Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5485. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta OTOK III (Vila Otok), stran 15168.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta OTOK III (Vila Otok)
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta (v nadaljevanju PA)
Predmet obravnave so zemljišča s parc. št. 1807, 1786/1 in 1784, k.o. Medlog, ki predstavljajo stavbno zemljišče s poslovnim objektom ter dovoz.
Veljavni zazidalni načrt za obravnavano območje – Zazidalni načrt Otok III (UVC št. 28/63 in 5/70) obravnava predmetni objekt etažnosti K+P+1+IP kot stanovanjski, ki pa je kasneje že bil prizidan in zaradi lege ob takrat zelo prometni celjski vpadnici-Ljubljanski cesti, pa tudi zaradi svoje prostornosti, spremenjen v poslovni objekt.
Lastnik poslovnega objekta bi želel spremeniti objekt nazaj v stanovanjski, izvesti temeljito prenovo in preoblikovanje objekta s prizidavami in delno nadzidavo, ki presegajo maksimalno dovoljeno po določilih veljavnega ZN (odlok o tolerancah – Uradni list RS, št. 69/93) ter tako spremeniti enodružinsko stavbo v večstanovanjsko. Ker je objekt lociran znotraj ureditvenega območja, ki je predvsem stanovanjsko, v neposredni bližini so tudi vrtec, šola in oskrbni center, pa tudi promet na Ljubljanski cesti se je spremenil, cesta je postala le mestna ulica in ne več vpadnica, se zdi njegov interes upravičen, za realizacijo namere pa je potrebna sprememba veljavnega prostorskega akta.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet obravnave je rekonstrukcija s prizidavo in z nadzidavo ter spremembo objekta v stanovanjsko poslovni objekt z več stanovanjskimi enotami na parc. št. 1786/1 in 1807, k.o. Medlog.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in morfološko analizo naselja, zlasti okolne pozidave.
3. člen
ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev ZN Otok III je zemljišče s parcelnima številkama 1786/1 in 1807, k.o. Medlog. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na vplive na okolje nove prostorske ureditve, glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora. Ob pripravi PA za obravnavano ureditveno območje je treba z odlokom določiti kot tolerance tudi nove pogoje oblikovanja v procesu prenove za obstoječe individualne stanovanjske objekte na celotnem območju ZN.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je treba upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu Otok III (UVC 28/63 in 5/70, Uradni list SRS, št. 5/74, 1/79, Uradni list RS, št. 20/91, 69/93, 24/96, 30/96 in 45/02).
5. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o.,Smrekarjeva 1, Celje
– Javne naprave, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je treba pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Postopek priprave in sprejemanja prostorskega, poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi v juliju 2008.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Pobudnik in investitor spremembe PA je lastnik nepremičnine G-Trade d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 3000 Celje. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, CPVO, če bo potrebna, izdelavo PA ter izdelavo programa opremljanja, bo financiral pobudnik PA.
8. člen
končne določbe
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0022/2007-4200 MGM
Celje, dne 15. novembra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost