Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5487. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak, stran 15171.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Ureditveno območje Bežigrad - Bukovžlak predstavlja območje mešane gradnje - ostalin kmečkih gospodarstev in v manjši meri kmetij, ki so še žive, v novejšem času pa predvsem individualne stanovanjske gradnje. Območje meji na industrijski kompleks Cinkarne na zahodu, sicer pa je sorazmerno dobro povezano z mestnim središčem.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so zemljišča znotraj ureditvenega območja obravnavana kot stavbna, katerih prostorsko urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Bežigrad - Bukovžlak, delno pa kot stavbna zemljišča pod pogojem sprejetja ustreznega prostorskega akta, ki bi podal pogoje gradnje. Slednja zemljišča so sedaj v kmetijski rabi, ki je zaradi neposredne bližine Cinkarne za pridobivanje hrane neprimerna; zaradi lege v neposredni bližini mesta, dobre osončenosti in dobre cestne povezanosti zlasti ob upoštevanju, da bo v bližnji bodočnosti preko ureditvenega območja zgrajen avtocestni priključek, pa zanimiva za investitorje. Po prostorskih sestavinah Celjskega prostorskega plana so vsa zemljišča obravnavana kot območje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti.
Obravnavana zemljišča se nahajajo ob cesti Bukovžlak - Bežigrad v neposredni bližini cestnega priključka na predviden avtocestni priključek. Prostorsko urejanje območja obravnavanih zemljišč je delno že podano s prostorskim aktom, ki na tem območju omogoča gradnjo individualnih stanovanjskih objektov; prizidave, nadzidave ter adaptacije obstoječih objektov za stanovanjske namene; gradnjo obrtno-stanovanjskih objektov (samo delavnica ni dovoljena), objektov spremljajoče dejavnosti ter sprememba namembnosti obstoječih objektov za obrtne in druge dejavnosti le ob upoštevanju veljavnih normativov za varstvo pred hrupom in drugimi škodljivimi emisijami. Del območja pa predstavlja območje predvidene gradnje za katero je potrebno še sprejeti pogoje urejanja.
Razlog za spremembe in dopolnitve PA je namera pobudnika Fridau Zdenka, da na mestu sedanjega kmečkega gospodarstva, znotraj območja 8b, izgradi več manjših večstanovanjskih objektov s potrebno komunalno in prometno infrastrukturo in pobuda Simončič Nuše in Klinc Roberta, da se PUP za območje uskladi z Celjskim prostorskim planom in omogoči gradnja individualnega stanovanjskega objekta.
Vsa zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljujeta Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe, s spremembami in dopolnitvam (Uradni list SRS, št. 10/89, Uradni list RS, št. 31/93, 131/03, 61/06), št. projekta 64/87 in 65/87 in LN za AC priključek Celje vzhod in povezovalno cesto (Uradni list RS, št. 92/03), št. projekta 324/99-02, načrtovalca Razvojni center Planiranje Celje.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak sta dve ureditveni območji z različnimi pogoji urejanja:
– Ureditveno območje zemljišč s parcelnimi številkami 1314/1, 1314/3, 1314/4, 1314/5 in 1318 k.o. Bukovžlak v lasti pobudnika Fridau Zdenka.
– Ureditveno območje zemljišče s parc. št. 298, k.o. Bukovžlak v lasti Simončič Nuše in Klinc Roberta.
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak sta prostorski ureditvi, ki bosta ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podali pogoje prostorske umestitve več manjših večstanovanjskih v funkcionalno in oblikovno povezano območje naselja in objektov in gradnjo nove enodružinske stanovanjske stavbe.
Pri načrtovanju nove prostorske ureditve je potrebno upoštevati kot robni pogoj predvideno gradnjo avtocestnega priključka Celje vzhod in povezovalne ceste, ki meji z obravnavanim območjem zemljišč na vzhodni strani in upoštevati vpliv načrtovane ceste (hrup) na predvideno stanovanjsko gradnjo.
Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti ruralnega prostora in obstoječe grajene strukture ter dejstva, da dobiva območje z gradnjo novih cestno prometnih povezav vedno bolj mestni značaj. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4. Znotraj novega ureditvenega območja je potrebno poleg gradnje objektov predvideti tudi ustrezno rešitev prometa, tudi mirujočega in poleg tega zagotoviti tudi zadostne zelene površine.
Pri načrtovanju sprememb in dopolnitev PUP, ki se nanašajo delno na spremembo pogojev gradnje v območju 8b, delno pa na uskladitev velikosti območja z veljavnim Celjskim prostorskim planom, je potrebno upoštevati razvoj celotnega območja in ne le navedenih parcel.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3. člen
ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak so:
1) zemljišča s parcelnimi številkami 1314/1, 1314/3, 1314/4, 1314/5 in del parcele 1318, k.o. Bukovžlak v velikosti cca 3500 m2;
2) zemljišče s parc. št. 298, k.o. Bukovžlak v velikosti cca 1000 m2.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01). Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe s spremembami in dopolnitvami (proj. št. 65/87 RC Planiranje in proj. št. 66/03-01 Vizura Celje; Uradni list SRS št. 10/89, Uradni list RS, št. 31/93 in 131/03),
– Lokacijski načrt za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto (proj. št. 324/99-02 Razvojni center Planiranje Celje d.o.o., Uradni list RS, št. 92/03).
5. člen
roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjema.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi junija 2008.
6. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Dars, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitorji sprememb in dopolnitev PA so pobudniki Fridau Zdenko, Kovaška cesta 25, 3205 Vitanje, Simončič Nuša, Trnovec pri Dramljah 25 e, 3222 Dramlje in Klinc Robert, Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje. Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA, so si investitorji dolžni pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
8. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-00017/2007-4200 MGM
Celje, dne 19. novembra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost