Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5472. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, stran 15109.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES),
– Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA), (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 82; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1085/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA), (UL L, št. 170 z dne 29. 6. 2007, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 718/2007/ES) urejajo obveznosti organa upravljanja, nacionalnega organa, organa za potrjevanje in revizijskega organa (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) v postopkih načrtovanja, izvajanja in porabe sredstev programov evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v programskem obdobju 2007–2013 v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: evropske teritorialne politike) ter izvajanja operativnih programov v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 in urejajo njihova medsebojna razmerja.
(2) Ta uredba ureja izvajanje naslednjih operativnih programov:
1. Čezmejni programi, v katerih je organ upravljanja v Republiki Sloveniji:
– Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007–2013;
– Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007–2013;
– Operativni program čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013.
2. Transnacionalni in medregionalni programi, v katerih je organ upravljanja izven Republike Slovenije:
– Transnacionalni program Območje Alp;
– Transnacionalni program Srednja Evropa;
– Transnacionalni program Jugovzhodna Evropa;
– Transnacionalni program Mediteran;
– Medregionalni program ESPON;
– Medregionalni program URBACT.
3. Čezmejni in medregionalni programi, v katerih je organ upravljanja izven Republike Slovenije:
– Operativni program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007–2013;
– Operativni program čezmejnega sodelovanja IPA Jadranska pobuda 2007–2013;
– Program medregionalnega sodelovanja INTERREG IVC;
– Medregionalni program INTERACT II.
2. člen
(splošna določba)
(1) Udeleženci morajo za učinkovito porabo sredstev evropske teritorialne politike zagotoviti učinkovit sistem upravljanja in nadzora, pravočasno in izčrpno medsebojno obveščanje ter preprečiti vsakršno neupravičeno porabo sredstev.
(2) Če s to uredbo ni drugače določeno, se za upravljanje in nadzor sredstev evropske teritorialne politike uporablja zakon, ki ureja javne finance, in predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
3. člen
(opredelitev izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni po tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »udeleženci« so javni organi, odgovorni za upravljanje, izvajanje in nadzor programov evropske teritorialne politike;
2. »operativni program« je programski dokument, ki ga skupaj pripravijo države partnerice in ga odobri Evropska komisija. Vsebuje analizo stanja, strategijo, razvojne prioritete, organizacijsko strukturo in sistem financiranja programa na celotnem upravičenem območju programa. Cilje operativnega programa se dosega z izvajanjem skupnih projektov s partnerji v več državah partnericah. Operativni program je skupina povezanih operacij in predstavlja izhodiščno raven planiranja v državnem proračunu;
3. »operacija« je tisti del potrjenega projekta na ravni programa, ki se sofinancira s sredstvi evropske teritorialne politike. Izvaja jo najmanj en glavni upravičenec in en upravičenec iz države partnerice;
4. »potrjen projekt« je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno tehnično-tehnološko funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt potrdi skupni nadzorni odbor programa;
5. »vodilni partner« je glavni upravičenec projekta in je oseba javnega ali zasebnega prava, odgovorna za izvedbo celotnega projekta;
6. »projektni partner« je upravičenec in je oseba javnega ali zasebnega prava, ki je odgovorna za izvedbo dela potrjenega projekta;
7. »skupni nadzorni odbor« je telo odločanja na ravni operativnega programa, ki ga sestavljajo predstavniki držav partneric, ki sodelujejo v programu. Ustanovitev, naloge in sestavo skupnega nadzornega odbora sporazumno določijo države partnerice;
8. »nacionalni odbor« je medresorsko posvetovalno telo v Republiki Sloveniji, sestavljeno iz predstavnikov državne, regionalne in lokalne ravni ter predstavnikov ekonomskih in socialnih partnerjev ter nevladnih organizacij;
9. »prispevek Skupnosti« so sredstva Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost) za izvajanje evropske teritorialne politike, s katerimi upravlja organ upravljanja in jih vodi organ za potrjevanje. Prispevek Skupnosti se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Instrumenta za predpristopno pomoč;
10. »sredstva evropske teritorialne politike na državni ravni« so pravice porabe, zagotovljene na postavkah za nacionalno sofinanciranje evropske teritorialne politike na državni ravni (tako za programe, kjer je organ upravljanja v Republiki Sloveniji, kot za programe, kjer je organ upravljanja izven Republike Slovenije);
11. »nacionalna sredstva evropske teritorialne politike« so:
– sredstva evropske teritorialne politike na državni ravni,
– javna sredstva na občinski ravni,
– drugi javni viri,
– zasebni viri;
12. »sredstva evropske teritorialne politike« so viri financiranja projekta, in sicer prispevek Skupnosti in nacionalna sredstva evropske teritorialne politike;
13. »sredstva evropske teritorialne politike za tehnično pomoč« so pravice porabe, zagotovljene na postavkah namenskih sredstev EU in ustreznih postavkah slovenske udeležbe v državnem proračunu za izvajanje tehnične pomoči za operativne programe evropskega teritorialnega sodelovanja, za katere je organ upravljanja v Republiki Sloveniji;
14. »upravičeni izdatki« so tisti izdatki, ki:
– so dejansko nastali za dela v okviru operacij, ki so bile opravljene, za nabavo blaga ter izvedbo storitev ali gradenj, ki so bile dejansko izvršene,
– so v skladu s cilji potrjenih projektov,
– se jih dokazuje z računovodskimi listinami ali listinami enake dokazne vrednosti ter
– morajo biti v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili;
15. »MFERAC« je enotni, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna;
16. »osrednji sistem spremljanja« je referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnega programa, ki ga uporabljata organ upravljanja in organ za potrjevanje posameznega programa;
17. »zahtevek za povračilo« je zahtevek, ki ga izstavi vodilni partner oziroma partner organu upravljanja oziroma nacionalnemu organu za povračilo upravičenih izdatkov;
18. »obrazec za povračilo« je zahtevek, ki ga organ upravljanja izstavi organu za potrjevanje za povračilo upravičenih izdatkov potrjenih projektov z naslova sredstev Skupnosti;
19. »zahtevek za plačilo« je zahtevek, ki ga izstavi organ za potrjevanje Evropski komisiji za nakazilo prispevka Skupnosti;
20. »zahtevek za refundacijo« je zahtevek, ki ga organ upravljanja izstavi organu za potrjevanje za povračilo upravičenih izdatkov tehnične pomoči z naslova sredstev Skupnosti, predfinanciranih iz državnega proračuna;
21. »zahtevek za vračilo« se nanaša na vračilo neupravičeno plačanih zneskov iz sredstev evropske teritorialne politike;
22. »zahtevek za nakazilo« je zahtevek, ki ga organ za potrjevanje izstavi organu upravljanja za prenakazilo plačil iz naslova prispevka Skupnosti z ločenega podračuna organa upravljanja;
23. »neodvisna nacionalna kontrola« je kontrolna dejavnost, ki se izvaja v Republiki Sloveniji in je finančno, organizacijsko in strokovno neodvisna od udeležencev in partnerjev. Vzpostavi jo nacionalni organ, da preverja upravičenost izdatkov potrjenih projektov, ki jih izvajajo slovenski udeleženci in partnerji;
24. »izkaz o izdatkih« je dokument, ki ga izda nacionalna kontrola vodilnemu ali projektnemu partnerju iz Slovenije in potrjuje višino upravičenih izdatkov posameznega partnerja ali udeleženca;
25. »zbirni izkaz o izdatkih« je dokument, ki ga vodilni partner na osnovi zbranih izkazov o izdatkih projektnih partnerjev v skupnem projektu predloži organu upravljanja;
26. »potrdilo« je dokument, s katerim organ za potrjevanje potrdi pravilnost zbirnega izkaza o izdatkih in predstavlja osnovo za predložitev zahtevka za plačilo.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, kot ga določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
II. VLOGE UDELEŽENCEV, VKLJUČENIH V IZVAJANJE EVROPSKE TERITORIALNE POLITIKE
4. člen
(udeleženci in vloge)
(1) Organ upravljanja v operativnih programih iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Organ upravljanja je odgovoren za upravljanje in izvajanje operativnih programov na celotnem upravičenem območju programa ter za učinkovito in pravilno črpanje sredstev evropske teritorialne politike.
(2) Nacionalni organ v operativnih programih iz 2. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe je Ministrstvo za okolje in prostor, v operativnih programih iz 3. točke drugega odstavka 1. člena pa Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Nacionalna organa sodelujeta pri upravljanju in izvajanju programov.
(3) Organ za potrjevanje v operativnih programih iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe je Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj. Organ za potrjevanje je med drugim odgovoren za potrjevanje izkazov o izdatkih in za predložitev zahtevkov za plačila in refundacijo Evropski komisiji ter za nakazilo prispevka Skupnosti vodilnemu partnerju. Za programe, kjer je organ upravljanja izven Republike Slovenije, se organ za potrjevanje nahaja v državi partnerici.
(4) Revizijski organ za operativne programe iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe je Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna. Revizijski organ je odgovoren za preverjanje učinkovitosti delovanja sistema upravljanja in nadzora programa ter upravičenosti izdatkov.
V operativnih programih iz 2. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe sodeluje Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna v skupini revizorjev, ki jo sestavljajo predstavniki pristojnih institucij za revizijo iz vseh držav partneric, ki sodelujejo v programu.
(5) Organ, pristojen za sodelovanje z Evropsko komisijo, Uradom za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF), je Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna. Njegova naloga je poročanje o nepravilnostih pri porabi sredstev evropske teritorialne politike OLAF-u.
III. PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UDELEŽENCEV, VKLJUČENIH V IZVAJANJE EVROPSKE TERITORIALNE POLITIKE
5. člen
(pristojnosti, odgovornosti in naloge organa upravljanja)
(1) Organ upravljanja v postopkih načrtovanja in porabe sredstev zagotavlja učinkovitost in pravilnost izvajanja operativnih programov. Poleg nalog, ki so določene z Uredbo 1085/2007/ES, Uredbo 1828/2006/ES ali Uredbo 718/2007/ES, je organ upravljanja v postopkih načrtovanja in porabe sredstev odgovoren zlasti za:
1. koordiniranje priprave in sprememb strateških in izvedbenih dokumentov na področju evropske teritorialne politike;
2. zagotavljanje, da se vrednotenje operativnih programov iz 2. točke tretjega odstavka 48. člena Uredbe 1083/2006/ES izvede v skladu s 47. členom Uredbe 1083/2006/ES ali Uredbe 718/2007/ES;
3. pripravo Memoranduma o soglasju z državami partnericami, v katerem se določijo medsebojne obveznosti in pravice, tudi v primeru odkritih nepravilnosti;
4. delovanje v skladu z usmeritvami Skupnega nadzornega odbora in zagotavljanje dokumentov, potrebnih za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa ob upoštevanju ciljev programa;
5. pripravo opisa sistema upravljanja in nadzora, navodil za osrednji sistem spremljanja, navodil za izvajanje kontrol ter drugih potrebnih navodil;
6. sprotno obveščanje organa za potrjevanje in revizijskega organa o spremembah sistema upravljanja in nadzora;
7. pripravo in objavo instrumenta na ravni programa v skladu z odločitvijo Skupnega nadzornega odbora;
8. prejemanje plačil iz naslova prispevka Skupnosti s strani Evropske komisije na ločen podračun in nakazilo le-teh na račun organa za potrjevanje;
9. zagotavljanje, da so operacije za financiranje izbrane v skladu z merili, ki veljajo za operativni program, in da za celotno obdobje izvajanja spoštujejo ustrezna pravila Skupnosti in nacionalna pravila;
10. sklepanje pogodb o sofinanciranju za sredstva prispevka Skupnosti z vodilnimi partnerji;
11. spremljanje in nadziranje izvajanja pogodb o sofinanciranju ter namenske porabe sredstev evropske teritorialne politike;
12. pridobivanje dokazil s strani vodilnih partnerjev o opravljenih kontrolah;
13. vzpostavitev in vzdrževanje osrednjega sistema spremljanja z namenom informacijske podpore za zbiranje finančnih, statističnih in drugih podatkov, ki so potrebni za finančno upravljanje, izvajanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje;
14. zagotavljanje dostopa do podatkov v osrednjem sistemu spremljanja vsem udeležencem za opravljanje nalog, kot jih določajo ta uredba in navodila organa upravljanja;
15. zagotavljanje sistema za zapis in shranjevanje računovodskih podatkov za vsako operacijo v operativnem programu v računalniški obliki ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje;
16. načrtuje sredstva evropske teritorialne politike za tehnično pomoč v državnem proračunu;
17. pripravlja in usklajuje evidenčne projekte tehnične pomoči v okviru načrta razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) za celotno programsko obdobje;
18. pripravlja in usklajuje projekte, sofinancirane iz sredstev evropske teritorialne politike za tehnično pomoč v okviru NRP, skladno z zakonom in pravilnikom, ki urejata postopke za izvrševanje proračuna, in določbami te uredbe;
19. zagotavljanje, da osrednji sistem spremljanja izpolnjuje zahteve Uredbe 1083/2006/ES, Uredbe 1828/2006/ES ali Uredbe 718/2007/ES ter zahteve organa za potrjevanje, ki so podlaga za pripravo in predložitev zahtevka za plačilo Evropski komisiji;
20. zagotavljanje, da je sistem preverjanja vzpostavljen in da zagotavlja, da so prijavljeni izdatki dejansko nastali, da so proizvodi dobavljeni, storitve in gradnje pa izvedene v skladu z določili pogodbe o sofinanciranju, da so zahtevki za izplačilo vodilnemu partnerju pravilni in da so operacije ter izdatki v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili Republike Slovenije ali države partnerice;
21. zbiranje in preverjanje zahtevkov za povračilo ter pripravo in predložitev obrazcev za povračilo organu za potrjevanje;
22. zagotavljanje, da vodilni in projektni partnerji vodijo ločeno računovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s projekti, tudi če nacionalna računovodska pravila tega izrecno ne predpisujejo;
23. vzpostavitev postopkov, ki zagotavljajo, da se vsi dokumenti glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, hranijo v skladu z zahtevami 90. člena Uredbe 1083/2006/ES ali zahtevami 48. člena Uredbe Komisije 718/2007/ES;
24. zagotavljanje, da organ za potrjevanje prejme vse potrebne podatke o postopkih in nadzoru, ki se izvaja glede izdatkov, za namene izdaje potrdil;
25. pripravo in, po potrditvi Skupnega nadzornega odbora, predložitev letnih in končnih poročil o izvajanju operativnega programa Evropski komisiji;
26. zagotavljanje upoštevanja zahtev po informiranju in javnem obveščanju iz 69. člena Uredbe 1083/2006/ES ali 62. člena Uredbe 718/2007/ES;
27. napoved letnih izplačil za prispevek Skupnosti organu za potrjevanje za tekoče in naslednje leto ali na način, ki ga določi organ za potrjevanje;
28. zagotavljanje informacij glede napovedi izplačil organu za potrjevanje za namene izvrševanja pravila »n+4«, »n+3« in »n+2« na ravni operativnega programa;
29. spremljanje izvajanja priporočil iz okoljskih poročil pri izvajanju operativnih programov;
30. sodelovanje pri vzpostavitvi in izvajanju sistema za preprečevanje, odkrivanje, evidentiranje, poročanje, preiskovanje in odpravljanje nepravilnosti;
31. usklajevanje sodelovanja vseh udeležencev ob obiskih revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Skupnosti;
32. omogočanje delovanja revizorjem, nadzornim in tehničnim misijam organov Skupnosti in Republike Slovenije ter ukrepanje v skladu z njihovimi priporočili;
33. posredovanje poročil o revizijskih pregledih, nadzornih in tehničnih misijah organov Skupnosti in Republike Slovenije pristojnim institucijam;
34. poročanje Vladi Republike Slovenije o finančnem izvajanju operativnih programov.
(2) Organ upravljanja opravlja tudi naloge nacionalnega organa v primeru operativnih programov iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe.
6. člen
(pristojnosti, odgovornosti in naloge nacionalnega organa)
Nacionalni organ sodeluje pri upravljanju, vodenju in spremljanju izvajanja programa in poleg tega opravlja še naslednje naloge:
1. širi informacije o programu in o zahtevah, ki so specifične za nacionalno/regionalno raven, v sodelovanju z organom upravljanja;
2. organizira podporo za razvoj projektov;
3. organizira presojo skladnosti projektov, prijavljenih na javni razpis, z nacionalnimi strategijami;
4. načrtuje sredstva evropske teritorialne politike na državni ravni za sofinanciranje slovenskih vodilnih in projektnih partnerjev;
5. načrtuje sredstva evropske teritorialne politike na državni ravni za nacionalni prispevek za tehnično pomoč v primeru, da je organ upravljanja v tujini;
6. dodeljuje nacionalna sredstva evropske teritorialne politike na državni ravni za udeležbo slovenskih projektnih partnerjev v projektih, izbranih na ravni operativnega programa;
7. od projektnih partnerjev lahko zahteva jamstvo za prejeta nepovratna sredstva;
8. sklepa pogodbe o sofinanciranju iz sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni;
9. pripravlja in usklajuje evidenčne projekte v okviru NRP za celotno programsko obdobje;
10. pripravlja in usklajuje projekte, sofinancirane iz sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni v okviru NRP, skladno z zakonom in pravilnikom, ki urejata postopke za izvrševanje proračuna, in določbami te uredbe;
11. pripravi načrt za razdelitev sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni in pravice porabe sredstev evropske teritorialne politike za tehnično pomoč;
12. usklajuje evidenčne projekte v okviru NRP za celotno programsko obdobje;
13. odgovoren je za vzpostavitev in izvajanje sistema neodvisne kontrole, ki preverja dobavo blaga, izvedbo storitev in gradenj, ki so bile dejansko izvršene, višino in upravičenost izdatkov za tisti del potrjenih projektov, ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije, njihovo skladnost s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili ter preglede posameznih projektov na kraju samem, pri čemer v primerih, ko se preverjanje dobave sofinanciranih izdelkov, storitev ali gradenj lahko izvede zgolj v zvezi s celotnim projektom, le-to izvede pristojna institucija države partnerice, kjer se nahaja vodilni partner ali organ upravljanja v sodelovanju s pristojno nacionalno institucijo za neodvisno kontrolo;
14. sodeluje pri vzpostavitvi in izvajanju sistema za preprečevanje, odkrivanje, evidentiranje, poročanje, preiskovanje in odpravljanje nepravilnosti;
15. nosi subsidiarno finančno odgovornost v primeru, ko slovenski vodilni ali projektni partner ne vrne neupravičeno izplačanih sredstev, ki jih je prejel iz prispevka Skupnosti, v skladu s 70. členom Uredbe 1083/2006/ES ali 13. členom Uredbe 1085/2006/ES.
7. člen
(pristojnosti, odgovornosti in naloge organa za potrjevanje)
Organ za potrjevanje je v postopkih porabe sredstev odgovoren za:
1. pripravo potrdil in zahtevkov za plačila ter njihovo posredovanje Evropski komisiji za celoten operativni program;
2. potrjevanje, da je izkaz o izdatkih točen, izhaja iz zanesljivega računovodskega sistema in temelji na preverljivih spremnih dokumentih, ter da so prijavljeni izdatki v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili in da so nastali zaradi projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje v skladu z merili, ki veljajo za program, in v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili;
3. zagotavljanje, za namen izdajanja potrdil, da je od organa upravljanja prejel dovolj informacij o izvajanju postopkov za preverjanje izdatkov, ki so vsebovani na izkazih o izdatkih;
4. upoštevanje, za namen izdajanja potrdil, rezultatov vseh revizij, ki jih je izvedel revizijski organ ali so bile izvedene v njegovi pristojnosti;
5. vzdrževanje računovodskih evidenc izdatkov, predloženih Evropski komisiji, v računalniški obliki;
6. vzdrževanje evidence o zneskih izterjave ter zneskih, ki so bili umaknjeni iz izterjave po preklicu celotnega prispevka sredstev evropske teritorialne politike za določen projekt ali po preklicu dela tega prispevka;
7. izdajanje zahtevkov za nakazilo plačila iz naslova prispevka Skupnosti organu upravljanja in vodenje obrestnega podračuna za posamezni operativni program ter evidence o vseh transakcijah;
8. izplačila sredstev prispevka Skupnosti vodilnim partnerjem;
9. izvrševanje povračila iz naslova prispevka Skupnosti za projekte tehnične pomoči v proračun;
10. zagotavljanje periodičnih poročil organu upravljanja o povračilih prispevka Skupnosti vodilnim partnerjem;
11. redno poročanje organu upravljanja in ministrstvu za finance o izplačilih prispevka Skupnosti slovenskim partnerjem;
12. izdajanje navodil;
13. vodenje evidence in obveščanje organa upravljanja o prejetih, odobrenih in zavrnjenih obrazcih za povračilo;
14. izdajanje zahtevkov za vračilo, vodenje evidence o zahtevanih ter izvršenih vračilih in pripravljanje letne izjave o zahtevanih vračilih, ki jo predloži revizijskemu organu;
15. sestavo in predložitev napovedi zahtevkov za plačilo sredstev evropske teritorialne politike za tekoče in naslednje leto Evropski komisiji;
16. pripravo in posredovanje poročil o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo organu upravljanja v skladu z navodili pristojnega organa za sodelovanje z OLAF;
17. omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Skupnosti in Republike Slovenije ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil revizij oziroma misij in redno obveščanje organa upravljanja o izvedenih ukrepih.
8. člen
(pristojnosti, odgovornosti in naloge revizijskega organa)
(1) V operativnih programih iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe je revizijski organ odgovoren za:
1. vodenje in usklajevanje dela v skupini revizorjev;
2. zagotavljanje izvedbe revizij, s katerimi se preveri učinkovitost sistema upravljanja in nadzora;
3. zagotavljanje, da se revizije projektov izvajajo na podlagi ustreznega vzorca, da se preverijo prijavljeni izdatki;
4. pripravo in posredovanje revizijske strategije Evropski komisiji najkasneje v devetih mesecih po potrditvi operativnega programa;
5. posredovanje letnega poročila o nadzoru Evropski komisiji;
6. izdajo mnenja o učinkovitosti delovanja sistema upravljanja in nadzora na podlagi nadzora in revizij;
7. sporočanje informacij o vseh pomembnih ugotovitvah glede sistema upravljanja in nadzora vseh udeležencev v postopkih izvajanja evropske teritorialne politike organu upravljanja, nacionalnemu organu, organu za potrjevanje, revidiranim vodilnim in projektnim partnerjem ter Računskemu sodišču Republike Slovenije;
8. pripravo in posredovanje zaključne izjave, in kadar je to potrebno, izjave o delni zaključitvi;
9. omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Skupnosti in Republike Slovenije, ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil revizij in misij ter redno obveščanje organa upravljanja o izvedenih ukrepih;
10. pripravo poročila in mnenja o skladnosti vzpostavitve sistemov upravljanja in nadzora operativnih programov, kot je določeno z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 71. člena Uredbe 1083/2006/ES ali 11. členom Uredbe 718/2007/ES.
(2) V operativnih programih, kjer je organ upravljanja izven Republike Slovenije, pristojna institucija za revizijo v Republiki Sloveniji sodeluje v skupini revizorjev za posamezen operativni program in opravlja naloge v skladu s poslovnikom skupine revizorjev.
(3) Pristojna institucija za revizijo ima za izvajanje nalog iz prvega in drugega odstavka tega člena dostop do vseh informacij, osebja in prostorov pri organu upravljanja, nacionalnem organu, organu za potrjevanje, vodilnem partnerju in projektnih partnerjih ter izvajalcih.
IV. IZBOR IN POTRDITEV PROJEKTOV
9. člen
(izbor projektov)
Način izbora projektov je:
– neposredna potrditev projektov;
– skupni javni razpis za izbor projektov.
10. člen
(neposredno potrjevanje projektov)
(1) Z neposredno potrditvijo projektov se izbirajo strateški projekti in projekti tehnične pomoči.
(2) Projekt neposredno potrdi skupni nadzorni odbor.
11. člen
(skupni javni razpis za izbor projektov)
Podrobnejši postopek priprave in prijave na javni razpis za izbor projektov določi organ upravljanja skladno z operativnim programom. Javni razpis z razpisno dokumentacijo potrdi skupni nadzorni odbor.
V. SKUPNI JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV
12. člen
(skupni javni razpis za izbor projektov za operativne programe iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe)
(1) Skupni javni razpis za izbor projektov za operativne programe iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in mora vsebovati:
1. ime ali naziv in sedež organa upravljanja, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev, in podpiše pogodbo o sofinanciranju za prispevek Skupnosti;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. določilo, da se sme na javni razpis prijaviti le vodilni partner projekta;
4. predmet javnega razpisa;
5. višino sredstev prispevka Skupnosti, ki so na razpolago za javni razpis;
6. maksimalni delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih;
7. razmerje med prispevkom Skupnosti in sredstvi nacionalne udeležbe;
8. upravičeno območje programa;
9. upravičenost vodilnih partnerjev in projektnih partnerjev;
10. upravičeno obdobje sofinanciranja;
11. kontaktne osebe;
12. roke, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, ter način obveščanja o datumih naslednjih rokov za predložitev vlog v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev;
13. obveščanje o izboru;
14. določilo, kje bodo objavljene spremembe javnega razpisa;
15. določilo, kje je na voljo razpisna dokumentacija.
(2) Organ upravljanja lahko v javnem razpisu objavi tudi druge podatke.
13. člen
(obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije)
(1) Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije, ki se objavi na spletni strani organa upravljanja ali programa, so:
1. navodila za prijavo, ki vsebujejo zlasti:
– pogoje za kandidiranje na skupnem javnem razpisu;
– navedbo meril za izbor projektov;
– opis in vrsto upravičenih izdatkov;
– zahteve glede spremljanja prihodkov projekta;
– navedbo potrebnih dokumentov ali dokazil, ki jih morajo kandidati predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev sredstev evropske teritorialne politike;
– navedbo postopka za izbor projektov z navedbo upravnih aktov, izdanih v tem postopku;
– zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki veljajo za upravičence skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in 62. členom 718/2007/ES;
– zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu;
– zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu organu upravljanja, nacionalnemu organu, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim kontrolnim in nadzornim organom;
– zahteve glede poročanja o državnih pomočeh;
– omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES oziroma Uredbo 718/2007/ES;
– posledice dvojnega financiranja posamezne operacije ali prekoračitve maksimalne stopnje sofinanciranja;
– postopke plačil ter finančni nadzor;
– upoštevanje pravil javnega naročanja;
– določilo o obveznosti vodilnega partnerja, da vrne sredstva, ki so bila plačana na osnovi nepravilnih podatkov;
2. prijavnica (prijavni obrazec s prilogami);
3. vzorec pogodbe o sofinanciranju med vodilnim partnerjem in organom upravljanja;
4. vzorec pogodbe o sodelovanju med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji;
5. vzorec izjave, s katero vodilni partner potrjuje razpisne pogoje in druga dejstva.
(2) Organ upravljanja lahko v razpisni dokumentaciji javnega razpisa objavi tudi dodatne podatke.
14. člen
(obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju iz prispevka Skupnosti na osnovi javnega razpisa)
(1) Obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju iz prispevka Skupnosti na osnovi javnega razpisa so:
1. naziv in naslov organa upravljanja;
2. naziv, naslov in račun vodilnega partnerja;
3. navedba pravnih podlag in skupnega javnega razpisa, ki je podlaga za sklenitev pogodbe;
4. višina in delež dodeljenih sredstev prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih vodilnemu partnerju ter vsakemu posameznemu projektnemu partnerju;
5. dinamika plačil pogodbenega zneska (okvirni terminski plan porabe sredstev, vključno z rokom zadnjega zahtevka za povračilo);
6. navedba glede trajanja projekta;
7. zahteva glede poročanja o aktivnostih in rezultatih ter o porabljenih sredstvih v fazi izvajanja operacije ali najmanj zaključno poročilo;
8. določilo glede pravil javnega naročanja;
9. določilo glede obveznosti do projektnih partnerjev;
10. navedba glede spoštovanja pravil državnih pomoči;
11. navedba obdobja upravičenosti izdatkov;
12. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
13. navedba sklada, iz katerega se sofinancira operacija;
14. način nadzora nad namensko porabo sredstev, ki vključuje tudi kontrolo na kraju samem;
15. določilo, da mora upravičenec ob nenamenski porabi sredstev evropske teritorialne politike vrniti sredstva prispevka Skupnosti skupaj z zakonitimi obrestmi, in način vračila;
16. določilo, da mora upravičenec obrazložiti in utemeljiti finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo operacije, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev prispevka Skupnosti in mora vrniti že prejeta sredstva;
17. določilo, da mora imeti upravičenec ustrezen, ločen računovodski sistem ali ustrezno računovodsko evidenco;
18. določilo o varovanju podatkov;
19. zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki veljajo za upravičence skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in 62. ali 63. členom Uredbe 718/2007/ES in navodili organa upravljanja;
20. zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu;
21. zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu organu upravljanja, nacionalnemu organu, organu za potrjevanje, revizijskemu organu oziroma organu, pristojnemu za revizijo, ter drugim nadzornim organom;
22. navedbe o posledicah dvojnega financiranja posamezne operacije oziroma preseganja maksimalne dovoljene stopnje sofinanciranja;
23. navedba skrbnikov pogodbe na strani organa upravljanja in na strani vodilnega partnerja.
(2) Organ upravljanja lahko v pogodbo o sofinanciranju iz prispevka Skupnosti vnese še dodatna določila.
15. člen
(potrditev projektov na osnovi javnega razpisa)
(1) Organ upravljanja pripravi osnutek javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter pred objavo javnega razpisa pridobi potrditev skupnega nadzornega odbora.
(2) Organ upravljanja imenuje komisijo za odpiranje, preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog ter komisijo za ocenitev vsebine prispelih vlog.
(3) Komisija za odpiranje, preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog je pri izboru projektov zadolžena predvsem za:
1. odpiranje prispelih vlog;
2. ugotavljanje popolnosti vlog, administrativne ustreznosti in upravičenosti prispelih vlog;
3. pripravo pozivov za dopolnitve;
4. preverjanje dopolnitve vlog in obveščanje o nepopolnih vlogah, ki se izključijo iz nadaljnjega postopka;
5. pripravo zapisnika.
(4) Komisija za ocenitev vsebine prispelih vlog je pri izboru projektov zadolžena za ocenjevanje vlog, ki so popolne in izpolnjujejo vse razpisne pogoje, skladno z merili iz razpisne dokumentacije.
(5) Organ upravljanja pripravi predlog razvrstitve projektov glede na ocene komisije s predlogom zneska sofinanciranja iz prispevka Skupnosti po operacijah.
(6) Skupni nadzorni odbor izda skupinski sklep o izboru, pogojnem izboru ali zavrnitvi projektov in sofinanciranju na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka.
(7) Organ upravljanja obvesti vse vodilne partnerje ocenjenih vlog o odločitvi glede dodelitve sredstev in utemelji izbor projektov.
(8) Na podlagi skupinskega sklepa skupnega nadzornega odbora organ upravljanja posreduje vodilnim partnerjem posamičen sklep o odobritvi, pogojni odobritvi ali zavrnitvi projekta. V primeru sklepa o izboru z navedbo dodatnih pogojev mora vodilni partner izpolniti navedene pogoje pred izdajo sklepa o izboru z navedbo zneska sofinanciranja iz prispevka Skupnosti. Obvestilo o izboru z navedbo zneska o sofinanciranju iz sredstev Skupnosti predstavlja podlago za sklenitev pogodbe o sofinanciranju iz prispevka Skupnosti med organom upravljanja in vodilnim partnerjem.
(9) Dokumenti, ki izhajajo iz navedenega postopka, so podlaga za izvajanje projekta.
VI. DODELITEV SREDSTEV EVROPSKE TERITORIALNE POLITIKE NA DRŽAVNI RAVNI
16. člen
(dodelitev sredstev evropske politike na državni ravni)
(1) Sredstva evropske teritorialne politike na državni ravni se lahko dodelijo slovenskim vodilnim in projektnim partnerjem, ki so že bili izbrani za sofinanciranje iz prispevka Skupnosti.
(2) Načina dodeljevanja sredstev evropske politike na državni ravni sta:
– neposredna dodelitev sredstev;
– javni poziv.
(3) Sredstva evropske politike na državni ravni se lahko dodelijo največ v razmerju, kot ga določa operativni program.
17. člen
(neposredna dodelitev sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni)
Podrobnejši postopek neposredne dodelitve sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni določi nacionalni organ skladno z operativnim programom ali javnim razpisom, ki ga objavi organ upravljanja in na katerega se veže neposredna dodelitev sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni.
18. člen
(javni poziv za dodelitev sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni)
(1) Podrobnejši postopek priprave in prijave na javni poziv določi nacionalni organ skladno z javnim razpisom, ki ga objavi organ upravljanja. Javni poziv z razpisno dokumentacijo potrdi in objavi nacionalni organ.
(2) Javni poziv se po izboru projektov s strani skupnega nadzornega odbora programa objavi na spletni strani nacionalnega organa.
(3) Javni poziv mora vsebovati najmanj:
1. ime ali naziv in sedež nacionalnega organa;
2. pravno podlago za izvedbo javnega poziva, ki vključuje tudi skupni javni razpis za dodelitev sredstev iz prispevka Skupnosti;
3. določilo, da se smejo na javni poziv prijaviti vsi slovenski vodilni in projektni partnerji, ki so že bili izbrani za sofinanciranje iz prispevka Skupnosti;
4. predmet javnega poziva, ki mora biti skladen s predmetom skupnega javnega razpisa;
5. višino nacionalnih sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni, ki so na razpolago v javnem pozivu;
6. delež sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni v celotnih javnih upravičenih izdatkih ali celotnih stroških za sofinanciranje projektnih aktivnosti slovenskih vodilnih in projektnih partnerjev;
7. določilo, da veljajo za javni poziv enaki pogoji kot za skupni javni razpis;
8. določilo, da veljajo za javni poziv enaka merila kot za skupni javni razpis, razen v primeru, ko nacionalni organ določi drugače;
9. kontaktne osebe;
10. roke, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, ter način obveščanja o datumih naslednjih rokov za predložitev vlog v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev;
11. obveščanje o dodelitvi sredstev na javnem pozivu;
12. kje bodo objavljene spremembe javnega poziva;
13. kje je na voljo razpisna dokumentacija javnega poziva.
19. člen
(obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije pri javnem pozivu za dodelitev sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni)
(1) Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije pri javnem pozivu za dodelitev sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni so:
1. navodila za prijavo, ki vsebujejo zlasti:
– določbe iz tretjega odstavka 18. člena te uredbe s podrobnejšimi podatki, če je to potrebno;
– določbo, da so upravičene enake vrste upravičenih izdatkov, kot so bile objavljene v skupnem javnem razpisu;
2. prijavnica;
3. vzorec pogodbe o sofinanciranju za dodelitev sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni, ki se sklepa med nacionalnim organom ter slovenskim vodilnim ali projektnim partnerjem.
(2) Nacionalni organ lahko v javnem pozivu, razpisni dokumentaciji in pogodbi o sofinanciranju za dodelitev sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni objavi tudi druge podatke.
20. člen
(obvezne sestavine pogodbe za dodelitev sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni)
Pogodba o sofinanciranju za dodelitev sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni mora poleg sestavin od 6. do 23. točke prvega odstavka 14. člena te uredbe vsebovati tudi:
1. naziv in naslov nacionalnega organa;
2. naziv, naslov in račun slovenskega vodilnega in projektnega partnerja;
3. navedbo pravnih podlag in skupnega javnega razpisa, ki je podlaga za sklenitev pogodbe;
4. višino in delež dodeljenih sredstev prispevka Skupnosti v celotnih javnih upravičenih izdatkih ali celotnih stroških slovenskemu vodilnemu ali projektnemu partnerju;
5. višino in delež sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja na državni ravni v celotnih javnih upravičenih izdatkih ali celotnih stroških in dinamiko plačil pogodbenega zneska nacionalnih sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja na državni ravni (okvirni terminski plan porabe sredstev, vključno z rokom izstavitve zadnjega zahtevka za povračilo).
21. člen
(potrditev dodelitve sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni)
Nacionalni organ imenuje komisijo, ki je odgovorna za:
– pripravo osnutka javnega poziva za dodelitev sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni in projektne dokumentacije ter pridobitev potrditve s strani predstojnika;
– objavo javnega poziva;
– odpiranje in preverjanje prispelih vlog;
– pripravo pozivov za dopolnitve;
– pregled dopolnjenih vlog;
– pripravo zapisnika in predloga dodelitve nacionalnih sredstev;
– pripravo sklepov o izboru ali zavrnitvi; sklep o izboru predstavlja podlago za sklenitev pogodbe o sofinanciranju iz sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni.
VII. PROJEKTI TEHNIČNE POMOČI
22. člen
(potrjevanje in izvajanje projektov tehnične pomoči)
(1) Organ upravljanja pripravi predlog projekta na ravni operativnega programa. Projekte tehnične pomoči organa upravljanja za programe iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe potrdi skupni nadzorni odbor operativnega programa. Način in pravila izvajanja projektov tehnične pomoči določi z navodilom organ upravljanja.
(2) Sklep o potrditvi projekta skupaj s predlogom programa tehnične pomoči predstavlja pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju predstavlja podlago za uvrstitev projekta v NRP in se šteje kot projekt, ki se evidentira v osrednji sistem spremljanja.
(3) V primeru programov iz 2. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe izvaja nacionalni organ tehnično pomoč posredno v obliki nakazila prispevka sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni organu upravljanja v tujini, ki izvaja skupne operacije tehnične pomoči, ali neposredno z izvajanjem operacij.
(4) V primeru programov iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe projekt tehnične pomoči z nacionalnimi sredstvi sofinancirajo druge države. Način sofinanciranja je neposredno nakazilo nacionalnih sredstev sofinanciranja s strani odgovornega organa v državi partnerici ali drugega organa v njegovem imenu v proračun Republike Slovenije.
(5) Višina nakazila sredstev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se določi vnaprej na podlagi pogodbe o sofinanciranju tehnične pomoči ali na podlagi dejansko plačanih izdatkov.
23. člen
(načrtovanje sredstev v državnem proračunu)
Sredstva evropske teritorialne politike za tehnično pomoč se pri programih iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe načrtujejo pri organu upravljanja na postavkah namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe v razmerju, ki ga opredeljuje pogodba o sofinanciranju.
24. člen
(plačila iz proračuna)
(1) Organ upravljanja izvrši plačilo v breme sredstev evropske teritorialne politike za tehnično pomoč v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, in pravilnikom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna.
(2) Plačila v breme postavk sredstev evropske teritorialne politike za tehnično pomoč se izvršijo in evidentirajo v razmerju, ki ga določa pogodba o sofinanciranju.
25. člen
(zahtevek za refundacijo in povračilo v proračun)
(1) Organ upravljanja najmanj enkrat letno pripravi zahtevek za refundacijo sredstev za izplačila s postavk namenskih sredstev EU za tehnično pomoč za operativne programe evropskega teritorialnega sodelovanja z dokazilom o opravljenih kontrolah in ostalo zahtevano dokumentacijo. Organu za potrjevanje ga posreduje najkasneje do 30. novembra tekočega leta oziroma do roka, ki omogoča povračilo v proračun še v istem proračunskem letu.
(2) Organ za potrjevanje lahko zavrne zahtevek za refundacijo, če ta ne izpolnjuje zahtevanih pogojev.
(3) Organ za potrjevanje izvrši povračilo iz naslova prispevka Skupnosti v proračun.
VIII. IZVRŠEVANJE POTRJENIH PROJEKTOV
26. člen
(kontrola pred izplačilom)
(1) Udeleženci pri porabi sredstev evropske teritorialne politike opravljajo kontrole v skladu s to uredbo ter navodili organa upravljanja.
(2) Neodvisna nacionalna kontrolna enota opravi administrativno kontrolo vseh računovodskih listin in dokumentov enake dokazne vrednosti ter podporne dokumentacije za vsakega slovenskega vodilnega in projektnega partnerja. Neodvisna nacionalna kontrolna enota izvaja tudi dopolnilno kontrolo operacij na kraju samem.
(3) Neodvisna nacionalna kontrolna enota izda izkaz o opravljeni kontroli in višini upravičenih izdatkov slovenskim vodilnim in projektnim partnerjem.
(4) Vodilni partner zbere izkaze o opravljeni kontroli na nivoju projektnih partnerjev.
27. člen
(zahtevek za povračilo)
(1) Vodilni partner pošlje zbirno poročilo, izkaze o opravljeni kontroli in zahtevek za povračilo organu upravljanja.
(2) Pred posredovanjem obrazca za povračilo organu za potrjevanje se organ upravljanja prepriča, da so bile izvedene vse kontrole in da je ohranjeno razmerje med deležem prispevka Skupnosti in deležem nacionalnih sredstev evropske teritorialne politike.
28. člen
(izplačilo sredstev prispevka Skupnosti)
(1) Priliv sredstev prispevka Skupnosti se izvrši na podračun Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila. Organ za potrjevanje Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko izda zahtevek za nakazilo, na podlagi katerega Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko izda nalog za prenakazilo sredstev organu za potrjevanje za celoten znesek priliva prispevka Skupnosti.
(2) Organ upravljanja posreduje obrazec za povračilo z dokazilom o opravljenih kontrolah in ostalo zahtevano dokumentacijo organu za potrjevanje.
(3) Na podlagi obrazca za povračilo izvede organ za potrjevanje vse kontrole, ki so v njegovi pristojnosti, in certificira izdatke. Organ za potrjevanje lahko zavrne zahtevek za povračilo, če ta ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, in z ustrezno utemeljitvijo o tem obvesti organ upravljanja.
(4) Organ za potrjevanje izvrši plačilo iz naslova prispevka Skupnosti vodilnemu partnerju v Republiki Sloveniji ali državi partnerici. Organ za potrjevanje obvesti organ upravljanja o opravljenem nakazilu sredstev prispevka Skupnosti vodilnemu partnerju.
(5) Izplačilo prispevka Skupnosti se izvrši in evidentira v razmerju, ki je opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju.
(6) Izplačila prispevka Skupnosti so mogoča le za upravičene izdatke v skladu s predpisi, navodili organa upravljanja za upravičene izdatke, operativnimi programi in shemo državnih pomoči. Če se naknadno ugotovi, da so bila že izplačana sredstva neupravičen javni izdatek, organ za potrjevanje zahteva vračilo sredstev in izvede postopek izterjave.
(7) Organ za potrjevanje opravi plačilo vodilnemu partnerju iz sredstev prispevka Skupnosti takoj, ko so na računu razpoložljiva sredstva iz naslova prejetega predplačila Evropske komisije, v nasprotnem primeru pa po prejemu nakazila s strani Evropske komisije.
29. člen
(plačilo sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni)
(1) Sredstva državnega proračuna za sofinanciranje programov evropskega teritorialnega sodelovanja se načrtujejo in zagotavljajo pri nacionalnem organu.
(2) Nacionalni organ izvrši plačilo slovenskemu parterju, ki ga sofinancira, v breme sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, in pravilnikom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna.
(3) Sredstva evropske teritorialne politike na državni ravni za sofinanciranje projektov se izvršijo in evidentirajo v višini ali razmerju, ki je opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju.
(4) Izplačila v breme sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni so mogoča le za upravičene izdatke v skladu s predpisi, navodili organa upravljanja, operativnimi programi in shemo državnih pomoči.
30. člen
(predplačila)
(1) Predplačila se lahko dodelijo največ do višine 30% upravičenih javnih izdatkov projektnega partnerja v projektu. Predplačila se lahko dodelijo tudi samo iz sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni.
(2) Predplačila se lahko dodelijo samo neprofitnim osebam javnega ali zasebnega prava. Predplačila iz sredstev evropske teritorialne politike na državni ravni se lahko dodelijo samo neprofitnim osebam javnega ali zasebnega prava v Republiki Sloveniji.
(3) Pogoj za pridobitev predplačila je predložitev potrebnih jamstev pred izplačilom predplačila. Med trajanjem projekta projektni partnerji, prejemniki predplačila, lahko zaprosijo za zamenjavo jamstva. Predložena jamstva morajo veljati do obračuna zaključnega poročila projekta.
31. člen
(neupravičena poraba sredstev)
V primeru neupravičene porabe sredstev, ki so bila že izplačana vodilnemu partnerju, organ za potrjevanje zahteva vračilo od vodilnega partnerja, ki je dolžan izvesti vračilo v pogodbeno določenem roku. V primeru, da vodilni partner ne izterja sredstev od projektnega partnerja, odgovornega za ugotovljeno nepravilnost, organ za potrjevanje izda zahtevek za vračilo, ki ga naslovi na nacionalni organ države članice, iz katere izhaja odgovorni projektni partner.
32. člen
(nepravilnosti)
(1) Udeleženci, vključeni v izvajanje programov evropske teritorialne politike in instrumenta za predpristopno pomoč, preprečujejo, odkrivajo, odpravljajo in poročajo o nepravilnostih.
(2) Udeleženci poročajo o nepravilnostih v skladu z usmeritvami za poročanje o nepravilnostih, objavljenih na spletnih straneh Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna.
33. člen
(vpogled v MFERAC in osrednji sistem spremljanja)
(1) Ministrstvo za finance omogoči vpogled v MFERAC organu upravljanja, revizijskemu organu in organu iz Republike Slovenije, pristojnemu za opravljanje nalog, ki jih določajo ta uredba in navodila organa upravljanja.
(2) Organ upravljanja zagotovi vpogled in omogoči udeležencem vnos podatkov v osrednji sistem spremljanja ter poročanje, kot to določajo ta uredba in navodila organa upravljanja.
(3) Organ upravljanja zagotovi, da osrednji sistem spremljanja izpolnjuje zahteve Uredbe 1083/2006/ES, Uredbe 1828/2006/ES in Uredbe 718/2007/ES ter organa za potrjevanje, organ za potrjevanje pa zagotavlja usklajenost podatkov v osrednjem sistemu spremljanja s svojimi podatki, ki so podlaga za pripravo in predložitev zahtevka za plačilo Evropski komisiji.
34. člen
(upravičeni izdatki)
(1) Povračilo izdatkov je upravičeno, če so izdatki nastali v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2015. Organ upravljanja v odločitvi o potrditvi instrumenta določi obdobje upravičenosti izdatkov v okviru zgoraj navedenega upravičenega obdobja.
(2) Pri shemah državnih pomoči se obdobje upravičenosti izdatkov prične z odločitvijo o dodelitvi sredstev posameznemu upravičencu. Pri shemah državnih pomoči za raziskave, razvoj in inovacije ter zaposlovanje in usposabljanje se obdobje upravičenosti izdatkov prične z dnem vložitve vloge upravičenca za pomoč.
(3) Izdatek je upravičen samo, če je nastal zaradi operacije, ki jo je potrdil skupni nadzorni odbor.
IX. KONČNA DOLOČBA
35. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne 1. januarja 2008.
Št. 00701-22/2007/10
Ljubljana, dne 22. novembra 2007
EVA 2006-1536-0025
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti