Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5498. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2), stran 15189.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št 81/06) je Občinski svet Občine Prebold svoji 11. seji dne 15. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z Odlokom o lokacijskem načrtu območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) (v nadaljevanju: območje OLN) sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o. Upoštevane so bile vse razpoložljive dokumentacije in smernice pristojnih soglasodajalcev, ki so navedene v programu opremljanja.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Strošek izgradnje telekomunikacijskega omrežja in omrežja kabelske televizije ni vključen v skupne in obračunske stroške, saj ne gre za obvezno gospodarsko javno službo oziroma omrežje, na katerega je obvezen priklop, niti se ne izvede na podlagi sredstev iz komunalnega prispevka.
Izvedba elektroenergetskega omrežja je prikazana, ni pa všteta v skupne in obračunske stroške, saj se ne izvaja na podlagi sredstev pridobljenih s komunalnim prispevkom.
Izvedba plinovodnega omrežja je prikazana, ni pa všteta v skupne in obračunske stroške, saj se ne izvaja na podlagi sredstev, pridobljenih s komunalnim prispevkom.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema ter oprema iz 3. člena tega odloka je prikazana v grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
5. člen
Stroški načrtovanih investicij in stroški obstoječe komunalne opreme so skupni stroški. Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije.
Skupni stroški investicije obsegajo stroške za gradnjo nove komunalne opreme na območju občinskega lokacijskega načrta in izven območja ter stroške za projektno dokumentacijo, pripravo zemljišča za gradnjo komunalne opreme, nakup zemljišča za izgradnjo komunalne opreme, stroške gradnje komunalne opreme.
Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 3.902.088,00 € (brez DDV), po stalnih cenah na dan 1. 11. 2007.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije.
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. V obravnavanem primeru so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
7. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je treba izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na parcelo in na neto tlorisno površino objekta.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.
1. OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE
8. člen
Obračunski stroški investicije zajemajo stroške odkupa zemljišča za izgradnjo komunalne opreme, stroške priprave zemljišča ter vse stroške, vezane na izgradnjo vse javne komunalne opreme (gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena – brez upoštevanih stroškov izgradnje telefonskega, plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja).
Obračunski stroški investicije iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 3.902.088,00 € (brez DDV), na dan 1. 11. 2007.
2. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE
9. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je:
– kvadratni meter parcele
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|   |         | Površina | Obračunski |  Cena  |
|   |         |obračunskega| stroški [€] |opremljanja|
|   |         |območja [m2]|       |na površino|
|   |         |      |       | [C(pi)] |
|   |         |      |       |  [€/m2] |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|I.  |STROŠKI      |  86.841,00|  216.348,00|    2,49|
|   |PRIDOBIVANJA   |      |       |      |
|   |ZEMLJIŠČ     |      |       |      |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|II. |STROŠKI PRIPRAVE |  86.841,00|  58.400,00|    0,67|
|   |ZEMLJIŠČ     |      |       |      |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|III. |STROŠKI GRADNJE  |  86.841,00| 3.627.340,00|   41,77|
|   |KOMUNALNE     |      |       |      |
|   |INFRASTRUKTURE  |      |       |      |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|   |A. CESTA ZUNANJA |  86.841,00| 1.410.036,00|   16,24|
|   |UREDITEV     |      |       |      |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|   |B. JAVNA     |  86.841,00|  263.400,00|    3,03|
|   |RAZSVETLJAVA   |      |       |      |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|   |C. KANALIZACIJA  |  86.841,00|  607.060,00|    6,99|
|   |ODPADNIH     |      |       |      |
|   |PADAVINSKIH VODA |      |       |      |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|   |D. DRUGA     |  86.841,00|   2.500,00|    0,03|
|   |INFRASTRUKTURA  |      |       |      |
|   |(EKO OTOK ITD.)  |      |       |      |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|   |E. VODOVODNO   |  86.841,00|  733.184,00|    8,44|
|   |OMREŽJE      |      |       |      |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|   |F. KANALIZACIJA  |  86.841,00|  611.160,00|    7,04|
|   |ODPADNIH     |      |       |      |
|   |KOMUNALNIH VODA  |      |       |      |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|   |G.        |  86.841,00|     0,00|    0,00|
|   |ELEKTROENERGETSKO |      |       |      |
|   |OMREŽJE      |      |       |      |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|   |H.        |  86.841,00|     0,00|    0,00|
|   |TELEKOMUNIKACIJSKO|      |       |      |
|   |OMREŽJE      |      |       |      |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|   |I. PLINOVODNO   |  86.841,00|     0,00|    0,00|
|   |OMREŽJE      |      |       |      |
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
|   |SKUPAJ      |  86.841,00| 3.902.088,00|   44,93|
+-----+------------------+------------+-------------+-----------+
Vse vrednosti so brez vključenega DDV.
– neto tlorisna površina objekta
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|   |         |  Neto  | Obračunski |  Cena  |
|   |         | tlorisna | stroški [€] |opremljanja|
|   |         | površina |       |na površino|
|   |         | objektov |       | [C(ti)] |
|   |         | območja |       |  [€/m2] |
|   |         |  [m2]  |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|I.  |STROŠKI      | 46.193,10|  216.348,00|    4,68|
|   |PRIDOBIVANJA   |      |       |      |
|   |ZEMLJIŠČ     |      |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|II. |STROŠKI PRIPRAVE | 46.193,10|   58.400,00|    1,26|
|   |ZEMLJIŠČ     |      |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|III. |STROŠKI GRADNJE  | 46.193,10| 3.627.340,00|   78,53|
|   |KOMUNALNE     |      |       |      |
|   |INFRASTRUKTURE  |      |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|   |A. CESTA ZUNANJA | 46.193,10| 1.410.036,00|   30,52|
|   |UREDITEV     |      |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|   |B. JAVNA     | 46.193,10|  263.400,00|    5,70|
|   |RAZSVETLJAVA   |      |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|   |C. KANALIZACIJA  | 46.193,10|  607.060,00|   13,14|
|   |ODPADNIH     |      |       |      |
|   |PADAVINSKIH VODA |      |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|   |D. DRUGA     | 46.193,10|   2.500,00|    0,05|
|   |INFRASTRUKTURA  |      |       |      |
|   |(EKO OTOK ITD.)  |      |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|   |E. VODOVODNO   | 46.193,10|  733.184,00|   15,87|
|   |OMREŽJE      |      |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|   |F. KANALIZACIJA  | 46.193,10|  611.160,00|   13,23|
|   |ODPADNIH     |      |       |      |
|   |KOMUNALNIH VODA  |      |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|   |G.        | 46.193,10|     0,00|    0,00|
|   |ELEKTROENERGETSKO |      |       |      |
|   |OMREŽJE      |      |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|   |H.        | 46.193,10|     0,00|    0,00|
|   |TELEKOMUNIKACIJSKO|      |       |      |
|   |OMREŽJE      |      |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|   |I. PLINOVODNO   | 46.193,10|     0,00|    0,00|
|   |OMREŽJE      |      |       |      |
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
|   |SKUPAJ      | 46.193,10| 3.902.088,00|   84,47|
+-----+------------------+-----------+--------------+-----------+
Vse vrednosti so brez vključenega DDV.
Skupni obračunski stroški investicije na m2 parcele so 44,93 € in na m2 neto tlorisne površine objekta 84,47 €.
3. POSEBNA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Posebna merila so:
• razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,50:0,50 (D(pi): D(ti));
• faktor dejavnosti (K(dej)) je 1.
Olajšav za zavezance ni.
11. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 10. člena in določbe 11. člena tega odloka.
Komunalni prispevek se izračuna:
KP = (Dpi * Cpi * površina parcele + Dti * Cti * neto tlorisna površina * Kdej) * i)
pri čemer je:
KP – komunalni prispevek
i – letni povprečni indeks v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
C(pi) – cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
C(ti) – cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe
D(pi) – delež površine parcele pri izračunu
D(ti) – delež neto tlorisne površine pri izračunu
K(dej) – faktor dejavnosti.
V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:
KP = (Dti * Cti * (neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji – neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo) * Kdej * i)
Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta in določena v skladu s standardom SIST ISO 9836. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta ne upošteva pri obračunu prispevka. V primeru, da je neto tlorisna površina nadomestne gradnje manjša od obstoječe, se komunalni prispevek ne obračuna oziroma je enak 0.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
13. člen
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na Občini Prebold.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/01/2004-04
Prebold, dne 15. novembra 2007
Župan
Občina Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost