Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007

Kazalo

5842. Odlok o plakatiranju v Občini Žužemberk, stran 16607.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS - UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07), 7. ter 9. in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 9. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Odlok o plakatiranju v Občini Žužemberk (v nadaljevanju: občina) ureja:
- lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati),
- postavitev in vzdrževanje objektov ter naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta) na javnih plakatnih mestih ter na javnih prostorih.
(2) Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh naseljih občine.
(3) Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise in označbe sedežev pravnih oseb ter drugih subjektov in njihovih poslovnih prostorov, nameščenih na zgradbah in funkcionalnih zemljiščih zgradb, kjer je sedež oziroma poslovni prostor teh subjektov, kakor tudi ne na reklamne napise v zaprtih prostorih (izložbenih oknih, avlah), ki se nanašajo na blago, ki se v teh prostorih prodaja ali na dejavnost, ki se v zgradbi opravlja. Določbe tega odloka se tudi ne nanašajo na tipizirane usmerjevalne table, postavljene v križiščih, ob cestah in javnih poteh, ki kažejo oziroma usmerjajo k sedežu oziroma poslovnemu prostoru pravne osebe oziroma drugega subjekta in na katerih je le napis uradnega naziva pravne osebe oziroma drugega subjekta.
(4) Določbe tega odloka se tudi ne nanašajo na oglaševanje oziroma plakatiranje in na ureditev ter vzdrževanje plakatnih mest, ki jih izrecno samo za svoje potrebe na ali v svojih prostorih uredijo pravne oziroma fizične osebe.
2. člen
(1) Izvajalec posameznega plakatiranja je organizator prireditve oziroma pravna ali fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, v katere korist je plakatiranje izvršeno.
(2) Izvajalec plakatiranja prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
3. člen
(1) Vrsto, obliko in lokacijo plakatnih mest na javnem prostoru ter specifične pogoje glede plakatiranja določi župan občine z odredbo na predlog občinske uprave, lokacijsko informacijo izda občinska uprava občine.
(2) Občina postavlja in vzdržuje objekte in naprave za plakatiranje iz prejšnjega člena.
(3) Občina je dolžna voditi evidenco javnih plakatnih mest.
II. PLAKATIRANJE
4. člen
(1) Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi občina v skladu s 3. členom tega odloka.
(2) Izrecno je prepovedano plakatiranje na vseh drevesih, ograjah in pročeljih spomeniško varovanih objektov.
(3) Metanje oziroma raztrosevanje letakov in drugih podobnih vsebin oglaševanja v odprte prostore in zatikanje ali lepljenje na vozila je, brez posebnega pismenega dovoljenja s strani pristojnega občinskega organa, prepovedano.
(4) Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
(5) Brez dovoljenja pristojnega občinskega organa je oglaševanje na vozilih in prikolicah s plakati in drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi) prepovedano.
(6) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter plakatiranje in poškodovanje vsebine oglaševanja.
(7) Plakatov, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi javnega miru in javne morale, ni dovoljeno obešati. Prav tako ni dovoljena politična propaganda, razen v času volilne kampanje.
(8) Za odstranjevanje plakatov, nameščenih ali nalepljenih v nasprotju z določbami tega člena, je pristojna komunalna služba lokalne skupnosti oziroma sama lokalna skupnost, ki plakate odstrani na stroške organizatorja prireditve oziroma pravne ali fizične osebe, v katere korist je plakatiranje izvršeno.
5. člen
(1) Pred nameščanjem plakatov na javna plakatna mesta občina odmeri občinsko takso na podlagi predpisov, ki urejajo občinsko takso.
(2) Pred nameščanjem plakatov iz prvega odstavka tega člena občina overi plakate z žigom občine in datumom, do katerega dne sme viseti plakat na plakatnem mestu.
6. člen
(1) Izvajalec plakatiranja iz 2. člena tega odloka mora skrbeti:
- da so plakati, ki jih lepi na plakatna mesta kvalitetno pritrjeni,
- da so opremljeni z žigom občine in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,
- da po preteku dovoljenega datuma (žig in datum občine) v roku treh dni odstrani vse raztrgane in onesnažene ter poškodovane in stare plakate s plakatnih mest ter plakatno mesto očisti,
- da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena,
- da so plakati pravočasno izobešeni in da so stari plakati pravočasno odstranjeni.
(2) Za odstranjevanje plakatov, nameščenih ali nalepljenih v nasprotju z določbami tega člena, je pristojna komunalna služba lokalne skupnosti oziroma sama lokalna skupnost, ki plakate odstrani na stroške organizatorja prireditve oziroma pravne ali fizične osebe, v katere korist je plakatiranje izvršeno.
III. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
7. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo posebna reklamna mesta in določi način uporabe z navodilom, ki ga predpiše župan v skladu s predpisi, ki urejajo področje volilne kampanje.
IV. PROSTO PLAKATIRANJE
8. člen
(1) Plačila občinske takse so oproščene organizacije oziroma društva, javni zavodi, ki so (so)financirana iz proračuna občine.
(2) Plačila so lahko opravičeni tudi organi državne uprave in samoupravne lokalne skupnosti na podlagi pismenega soglasja občine.
(3) Plačila so oproščene tudi objave zaradi zaščite zdravstvenega varstva ljudi in živali ter objave zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.
(4) Plačila so oproščeni tudi pravne oziroma fizične osebe, društva, šole in druge organizacije, ki plakatirajo izrečno samo za svoje potrebe na ali v svojih prostorih.
V. NADZOR
9. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: inšpekcijska služba).
(2) Za plakate in transparente, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, lahko inšpekcijska služba odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja prireditve oziroma pravne oziroma fizične osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje, oziroma odredi drugačno javno oglaševanje s plakati in izreče globo v skladu z 10. členom tega odloka.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
(1) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki
- opravlja plakatiranje v nasprotju s 4. in 6. členom tega odloka.
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, fizična oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki
- opravlja plakatiranje v nasprotju s 4. in 6. členom tega odloka.
VII. PREHODNE DOLOČBE
11. člen
Vrsta, oblika in lokacija javnih plakatnih mest se mora določiti v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2689/2007-100
Žužemberk, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.