Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5629. Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij ter združenj v Občini Šmarješke Toplice, stran 15571.

Na podlagi 6. člena Zakon o humanitarnih organizacijah – ZHO (Uradni list RS, št. 98/03) 2. člena Zakon o invalidskih organizacijah – ZInvO (Uradni list RS, št. 108/02) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 10. redni seji dne 27. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij ter združenj v Občini Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen
1. člen
Ta pravilnik določa načrtovanje in dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij ter združenj (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju Občine Šmarješke Toplice in imajo tudi svoj sedež. Za navedena društva, organizacije in združenja velja izjema, da imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Šmarješke Toplice, če so njihovi člani tudi občani Občine Šmarješke Toplice.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na podlagi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Šmarješke Toplice iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljena tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje na zgoraj navedenih področjih,
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
3. člen
Izvajalci programov in projektov so organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Šmarješke Toplice,
– izjema za društva, organizacije in združenja, ki imajo svoj sedež tudi izven območja Občine Šmarješke Toplice, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Šmarješke Toplice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala občina.
5. člen
Pogoji in merila sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:
– neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov,
– vsem ostalim neprofitnim izvajalcem (razen društev, ki delujejo na športnem, kulturnem in turističnem področju ter razvoju podeželja) za sofinanciranje letnih programov.
II. POSTOPEK
2. Način in postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev
6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
1. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
2. zbiranje predlogov,
3. ocenjevanje prispelih predlogov,
4. sprejem sklepa o izbiri izvajalcev,
5. sklepanje in podpis pogodb,
6. spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Občina za navedene programe, ki jih sofinancira iz javnih sredstev, enkrat letno izvede javni razpis. Razpis se izvede po sprejetju proračuna za tekoče leto, v katerem se določi skupni obseg sofinanciranja.
Javni razpis se objavi v Razgledih, na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna, le-ta pa ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev, šteto od dneva objave javnega razpisa.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti (pogoji iz 4. člena),
– vrednost sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila za izbor projektov in programov in za dodelitev sredstev (Priloga 1),
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge, in način njihove dostave,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
8. člen
Na podlagi prijav na javni razpis komisija izbere programe v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Komisijo sestavlja šest (6) članov, in sicer člani Odbora za družbene dejavnosti in javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju družbenih dejavnosti.
9. člen
Javni uslužbenec, ki je član komisije, pregleda prispele vloge in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.
Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.
Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za navedene programe. Sklep o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlogov komisije.
Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje humanitarnih programov, programov in ostalih neprofitnih organizacij in združenj.
10. člen
Sklep o izbiri podpiše direktor OU, vroči se vsem predlagateljem programov. Zoper sklep o izbiri je možno podati ugovor županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa. O ugovoru odloči župan v roku 15 dni od prejema ugovora.
Predlagatelj programa ima pravico vpogleda v tiste dele strokovnega mnenja, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in sklepa o izbiri.
11. člen
Z izbranimi izvajalci programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:
– vsebino in obseg izbranega programa,
– čas realizacije programa,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– vračilo sredstev, ki jih izvajalec nenamensko porabi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
12. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za navedene programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo, se financiranje na predlog odbora za družbene dejavnosti, ki ga župan pooblasti, za izvajanje nadzora nad izvajanjem pogodbe, takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva.
Izvajalci navedenih programov morajo do konca marca naslednjega koledarskega leta po letu sklenitve pogodbe o sofinanciranju oddati letno poročilo z dokazili o izvedbi dogovorjenega programa. Če izvajalec tega ne stori, ne more kandidirati za sredstva občine na razpisu za leto, v katerem je dolžan oddati poročilo. V primeru, da posamezni program ni bil v celoti realiziran, se izvajalcu programa pri javnem razpisu za naslednje leto finančna sredstva ustrezno zmanjšajo oziroma mora izvajalec podati ustrezna dokazila o upravičeni namenski porabi finančnih sredstev.
13. člen
Izjemoma sme župan iz drugih proračunskih sredstev skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče v naprej predvideti oziroma načrtovati.
3. Merila
14. člen
Osnova za obseg sofinanciranje na področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij in združenj v Občini Šmarješke Toplice so merila v obliki točkovnega sistema. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna občine. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov so specificirana v prilogi 1. Priloga 1. je sestavni del pravilnika.
15. člen
Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika o razpisnem roku, v katerem lahko interesenti predložijo vlogo za sofinanciranje programov, se izjemoma v letu 2007 izvede javni razpis, po katerem je rok za predložitev vloge na razpis 8 dni od dneva zadnje javne objave javnega razpisa.
Občinska uprava mora, hkrati s posredovanjem besedila javnega razpisa v objavo, obvestiti vsa znana društva oziroma potencialne vlagatelje vloge, tako da bodo lahko pravočasno oddali svoje vloge.
V postopku razpisa za dodelitev proračunskih sredstev v letu 2007 je ne glede na določbe tega odloka rok za vložitev ugovora zoper sklep 3 dni od dneva vročitve sklepa.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 032-0025/2007-6
Šmarješke Toplice, dne 27. novembra 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.