Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5473. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, stran 15117.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
1. člen
V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06 in 106/06) se v 1. členu v prvem odstavku za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– 97/622/ES z dne 27. maja 1997 o vprašalnikih za poročila držav članic o izvajanju nekaterih direktiv v sektorju odpadkov (izvajanje Direktive Sveta 91/692/EGS) (UL L št. 256 z dne 19. 9. 1997, str. 13),«.
Dosedanje druga, tretja in četrta alinea postanejo tretja, četrta in peta alinea.
2. člen
V 3. členu se 6., 7. in 13. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»6. odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali skupinska embalaža, ki nastaja kot ločeno zbrana frakcija v gospodinjstvih, in kot tem odpadkom podoben odpadek iz trgovine, industrije, obrti, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja;
7. odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek, je odpadna embalaža, ki nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti ter pri izvajanju del v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prometu;
13. embaler je oseba, ki v skladu s predpisi kot dejavnost embalira ali pakira blago pod svojo blagovno znamko ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka njene blagovne znamke zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo. Če oseba embalira ali pakira blago z blagovno znamko druge osebe ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka blagovne znamke druge osebe, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke. Če pridobitelj blaga vnaša na ozemlje Republike Slovenije blago z blagovno znamko pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za dajanje blaga v promet, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke. Za embalažo, v katero je embalirano blago, ki ga daje embaler v promet, se štejeta tudi skupinska in transportna embalaža, čeprav nista označeni z blagovno znamko embalerja;«.
V 14. točki se na koncu besedila pred podpičjem doda besedilo »kot trgovec na debelo ali posrednik blaga v trgovini na debelo«.
V 16. točki se v prvem stavku za besedilom »embaliranega blaga« doda besedilo »ali kakršnega koli ravnanja z njim«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavi podrobnejša navodila o razvrščanju odpadne embalaže v skladu s 6. in 7. točko prejšnjega odstavka na svojih spletnih straneh.«.
3. člen
V 6. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če proizvajalec embalaže ali embaler embalažo označi zaradi prepoznavanja embalažnega materiala, mora za označevanje embalaže, izdelane iz embalažnih materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, uporabiti sistem prepoznavanja embalažnega materiala v skladu s to odločbo.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »embalažnega materiala,« doda besedilo »navedenega v Odločbi 97/129/ES,«.
4. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže za embalažo, uvoženo iz tretjih držav razen držav v okviru Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP), lahko proizvaja ali pridobiva embalažo zaradi dajanja v promet, če zagotovi, da celotna koncentracija svinca, kadmija, živega srebra in šestvalentnega kroma (v nadaljnjem besedilu: koncentracija težkih kovin) v embalaži ali embalažnem materialu ne presega 0,01% (m/m), pri čemer pa se mejna vrednost za koncentracijo svinca ne uporablja za embalažo, ki je v celoti narejena iz svinčevega kristalnega stekla v skladu s predpisom, ki ureja izdelke iz kristalnega stekla.«.
V drugem odstavku se besedilo »svinca, kadmija, živega srebra in šestvalentnega kroma (v nadaljnjem besedilu: težke kovine)« nadomesti z besedilom »težkih kovin«.
V četrtem odstavku se za besedo »ministrstvu« črta besedilo », pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če se embalaža iz tretjega odstavka uvaža iz tretje države razen držav v okviru EGP, mora poročilo iz prejšnjega odstavka ministrstvu posredovati pridobitelj embalaže.«.
5. člen
V 8. členu se prvi, drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Proizvajalec embalaže in pridobitelj embalaže za embalažo, uvoženo iz tretjih držav razen držav v okviru EGP, dokazujeta izpolnjevanje zahtev iz 6., 7. in 10. člena te uredbe z izjavo o skladnosti embalaže (v nadaljnjem besedilu: izjava o skladnosti).
(2) Proizvajalec embalaže iz prejšnjega odstavka dokazuje verodostojnost izjave o skladnosti z dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev iz 6., 7. in 10. člena te uredbe.
(3) Pridobitelj embalaže iz prvega odstavka dokazuje verodostojnost izjave o skladnosti z dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev iz 6., 7. in 10. člena te uredbe, ki jo pridobi od proizvajalca embalaže v državi izvora embalaže.
(4) Proizvajalec in pridobitelj embalaže iz prvega odstavka morata zagotoviti, da je izjava o skladnosti dostopna embalerju in trgovcu, ki embalažo dobavlja embalerju, in da je pristojnemu inšpektorju ali ministrstvu na njegovo zahtevo dostopna dokumentacija o izpolnjevanju zahtev iz 6., 7. in 10. člena te uredbe, na podlagi katere dokazujeta verodostojnost izjave o skladnosti.«.
Črtata se peti in šesti odstavek.
6. člen
V 9. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Embaler lahko uporablja embalažo za embaliranje blaga, če je zanjo pridobil izjavo o skladnosti iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Embaler mora kopijo izjave o skladnosti predložiti pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.«.
Črtajo se tretji, četrti in peti odstavek.
7. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena embalerju, pridobitelju blaga ter proizvajalcu in pridobitelju embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, ni treba sporočiti podatkov o dajanju embalaže v promet, če:
– je embalaža, ki jo daje v promet ali sam uporabi, vračljiva embalaža ali
– letna količina embalaže, ki jo da v promet ali jo sam uporabi, ne presega 15.000 kg.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je embaler, pridobitelj blaga, proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže iz prejšnjega odstavka ista oseba, se za letno količino embalaže, ki jo da v promet ali jo sam uporabi, šteje celotna količina embalaže, ki jo proizvede, pridobi ali jo sam uporabi zaradi embaliranja blaga v posameznem letu.«.
8. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko končni uporabnik ločeno zbrano odpadno embalažo, ki nastaja kot komunalni odpadek iz trgovine, industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, oddaja družbi za ravnanje z odpadno embalažo.«.
9. člen
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko ločeno zbrana odpadna embalaža, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, prepušča ali oddaja izvajalcu javne službe v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »ločeno zbrane frakcije« črta besedilo »komunalnih odpadkov«.
10. člen
V 16. členu se v tretjem odstavku prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– odpadna embalaža ne vsebuje ostankov drugih nevarnih snovi kot ostankov embaliranega blaga,«.
11. člen
V 18. členu se v drugem odstavku za piko na koncu stavka doda besedilo »Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno embalažo, mora izvajalec javne službe zagotoviti vsaki od družb za ravnanje z odpadno embalažo prevzem odpadne embalaže po deležih, ki jih v skladu s to uredbo objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.«.
V petem odstavku se za piko na koncu stavka doda besedilo »Za pošiljko odpadne embalaže se šteje količina istovrstne odpadne embalaže, za katero zagotovi prevzem v posameznem koledarskem mesecu družba za ravnanje z odpadno embalažo ali v njenem imenu podizvajalec družbe za ravnanje z odpadno embalažo ali druga oseba, s katero družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotavlja prevzemanje odpadne embalaže.«.
12. člen
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena mora družba za ravnanje z odpadno embalažo za prevzeto odpadno embalažo plačati izvajalcu javne službe tiste stroške, ki presegajo obseg storitev javne službe, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.«.
V četrtem odstavku se 2. točki v prvi alinei za besedilom »ki v skladu z določbami« črta besedilo »drugega odstavka«.
V šestem odstavku se besedilo »določi minister, pristojen za okolje« nadomesti z besedilom »objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Podrobnejša merila za določanje višine stroškov iz 2. točke četrtega odstavka tega člena, obseg in vrste obveznosti družb za ravnanje z odpadno embalažo v zvezi s pridobivanjem podatkov zaradi objav ministrstva iz prejšnjega odstavka ter merila in način določanja dodatnih količin odpadne embalaže, ki jih morajo družbe za ravnanje z odpadno embalažo prevzeti pri izvajalcih javne službe zaradi medsebojnega izravnavanja obveznega prevzema letnih količin odpadne embalaže, določi minister, pristojen za okolje.«.
13. člen
V 20. členu se na koncu prvega odstavka pred piko doda besedilo », razen če gre za prevzem odpadne embalaže v skladu z drugim odstavkom 15. člena te uredbe«.
14. člen
V 24. členu se v tretjem odstavku za piko na koncu stavka doda besedilo »Za pošiljko odpadne embalaže se šteje količina istovrstne odpadne embalaže, za katero zagotovi prevzem v posameznem koledarskem mesecu družba za ravnanje z odpadno embalažo ali v njenem imenu podizvajalec družbe za ravnanje z odpadno embalažo ali druga oseba, s katero družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotavlja prevzemanje odpadne embalaže.«.
15. člen
V 25. členu se v drugem odstavku pred piko na koncu stavka doda besedilo », razen če je ta oseba kot embaler ali pridobitelj embalaže ali embaliranega blaga sama zavezana za ravnanje z odpadno embalažo v skladu z določbami te uredbe«.
16. člen
V 26. členu se v prvem odstavku beseda »obveznostmi« nadomesti z besedilom »izpolnjevanjem obveznosti«, za piko na koncu stavka pa se doda besedilo »O tem na primeren način obveščajo svoje kupce ob dobavi.«.
17. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Načrt ravnanja z odpadno embalažo mora vsebovati predvsem podatke o:
1. vrstah embalažnega materiala v odpadni embalaži, ki ni komunalni odpadek, ki jo zbira in za katero zagotavlja nadaljnjo predelavo ali odstranjevanje,
2. predvidenem načinu in obsegu zbiranja odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek,
3. vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za zbiranje,
4. predvideni celotni masi letno zbrane odpadne embalaže in masnih deležih embalažnega materiala iz prvega odstavka 22. člena te uredbe,
5. predvidenih načinih in izvajalcih ponovne uporabe, predelave ali odstranjevanja zbrane odpadne embalaže,
6. predvidenih masnih deležih predelane odpadne embalaže in embalažnega materiala iz prvega odstavka 22. člena te uredbe in
7. vrstah in predvidenih količinah odpadne embalaže, za katero bo zagotavljal odstranjevanje z odlaganjem, vključno z dokazili o tem, da za to embalažo ni mogoče zagotavljati ustreznejšega ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.«.
18. člen
V 34. členu se v prvem odstavku prva točka spremeni tako, da se glasi:
»1. skleniti pogodbo o zagotavljanju obveznosti iz 25. člena te uredbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo ali«.
19. člen
V 36. členu se v prvem odstavku besedilo »embalerju, pridobitelju blaga, proizvajalcu embalaže, pridobitelju embalaže« nadomesti z besedilom »osebam iz prvega odstavka 25. člena te uredbe«.
20. člen
V 39. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora za prevzeto odpadno embalažo pred njeno oddajo v ponovno uporabo ali predelavo zagotoviti na svoje stroške tako zbiranje, skladiščenje in po potrebi razvrščanje odpadne embalaže, da zaradi dodatnega razvrščanja odpadne embalaže pri osebi, ki jo ponovno uporablja ali predeluje, ne nastajajo ostanki, ki jih je treba odstraniti. Za takšne ostanke mora družba za ravnanje z odpadno embalažo na svoje stroške zagotoviti odstranjevanje.«.
21. člen
V 41. členu se v četrti alinei za besedilom »pogojev iz« doda besedilo »2. in 3. točke«.
22. člen
V 42. členu se v deveti alinei na koncu besedila črta beseda »in«.
V deseti alinei se na koncu besedila pika nadomesti z vejico ter se za deseto alineo dodata dve novi alinei, ki se glasita:
»– vrstah in predvidenih količinah odpadne embalaže, za katero zagotavlja odstranjevanje z odlaganjem, vključno z dokazili o tem, da za to embalažo ni mogoče zagotavljati ustreznejšega ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in
– izpolnjevanju zahtev iz 45. člena te uredbe o obveščanju javnosti in končnih uporabnikov.«.
23. člen
V 44. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, je prepovedano odlagati na odlagališčih v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
(3) Ločeno zbrano odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, je prepovedano odstranjevati z odlaganjem, razen če za posamezno vrsto odpadne embalaže ni mogoče zagotoviti ustreznejšega ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.«.
24. člen
V 46. členu se v drugem odstavku v 2. točki za besedo »dajejo« doda beseda »posamezne«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. prihodkih, odhodkih in stroških, povezanih z ravnanjem z odpadno embalažo,«.
V 12. točki se na koncu besedila črta beseda »in«.
V 13. točki se na koncu besedila črta pika in doda beseda »in«.
Dosedanje 4. do 13. točka postanejo 5. do 14. točka.
Za 14. točko se doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15. dejavnostih obveščanja javnosti in končnih uporabnikov.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Analizo poročila iz prvega odstavka tega člena objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.«.
25. člen
V 49. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poročila o ravnanju z odpadno embalažo ni treba predložiti osebi, vključeni v sistem ravnanja z odpadno embalažo, ki ga zagotavlja družba za ravnanje z odpadno embalažo, distributerju iz 23. člena, trgovcu iz 35. člena te uredbe, osebam iz prvega odstavka 36. člena in osebam iz 37. člena te uredbe.«.
V tretjem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– količini embalaže ali embaliranega blaga, ki ju je dal v promet ali sam uporabil.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena embalerju, pridobitelju blaga, proizvajalecu embalaže, pridobitelju embalaže in končnemu uporabniku iz 34. člena te uredbe ni treba poslati ministrstvu izjave, če letna količina embalaže v preteklem letu ni presegla 5.000 kg.«.
26. člen
V 50. členu se v tretjem odstavku četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– posameznih gospodarskih in obrtnih zbornic,«.
27. člen
V 51. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ministrstvo objavi poročila iz prvega odstavka tega člena in podatke iz drugega in tretjega odstavka tega člena na svojih spletnih straneh.«.
28. člen
V 53. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec odlagališča, če ravna v nasprotju z določbami drugega in tretjega odstavka 44. člena te uredbe.«.
Dosedanji enajsti odstavek, ki postane dvanajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega do devetega odstavka tega člena ter enajstega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba proizvajalca embalaže, pridobitelja embalaže, embalerja, pridobitelja blaga, distributerja, trgovca, izvajalca javne službe, upravljavca odlagališča, družbe za ravnanje z odpadno embalažo ali končnega uporabnika, če je ta pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.«.
29. člen
V prilogi 1 se v drugem odstavku v točki 2.1 za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– sestavni deli nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla;«.
V točki 2.2 se v peti alinei za besedo »klobas« doda besedilo »iz naravnih materialov«.
30. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
(1) V postopkih za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, začetih pred uveljavitvijo te uredbe, mora vloga družbe za ravnanje z odpadno embalažo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati načrt ravnanja z odpadno embalažo, ki obsega podatke iz spremenjenega 42. člena uredbe.
(2) Družba za ravnanje z odpadno embalažo dopolni vlogo na podlagi prejšnjega odstavka v skladu s pozivom ministrstva.
32. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-107/2007/5
Ljubljana, dne 22. novembra 2007
EVA 2007-2511-0134
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                            PRILOGA 3


        EMBALAŽA Z DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO

  Embalaža z dolgo življenjsko dobo je embalaža, ki:
  – je dokazljivo namenjena za trajno uporabo izdelka in ima v
povprečju življenjsko dobo najmanj pet let in
  – se običajno odvrže skupaj z blagom, ki je v embalaži, ko se
preneha uporabljati.

  Embalaža z dolgo življenjsko dobo so na primer:
  – kovčki za jedilni pribor,
  – kovčki za fotoaparate,
  – usnjeni etuiji,
  – škatlice za glasbene kasete,
  – škatle za prometne trikotnike,
  – srajčke za gramofonske plošče,
  – etuiji za nakit,
  – posode/škatle za snežne verige,
  – kartoni za igre,
  – škatle za prvo pomoč,
  – tulci za zemljevide pešpoti ali
  – zaboji za orodje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti