Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5553. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-B), stran 15439.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2007.
Št. 001-22-147/07
Ljubljana, dne 3. decembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI (ZRRD-B)
1. člen
V Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenese Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja (UL L 289, 3. 11. 2005, str. 15).«.
2. člen
V 5. členu se dodata novi tretja in četrta alineja, ki se glasita:
»– tretja država je vsaka država, ki ni članica Evropske unije;
– raziskovalec oziroma raziskovalka iz tretje države (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec iz tretje države) je državljan oziroma državljanka tretje države z ustreznimi visokošolskimi kvalifikacijami, ki omogočajo vpis v programe doktorskih študijev, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost in ki ga raziskovalna organizacija izbere za izvajanje raziskovalnega projekta, v skladu s tem zakonom;«.
Dosedanje tretja, četrta, peta, šesta in sedma alineja postanejo peta, šesta, sedma, osma in deveta alineja.
3. člen
V 27. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti do deveti odstavek, ki se glasijo:
»Raziskovalna organizacija, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene s tem zakonom in je vpisana v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca raziskovalnih organizacij) pri javni agenciji na področju raziskovalne dejavnosti, lahko sklepa sporazume o gostovanju z raziskovalci iz tretjih držav (v nadaljnjem besedilu: sporazumi).
Če raziskovalna organizacija ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene s tem zakonom, izgubi pravico do sklepanja sporazumov oziroma mora odstopiti od že sklenjenih sporazumov z dnem izbrisa iz evidence raziskovalnih organizacij.
Raziskovalne organizacije, ki imajo sklenjene sporazume, morajo obveščati javno agencijo na področju raziskovalne dejavnosti o sklenjenih sporazumih in o prenehanju veljavnosti teh sporazumov.
Javna agencija na področju raziskovalne dejavnosti objavi seznam raziskovalnih organizacij, ki lahko sklepajo sporazume.
Nadzor nad izvajanjem sporazumov opravlja ministrstvo, pristojno za znanost, ki lahko prenese nadzor na javno agencijo na področju raziskovalne dejavnosti.
Vsebino, obliko in način sklepanja sporazumov iz četrtega odstavka tega člena, način obveščanja iz šestega odstavka tega člena, vsebino in način objave seznama iz sedmega odstavka tega člena ter način nadzora nad izvajanjem sporazumov iz osmega odstavka tega člena, s podzakonskim aktom določi minister, pristojen za znanost.«.
4. člen
V 28. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Raziskovalec iz tretje države, ki želi v Republiki Sloveniji opravljati raziskovalno delo, mora z raziskovalno organizacijo skleniti sporazum.
Raziskovalec iz tretje države, s katerim ima raziskovalna organizacija sklenjen sporazum, mora izpolnjevati pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena.
Raziskovalec iz tretje države, ki ima v drugi državi članici Evropske unije sklenjen sporazum in želi v Republiki Sloveniji opravljati raziskovalno delo za obdobje, daljše od treh mesecev, mora z raziskovalno organizacijo v Republiki Sloveniji skleniti sporazum.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Minister, pristojen za znanost, v tridesetih dneh od uveljavitve tega zakona izda podzakonski akt iz devetega odstavka 27. člena zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/95-40/14
Ljubljana, dne 23. novembra 2007
EPA 1632-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti