Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007

Kazalo

5802. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski, stran 16493.

Na podlagi osmega odstavka 63. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski
1. člen
V Uredbi o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05 in 34/06) se v vseh določbah besede »delavcev Ministrstva za obrambo« v različnih sklonih nadomestijo z besedami »javnih uslužbencev Ministrstva za obrambo« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku besedi »multilateralnih enotah« nadomestita z besedami »skupnih poveljstvih in enotah«.
3. člen
V 15. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se predlogi za izredna povišanja zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih ali zaradi invalidske upokojitve posredujejo Generalštabu Slovenske vojske, ko so izpolnjeni pogoji za takšno povišanje.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Podelitve činov in povišanja vojakov, podčastnikov in častnikov, generalov in admiralov ter odvzem čina se javno objavijo praviloma v glasilu Slovenska vojska. Objavi se osebno ime vojaške osebe, letnica rojstva, čin oziroma odvzem čina.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Vojak rezervne sestave, ki je ob uveljavitvi te uredbe razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin desetnika ali naddesetnika, oziroma vojak rezervne sestave s činom poddesetnik, ki je ob uveljavitvi te uredbe razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin naddesetnika, in je to dolžnost uspešno opravljal, je lahko povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje vse druge pogoje, določene z zakonom in uredbo.
Podčastnik rezervne sestave s činom vodnik, ki je ob uveljavitvi te uredbe razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin štabnega vodnika, in je to dolžnost opravljal najmanj eno leto s službeno oceno »odličen«, je lahko povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje vse druge pogoje, določene z zakonom in uredbo.
Častnik rezervne sestave s činom poročnik, ki je ob uveljavitvi te uredbe razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin stotnika, in je to dolžnost opravljal najmanj eno leto s službeno oceno »odličen«, je lahko povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje vse druge pogoje, določene z zakonom in uredbo.
Povišanja iz tega člena se lahko izvedejo najkasneje do 14. januarja 2009.
6. člen
Naloge, ki jih ob uveljavitvi te uredbe opravlja organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za upravljanje človeških virov, prevzame Generalštab Slovenske vojske v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi in formacijo Generalštaba Slovenske vojske.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-9/2007/5
Ljubljana, dne 6. decembra 2007
EVA 2007-1911-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost