Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5478. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 15133.

Na podlagi 53. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo), 8. točke Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 92/03 in 56/04) in tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1. V Navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 102/03, 135/03, 64/04, 9/05, 20/06, 76/06 in 128/06) se poglavje IV. POROČILA O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI – SN nadomesti s poglavjema IV.A. MESEČNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI – TRANSAKCIJE, SN-T in IV.B. LETNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI – SN, ki glasita:
IV/A. MESEČNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI – TRANSAKCIJE, SN-T
1. Predmet poročanja so:
■ podatki o transakcijah lastniških deležev rezidentov Slovenije v tujini (naložbe v prvem kolenu v tujini);
■ podatki o transakcijah lastniških deležev nerezidentov v Sloveniji (naložbe v prvem kolenu v Sloveniji);
2. Obvezniki poročanja (v nadaljnjem besedilu: poročevalci) za ‘Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini- transakcije, SN11-T’ so:
■ rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem mesecu lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
• za naložbe vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov v lastniške deleže v tujini, ki so večji ali enaki 10% poročajo njihovi upravljavci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice …).
■ rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), ki so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu lastniki manj kot 10% deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini, oziroma posedujejo nepremičnino v tujini > razen v primerih naložb, ki so opravljene preko domačih pooblaščenih udeležencev na trgu vrednostnih papirjev, in naložb, ki jih opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba (SOD) in Kapitalska družba (KAD) za svoj in za tuj račun.
Obvezniki poročanja (v nadaljnjem besedilu: poročevalci) za ‘Mesečno poročilo o kapitalskih
naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije, SN22-T’ so:
■ rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe.
■ rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe. > razen v primerih naložb s tistimi vrednostnimi papirji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi.
3. Način poročanja
Poročevalec mesečno poročilo SN sestavi z zadnjo veljavno verzijo programa za poročanje, ki se nahaja na spletnih straneh Banke Slovenije (www.bsi.si). Poročilo mora predložiti Banki Slovenije po elektronski pošti.
4. Rok za dostavo mesečnih poročil SN-T
Poročevalec predloži mesečna poročila do zadnjega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, v katerem je transakcija nastala. Mesečna poročila se sestavi le za mesece, v katerih so bile opravljene kapitalske transakcije.
5. Valuta poročanja
Vsa mesečna poročila SN-T se izpolnijo v evrih (EUR) po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan transakcije.
6. Kapital
Upoštevajo se tržne transakcije za celotni kapital, kot je definiran v Slovenskih računovodskih standardih.
7. Uporaba kontnega načrta
V navodilu so navedeni okvirni konti, ki po Kontnem načrtu za gospodarske družbe pokrivajo to področje. V primeru sprememb kontnega načrta se ustrezno spremenijo tudi konti, ki so predpisani za poročanje.
Če poročevalec knjiži terjatve in obveznosti, ki so predmet tega navodila, na kontih, ki se razlikujejo od priporočenih v Kontnem načrtu za gospodarske družbe, mora poročevalec prilagoditi poročanje tako, da podatki ustrezajo vsebinski opredelitvi kontov, navedenih v tem navodilu.
8. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE MESEČNEGA POROČILA O KAPITALSKIH NALOŽBAH REZIDENTOV V TUJINI - TRANSAKCIJE, SN11-T
'Poročevalec': vpiše se firmo družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Matična številka': vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.
'Davčna številka': vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca.
'Odgovorna oseba': vpiše se priimek in ime odgovorne osebe.
'Telefonska številka odgovorne osebe'.
'Sestavljavec poročila': vpiše se priimek in ime osebe, ki je sestavila poročilo.
'Telefonska številka sestavljavca poročila'
'Elektronski naslov sestavljavca poročila'
'Organizacijska oblika poročevalca': vpiše se
• 1- delniška družba, ki kotira na borzi
• 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
• 3- ostalo
'Obdobje': vpiše se mesec in leto poročila.
'Kraj in datum': vpiše se kraj in datum sestave poročila.
A. SEZNAM NALOŽB SN11-T
SN11-T NALOŽBE POROČEVALCA V PRVEM KOLENU V TUJINI oziroma naložbe v kapital ali delnice pravnih oseb v tujini / v podružnice v tujini / v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini / v nepremičnine v tujini
'Registrska številka naložbe v prvem kolenu': poročevalec vpiše evidenčno številko, pod katero se naložba vodi v Banki Slovenije, razen v prvem mesecu poročanja, ko pusti to polje prazno.
> registrska številka za posamezno naložbo v tujini je enaka na mesečnem in letnem poročilu.
‘Vrsta naložbe v prvem kolenu’: vpiše se ustrezna oznaka naložbe:
■ 11/1 (naložba v obstoječo družbo) – v primeru, ko je poročevalec od dotedanjih lastnikov kupil delež v kapitalu ali delnice že obstoječe družbe v tujini ali je vplačal sredstva za dokapitalizacijo in tako pridobil delež ali delnice že obstoječe družbe.
■ 11/2 (naložba v novo družbo) – v primeru, ko je poročevalec vplačal delež v kapitalu ali delnice za ustanovitev nove družbe v tujini ali za dokapitalizacijo družbe, v kateri je bil (so)ustanovitelj. Poročevalec, ki je sodeloval pri ustanovitvi družbe v tujini kot (so)ustanovitelj, prikaže vrsto naložbe 11/2 v prvem in vseh naslednjih letih poročanja.
■ 11/3 (naložba v nepremičnino) – v primeru, ko je poročevalec (so)lastnik nepremičnine v tujini.
■ 11/4 (družba v ustanavljanju) – v primeru, ko je poročevalec sklenil pogodbo o (so)ustanovitvi družbe v tujini in vplačal kapitalski vložek ali delnice za (so)ustanovitev družbe v tujini, družba pa še ni registrirana pri pristojnem organu v tujini.
■ 11/5 (izvenbilančna naložba) – v primeru, ko ima poročevalec kapitalsko naložbo (delež ali delnice) in/ali nepremičnine v tujini vodene kot izvenbilančna sredstva.
■ 11/6 (podružnica v tujini) – v primeru, ko ima poročevalec podružnico v tujini, ki tam opravlja pridobitno dejavnost.
■ 11/7 (naložba v investicijsko družbo v tujini) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v investicijsko družbo v tujini.
■ 11/8 (družba v stečaju) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v družbi v tujini, ki je v stečaju ali likvidaciji.
■ 11/9 (naložba v vzajemni sklad v tujini) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v vzajemnem skladu v tujini.
■ 11/0 (naložba v vzajemni pokojninski sklad) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v vzajemnem pokojninskem skladu v tujini.
‘Tuji partner v prvem kolenu’ pri vrsti naložbe:
■ 11/1 , 11/2, 11/6, 11/8 se vpiše firmo in sedež družbe v tujini.
■ 11/3 se vpiše vrsto nepremičnine (počitniški objekt, stanovanjski objekt, poslovna zgradba, zemljišče …) in kraj.
■ 11/4 se vpiše predvideno firmo in sedež družbe.
■ 11/5 se vpiše firmo in sedež družbe oziroma vrsto nepremičnine (počitniški objekt, stanovanjski objekt, poslovna zgradba, zemljišče …) in kraj.
■ 11/7 se vpiše ime investicijske družbe, firmo in sedež njene družbe za upravljanje v tujini.
■ 11/9, 11/0 se vpiše ime vzajemnega (pokojninskega) sklada, firmo in sedež njegove družbe za upravljanje v tujini.
'Organizacijska oblika tujega partnerja v prvem kolenu': vpiše se:
• 1- delniška družba, ki kotira na borzi
• 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
• 3- ostalo
‘Država tujega partnerja v prvem kolenu’: vpiše se numerično šifro države, v kateri ima poročevalec naložbo, po šifrantu ISO 3166.
‘Dejavnost tujega partnerja v prvem kolenu’: vpiše se prevladujoča dejavnost tujega partnerja po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Npr.: 29.110.
‘Delež kapitala v prvem kolenu v %’: vpiše se delež kapitala v odstotkih na dve decimalni mesti, ki ga ima poročevalec v celotnem kapitalu družbe v tujini ali v nepremičnini.
B. SPREMEMBE NALOŽB SN11-T
SN11-T NALOŽBE POROČEVALCA V PRVEM KOLENU V TUJINI oziroma naložbe v kapital ali delnice pravnih oseb v tujini / v podružnice v tujini / v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini / v nepremičnine v tujini
Poročevalec poroča o kapitalskih transakcijah po tržni vrednosti.
Poročevalec poroča o nakupu / investicijskem vzdrževanju / prodaji nepremičnin po tržni vrednosti.
Začetek poročanja
Poročevalec predloži prvo poročilo za mesec, v katerem je nastala prva transakcija.
Okvirni konti
del 01  Naložbene nepremičnine (del, ki se nanaša na
     nepremičnine v tujini);
del 02  Nepremičnine (del, ki se nanaša na nepremičnine
     v tujini);
del 03  Popravek in oslabitev vrednosti nepremičnin (del, ki
     popravlja del 02);
del 060  Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     družb v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni
     vrednosti (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 061  Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     družb v skupini, razporejene in izmerjene po pošteni
     vrednosti prek poslovnega izida (del, ki se nanaša
     na nerezidente);
del 062  Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb
     v skupini, razporejene in izmerjene po pošteni
     vrednosti prek kapitala (del, ki se nanaša na
     nerezidente);
del 063  Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
     razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti (del, ki
     se nanaša na nerezidente);
del 064  Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
     razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek
     poslovnega izida (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 065  Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
     razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek
     kapitala (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 066  Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in
     izmerjene po nabavni vrednosti (naložbe v druge
     družbe – del, ki se nanaša na nerezidente);
del 067  Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in
     izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
     (naložbe v druge družbe – del, ki se nanaša
     na nerezidente);
del 068  Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene
     in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
     (naložbe v druge družbe – del, ki se nanaša
     na nerezidente);
del 069  Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb
     (naložbe v odvisne, pridružene in druge
     družbe – del, ki se nanaša na nerezidente);
del 170  Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     družb v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni
     vrednosti (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 171  Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     družb v skupini, razporejene in izmerjene po pošteni
     vrednosti prek poslovnega izida (del, ki se nanaša
     na nerezidente);
del 172  Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     družb v skupini, razporejene in izmerjene po
     pošteni vrednosti prek kapitala (del, ki se nanaša na
     nerezidente);
del 173  Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
     razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti
     (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 174  Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
     razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek
     poslovnega izida (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 175  Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
     razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti
     prek kapitala (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 176  Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in
     izmerjene po nabavni vrednosti (naložbe v druge
     družbe – del, ki se nanaša na nerezidente);
del 177  Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene
     in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega
     izida
     (naložbe v druge družbe – del, ki se nanaša
     na nerezidente);
del 178  Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in
     izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
     (naložbe v druge družbe – del, ki se nanaša
      na nerezidente);
del 179  Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb
     (naložbe v odvisne, pridružene in druge
     družbe – del, ki se nanaša na nerezidente);
'Registrska številka naložbe': glejte A. SEZNAM NALOŽB SN11-T.
‘Oznaka/vrsta vrednostnega papirja’: vpiše se oznaka / vrsta tujega lastniškega vrednostnega papirja za posamezne ISIN kode.
‘ISIN koda’: vpiše se ISIN koda tujega lastniškega vrednostnega papirja. V primeru, da ima delniška družba več vrst delnic z različnimi ISIN kodami, se v delu B. vpisujejo zneski za vsako posamezno ISIN kodo.
‘Povečanje deleža v kapitalu-tržna vrednost’ in 'Zmanjšanje deleža v kapitalu-tržna vrednost': vpišejo se transakcije povečanja in zmanjšanja kapitala s pozitivnim predznakom po tržni vrednosti.
Vpišejo se spremembe vrednosti deleža poročevalca v kapitalu družbe v tujini, kot so:
■ Udeležba / zmanjšanje udeležbe domačega kapitala v družbah v tujini (v denarju, stvarni vložki, stvarni prevzem);
■ Udeležba / zmanjšanje udeležbe domačega kapitala v investicijskih družbah in vzajemnih skladih v tujini;
■ vplačani presežek kapitala;
■ priliv iz stečajne mase po sodni izvršbi;
■ nakup / prodaja nepremičnin v tujini;
■ pobot obveznosti za vplačilo kapitala s terjatvijo do tretje osebe;
■ zmanjšanje celotnega kapitala za udeležbo nelastnikov na dobičku;
■ kritje izgube preteklih let iz tekočega dobička ali v breme izrednih prihodkov;
■ prekvalifikacija dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
■ ostala relevantna povečanja in zmanjšanja;
razen:
■ ugotovljenega čistega dobička oziroma ugotovljene čiste izgube poslovnega leta, ki pripada poročevalcu;
■ izplačanega dobička poročevalcu;
■ dobička, razporejenega za izplačilo poročevalcu, a še ne izplačanega v poročevalskem letu;
■ tečajnih sprememb;
■ ostalih sprememb (revalorizacije oziroma prevrednotovalnih popravkov kapitala, popravkov vrednosti, prekvalifikacij terjatev v kapital in obratno, odpisov...).
'Izplačani dobiček in dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem mesecu': poročevalec vpiše dobiček (s pozitivnim predznakom), ki mu je bil v poročevalskem mesecu izplačan oziroma razporejen za izplačilo ne glede na to, iz katerega poslovnega leta izvira:
■ transfer dobička od udeležbe v kapitalu v državo skupaj z davkom ob transferu,
■ dobiček tekočega ali preteklih let razporejen za izplačilo, a še ne izplačan v poročevalskem letu skupaj z davkom,
■ izplačani dobiček kot akontacija v poročevalskem letu skupaj z davkom.
Če poročevalec v poročilo vpiše dobiček v poročevalskem mesecu, ko mu je bil razporejen za izplačilo, ga ne prikaže ponovno v mesecu, ko mu je bil izplačan.
'Opombe' vpiše se:
■ vrsta in znesek transakcije, ki je poročevalec ne zna razvrstiti. Ob tem navede tudi stolpec, v katerega je uvrstil dvomljivo transakcijo;
■ drugo
9. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE MESEČNEGA POROČILA O KAPITALSKIH NALOŽBAH NEREZIDENTOV V SLOVENIJI – TRANSAKCIJE, SN22-T
'Poročevalec': vpiše se firmo družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
‘Matična številka’: vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.
‘Davčna številka’: vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca.
‘Odgovorna oseba’: vpiše se priimek in ime odgovorne osebe.
‘Telefonska številka odgovorne osebe’
‘Sestavljavec poročila’: vpiše se priimek in ime osebe, ki je sestavila poročilo.
‘Telefonska številka sestavljavca poročila’
‘Elektronski naslov sestavljavca poročila’
‘Organizacijska oblika poročevalca’: vpiše se
• 1- delniška družba, ki kotira na borzi
• 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
• 3- ostalo
'Obdobje': vpiše se mesec in leto poročila.
'Kraj in datum': vpiše se kraj in datum sestave poročila.
A. SEZNAM NALOŽB SN22-T
SN22-T NALOŽBE NEREZIDENTOV V POROČEVALCU
'Registrska številka naložbe': poročevalec vpiše evidenčno številko, ki mu jo je Banka Slovenije posredovala ob potrditvi poročila, razen v prvem mesecu poročanja, ko pusti to polje prazno.
> registrska številka za posamezno naložbo je enaka na mesečnem in letnem poročilu.
‘Vrsta naložbe’: vpiše se ustrezna oznaka naložbe:
■ 22/1 (naložba v obstoječo družbo) – v primeru, ko je nerezident kupil delež v kapitalu ali delnice od dotedanjega lastnika v domači družbi (poročevalki) ali jo je dokapitaliziral.
■ 22/2 (naložba v novo družbo) – v primeru, ko je nerezident vplačal delež ali delnice za (so)ustanovitev ali povečanje lastniškega kapitala v domači družbi (poročevalki), če je bil (so)ustanovitelj te družbe. Če je nerezident sodeloval pri ustanovitvi družbe kot (so)ustanovitelj, mora poročevalec vnesti vrsto naložbe 22/2 v prvem in vseh naslednjih letih poročanja.
■ 22/3 (podružnica) – izpolnijo podružnice v Sloveniji, ki so jih ustanovile tuje družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) – Uradni list RS, št. 42/06 in ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost.
■ 22/4 (zavodi in fundacije) – izpolnijo zavodi in fundacije, pri katerih so nerezidenti udeleženi v kapitalu ali imajo pravico odločanja.
■ 22/5 (naložba v domačo investicijsko družbo ) – v primeru, ko ima nerezident naložbo v domači investicijski družbi.
■ 22/6 (naložba v domači vzajemni sklad ) – v primeru, ko ima nerezident naložbo v domačem vzajemnem skladu.
■ 22/7 (naložba v domači vzajemni pokojninski sklad) – v primeru, ko ima nerezident naložbo v domačem vzajemnem pokojninskem skladu.
'Tuji partner, ki ima naložbo v poročevalcu':
■ 'Firma/ime in priimek': vpiše se firmo družbe/investicijskega sklada v tujini oziroma priimek in ime nerezidenta-fizične osebe
■ 'Sedež/stalno prebivališče': vpiše se sedež družbe/investicijskega sklada oziroma naslov stalnega prebivališča tuje fizične osebe.
'Organizacijska oblika tujega partnerja': vpiše se:
• 1- delniška družba, ki kotira na borzi
• 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
• 3- ostalo
‘Država tujega partnerja’: vpiše se numerično šifro države nerezidenta po šifrantu ISO 3166.
'Dejavnost tujega partnerja': vpiše se prevladujoča dejavnost tujega partnerja po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Npr.: 29.110.
‘Delež kapitala v %’: vpiše se delež naložbe v odstotkih na dve decimalni mesti, ki ga ima nerezident
v celotnem kapitalu poročevalca.
B. SPREMEMBE NALOŽB SN22-T
SN22-T NALOŽBE NEREZIDENTOV V SLOVENIJI oziroma naložbe v kapital ali delnice poročevalca / v domače investicijske družbe in vzajemne sklade
Poročevalec predloži prvo poročilo za mesec, v katerem je nastala prva transakcija.
Poročevalec poroča o kapitalskih transakcijah po tržni vrednosti.
Za fizične osebe iz iste države, katerih skupni delež kapitala ne dosega 10 odstotkov, lahko poročevalec predloži eno poročilo.
Začetek poročanja
Poročevalec postane obveznik poročanja na poročilih SN22-T:
• Pri novoustanovljeni družbi, ki je v tuji oziroma mešani lasti z dnem vpisa družbe v register pri pristojnem sodišču in pridobitve matične številke od AJPES;
• Pri že ustanovljeni družbi z dnem vpisa naložbe nerezidenta v register pri pristojnem sodišču oziroma z dnem nakupa delnic nerezidenta v domači družbi;
• Z dnem nakupa investicijskih kuponov.
Okvirni konti
del 90  Vpoklicani kapital (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 91  Kapitalske rezerve (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 92  Rezerve iz dobička (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 93  Čisti dobiček ali čista izguba (del, ki se nanaša
     na nerezidente);
del 95  Presežek iz prevrednotenja (del, ki se nanaša
     na nerezidente);
‘Registrska številka naložbe’: glejte A. SEZNAM NALOŽB SN22-T / A.1. / 'Registrska številka naložbe'.
'ISIN koda': vpiše se ISIN koda domačega lastniškega vrednostnega papirja poročevalca, ki jo določi Klirinško depotna hiša – glejte seznam ISIN kod za domače vrednostne papirje, ki je objavljen na spletnih straneh KDD (http://www.kdd.si/). V primeru, da ima delniška družba več vrst delnic z različnimi ISIN kodami, se v delu B. vpisujejo zneski za vsako posamezno ISIN kodo.
'Oznaka/vrsta vrednostnega papirja': vpiše se oznaka / vrsta lastniškega vrednostnega papirja poročevalca za posamezne ISIN kode.
'Povečanje deleža v kapitalu-tržna vrednost' in ‘Zmanjšanje deleža v kapitalu-tržna vrednost’: vpišejo se povečanja in zmanjšanja s pozitivnim predznakom.
Vpišejo se spremembe vrednosti deleža nerezidenta v kapitalu družbe poročevalke, kot so:
■ udeležba/zmanjšanje udeležbe tujega kapitala v domačih družbah (v denarju, stvarni vložki, stvarni prevzem);
■ udeležba/zmanjšanje udeležbe tujega kapitala v domačih investicijskih družbah in vzajemnih skladih ,
■ povečanje kapitalskih rezerv v poročevalskem letu;
■ povečanje naložb tujca v domačem podjetju z nakupom naložbe od druge domače osebe / prodaja deleža tujca v domači družbi drugi domači družbi;
■ odliv iz stečajne mase po sodni izvršbi;
■ sprememba statusa rezident – nerezident;
■ pobot terjatve za vplačilo kapitala z obveznostjo do tretje osebe;
■ prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
■ ostala relevantna povečanja in zmanjšanja.
razen:
■ ugotovljenega čistega dobička oziroma ugotovljene čiste izgube poslovnega leta;
■ izplačanega dobička nerezidentu;
■ dobička, razporejenega za izplačilo, a še ne izplačanega v poročevalskem letu;
■ ostalih sprememb (prevrednotovalnih popravkov kapitala, popravkov vrednosti, odpisov ...).
'Izplačani dobiček in dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem letu': poročevalec vpiše dobiček (s pozitivnim predznakom), ki je bil v poročevalskem mesecu izplačan ali razporejen za izplačilo vlagatelju nerezidentu ne glede na to, iz katerega poslovnega leta izvira:
■ transfer dobička od udeležbe v kapitalu skupaj z davkom ob transferu,
■ dobiček tekočega ali preteklih let razporejen za izplačilo, a še ne izplačan v poročevalskem letu skupaj z davkom.
Če poročevalec vpiše dobiček v poročevalskem mesecu, ko je bil nerezidentu razporejen za izplačilo, ga ne prikaže ponovno v mesecu, ko mu je bil izplačan.
'Opombe' vpiše se:
■ vrsta in znesek transakcije, ki je poročevalec ne zna razvrstiti. Ob tem navede tudi stolpec, v katerega je uvrstil dvomljivo transakcijo;
■ drugo.
IV/B. LETNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI – SN
10. Predmet poročanja so:
■ podatki o lastniških deležih rezidentov Slovenije v tujini (naložbe v prvem kolenu v tujini);
■ podatki o lastniških deležih gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe) v prvem kolenu v tujini v drugih družbah v tujini (naložbe v drugem kolenu v tujini) pod pogojem, da so naložbe v prvem in drugem kolenu enake ali večje od 10 odstotkov;
■ kazalci poslovanja družb v prvem kolenu v tujini ter vseh nadaljnjih naložb te družbe v tujini, ki so še pod njenim nadzorom pod pogojem, da so posamezne naložbe v prvem kolenu večje od 50 odstotkov;
■ podatki o lastniških deležih nerezidentov v Sloveniji (naložbe v prvem kolenu v Sloveniji);
■ podatki o lastniških deležih družbe v prvem kolenu v Sloveniji v drugih družbah v Sloveniji (naložbe v drugem kolenu v Sloveniji) pod pogojem, da so naložbe v prvem in drugem kolenu enake ali večje od 10 odstotkov.
11. Obvezniki poročanja (v nadaljnjem besedilu: poročevalci) za ‘Letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – SN11, SN44’ so:
■ rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
○ za naložbe vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov v lastniške deleže v tujini, ki so večji ali enaki 10% poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice …).
■ rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), ki so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki manj kot 10% deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini, oziroma posedujejo nepremičnino v tujini > razen v primerih naložb, ki so opravljene preko domačih pooblaščenih udeležencev na trgu vrednostnih papirjev, in naložb, ki jih opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba (SOD) in Kapitalska družba (KAD) za svoj in za tuj račun.
Obvezniki poročanja (v nadaljnjem besedilu: poročevalci) za ‘Letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – SN22, SN55’ so:
■ rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske druže.
■ rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe. > razen v primerih naložb s tistimi vrednostnimi papirji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi.
12. Način poročanja
Poročevalec letno poročilo SN sestavi z zadnjo veljavno verzijo programa za poročanje, ki se nahaja na spletnih straneh Banke Slovenije (www.bsi.si). Poročilo mora predložiti Banki Slovenije po elektronski pošti.
13. Rok za dostavo letnih poročil SN
Poročevalec predloži letna poročila do 20.4. v tekočem letu za preteklo leto, ki se konča z 31.12. (v nadaljnjem besedilu: poročevalsko leto).
Če se podatki v letnem poročilu SN za poročevalsko leto po revidiranju bilanc spremenijo ali pa pride do kakršne koli druge spremembe za pretekla poročevalska leta, je potrebno v 30 delovnih dneh po nastali spremembi predložiti popravljena poročila.
14. Valuta poročanja
Vsa letna poročila SN se izpolnijo v evrih (EUR) po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31.12. poročevalskega leta.
15. Kapital
Upošteva se celotni kapital, kot je definiran v Slovenskih računovodskih standardih.

16. Uporaba kontnega načrta
V navodilu so navedeni okvirni konti, ki po Kontnem načrtu za gospodarske družbe pokrivajo to področje. V primeru sprememb kontnega načrta se ustrezno spremenijo tudi konti, ki so predpisani za poročanje.
Če poročevalec knjiži terjatve in obveznosti, ki so predmet tega navodila, na kontih, ki se razlikujejo od priporočenih v Kontnem načrtu za gospodarske družbe, mora poročevalec prilagoditi poročanje tako, da podatki ustrezajo vsebinski opredelitvi kontov, navedenih v tem navodilu.
17. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE LETNEGA POROČILA O KAPITALSKIH NALOŽBAH REZIDENTOV V TUJINI – SN11, SN44
'Poročevalec': vpiše se firmo družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Matična številka': vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.
'Davčna številka': vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca.
'Odgovorna oseba': vpiše se priimek in ime odgovorne osebe.
'Telefonska številka odgovorne osebe'
'Sestavljavec poročila': vpiše se priimek in ime osebe, ki je sestavila poročilo.
'Telefonska številka sestavljavca poročila'
'Elektronski naslov sestavljavca poročila'
'Organizacijska oblika poročevalca': vpiše se
• 1- delniška družba, ki kotira na borzi
• 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
• 3- ostalo
'Obdobje': vpiše se poročevalsko leto poročila.
'Kraj in datum': vpiše se kraj in datum sestave poročila.
A. SEZNAM NALOŽB SN11, SN44
A.1. SN11 NALOŽBE POROČEVALCA V PRVEM KOLENU V TUJINI oziroma naložbe v kapital ali delnice pravnih oseb v tujini / v podružnice v tujini / v investicijske sklade v tujini / v nepremičnine v tujini
'Registrska številka naložbe v prvem kolenu': poročevalec vpiše evidenčno številko, pod katero se naložba vodi v Banki Slovenije, razen v prvem letu poročanja, ko pusti to polje prazno.
> registrska številka za posamezno naložbo v tujini je enaka na mesečnem in letnem poročilu.
‘Vrsta naložbe v prvem kolenu’: vpiše se ustrezna oznaka naložbe:
■ 11/1 (naložba v obstoječo družbo) – v primeru, ko je poročevalec od dotedanjih lastnikov kupil delež v kapitalu ali delnice že obstoječe družbe v tujini ali je vplačal sredstva za dokapitalizacijo in tako pridobil delež ali delnice že obstoječe družbe.
■ 11/2 (naložba v novo družbo) – v primeru, ko je poročevalec vplačal delež v kapitalu ali delnice za ustanovitev nove družbe v tujini ali za dokapitalizacijo družbe, v kateri je bil (so)ustanovitelj. Poročevalec, ki je sodeloval pri ustanovitvi družbe v tujini kot (so)ustanovitelj, prikaže vrsto naložbe 11/2 v prvem in vseh naslednjih letih poročanja.
■ 11/3 (naložba v nepremičnino) – v primeru, ko je poročevalec (so)lastnik nepremičnine v tujini.
■ 11/4 (družba v ustanavljanju) – v primeru, ko je poročevalec sklenil pogodbo o (so)ustanovitvi družbe v tujini in vplačal kapitalski vložek ali delnice za (so)ustanovitev družbe v tujini, družba pa še ni registrirana pri pristojnem organu v tujini.
■ 11/5 (izvenbilančna naložba) – v primeru, ko ima poročevalec kapitalsko naložbo (delež ali delnice) in / ali nepremičnine v tujini vodene kot izvenbilančna sredstva.
■ 11/6 (podružnica v tujini) – v primeru, ko ima poročevalec podružnico v tujini, ki tam opravlja pridobitno dejavnost.
■ 11/7 (naložba v investicijsko družbo v tujini) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v investicijsko družbo v tujini.
■ 11/8 (družba v stečaju) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v družbi v tujini, ki je v stečaju ali likvidaciji.
■ 11/9 (naložba v vzajemni sklad v tujini) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v vzajemnem skladu v tujini.
■ 11/0 (naložba v vzajemni pokojninski sklad) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v vzajemnem pokojninskem skladu v tujini.
‘Tuji partner v prvem kolenu’ pri vrsti naložbe:
■ 11/1 , 11/2, 11/6, 11/8 se vpiše firmo in sedež družbe v tujini.
■ 11/3 se vpiše vrsto nepremičnine (počitniški objekt, stanovanjski objekt, poslovna zgradba, zemljišče …) in kraj.
■ 11/4 se vpiše predvideno firmo in sedež družbe.
■ 11/5 se vpiše firmo in sedež družbe oziroma vrsto nepremičnine (počitniški objekt, stanovanjski objekt, poslovna zgradba, zemljišče…) in kraj.
■ 11/7 se vpiše ime investicijske družbe, firmo in sedež njene družbe za upravljanje v tujini.
■ 11/9, 11/0 se vpiše ime vzajemnega (pokojninskega) sklada, firmo in sedež njegove družbe za upravljanje v tujini.
‘Organizacijska oblika tujega partnerja v prvem kolenu’: vpiše se:
• 1- delniška družba, ki kotira na borzi
• 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
• 3- ostalo
‘Država tujega partnerja v prvem kolenu’: vpiše se numerično šifro države, v kateri ima poročevalec naložbo, po šifrantu ISO 3166.
‘Dejavnost tujega partnerja v prvem kolenu’: vpiše se prevladujočo dejavnost tujega partnerja po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Npr.: 29.110.
‘Delež kapitala v prvem kolenu v %’: vpiše se delež kapitala v odstotkih na dve decimalni mesti, ki ga ima poročevalec v celotnem kapitalu družbe v tujini ali v nepremičnini.
‘Država zadnjega nadzorovanega tujega partnerja (delež poročevalca > 50%): vpiše se numerično šifro države, v kateri se nahaja zadnja družba v verigi družb, v kateri ima poročevalec nadzor, po šifrantu ISO 3166.
A.2. SN44 NALOŽBE TUJEGA PARTNERJA V PRVEM KOLENU V DRUGIH DRUŽBAH V TUJINI (lastniški delež >= 10%)
> Ta del izpolnijo samo poročevalci, ki imajo 10 ali več odstotne lastniške deleže v tujih partnerjih, ti pa imajo ravno tako 10 ali več odstotne lastniške deleže v drugih družbah v tujini (naložbe v drugem kolenu).
‘Delež kapitala tujega partnerja v drugih družbah v tujini v %’: vpiše se delež kapitala v odstotkih na dve decimalni mesti, ki ga ima družba v prvem kolenu v tujini v celotnem kapitalu družbe v drugem kolenu v tujini. V primeru, da se naložba v poročevalskem letu zapre oziroma se zniža pod 10 odstotkov, se vpiše 0.
‘Registrska številka naložbe v drugem kolenu’: poročevalec vpiše evidenčno številko, ki mu jo je Banka Slovenije posredovala ob potrditvi poročila, razen v prvem letu poročanja, ko pusti to polje prazno.
‘Vrsta naložbe v drugem kolenu’: vpiše se ustrezna oznaka naložbe:
■ 44/1 (naložba v obstoječo družbo) – v primeru, ko je družba v prvem kolenu v tujini od dotedanjih lastnikov kupila delež v kapitalu ali delnice v drugi že obstoječi družbi v tujini (v drugem kolenu), ali je vplačala sredstva za dokapitalizacijo in tako pridobila delež ali delnice v drugi že obstoječi družbi v tujini (v drugem kolenu).
V primeru, ko poročevalec pridobi naložbo v obstoječi družbi v prvem kolenu v tujini, slednja pa že ima naložbo v drugem kolenu v tujini, se naložba šteje za naložbo v obstoječo družbo (44/1) ne glede na to ali je družba v prvem kolenu (so)ustanoviteljica družbe v drugem kolenu ali ne.
■ 44/2 (naložba v novo družbo) – v primeru, ko je družba v prvem kolenu v tujini vplačala delež ali delnice za (so)ustanovitev nove družbe v drugem kolenu v tujini. Za družbo v prvem kolenu v tujini, ki je sodelovala pri ustanovitvi družbe v tujini kot (so)ustanoviteljica, poročevalec prikaže vrsto naložbe 44/2 v prvem in vseh naslednjih letih poročanja.
‘Tuji partner v drugem kolenu’: vpiše se firmo in sedež družbe v drugem kolenu v tujini, v kateri ima družba v prvem kolenu v tujini 10 ali več odstoten kapitalski delež.
‘Država tujega partnerja v drugem kolenu’: vpiše se numerično šifro države družbe v drugem kolenu po šifrantu ISO 3166.
‘Dejavnost tujega partnerja v drugem kolenu’: vpiše se prevladujočo dejavnost družbe v drugem kolenu po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Npr.: 29.110.
B. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN11
B.1. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN11- KNJIGOVODSKE VREDNOSTI STANJ – poroča se za naložbe v delniške družbe, ki ne kotirajo in ostale oblike naložb
Za naložbe v delniške družbe, ki ne kotirajo na borzi in vse ostale organizacijske oblike naložb se poroča po knjigovodski vrednosti iz bilance te tuje družbe (kapital glede na odstotek lastništva). Morebitne razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo nakupov in prodaj lastniških deležev se prikažejo v polju “Ostale spremembe”.
B.2. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN11- TRŽNE VREDNOSTI – poroča se za naložbe v delniške družbe, ki kotirajo
Poroča se po tržni vrednosti za naložbe v delniške družbe, ki kotirajo na borzi.
B.3. STANJE NALOŽB SN11- KNJIGOVODSKE VREDNOSTI STANJ – poroča se za naložbe v delniške družbe, ki kotirajo
Poroča se knjigovodska vrednost iz bilance tuje družbe za naložbe v delniške družbe, ki kotirajo na borzi.
Če se portfolio naložba (lastniški delež <10%) spremeni v neposredno (lastniški delež >=10%), poročevalec, ki s tem postane obveznik poročanja na poročilu SN11, prikaže:
• v polju " Vrednost deleža v kapitalu 31.12. preteklega leta" vrednost portfolio naložbe in spremembo pojasni v opombi.
• Če je poročevalec imel v poročevalskem letu najprej nakupe/prodaje portfolio naložb, za katere mu v skladu s temi navodili (11. "obvezniki poročanja") ni potrebno predlagati mesečnih poročil SN11-T, mora v letnem poročilu vrednost teh nakupov/prodaj prikazati v polju 'ostale spremembe'.
Poročevalec poroča knjigovodsko vrednost nepremičnin. V primeru, da je nepremičnina dokončno amortizirana, se poroča preostalo vrednost (vrednost za katero podjetje meni, da bi jo dobilo ob prodaji).
Okvirni konti
del 01  Naložbene nepremičnine (del, ki se nanaša na
     nepremičnine v tujini);
del 02  Nepremičnine (del, ki se nanaša na nepremičnine v
     tujini);
del 03  Popravek in oslabitev vrednosti nepremičnin (del, ki
     popravlja del 02);
del 060  Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb
     v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni
     vrednosti (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 061  Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb
     v skupini, razporejene in izmerjene po pošteni
     vrednosti prek poslovnega izida (del, ki se
     nanaša na nerezidente);
del 062  Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     družb v skupini, razporejene in izmerjene po
     pošteni vrednosti prek kapitala (del, ki se
     nanaša na nerezidente);
del 063  Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
     razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti
      (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 064  Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
     razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek
     poslovnega izida (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 065  Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
     razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek
     kapitala (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 066  Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in
     izmerjene po nabavni vrednosti (naložbe v druge
     družbe – del, ki se nanaša na nerezidente);
del 067  Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in
     izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
      (naložbe v druge družbe – del, ki se nanaša
     na nerezidente);
del 068  Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in
     izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
      (naložbe v druge družbe – del, ki se nanaša
     na nerezidente);
del 069  Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb
      (naložbe v odvisne, pridružene in druge
     družbe – del, ki se nanaša na nerezidente);
del 170  Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     družb v skupini, razporejene in izmerjene po
     nabavni vrednosti (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 171  Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     družb v skupini, razporejene in izmerjene po
     pošteni vrednosti prek poslovnega izida (del, ki
     se nanaša na nerezidente);
del 172  Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     družb v skupini, razporejene in izmerjene po
     pošteni vrednosti prek kapitala (del, ki se
     nanaša na nerezidente);
del 173  Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
     razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti
      (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 174  Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
     razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek
     poslovnega izida (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 175  Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže
     pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
     razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti
     prek kapitala (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 176  Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene
     in izmerjene po nabavni vrednosti (naložbe v
     druge družbe – del, ki se nanaša na nerezidente);
del 177  Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene
     in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega
     izida (naložbe v druge družbe – del, ki se
     nanaša na nerezidente);
del 178  Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene
     in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
      (naložbe v druge družbe – del, ki se nanaša
     na nerezidente);
del 179  Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb
      (naložbe v odvisne, pridružene in druge
     družbe – del, ki se nanaša na nerezidente);
‘Registrska številka naložbe’: glejte A. SEZNAM NALOŽB SN11, SN44 / 'Registrska številka naložbe v prvem kolenu'.
'Oznaka/vrsta vrednostnega papirja': vpiše se oznaka/vrsta tujega lastniškega vrednostnega papirja za posamezne ISIN kode.
‘ISIN koda’: vpiše se ISIN koda tujega lastniškega vrednostnega papirja. V primeru, da ima delniška družba več vrst delnic z različnimi ISIN kodami, se v delu B. vpisujejo zneski za vsako posamezno ISIN kodo.
‘Vrednost deleža v kapitalu 31.12. preteklega leta’: vpišejo se podatki iz poročila predhodnega poročevalskega leta (stolpec 11, B.1.).
‘Povečanje deleža v kapitalu – tržna vrednost’ in 'Zmanjšanje deleža v kapitalu – tržna vrednost': vpišejo se povečanja in zmanjšanja s pozitivnim predznakom, razen v primeru zapiranja naložb z negativno vrednostjo lastniškega kapitala, ko se zapiranje prikaže v stolpcu 'Zmanjšanje deleža v kapitalu' z negativnim predznakom.
Vpišejo se spremembe vrednosti deleža poročevalca v kapitalu družbe v tujini, kot so:
■ udeležba / zmanjšanje udeležbe domačega kapitala v družbah v tujini (v denarju, stvarni vložki, stvarni prevzem);
■ udeležba/zmanjšanje udeležbe domačega kapitala v investicijskih družbah in vzajemnih skladih v tujini;
■ vplačani presežek kapitala;
■ priliv iz stečajne mase po sodni izvršbi;
■ brezplačen prenos deleža med rezidentom in nerezidentom;
■ nakup / prodaja nepremičnin v tujini;
■ pobot obveznosti za vplačilo kapitala s terjatvijo do tretje osebe;
■ zmanjšanje celotnega kapitala za udeležbo nelastnikov na dobičku;
■ kritje izgube preteklih let iz tekočega dobička ali v breme izrednih prihodkov;
■ prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
■ zmanjšanje celotnega kapitala za dobiček preteklih let, spremenjen v finančni kredit in obratno;
■ ostala relevantna povečanja in zmanjšanja;
razen:
■ ugotovljenega čistega dobička oziroma ugotovljene čiste izgube poslovnega leta, ki pripada poročevalcu;
■ izplačanega dobička poročevalcu;
■ dobička, razporejenega za izplačilo poročevalcu, a še ne izplačanega v poročevalskem letu;
■ tečajnih sprememb;
■ ostalih sprememb (revalorizacije oziroma prevrednotovalnih popravkov kapitala (presežkov iz prevrednotenja, popravkov vrednosti, odpisov …).
'Čisti dobiček/izguba': poročevalec vpiše vrednost svojega deleža v čistem dobičku / izgubi poročevalskega leta (dobiček s pozitivnim predznakom, izgubo z negativnim predznakom), ki mu v tem letu pripada kot vlagatelju v celotnem dobičku / izgubi družbe v tujini po plačanem davku v skladu z njegovim deležem v kapitalu ali s posebnim dogovorom med družbeniki.
'Od tega izredni dobiček/izguba': poročevalec vpiše vrednost svojega deleža v izrednem dobičku / izgubi poročevalskega leta (dobiček s pozitivnim predznakom, izgubo z negativnim predznakom), ki mu v tem letu pripada kot vlagatelju v celotnem izrednem dobičku / izgubi družbe v tujini v skladu z njegovim deležem v kapitalu ali s posebnim dogovorom med družbeniki.
'Izplačani dobiček in dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem letu': poročevalec vpiše dobiček (s pozitivnim predznakom), ki mu je bil v poročevalskem letu izplačan oziroma razporejen za izplačilo ne glede na to, iz katerega poslovnega leta izvira:
■ transfer dobička od udeležbe v kapitalu v državo skupaj z davkom ob transferu,
■ dobiček tekočega ali preteklih let razporejen za izplačilo, a še ne izplačan v poročevalskem letu skupaj z davkom,
■ izplačani dobiček kot akontacija v poročevalskem letu skupaj z davkom.
Če poročevalec v poročilo vpiše dobiček v poročevalskem letu, ko mu je bil razporejen za izplačilo, ga ne prikaže ponovno v letu, ko mu je bil izplačan.
'Tečajne spremembe': vpišejo se spremembe (s pozitivnim ali negativnim predznakom), ki pojasnjujejo razliko med stanjem, preračunanim v evre konec predhodnega leta in stanjem, preračunanim v evre konec tekočega leta, za katerega se poroča, in niso posledica poslovnih dogodkov oziroma transakcij, prekvalifikacij, odpisov ipd., temveč so posledica gibanja srednjih tečajev Banke Slovenije, ki se uporabljajo za preračun iz originalnih valut v evre.
'Ostale spremembe': vpišejo se podatki (s pozitivnim ali negativnim predznakom) o:
■ povečanju celotnega kapitala za pokrivanje izgube, spremenjene v obveznost do nerezidenta;
■ odpisu kapitala (likvidacija, stečaj);
■ prenosih kapitala med dvema rezidentoma;
■ presežkih iz prevrednotenja;
■ prenehanju poročanja ob pripojitvi;
■ začetku poročanja po pripojitvi;
■ dobro ime;
■ razlika med knjigovodsko in tržno vrednostjo nakupov in prodaj;
■ razlika v pošteni / tržni vrednosti med poročevalskim in predhodnim letom, cenovne spremembe tržne vrednosti delnic;
■ druge spremembe sestavin kapitala.
'Vrednost deleža v kapitalu 31.12. poročevalskega leta': Vpišejo se podatki o vrednosti skupnega kapitala v evrih za poročevalsko leto. Podatki imajo lahko pozitivni ali negativni predznak.
'Opombe' vpiše se:
■ vrsta in znesek transakcije, ki je poročevalec ne zna razvrstiti. Ob tem navede tudi stolpec, v katerega je uvrstil dvomljivo transakcijo;
■ drugo.
C. KAZALCI POSLOVANJA TUJIH PARTNERJEV, V KATERIH IMA POROČEVALEC NADZOR
> Poročevalec izpolni ta del samo za tiste družbe v tujini, v katerih ima nadzor.
> Podatki se nanašajo na celotno poslovanje družbe v tujini in ne samo na del, ki bi se nanašal na poročevalca.
Če v poročevalskem letu pride do zapiranja ali zmanjšanja naložbe SN11 na 50 ali manj odstotkov, dela C ni potrebno izpolniti.
'Registrska številka naložbe v prvem kolenu': glejte A. SEZNAM NALOŽB SN11, SN44 / 'Registrska številka naložbe v prvem kolenu'.
'Država nadzorovanih tujih družb': vpiše se država, v kateri se nahajajo tuje družbe, v katerih ima poročevalec neposreden ali posreden nadzor.
'Dejavnosti nadzorovanih tujih družb': vpiše se prevladujočo dejavnost tujih družb po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Npr.: 29.110.
‘Število nadzorovanih tujih družb‘: vpiše se skupno število nadzorovanih družb v posamični državi in dejavnosti.
'Število zaposlenih': vpiše se povprečno število zaposlenih delavcev v nadzorovanih družbah v tujini v poročevalskem letu na podlagi delovnih ur v tem obdobju.
'Stroški za zaposlene': vpišejo se stroški za zaposlene, ki jih imajo nadzorovane družbe v tujini.
'Proizvod': vpiše se kosmati donos iz poslovanja družb v tujini – zmanjšan za nabavno vrednost prodanega blaga družb v tujini v poročevalskem letu.
■ Če ima poročevalec večinski delež v banki v tujini, vpiše vrednost proizvoda, ki se nanaša na tujo banko in se izračuna na naslednji način:
■ prihodki od obresti in podobni prihodki (+)
■ prihodki – dividende iz tržnih vrednostnih papirjev (+)
■ odhodki za obresti in podobni odhodki (-)
■ prejete provizije (+)
■ čisti dobički ali izguba iz finančnih poslov (+/-)
■ drugi prihodki iz poslovanja (+)
Prihodki iz revalorizacijskega izida se ne zajamejo.
■ Če ima poročevalec večinski delež v zavarovalnici v tujini, vpiše vrednost proizvoda, ki se nanaša na tujo zavarovalnico in se izračuna na naslednji način:
■ obračunane kosmate premije (+)
■ sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)
■ portfolio prihodki od naložb (+)
■ drugi čisti zavarovalni prihodki (+)
■ prihodki od drugih pomožnih storitev (+)
■ obračunani kosmati zneski škod (-)
■ sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)
■ neto znesek kapitalskih dobičkov in izgub – realiziranih in nerealiziranih (+/-)
■ sprememba kosmatih matematičnih rezervacij (+/-)
■ čisti odhodki za bonuse in popuste (-)
■ sprememba izravnalnih rezervacij (+/-)
■ sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
'Vmesna poraba': vpiše se stroške materiala, stroške storitev in druge odhodke poslovanja podjetja v tujini v poročevalskem letu.
■ Če ima poročevalec večinski delež v banki v tujini, vpiše vrednost vmesne porabe, ki se nanaša na tujo banko in se izračuna na naslednji način:
■ stroški materiala (+)
■ stroški storitev (+)
■ drugi upravni stroški (+)
■ drugi operativni stroški (+)
■ Če ima poročevalec večinski delež v zavarovalnici v tujini, vpiše vrednost vmesne porabe, ki se nanaša na tujo zavarovalnico in se izračuna na naslednji način:
■ pozavarovalna bilanca (izid)
■ stroški pridobivanja zavarovanj – provizije (-)
■ drugi zunanji izdatki za blago in storitve – ostali obratovalni stroški (-)
'Izvoz – odprema blaga in storitev': vpiše se vrednost celotnega izvoza in odpreme blaga in storitev nadzorovanih družb v tujini v poročevalskem letu.
'Od tega: izvoz blaga in storitev podjetjem v skupini': vpiše se vrednost izvoza in odpreme blaga in storitev nadzorovanih družb v tujini podjetjem v skupini v poročevalskem letu.
'Uvoz – prejem blaga in storitev': vpiše se vrednost celotnega uvoza in prejema blaga in storitev nadzorovanih družb v tujini v poročevalskem letu.
'Od tega: uvoz blaga in storitev od podjetij v skupini': vpiše se vrednost uvoza in prejema blaga in storitev nadzorovanih družb v tujini od podjetij v skupini v poročevalskem letu.
'Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva' vpišejo se:
■ nakupi (fizično ustvarjenih) lastnih osnovnih sredstev v tekočem oz. poročevalskem letu;
■ posodobitve, rekonstrukcije in prenove na že obstoječih osnovnih sredstvih;
■ lastna izgradnja osnovnih sredstev in pridobitev le-teh brez plačila;
■ nabavna vrednost osnovnih sredstev v finančnem najemu (lizing);
■ naložbena nepremičnina, če je razvidno, da bo prinašala gospodarske koristi v obliki najemnin oz. povečanje vrednosti in če je njeno nabavno vrednost možno izmeriti.
'Skupni notranji odhodki za R&R':
■ vpiše se notranje odhodke za razvojno in raziskovalno delo katerega glavni cilj je nadaljnja tehnična izboljšava proizvoda ali procesa.
'Število oseb, ki delajo na področju R&R': vpiše se število oseb, ki delajo na področju razvoja in raziskav.
18. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE LETNEGA POROČILA O KAPITALSKIH NALOŽBAH NEREZIDENTOV V SLOVENIJI – SN22, SN55
'Poročevalec': vpiše se firmo družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
‘Matična številka’: vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.
‘Davčna številka’: vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca.
‘Odgovorna oseba’: vpiše se priimek in ime odgovorne osebe.
‘Telefonska številka odgovorne osebe’
‘Sestavljavec poročila’: vpiše se priimek in ime osebe, ki je sestavila poročilo.
‘Telefonska številka sestavljavca poročila’
‘Elektronski naslov sestavljavca poročila’
‘Organizacijska oblika poročevalca’: vpiše se
• 1- delniška družba, ki kotira na borzi
• 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
• 3- ostalo
'Obdobje': vpiše se poročevalsko leto poročila.
'Kraj in datum': vpiše se kraj in datum sestave poročila.
A. SEZNAM NALOŽB SN22, SN55
A.1. SN22 NALOŽBE NEREZIDENTOV V POROČEVALCU
'Registrska številka naložbe': poročevalec vpiše evidenčno številko, ki mu jo je Banka Slovenije posredovala ob potrditvi poročila, razen v prvem letu poročanja, ko pusti to polje prazno.
> registrska številka za posamezno naložbo je enaka na mesečnem in letnem poročilu.
‘Vrsta naložbe’: vpiše se ustrezna oznaka naložbe:
■ 22/1 (naložba v obstoječo družbo) – v primeru, ko je nerezident kupil delež v kapitalu ali delnice od dotedanjega lastnika v domači družbi (poročevalki) ali jo je dokapitaliziral.
■ 22/2 (naložba v novo družbo) – v primeru, ko je nerezident vplačal delež ali delnice za (so)ustanovitev ali povečanje lastniškega kapitala v domači družbi (poročevalki), če je bil (so)ustanovitelj te družbe. Če je nerezident sodeloval pri ustanovitvi družbe kot (so)ustanovitelj, mora poročevalec vnesti vrsto naložbe 22/2 v prvem in vseh naslednjih letih poročanja.
■ 22/3 (podružnica) – izpolnijo podružnice v Sloveniji, ki so jih ustanovile tuje družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) – Uradni list RS, št. 42/06 in ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost.
■ 22/4 (zavodi in fundacije) – izpolnijo zavodi in fundacije, pri katerih so nerezidenti udeleženi v kapitalu ali imajo pravico odločanja.
■ 22/5 (naložba v domačo investicijsko družbo ) – v primeru, ko ima nerezident naložbo v domači investicijski družbi.
■ 22/6 (naložba v domači vzajemni sklad ) – v primeru, ko ima nerezident naložbo v domačem vzajemnem skladu.
■ 22/7 (naložba v domači vzajemni pokojninski sklad) – v primeru, ko ima nerezident naložbo v domačem pokojninskem vzajemnem skladu.
'Tuji partner, ki ima naložbo v poročevalcu':
• 'Firma/ime in priimek': vpiše se firmo družbe/investicijskega sklada v tujini oziroma priimek in ime nerezidenta – fizične osebe
• 'Sedež/stalno prebivališče': vpiše se sedež družbe/investicijskega sklada oziroma naslov stalnega prebivališča tuje fizične osebe.
'Organizacijska oblika tujega partnerja': vpiše se:
• 1- delniška družba, ki kotira na borzi
• 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
• 3- ostalo
'Država tujega partnerja': vpiše se numerično šifro države nerezidenta po šifrantu ISO 3166.
'Dejavnost tujega partnerja': vpiše se prevladujočo dejavnost tujega partnerja po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Npr.: 29.110.
‘Delež kapitala v %’: vpiše se delež naložbe v odstotkih na dve decimalni mesti, ki ga ima nerezident
v celotnem kapitalu poročevalca.
'Država nadzora (delež tujega partnerja > 50%)': vpiše se numerično šifro države tistega končnega tujega vlagatelja, ki sam ni pod nadzorom druge institucionalne enote, v verigi neposrednih naložb pa ima posredno kontrolni delež v kapitalu poročevalca. V primeru, da država nadzora ni znana (vedno pa v primeru fizičnih oseb), se vpiše državo tujega partnerja v prvem kolenu.
A.2. SN55 NALOŽBE POROČEVALCA V DRUGIH DOMAČIH DRUŽBAH
> Ta del izpolnjujejo samo tisti poročevalci, ki imajo 10 ali več odstotne lastniške deleže v domačih družbah, pod pogojem, da imajo posamezni nerezidenti 10 ali več odstotne lastniške deleže v poročevalcu.
'Registrska številka naložbe': poročevalec vpiše evidenčno številko, ki mu jo je Banka Slovenije posredovala ob potrditvi poročila, razen v prvem letu poročanja, ko pusti to polje prazno.
'Vrsta naložbe' vpiše se ustrezna oznaka naložbe:
■ 55/1 (naložba v obstoječo družbo): v primeru, ko je poročevalec v lasti nerezidenta kupil kapitalski delež ali delnice v drugi že obstoječi domači družbi ali jo je dokapitaliziral, ni pa bil njen (so)ustanovitelj.
V primeru, ko nerezident pridobi naložbo v poročevalcu, ta pa že ima naložbo v drugi domači družbi v Sloveniji, se naložba šteje za naložbo v obstoječo družbo (SN55/1) ne glede na to ali je poročevalec (so)ustanovitelj druge domače družbe ali ne.
■ 55/2 (naložba v novo družbo) – v primeru, ko je poročevalec vplačal kapitalski delež ali delnice za (so)ustanovitev druge domače družbe ali jo je dokapitaliziral. V tem primeru prikaže vrsto naložbe 55/2 v prvem in vseh naslednjih letih poročanja.
‘Domača družba, v kateri ima poročevalec naložbo’: vpiše se sedemmestno matično številko iz Poslovnega registra Slovenije, firmo in sedež družbe.
‘Delež kapitala v %’: vpiše se delež kapitala v odstotkih na dve decimalni mesti, ki ga ima poročevalec v celotnem kapitalu druge domače družbe. V primeru, da se naložba v poročevalskem letu zapre oziroma se zmanjša pod 10 odstotkov, se vpiše 0.
B. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN22
B.1. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN22- KNJIGOVODSKE VREDNOSTI STANJ – poročajo delniške družbe, ki ne kotirajo in ostale oblike družb
Poroča se po knjigovodski vrednosti iz bilance družbe. Morebitne razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo nakupov in prodaj lastniških deležev se prikažejo v polju “Ostale spremembe”.
B.2. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN22- TRŽNE VREDNOSTI – poročajo delniške družbe, ki kotirajo
Poroča se po tržni vrednosti za naložbe v delniško družbo, ki kotira na borzi.
B.3. STANJE NALOŽB SN22- KNJIGOVODSKE VREDNOSTI STANJ – poročajo delniške družbe, ki kotirajo
Poroča se knjigovodska vrednost iz bilance družbe, ki kotira na borzi.
Če se portfolio naložba (lastniški delež <10%) spremeni v neposredno (lastniški delež >=10%), poročevalec, ki s tem postane obveznik poročanja na poročilu SN22, prikaže:
• v polju "Vrednost deleža v kapitalu 31.12. preteklega leta" stanje portfolio naložbe in spremembo pojasni v opombi.
• Če je poročevalec imel v poročevalskem letu najprej nakupe/prodaje portfolio naložb, za katere mu v skladu s temi navodili (11. "obvezniki poročanja") ni potrebno predlagati mesečnih poročil SN22-T, mora v letnem poročilu vrednost teh nakupov/prodaj prikazati v polju "ostale spremembe".
Za fizične osebe iz iste države, katerih skupni delež kapitala ne dosega 10 odstotkov, lahko poročevalec predloži eno poročilo.
Začetek poročanja
Poročevalec postane obveznik poročanja na poročilih SN22:
• Pri novoustanovljeni družbi, ki je v tuji oziroma mešani lasti z dnem vpisa družbe v register pri pristojnem sodišču in pridobitve matične številke od AJPES;
• Pri že ustanovljeni družbi z dnem vpisa naložbe nerezidenta v register pri pristojnem sodišču oziroma z dnem nakupa delnic nerezidenta v domači družbi;
• Z dnem nakupa investicijskih kuponov.
Prenos kapitala med dvema nerezidentoma:
• Za nerezidenta, ki je naložbo v poročevalcu prodal drugemu nerezidentu, se prikaže zaprtje naložbe v polju 'ostale spremembe'.
• Za nerezidenta, ki je naložbo v poročevalcu kupil od predhodnega tujega lastnika, se prikaže nakup naložbe v polju 'ostale spremembe'.
Okvirni konti
del 90  Vpoklicani kapital (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 91  Kapitalske rezerve (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 92  Rezerve iz dobička (del, ki se nanaša na nerezidente);
del 93  Čisti dobiček ali čista izguba (del, ki se nanaša
     na nerezidente);
del 95  Presežek iz prevrednotenja (del, ki se nanaša
     na nerezidente);
‘Registrska številka naložbe’: glejte A. SEZNAM NALOŽB SN22, SN55 / A.1. / 'Registrska številka naložbe'.
'ISIN koda': vpiše se ISIN koda domačega lastniškega vrednostnega papirja poročevalca, ki jo določi Klirinško depotna hiša – glejte seznam ISIN kod za domače vrednostne papirje, ki je objavljen na spletnih straneh KDD (http://www.kdd.si/). V primeru, da ima delniška družba več vrst delnic z različnimi ISIN kodami, se v delu B. vpisujejo zneski za vsako posamezno ISIN kodo.
'Oznaka/vrsta vrednostnega papirja': vpiše se oznaka/vrsta lastniškega vrednostnega papirja poročevalca za posamezne ISIN kode.
'Vrednost deleža v kapitalu 31.12. preteklega leta': vpišejo se podatki iz poročila predhodnega poročevalskega leta (stolpec 10, del B.).
‘Povečanje deleža v kapitalu – tržna vrednost’ in ‘Zmanjšanje deleža v kapitalu – tržna vrednost’: vpišejo se povečanja in zmanjšanja s pozitivnim predznakom, razen v primeru zapiranja naložb z negativno vrednostjo lastniškega kapitala, ko se zapiranje prikaže v stolpcu ‘Zmanjšanje deleža v kapitalu’ z negativnim predznakom.
Vpišejo se spremembe vrednosti deleža nerezidenta v kapitalu družbe poročevalke, kot so:
■ udeležba/zmanjšanje udeležbe tujega kapitala v domačih družbah (v denarju, stvarni vložki, stvarni prevzem);
■ udeležba/zmanjšanje udeležbe tujega kapitala v domačih investicijskih družbah in vzajemnih skladih;
■ povečanje kapitalskih rezerv v poročevalskem letu;
■ povečanje naložb tujca v domačem podjetju z nakupom naložbe od druge domače osebe / prodaja deleža tujca v domači družbi drugi domači družbi;
■ odliv iz stečajne mase po sodni izvršbi;
■ brezplačen prenos deleža med rezidentom in nerezidentom;
■ sprememba statusa rezident – nerezident;
■ pobot terjatve za vplačilo kapitala z obveznostjo do tretje osebe;
■ zmanjšanje celotnega kapitala za udeležbo nelastnikov na dobičku;
■ kritje izgube preteklih let iz tekočega dobička ali v breme izrednih prihodkov;
■ prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
■ zmanjšanje celotnega kapitala za dobiček preteklih let spremenjen v finančni kredit;
■ ostala relevantna povečanja in zmanjšanja.
razen:
■ ugotovljenega čistega dobička oziroma ugotovljene čiste izgube poslovnega leta;
■ izplačanega dobička nerezidentu;
■ dobička, razporejenega za izplačilo a še ne izplačanega v poročevalskem letu;
■ ostalih sprememb (prevrednotovalnih popravkov kapitala, popravkov vrednosti, odpisov ...).
‘Čisti dobiček/izguba’: poročevalec vpiše vrednost deleža v čistem dobičku/izgubi poročevalskega leta (dobiček s pozitivnim predznakom, izgubo z negativnim predznakom) iz izkaza poslovnega izida, ki v tem letu pripada nerezidentu v celotnem dobičku/izgubi poročevalca po plačanem davku v skladu z deležem nerezidenta v kapitalu, ali posebnim dogovorom med družbeniki.
'Od tega izredni dobiček/izguba': poročevalec vpiše vrednost deleža v izrednem dobičku / izgubi poročevalskega leta (dobiček s pozitivnim predznakom, izgubo z negativnim predznakom), ki v tem letu pripada nerezidentu v celotnem izrednem dobičku/izgubi poročevalca v skladu z deležem nerezidenta v kapitalu ali s posebnim dogovorom med družbeniki.
'Izplačani dobiček in dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem letu ': poročevalec vpiše dobiček (s pozitivnim predznakom), ki je bil v poročevalskem letu izplačan ali razporejen za izplačilo vlagatelju nerezidentu ne glede na to, iz katerega poslovnega leta izvira:
■ transfer dobička od udeležbe v kapitalu skupaj z davkom ob transferu,
■ dobiček tekočega ali preteklih let razporejen za izplačilo, a še ne izplačan v poročevalskem letu skupaj z davkom.
Če poročevalec vpiše dobiček v poročevalskem letu, ko je bil nerezidentu razporejen za izplačilo, ga ne prikaže ponovno v letu, ko mu je bil izplačan.
'Ostale spremembe': vpišejo se podatki (s pozitivnim ali negativnim predznakom) o:
■ povečanju celotnega kapitala za pokrivanje izgube, spremenjene v obveznost do poročevalca;
■ odpisu kapitala (likvidacija, stečaj);
■ presežkih iz prevrednotenja;
■ prenehanju poročanja ob pripojitvi;
■ začetku poročanja po pripojitvi;
■ prekvalifikaciji pogodbenih naložb v kapital;
■ prenosu kapitala med dvema nerezidentoma;
■ dobro ime;
■ razlika med knjigovodsko in tržno vrednostjo nakupov in prodaj;
■ razlika v pošteni vrednosti med poročevalskim in predhodnim letom;
■ nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev;
■ prenos presežka iz prevrednotenja;
■ druge spremembe sestavin kapitala.
'Vrednost deleža v kapitalu 31.12. poročevalskega leta': vpiše se celotno vrednost deleža nerezidenta v kapitalu poročevalca v evrih na dan 31.12. za poročevalsko leto. Podatki imajo lahko pozitivni ali negativni predznak.
'Opombe' vpiše se:
■ vrsta in znesek transakcije, ki je poročevalec ne zna razvrstiti. Ob tem navede tudi stolpec, v katerega je uvrstil dvomljivo transakcijo;
■ drugo.
19. USKLAJENOST MESEČNIH IN LETNIH POROČIL SN
Podatki na mesečnih poročilih v okviru enega leta in na letnem poročilu za isto leto morajo biti usklajeni, kot sledi:
■ Vsota vrednosti v polju 'povečanje lastniškega deleža' / 'zmanjšanje lastniškega deleža' na mesečnih poročilih mora biti enaka vrednosti v polju 'povečanje deleža v kapitalu – tržna vrednost' / 'zmanjšanje deleža v kapitalu – tržna vrednost' na letnem poročilu za posamezno registrsko številko naložbe. Razliko, ki nastane zaradi razhajanja med knjigovodsko in tržno vrednostjo,se prikaže v letnem poročilu v polju 'Ostale spremembe'.
■ Vsota vrednosti v polju 'izplačani dobiček / dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem mesecu' na mesečnih poročilih mora biti enaka vrednosti v polju 'izplačani dobiček / dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem letu' na letnem poročilu za posamezno registrsko številko naložbe.
2. Priloga POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH REZIDENTOV V TUJINI – SN11, SN44 in priloga POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH REZIDENTOV IZ TUJINE – SN22, SN55 se črtata.
3. Dodajo se priloge:
• MESEČNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH REZIDENTOV V TUJINI – TRANSAKCIJE SN11 – T
LETNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH REZIDENTOV V TUJINI SN11, SN44
• MESEČNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH NEREZIDENTOV V SLOVENIJI – TRANSAKCIJE SN22 – T
• LETNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH NEREZIDENTOV V SLOVENIJI SN22, SN55
4. VELJAVNOST
To navodilo začne veljati 31. 12. 2007.
Poročila po poglavju IV/A se poročajo za obdobje od 1. 1. 2008 dalje. Prvo poročilo je potrebno predložiti Banki Slovenije do 29. 2. 2008.
Poročila po poglavju IV/B se poročajo za obdobje od 31. 12. 2007 dalje.
Guverner
Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost