Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5475. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke, stran 15125.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00 in 47/06 – ZEN) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način opravljanja izpita iz geodetske stroke (v nadaljnjem besedilu: izpit) za inženirje, ki opravljajo dela s področja geodetske dejavnosti in želijo pri teh delih nastopati kot odgovorni geodeti (v nadaljnjem besedilu: kandidati).
(2) Ta pravilnik določa tudi standarde znanj, imenovanje, sestavo in pristojnost izpitne komisije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izpitom.
2. člen
(namen izpita)
Z izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje del na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi, strokovnih del in postopkov, ki jih zakon opredeljuje kot geodetske storitve, tako da lahko nastopa kot odgovorni geodet.
3. člen
(subsidiarna uporaba)
Za vprašanja z zvezi z opravljanjem izpita, ki niso urejena s tem pravilnikom, se smiselno uporablja predpis, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev.
2. TEMELJNE DOLOČBE
4. člen
(pristojna poklicna zbornica)
Izpit se opravlja pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS).
5. člen
(način opravljanja izpitov)
(1) Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo v skladu s tem pravilnikom imenuje pristojni organ IZS.
(2) Opravljanje izpita ni javno.
6. člen
(obseg izpita)
(1) Izpit obsega splošni in posebni del.
(2) Splošni del izpita se opravlja ustno, posebni del izpita pa je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(3) Splošni del izpita je enak za vse kandidate.
(4) Posebni del izpita je prilagojen nalogam, ki jih kandidat opravlja oziroma jih bo opravljal v okviru geodetske dejavnosti.
7. člen
(izpitni program splošnega dela izpita)
Splošni del izpita obsega vsebine znanj iz naslednjih področij:
1. poznavanje osnove predpisov s področja geodetske dejavnosti, urejanja prostora, graditve objektov in zborničnega sistema;
2. poznavanje osnove predpisov, ki so neposredno povezani z geodetsko dejavnostjo:
– organizacija državne uprave in lokalne samouprave,
– sistem stvarno-pravnih razmerij, varstva okolja, kmetijstva in gozdarstva, varovanja zdravja in življenja ljudi, varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pri delu,
– sistem gospodarskih družb, projektnega vodenja in obligacijskih razmerij.
8. člen
(izpitni program posebnega dela izpita)
(1) Posebni del izpita obsega preverjanje znanj iz geodetske stroke.
(2) Posebni del izpita je sestavljen iz pisne naloge s področja, na katerem kandidat dela, zagovora pisne naloge in iz ustnih odgovorov na vprašanja o poznavanju geodetske stroke.
(3) Vprašanja o poznavanju geodetske stroke iz prejšnjega odstavka so vprašanja o:
– poznavanju merskih tehnik in postopkov pri pridobivanju podatkov o prostoru in pri zakoličenju objektov;
– poznavanju geoinformacijskih baz podatkov, geodetskih evidenc in urejanja prostora.
9. člen
(izpitni katalog)
Podrobnejše vsebine programov za splošni in posebni del izpita s pregledom pravnih virov in strokovne literature so določene v izpitnem katalogu, ki ga objavi IZS na svoji spletni strani.
10. člen
(pogoji za opravljanje izpita)
Izpit lahko opravlja kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo s področja geodezije in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju geodetske dejavnosti po pridobljeni univerzitetni izobrazbi,
– da ima pridobljeno visoko strokovno izobrazbo s področja geodezije in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju geodetske dejavnosti po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi, ali
– da ima pridobljeno višješolsko izobrazbo s področja geodezije in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju geodetske dejavnosti po pridobljeni višješolski izobrazbi.
11. člen
(izpolnjevanje pogoja strokovne izobrazbe)
(1) Kandidat izpolnjuje pogoje glede strokovne izobrazbe, če ima v Republiki Sloveniji pridobljeno univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo s področja geodezije, ali če ima v Republiki Sloveniji nostrificirano diplomo o pridobitvi takšne izobrazbe, ki zagotavlja znanja, potrebna za opravljanje geodetskih storitev, odgovornega vodenja del in drugih inženirskih storitev.
(2) V prijavi iz 20. člena tega pravilnika kandidat navede podatke o stopnji in vrsti izobrazbe ter podatke o diplomi, in sicer:
– številko in datum diplome oziroma nostrificirane diplome;
– podatke o izobraževalni organizaciji, ki je diplomo izdala, oziroma podatke o organu, ki je izdal nostrificirano diplomo.
12. člen
(izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj)
(1) Za pridobljene delovne izkušnje iz 10. člena tega pravilnika se štejejo izkušnje, ki jih je pridobil kandidat pri opravljanju geodetskih del. Za čas pridobivanja takšnih izkušenj se šteje obdobje, v katerem je kandidat po pridobljeni izobrazbi opravljal geodetska dela.
(2) Za dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah se šteje pisna izjava delodajalca.
3. IZPITNA KOMISIJA
13. člen
(pristojnosti izpitne komisije)
(1) Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj trije člani.
(2) En član izpitne komisije je izpraševalec za splošni del izpita, dva člana izpitne komisije pa sta izpraševalca za posamezno področje posebnega dela izpita.
14. člen
(imenovanje izpitne komisije)
(1) Izpitno komisijo imenuje na predlog matične sekcije geodetov pristojni organ IZS z odločbo.
(2) V odločbi o imenovanju izpitne komisije mora biti določeno, kdo je predsednik izpitne komisije in za katero področje je posamezni član imenovan.
(3) Predsednik izpitne komisije, ki je določen izmed članov izpitne komisije, vodi izpit in skrbi za red. Predsednika izpitne komisije v njegovi odsotnosti nadomešča tisti član izpitne komisije, ki ga za svojega namestnika določi predsednik izpitne komisije.
15. člen
(usposobljenost izpitne komisije)
(1) Izpraševalec za splošni del izpita mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo pravne smeri in opravljen državni pravniški izpit oziroma državni izpit iz javne uprave ter najmanj pet let delovnih izkušenj, oziroma najmanj univerzitetno izobrazbo geodetske stroke in opravljen izpit iz geodetske stroke ter najmanj deset let delovnih izkušenj.
(2) Izpraševalec za posebni del izpita mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo geodetske stroke in opravljen izpit iz geodetske stroke ter najmanj deset let delovnih izkušenj.
16. člen
(zagotavljanje dela izpitne komisije)
Organizacijska in tehnična opravila za izpitno komisijo opravlja služba IZS, ki je v skladu s statutom IZS zadolžena za opravljanje javnih pooblastil IZS (v nadaljnjem besedilu: pristojna služba IZS).
17. člen
(zagotavljanje izpitnih rokov)
(1) Pristojna služba IZS mora zagotoviti opravljanje izpita najmanj dvakrat na leto.
(2) Pristojna služba IZS mora vsako leto najpozneje do konca januarja objaviti izpitne roke za opravljanje izpita v tem koledarskem letu.
(3) Če se na izpitni rok prijavi manj kot pet kandidatov, lahko IZS ta izpitni rok odpove in kandidate prestavi na prvi naslednji izpitni rok.
(4) Če se na izpitni rok prijavi več kot dvajset kandidatov, lahko IZS število kandidatov na izpitnem roku omeji, pri čemer imajo prednost tisti kandidati, ki so se prej prijavili k izpitu, za preostale kandidate pa mora IZS najpozneje v dveh mesecih po datumu, ki je bil določen za opravljanje izpita, razpisati dodatni izpitni rok.
18. člen
(priprave na izpit)
V skladu s pravili poslovanja IZS lahko pristojna služba IZS organizira oziroma poskrbi za izvedbo pripravljalnih tečajev za kandidate, ki nameravajo opravljati izpit.
19. člen
(razpored izpitne komisije)
(1) Predsednik izpitne komisije z razporedom določi sestavo izpitne komisije ter čas opravljanja izpita.
(2) V razporedu se določi izpraševalca za splošni del izpita in izpraševalca za posamezno področje posebnega dela izpita.
(3) Razpored iz prvega odstavka tega člena mora biti kandidatu in izpitni komisiji vročen najmanj petnajst dni pred dnem, določenim za opravljanja izpita.
4. OPRAVLJANJE IZPITA
20. člen
(prijava na izpit)
(1) Kandidat, ki želi opravljati izpit, vloži pri pristojni službi IZS pisno prijavo (v nadaljnjem besedilu: prijava) na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnik in je objavljen tudi na spletni strani IZS.
(2) Kandidat mora na dan prijave izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje izpita.
21. člen
(izvedba pisnega dela posebnega dela izpita)
(1) Pisni del posebnega dela izpita (v nadaljnjem besedilu: pisni del izpita) se opravlja pod vodstvom mentorja, ki ga izmed članov izpitne komisije določi predsednik izpitne komisije.
(2) Za pisni del izpita se šteje izdelana pisna naloga ali ustrezno referenčno delo.
(3) Če je kandidat v prijavi navedel, da bo izdelal pisno nalogo, mu mentor določi naslov naloge na podlagi kandidatovega opisa del.
(4) Če je kandidat v prijavi navedel, da bo predložil referenčna dela, mora ob prijavi predložiti seznam najmanj štirih del in vsako delo opisati na najmanj polovici A4 formata. Mentor lahko zahteva dodatna pisna pojasnila o referenčnih delih, če v prijavi niso dovolj jasno predstavljena. Mentor izmed njih izbere tisto, ki se bo štelo kot ustrezno referenčno delo.
(5) Če mentor ugotovi, da referenčna dela iz prejšnjega odstavka niso ustrezna podlaga za opravljanje pisnega dela izpita, mora kandidat izdelati pisno nalogo, katere naslov določi mentor.
(6) Kandidat in mentor se dogovorita o datumu, v katerem bo kandidat izdelal pisno nalogo in jo predal mentorju oziroma o datumu, v katerem bo mentorju predal ustrezno referenčno delo.
22. člen
(oddaja pisne naloge)
(1) Kandidat mora oddati pisno nalogo oziroma referenčno delo najpozneje trideset dni pred datumom, ki ga je pristojna služba IZS določila za opravljanje ustnega dela izpita.
(2) Če kandidat ne odda pisne naloge oziroma referenčnega dela v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od izpita odstopil, o čemer pristojna služba IZS izda ugotovitveno odločbo po uradni dolžnosti.
23. člen
(obvestilo o začetku ustnega dela izpita)
(1) Kandidatu, ki je oddal pisno nalogo oziroma referenčno delo v skladu s prejšnjim členom, pošlje pristojna služba IZS potrdilo o prejemu. V primeru iz tretjega oziroma četrtega odstavka 17. člena tega pravilnika pristojna služba IZS kandidata obvesti tudi o novem datumu opravljanja izpita.
(2) Hkrati s potrdilom o prejemu iz prejšnjega odstavka pošlje pristojna služba IZS kandidatu tudi obvestilo o obveznosti plačila materialnih in drugih stroškov, ki jih ima IZS v zvezi z izvedbo ustnega dela izpita, izdajo potrdil o izpitu oziroma spričeval ter vodenjem evidenc o izpitu (v nadaljnjem besedilu: izpitna pristojbina). Izpitno pristojbino mora poravnati kandidat ali njegov delodajalec v osmih dneh po prejemu obvestila.
(3) Če pristojna služba IZS ugotovi, da v roku iz prejšnjega odstavka izpitna pristojbina ni plačana, se šteje, da je kandidat od opravljanja izpita odstopil, o čemer pristojna služba IZS izda ugotovitveno odločbo po uradni dolžnosti.
24. člen
(začetek opravljanja ustnega dela izpita)
(1) Ustni del izpita se opravlja v uradnih prostorih IZS.
(2) Ustni del izpita začne predsednik izpitne komisije ali njegov namestnik tako, da kandidatom najprej pojasni način opravljanja izpita.
25. člen
(posledice odsotnosti kandidata)
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k opravljanju izpita na dan, ko se opravlja ustni del izpita, ali če odstopi med opravljanjem ustnega dela izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) O opravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči predsednik izpitnega odbora.
(3) Izpitni odbor iz prejšnjega odstavka je odbor, kot ga določa predpis, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev.
26. člen
(način opravljanja ustnega dela izpita)
Kandidati najprej opravi zagovor pisne naloge oziroma referenčnega dela. Če zagovor uspešno opravi, lahko pristopi k splošnemu delu izpita in ustnemu delu posebnega dela izpita.
27. člen
(ponavljanje izpita in možnost popravnega izpita)
(1) Kandidat ponavlja izpit v celoti, če pisna naloga, ki jo je izdelal, oziroma referenčno delo, ki ga je predložil, ni ocenjeno pozitivno, in ni uspešno opravil zagovora pisnega dela izpita.
(2) Kandidat ponavlja izpit v celoti, če je uspešno opravil zagovor pisnega dela izpita, ni pa opravil splošnega dela izpita in ustnega dela posebnega dela izpita.
(3) Kandidat, ki je uspešno opravil zagovor pisnega dela izpita, ni pa opravil splošnega dela izpita ali ustnega dela posebnega dela izpita, lahko del izpita, ki ga ni opravil, ponavlja (v nadaljnjem besedilu: popravni izpit).
(4) Kandidat lahko opravlja popravni izpit večkrat. Popravni izpit lahko opravlja v dveh letih od dneva, ko dela izpita, ki ga ponavlja, ni opravil.
(5) Če kandidat v roku iz prejšnjega odstavka ne opravi popravnega izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
28. člen
(zapisnik o poteku izpita)
(1) O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člani izpitne komisije takoj zatem, ko je izpit končan. Zapisnik se mora brez odlašanja poslati pristojni službi IZS.
29. člen
(odločitev komisije)
(1) Izpitna komisija oceni celotni uspeh kandidata na podlagi ocen posameznih delov izpita. Uspeh kandidata se oceni z oceno »je opravil« ali »ni opravil«.
(2) Pri odločitvi se upoštevajo ocene vseh članov izpitne komisije.
(3) O oceni iz prvega odstavka tega člena odloča izpitna komisija soglasno. Če do soglasja ne pride, je odločilni glas predsednika izpitne komisije, v zapisniku iz prejšnjega člena pa se zabeležijo pripombe članov komisije, ki so odločitvi nasprotovali.
30. člen
(obvestila kandidatom po končanem izpitu)
(1) Pristojna služba IZS o uspešno opravljenem izpitu izda potrdilo in ga kandidatu izroči po končanem izpitu oziroma mu ga pošlje po pošti.
(2) Pristojna služba IZS mora najpozneje v petnajstih dneh po prejemu zapisnika iz 28. člena tega pravilnika:
– kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, poslati obvestilo o tem, kdaj oziroma na kakšen način mu bo izročeno spričevalo o opravljenem izpitu,
– kandidatu, ki izpita ni opravil ali ga ni opravil v celoti, poslati obvestilo, da izpita ni opravil in ga seznaniti, kdaj in pod kakšnimi pogoji ga lahko ponavlja v celoti oziroma opravlja popravni izpit.
31. člen
(spričevalo)
(1) Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda spričevalo o opravljenem izpitu na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Spričevalo iz prejšnjega odstavka, opremljeno z žigom IZS, podpišeta predsednik izpitne komisije in predsednik IZS.
(3) Spričevalo o opravljenem izpitu je javna listina.
5. STROŠKI IZPITA
32. člen
(struktura stroškov izpita)
Strošek izpita sta prijavnina in izpitna pristojbina.
33. člen
(obveznost plačila stroškov izpita)
(1) Strošek izpita nosi kandidat, če se je na izpit prijavil sam, oziroma njegov delodajalec, če je on prijavil kandidata na izpit (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
(2) Prijavitelj nosi tudi stroške izdelave pisne naloge oziroma izbora in predstavitve referenčnih del, predloženih na izpit.
34. člen
(višina stroškov izpita)
(1) Višina prijavnine je 180 eurov.
(2) Višina izpitne pristojbine je:
– za opravljanje izpita 450 eurov,
– za opravljanje popravnega izpita 225 eurov.
35. člen
(plačilo izpitne komisije)
(1) Predsedniku in članom izpitne komisije pripada plačilo za delo v izpitni komisiji.
(2) Plačilo za delo v izpitni komisiji je vključeno v strošek izpita.
(3) Višino zneska plačila za delo v izpitni komisiji, ki ne sme preseči 50% višine stroška izpita, določa IZS.
6. EVIDENCE O IZPITIH
36. člen
(evidence o izpitih)
Za vsakega kandidata, ki opravlja izpit, pristojna služba IZS vzpostavi, vodi in vzdržuje evidence o izpitih v skladu s svojimi pravili, statutom zbornice, predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in predpisi o arhivskem gradivu.
7. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
37. člen
(1) Izpiti, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke (Uradni list RS, št. 99/00).
(2) Šteje se, da je izpit začet, če je bilo kandidatu poslano obvestilo o datumu izpita v skladu s 14. členom Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke (Uradni list RS, št. 99/00).
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zapisnik o poteku izpita vodi in potrdilo o opravljenem izpitu izda na obrazcih v skladu s tem pravilnikom.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke (Uradni list RS, št. 99/00).
39. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-11/2007
Ljubljana, dne 23. novembra 2007
EVA 2007-2511-0185
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti