Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5976. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil, stran 17143.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 8. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
1. člen
V Pravilniku o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04, 58/04 – popr., 43/05, 64/05 – popr., 83/05 in 115/05) se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa splošno označevanje predpakiranih živil, ki so v prometu namenjena za prodajo končnemu potrošniku in za oskrbo obratov javne prehrane, v skladu z:
– Direktivo Komisije z dne 15. aprila 1987 o navajanju volumenskega deleža alkohola pri označevanju alkoholnih pijač za prodajo končnim potrošnikom (UL L št. 113 z dne 30. 4. 1987, str. 57),
– Direktivo Sveta z dne 14. junija 1989 o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo (UL L št. 186 z dne 30. 6. 1989, str. 21), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 92/11/EGS z dne 3. marca 1992 o spremembi Direktive 89/396/EGS o označbah ali znakih za ugotavljanje serije, v katero spada živilo (UL L št. 65 z dne 11. 3. 1992, str. 32),
– Direktivo Komisije 94/54/ES z dne 18. novembra 1994 o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi Sveta 79/112/EGS (UL L št. 300 z dne 23. 11. 1994, str. 14), zadnjič spremenjeno z Direktivo komisije 2004/77/ES z dne 19. aprila 2004, ki dopolnjuje Direktivo 94/54/ES glede označevanja nekaterih živil, ki vsebujejo glicirizinsko kislino in amonijevo sol te kisline (UL L št. 162 z dne 30. 4. 2004, str. 76),
– Direktivo Komisije 1999/10/ES z dne 8. marca 1999 o odstopanjih od določb člena 7 Direktive Sveta 79/112/EGS v zvezi z označevanjem živil (UL L št. 69 z dne 16. 3. 1999, str. 22),
– Direktivo 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (UL L št. 109 z dne 6. 5. 2000, str. 29), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/68/ES z dne 27. novembra 2007 o spremembi Priloge IIIa k Direktivi 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih živilskih sestavin (UL L št. 310 z dne 28. 11. 2007, str. 11),
– Direktivo Komisije 2002/67/ES z dne 18. julija 2002 o označevanju živil, ki vsebujejo kinin in kofein (UL L št. 191 z dne 19. 7. 2002, str. 20).«.
2. člen
Na koncu Priloge 4 se v dvanajsti alineji pika nadomesti z vejico in se za njo dodata novi trinajsta in štirinajsta alineja, ki se glasita:
»– volčji bob in izdelki iz njih,
– mehkužci in izdelki iz njih.«.
3. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Predpakirana živila, ki so proizvedena in označena v skladu s prilogo 4 Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04, 58/04 – popr., 43/05, 64/05 – popr., 83/05 in 115/05), so lahko v prometu najkasneje do 23. decembra 2008.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko predpakirana živila, ki so proizvedena in označena v skladu s prilogo 4 Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04, 58/04 – popr., 43/05, 64/05 – popr., 83/05 in 115/05) pred 23. decembrom 2008, v prometu do porabe zalog.
(3) Predpakirana živila, ki so proizvedena in označena v skladu s prilogo 6 Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04, 58/04 – popr., 43/05, 64/05 – popr., 83/05 in 115/05), so lahko v prometu najkasneje do 31. maja 2009.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko predpakirana živila, ki so proizvedena in označena v skladu s prilogo 6 Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04, 58/04 – popr., 43/05, 64/05 – popr., 83/05 in 115/05) pred 31. majem 2009, v prometu do porabe zalog.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 23. decembra 2007.
Št. 007-360/2007
Ljubljana, dne 18. decembra 2007
EVA 2007-2311-0202
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje
Priloga 6

+--------------+-----------------------------------------------+
|  SESTAVINE |  ZAČASNO IZKLJUČENI IZDELKI IZ NAVEDENIH  |
|       |          SESTAVIN          |
+--------------+-----------------------------------------------+
|žita, ki   |– glukozni sirupi na osnovi pšenice, vključno |
|vsebujejo   |z dekstrozo in proizvodi iz njih, če ni    |
|gluten    |verjetno, da bi se zaradi postopka njihove   |
|       |predelave povečala stopnja alergenosti,    |
|       |kakršna po ocenah EFSA velja za ustrezni    |
|       |proizvod, iz katerega izhajajo;        |
|       |– maltodekstrini na osnovi pšenice in     |
|       |proizvodi iz njih, če ni verjetno, da bi se  |
|       |zaradi postopka njihove predelave povečala   |
|       |stopnja alergenosti, kakršna po ocenah EFSA  |
|       |velja za ustrezni proizvod, iz katerega    |
|       |izhajajo;                   |
|       |– glukozni sirupi na osnovi ječmena;      |
|       |– žita, ki se uporabljajo za destilate ali   |
|       |etilni alkohol kmetijskega izvora za žgane   |
|       |pijače in druge alkoholne pijače.       |
+--------------+-----------------------------------------------+
|ribe     |– ribja želatina, ki se uporablja kot nosilna |
|       |snov za vitamine ali karotenoide;       |
|       |– ribja želatina ali želatina iz ribjih    |
|       |mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za   |
|       |bistrenje piva in vina.            |
+--------------+-----------------------------------------------+
|soja     |– povsem rafinirano sojino olje in maščobe in |
|       |proizvodi iz njih, če ni verjetno, da bi se  |
|       |zaradi postopka njihove predelave povečala   |
|       |stopnja alergenosti, kakršna po ocenah EFSA  |
|       |velja za ustrezni proizvod, iz katerega    |
|       |izhajajo;                   |
|       |– naravne zmesi tokoferola (E360), naravni D- |
|       |alfa-tokoferol, naravni D-alfa-tokoferol    |
|       |acetat, naravni D-alfa-tokoferol sukcinat iz  |
|       |soje;                     |
|       |– rastlinski steroli in estri rastlinskih   |
|       |sterolov iz sojinega olja;           |
|       |– rastlinski estri stanola, proizvedeni iz   |
|       |sterolov iz sojinega olja.           |
+--------------+-----------------------------------------------+
|mleko     |– sirotka, ki se uporablja za destilate ali  |
|       |etilni alkohol kmetijskega izvora za žgane   |
|       |pijače in druge alkoholne pijače;       |
|       |– laktitol.                  |
+--------------+-----------------------------------------------+
|oreški    |– oreški, ki se uporabljajo za destilate ali  |
|       |etilni alkohol kmetijskega izvora za žgane   |
|       |pijače in druge alkoholne pijače.       |
+--------------+-----------------------------------------------+

AAA Zlata odličnost