Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5489. Odlok o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica, stran 15173.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) ter 4. in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4 z dne 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 11. seji dne 22. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Ilirska Bistrica, ki predstavljata istovetnostna simbola občine in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
S tem odlokom se sprejme tudi dokument celostne grafične podobe Občine Ilirska Bistrica.
2. člen
Geometrijska, likovna in barvna pravila, ki se nanašajo na obliko in podobo grba in zastave, so opredeljena v celostni podobi Občine Ilirska Bistrica, in so sestavni del tega odloka.
Izvirnike grba in zastave v vseh oblikah ter dokument-mapo celostne podobe Občine Ilirska Bistrica hrani občinska uprava Občine Ilirska Bistrica.
3. člen
Grba in zastave Občine Ilirska Bistrica se ne sme avtorsko zavarovati, prav tako se ne smeta uporabljati kot znamka, model ali vzorec za označevanje blaga ali storitev brez dovoljenja občine.
GRB
4. člen
Grb občine ima čisto simetrično obliko, ki se na spodnji strani zaključi s polkrogom.
Opis: Osrednji simbol predstavlja zlatorumena ladja Liburna na modri podlagi. Ladja ima šest vesel in prislonjeno krmilo ter zastavo na krmnem drogu, obrnjeno proč od smeri vožnje.
Barve: modra CMYK – 100% cyan
rumena Pantone 109, CMYK – 10% magenta 100% rumena
črna CMYK – 100%
Pojavi se v štirih oblikah:
– za odtise na tkanino,
– za registrske tablice,
– za odtise na papir,
– v elektronski obliki.
5. člen
Grb Občine Ilirska Bistrica uporabljajo:
– župan, občinski svet, občinska uprava ter drugi organi Občine Ilirska Bistrica,
– krajevne skupnosti v Občini Ilirska Bistrica,
– javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
Na podlagi izdanega dovoljenja lahko grb Občine Ilirska Bistrica uporabljajo:
– gospodarske družbe, ki imajo sedež v občini,
– samostojni podjetniki posamezniki in nosilci obrtne dejavnosti, ki imajo svojo dejavnost registrirano v občini ter njihova združenja,
– politične, družbene, kulturne, športne in druge organizacije na področju občine in
– drugi, ki imajo za uporabo grba občine interes.
6. člen
Grb Občine Ilirska Bistrica se uporablja:
– v pečatih ter na ostalih oznakah organov občine in občinske uprave,
– v prostorih in na poslopju sedeža občine,
– na registrskih tablicah,
– na protokolarnih listinah, dokumentih, vizitkah ipd., ki jih izstavljajo organi občine in občinska uprava ter javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Ilirska Bistrica,
– na listinah, ki jih izstavlja občinski svet v svečani obliki in
– na drugih listinah, oznakah, publikacijah, ki jih izdajajo organi občine in občinska uprava ter javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Ilirska Bistrica.
Kadar se grb uporablja za namene iz zadnje alineje prejšnjega odstavka, se lahko uporablja tudi v enobarvnem tisku.
Grb Občine Ilirska Bistrica se lahko na podlagi izdanega dovoljenja uporablja tudi v naslednje namene:
– na svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki v občini,
– na krojih, oblačilih ali na drugih simbolih, s katerimi določeni člani, organizacije ali skupine javno nastopajo,
– na delovnih oblekah oziroma uniformah,
– na spominkih in značkah,
– v drugih primerih.
7. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah ter na javnih shodih, na katerih se občina predstavlja ali se jih udeležuje v skladu s pravili in običaji,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju z določili tega odloka.
ZASTAVA
8. člen
Zastava Občine Ilirska Bistrica je modre barve z vstavljenim grbom občine. Krajša stranica zaključka zavzema 1/3 daljše stranice zastave. Grb je v zgornji tretjini zastave, tako da se zgornji del grba pokriva z linijo, ki predstavlja 1/4 daljše stranice. Širina grba je 4/6 krajše stranice in je postavljen sredinsko. Grb je obrobljen z belo črto.
Barve: modra CMYK – 100% cyan
rumena Pantone 109CMYK – 10%
magenta 100% rumena
črna CMYK – 100%.
9. člen
Zastava občine je stalno izobešena na poslopju sedeža Občine Ilirska Bistrica.
Zastava občine je lahko stalno izobešena tudi na sedežih javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Ilirska Bistrica.
10. člen
Zastava občine se izobesi:
– ob občinskem prazniku,
– ob državnih in krajevnih praznikih,
– jubilejih, komemoracijah, kulturnih, športnih ali sejemskih prireditvah in
– ob drugih podobnih priložnostih v skladu s tem odlokom.
V primerih iz prve in druge alineje se zastava izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov in organov občine, lahko pa se izobesi tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih.
V primerih iz tretje in četrte alineje se zastava izobesi na javnih zgradbah oziroma na mestih, kjer je prireditev.
Župan lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah in drogovih ob posebnih priložnostih, ki so v korist občine.
V primeru žalovanja se zastava izobesi na pol droga.
11. člen
Na podlagi izdanega dovoljenja se zastava lahko izobesi tudi ob priložnostih, ki niso navedene v 10. členu tega odloka.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda občinska uprava.
12. člen
Zastava se izobesi v času praznikov in prireditev, navedenih v 10. členu tega odloka, in se odstrani najkasneje 24 ur po tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega je bila izobešena.
13. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom in mirom tako, da se jemlje ugled Občini Ilirska Bistrica.
UPORABA GRBA IN ZASTAVE
14. člen
Grb in zastavo Občine Ilirska Bistrica je dovoljeno uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z določili tega odloka ter na način, ki ne zmanjšuje ugleda občini.
15. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave občine skrbita župan in občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna dela v zvezi s temi prošnjami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
16. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo grba in/ali zastave mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Dokumentacija mora vsebovati:
– ime in naslov vlagatelja,
– namen uporabe,
– opis tehnike (ofset, sitotisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, rezbarjenje, fotografija, računalniški format ipd.),
– naklado,
– trajanje uporabe.
Če gre za označitev prireditve, mora vlagatelj v prošnji navesti vsebinsko opredelitev prireditve.
Vlagatelj mora dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka tega člena predložiti najmanj 10 dni pred prireditvijo oziroma pred uporabo.
17. člen
Vsi, ki zaprosijo za uporabo grba Občine Ilirska Bistrica, ga lahko uporabljajo poleg svojega znaka, ki pa mora biti primerno oblikovan.
Vsi, ki zaprosijo za začasno ali stalno izobešenje zastave, morajo upoštevati določbe tega odloka in določbe Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), ki se nanašajo na vrstni red in način izobešanja zastave.
18. člen
Občinska uprava je pristojna za izdajo odločbe o dovoljenju za uporabo grba in/ali zastave. V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba grba in/ali zastave, se določijo tudi pogoji, pod katerimi se dovoljuje uporaba, namen uporabe in rok, do katerega je uporaba dovoljena. Odločbi se priloži tudi elektronski zapis s podatki, ki so potrebni za to, da se grb in/ali zastava uporabita v skladu z izdanim dovoljenjem. Izdajatelj odločbe lahko izdano dovoljenje prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
19. člen
Z odločbo se lahko zavrne prošnja za izdajo dovoljenja za uporabo grba in/ali zastave, če se na podlagi priložene dokumentacije ugotovi, da bi se grb in/ali zastava uporabljala v nasprotju s tem odlokom, ali če za zavrnitev obstajajo drugi utemeljeni razlogi.
20. člen
Zoper odločbe, izdane na podlagi 18. in 19. člena tega odloka, je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Zoper odločbo o pritožbi je dovoljen upravni spor.
21. člen
Če ta odlok ne določa drugače, se glede uporabe grba in zastave Občine Ilirska Bistrica smiselno uporabljajo določbe Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94).
CELOSTNA PODOBA OBČINE
22. člen
Celostna podoba Občine Ilirska Bistrica določa konstrukcijske načrte, osnovne grafične rešitve in barvni sistem, tipografijo, dimenzije za znak občine, zastavo, priložnostne tiskovine, pečat občine, zunanja obeležja, notranje označevanje in drugo za uporabo znaka občine ter tehnike uporabe.
KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo 625 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost če:
1. uporabljajo grb in/ali zastavo v nasprotju s tem odlokom,
2. uporabljajo grb in/ali zastavo brez dovoljenja pristojnega organa,
3. uporabljajo grb in/ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo,
4. uporabljajo grb in/ali zastavo na način, s katerim se jemlje ugled občini.
Z denarno kaznijo 210 € se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. Z denarno kaznijo 125 € se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
24. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje pristojni inšpektor.
KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 15, z dne 4. oktobra 1975).
Pečat Občine Ilirska Bistrica, katerega obliko določa tretji odstavek 4. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica, se uporablja do sprejema spremembe statuta. Občinski svet sprejme uskladitev določbe tretjega odstavka 4. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica, ki opredeljuje pečat občine, s sprejeto celostno podobo občine v roku dveh mesecev po sprejemu tega odloka, najkasneje pa do začetka uporabe tega odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2008.
Št. 007-9/2007
Ilirska Bistrica, dne 22. novembra 2007
Priloga: Celostna grafična podoba Občine Ilirska Bistrica, izdelovalec Kreattiva advertising d.o.o., Koper, november 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti