Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5486. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava (G-invest), stran 15169.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava (G-invest)
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta (v nadaljevanju PA)
Predmet obravnave so zemljišča s parc. št. 638/71, 638/72 in 638/20, k.o. Ostrožno, ki predstavljajo stavbno zemljišče s stanovanjskim objektom.
Veljavni zazidalni načrt za obravnavano območje – Zazidalni načrt Lava, ki je bil izdelan v letu 1986, predmetni stanovanjski objekt obravnava kot že izgrajen enodružinski stanovanjski objekt. Za celotno ureditveno območje Lave ZN podaja tudi možnost gradnje prizidkov k obstoječim stanovanjskim objektom, izključno v stanovanjske namene do linije maksimalnih tlorisnih gabaritov pod pogojem oblikovne usklajenosti z objektom, etažnost, ki je dovoljena za individualno stanovanjsko gradnjo pa je pritličje in nadstropje ali pritličje in izzidano podstrešje. Kot dovoljena toleranca (8. člen odloka) se smatrajo spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov pod pogoji, da te spremembe ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije ZN in v okviru max. gabaritov, ki so dovoljeni po ZN. Nadzidava obstoječih stanovanjskih objektov torej ni mogoča.
Ne glede na določbe odloka o dovoljenih višinskih gabaritih pa stanje v prostoru izkazuje dokaj različne višine objektov, glede na časovni odmik se je zvečine menjalo tudi lastništvo, z novim lastništvom pa tudi drugačne potrebe in zahteve za prenovo obstoječih objektov. Obravnavani objekt je bil izgrajen v tlorisnih in višinskih gabaritih znotraj katerih je ob minimalni nadzidavi dela objekta mogoče realizirati več stanovanjskih enot. Glede na lokacijo objekta med večstanovanjskimi objekti, dovolj veliko stavbno zemljišče, takšna prenova ni v nasprotju z zasnovo soseske, ni pa skladna z veljavnim ZN.
Območje je tudi sicer po Celjskem prostorskem planu predvideno za stanovanjsko gradnjo s spremljajočimi dejavnostmi.
Za realizacijo investitorjeve namere je torej potrebno izdelati novo prostorsko ureditev.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet obravnave je rekonstrukcija z nadzidavo stanovanjskega objekta s parc. št. 638/71, 638/72 in 638/20, k.o. Ostrožno za namen izvedbe več stanovanjskih enot s pripadajočimi zunanjimi površinami.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in morfološko analizo naselja.
3. člen
ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev ZN Lava je zemljišče s parcelnimi številkami 638/71, 638/72 in 638/20, k.o. Ostrožno. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na vplive na okolje nove prostorske ureditve, glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora. Ob pripravi PA za obravnavano ureditveno območje je potrebno z odlokom določiti kot tolerance tudi nove pogoje oblikovanja v procesu prenove za obstoječe individualne stanovanjske objekte na celotnem območju ZN.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list SRS št. 40/89, Uradni list RS, št. 40/93, 69/93, 29/98, 49/95, 75/97).
5. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Postopek priprave in sprejemanja prostorskega poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi spomladi 2008.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Pobudnik in investitor spremembe PA je lastnik nepremičnine G-invest d.o.o, Cankarjeva 9, 3000 Celje. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, CPVO, če bo potrebna, izdelavo PA ter izdelavo programa opremljanja bo financiral pobudnik PA.
8. člen
končne določbe
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00020/2007-4200 MGM
Celje, dne 12. novembra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost