Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5789. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2006, stran 16482.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedlilo)/ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 90/05) 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet na predlog župana na 9. seji dne 29. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 2006 obsega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki              810.358.000 SIT
II. Skupaj odhodki              998.610.000 SIT
III. Proračunski presežek, primanjkljaj   –188.252.000 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in        75.000 SIT
prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih        0 SIT
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in         75.000 SIT
sprememba kapitalskih deležev
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje               127.780.000 SIT
VIII. Odplačilo dolga                  0 SIT
IX. Sprememba stanja sredstev na računu    –60.397.000 SIT
X. Neto zadolževanje             127.780.000 SIT
XI. Neto financiranje             188.252.000 SIT
XII. Stanje sredstev na računih preteklega   61.973.000 SIT
leta
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec leta 2006 znaša 1.576.000,00 SIT in ta sredstva se razporedi za naslednje namene:
1. Neporabljena namenska sredstva se namenijo:
– 1.576.000,00 SIT za poravnavo obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2006.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2686/2007-101
Žužemberk, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.