Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5928. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2008, stran 17069.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja plačevanja pristojbin za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 134/03), izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
T A R I F O
o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2008
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa višino letnega plačila izvajalcev poštnih storitev Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2008.
2. člen
(način izračuna plačil)
(1) Višina letnega plačila za posamezno skupino poštnih storitev se izraža v točkah.
(2) Višina letnega plačila za posamezno skupino poštnih storitev je zmnožek števila točk, kot so določene s to tarifo, in vrednosti točke ob izdaji sklepa, s katerim se zavezancu določi obveznost plačila.
(3) Zavezanec za plačilo je tista fizična ali pravna oseba, ki na podlagi obvestila iz prvega odstavka 10. člena Zakona o poštnih storitvah v nadaljnjemu besedilu zakon, ali dovoljenja iz drugega odstavka 10. člena zakona izvaja poštne storitve.
3. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke znaša 9,79 EUR.
4. člen
(odmera in izračun plačil)
(1) Letno plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija s sklepom.
(2) S sklepom odmeri agencija višino letnega plačila izvajalca poštnih storitev za vse skupine poštnih storitev, ki jih izvaja, na način, določen v drugem odstavku 2. člena te tarife.
(3) Plačila se plačujejo letno, in sicer vnaprej za tekoče leto.
(4) Plačilo na podlagi obvestila je zavezanec dolžan plačati v 30 dneh od vročitve sklepa iz prvega odstavka tega člena, plačilo za dovoljenje pa v štirih enakih zneskih v rokih, ki jih določi agencija s sklepom iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(priloga k tarifi)
(1) Posebni del tarife v Prilogi I, ki je sestavni del te tarife, določa število točk za posamezno skupino poštnih storitev.
(2) Obrazložitev tarife v Prilogi II, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0912-1/2007/14
Ljubljana, dne 26. novembra 2007
EVA 2007-2111-0144
mag. Tomaž Simonič l.r.
Direktor
Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št.: 47601-21/2007/3 z dne 12. 12. 2007.
  Priloga k Tarifi o plačilih za izvajanje poštnih storitev za
leto 2008:
              PRILOGA I.

            Posebni del tarife

  Posamezne skupine poštnih storitev so določene z naslednjim
številom točk:

      I. Obvestilo o izvajanju poštnih storitev
             Tarifa št. 1

Prenos poštnih pošiljk do mase 2 kg:   40 točk

             Tarifa št. 2

Prenos poštnih paketov do mase 20 kg:  40 točk


             Tarifa št. 3

Storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke:  40 točk


             Tarifa št. 4

Druge poštne storitve:          5 točk


  II. Dovoljenje za izvajanje univerzalne poštne storitve

             Tarifa št. 5

Izvajanje univerzalne poštne storitve:    50.000 točk  Priloga k Tarifi o plačilih za izvajanje poštnih storitev za
leto 2008:

             PRILOGA II.

         Posebna obrazložitev tarife

  Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev predvideva
neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v
okviru njenih pooblastil in pristojnosti. Razlogi za sprejem te
tarife so:
  1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil
izvajalcev poštnih storitev tako, da zbrana letna plačila
pokrijejo stroške delovanja področja pošte in sorazmerni delež
stroškov delovanja skupnih služb agencije.
  2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti področja pošte pri
izvajanju nalog v okviru njegovih pristojnosti.
  3. Predvideti porabo sredstev področja pošte ter
sorazmernega deleža delovanja skupnih služb agencije v skladu z
vnaprej opredeljenimi cilji.
  Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči naslednje, v
programu dela 2008 zastavljene, cilje:
  1. Analizirati razvoj trg poštnih storitev.
  2. Sodelovati pri pripravi nove poštne direktive in na
Kongresu SPZ.
  3. Spremljati razvoj računovodskega sistema in priprave
regulatornih poročil ter preučiti stroške univerzalne poštne
storitve.
  4. Izdati novo dovoljenje za izvajanje univerzalne poštne
storitve.
  5. Izboljšati kakovost univerzalne poštne storitve.
  Agencija v finančnem načrtu za leto 2008 načrtuje potrebna
sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju
vseh dejavnosti v okviru pristojnosti agencije, v skupni višini
5.583.771 EUR.
  Delež stroškov agencije za področje pošte je, v skladu z
organizacijo dela agencije in nalogami posameznih področij
500.000 EUR. Na podlagi predhodno opravljenih izračunov znaša
vrednost točke, za potrebe določitve vrednosti točke iz 3.
člena te tarife 9,79 EUR. Sprejeta tarifa bo omogočila
financiranje delovanja področja pošte in pokrivanje
sorazmernega deleža stroškov delovanja skupnih služb agencije,
katerih delo je neposredno povezano z delom in aktivnostmi
področja pošte.