentacije – Vzorec pogodbe. 3. Izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz registra samostojnih podjetnikov (AJPES). 4. Najmanj eno potrdilo o izpolnjevanju strokovnih pogojev iz 1. točke drugega odstavka poglavja II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu. 5. Potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki dokazuje, da ima opravljen izpit iz orientacije in mobilnosti slepega. Vse nepopolne vloge se na zahtevo Zavoda dopolnijo v roku 7 dni od datuma prejema obvestila o potrebnih dopolnitvah vloge. Kolikor izvajalec v navedenem roku ne dopolni vloge, se vloga šteje za nepopolno in izloči iz nadaljnje obravnave. IV. Predložitev vloge Izvajalci morajo vlogo predložiti Zavodu do torka, 18. 12. 2007 do 12. ure. Nepravočasno predloženo vlogo bo Zavod izločil in jo po končanem postopku odpiranja vlog neodprto vrnil izvajalcu, z navedbo, da je prepozna. Izvajalec mora predložiti vlogo po pošti ali osebno na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, pritličje, vložišče. Vlogo je treba poslati v zaprti ovojnici, ki mora biti jasno označena z napisom “Ne odpiraj – Vloga – Šolanje psov vodičev slepih”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naziv in naslov izvajalca. Če ovojnica ne bo označena na navedeni način, Zavod ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne vloge ali njeno prezgodnje odpiranje. Prezgodaj odprte vloge zaradi nepravilno označene ovojnice bo Zavod izločil. V. Odločitev o izbiri Zavod bo izbral vse izvajalce, ki bodo izpolnjevali pogoje za priznanje sposobnosti skladno z razpisno dokumentacijo in bodo predložili vlogo, pripravljeno skladno z razpisno dokumentacijo. Zavod bo opravil izbiro med izvajalci v 45 dni po izteku roka za predložitev vlog. Izvajalci, ki ne bodo izbrani, bodo o tem pisno obveščeni v 14 dneh po izteku roka za izbiro. Pregled in ocenitev prispelih vlog bo opravila komisija, ki jo imenuje generalni direktor Zavoda. Odločitev o izbiri izvajalcev sprejme generalni direktor Zavoda. VI. Sklenitev pogodb Zavod v skladu s tem razpisom ugotavlja izpolnjevanje pogojev izvajalcev za izvajanje šolanja psov vodičev slepih. Zavod bo sklenil pogodbe z izbranimi izvajalci, če in ko bo ugotovljeno, da obstajajo zavarovane osebe, ki so upravičene do psa vodiča slepih v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pogodbe se bodo sklepale za posamezno zavarovano osebo pri čemer se pred vsakokratno sklenitvijo pogodbe z izvajalcem upošteva vrstni red izvajalcev glede na skupno vrednost ponudbe in sicer tistih izvajalcev, ki lahko pričnejo z šolanjem psa vodiča slepih takoj po sklenitvi pogodbe. Merilo za ocenitev ponudb je skupna ponudbena cena. Skupna ponudbena cena je vsota ponudbenih cen postavk, navedenih v 1., 2. in 3. točki ponudbe (Obrazec 1), pri čemer bo pri ceni postavke iz 3. točke ponudbe (dnevna oskrba v primeru odsotnosti slepega zaradi bolezni) pri ocenitvi ponudb upoštevana cena za 10 oskrbnih dni. Zavod in izvajalec se dogovorita o spremembah cen iz ponudbe, kolikor je skupna ponudbena cena izvajalca višja za več kot 10% od najnižje skupne ponudbene cene v tem razpisu. Kolikor se Zavod in izvajalec ne dogovorita za spremembe cen, na podlagi katerih bo skupna ponudbena cena izvajalca višja največ do 10% od najnižje skupne ponudbene cene, se ponudba izvajalca izloči. VII. Čas in kraj kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Natančnejši pogoji za sodelovanje na javnem razpisu so navedeni v razpisni dokumentaciji. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalec prevzame brezplačno na sedežu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v vložišču, v času uradnih ur, ali jo brezplačno prejme po elektronski pošti na podlagi predhodno posredovane zahteve na elektronski naslov: drago.perkic@zzzs.si. Razpisno dokumentacijo lahko izvajalci dobijo do izteka roka za predložitev vlog. VIII. Dodatne informacije: dodatne informacije o razpisu so na voljo pri Dragu Perkiču, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Oddelek za medicinsko-tehnične pripomočke, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, na tel. 01/30-77-577 ali po e-pošti: drago.perkic@zzzs.si, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, ob petkih od 8. do 13. ure.

AAA Zlata odličnost