Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5471. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2008, stran 15099.

Na podlagi 5. člena ter v zvezi s 6., 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2008
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa način sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, zato da se zmanjša tveganje neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali, za zavarovanja, sklenjena v letu 2008, in sicer za zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali ali slane, če ta povzroči spomladansko pozebo, poplave in viharja ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer zavarovarljivih bolezni (v nadaljnjem besedilu: bolezni), v skladu z 12. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3).
(2) Ta uredba določa tudi način sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnem objektu, sklenjeno v letu 2008, ob morebitnem poginu zaradi bolezni, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 875/2007 z dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju in o spremembah uredbe (ES) št. 1860/2004 (UL L št. 193 z dne 25. 7. 2007, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 875/2007).
2. člen
(upravičenci in roki sklenitve pogodb)
(1) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje in vzrejo vodnih živali v ribogojnem objektu so upravičena kmetijska gospodarstva in nosilci ribogojne dejavnosti kot fizične ali pravne osebe, ki opravljajo primarno kmetijsko ali ribogojno dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in izpolnjujejo pogoje za mala in srednje velika podjetja, opredeljena v prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1976/2006 z dne 20. decembra 2006 o spremembi uredb (ES) št. 2204/2002, (ES) št. 70/2001 in (ES) št. 68/2001 glede podaljšanja obdobja uporabe (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 85), ki sklenejo zavarovalno pogodbo z zavarovalnico iz 6. člena te uredbe in izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje:
– kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
– izvajalci ribogojne dejavnosti morajo biti vpisani v evidenci ribogojnic v ribiškem katastru in v evidenci Veterinarske uprave Republike Slovenije;
– pravne osebe (podjetja) morajo zavarovalnici ob podpisu zavarovalne pogodbe predložiti izjavo, da so malo ali srednje veliko podjetje iz priloge 2A, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in izjavo, da ne prejemajo pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah iz priloge 2B, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Sofinancira se zavarovalna premija:
– za zavarovanje posevkov in plodov upravičencem, ki od 1. januarja 2008 do 31. avgusta 2008 sklenejo zavarovalno pogodbo pri izvajalcih zavarovanja in izpolnjujejo pogoje iz 6. člena te uredbe. Zavarovalne pogodbe, sklenjene po tem datumu, niso upravičene do sofinanciranja po tej uredbi;
– za zavarovanje bolezni živali upravičencem, ki od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008 sklenejo zavarovalno pogodbo pri izvajalcih zavarovanja in izpolnjujejo pogoje iz 6. člena te uredbe. Zavarovalne pogodbe, sklenjene po tem datumu, niso upravičene do sofinanciranja po tej uredbi.
3. člen
(sredstva)
Sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje in vzreje vodnih živali v ribogojnem objektu po tej uredbi so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2008, v skupni višini 6.126.950 eurov. Od tega je za sofinanciranje zavarovalne premije za vzrejo vodnih živali v ribogojnem objektu namenjeno do 50.000 eurov.
4. člen
(sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo iz 1. člena te uredbe. Seznam teh posevkov in plodov je naveden v I. delu priloge 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
(2) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša 40 odstotkov obračunane zavarovalne premije.
(3) Če zavarovalno premijo sofinancira tudi občina, lahko občinski sofinancirani delež znaša le razliko do 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Sofinancirajo se zavarovalne premije, obračunane po premijskih stopnjah, ki se ne razlikujejo znatno od povprečnih tržno oblikovanih premijskih stopenj. Ustreznost predlagane višine premijskih stopenj pred izplačilom zahtevka Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) preveri pri Agenciji za zavarovalni nadzor.
5. člen
(sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu ali v ribogojnem objektu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.
(2) Zgornja višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje bolezni živali, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, je opredeljena v zneskih iz II. dela priloge 1 te uredbe ter se nanaša na stalež posamezne vrste in kategorije živali na kmetijskem gospodarstvu na dan sklenitve zavarovanja. Višina sofinanciranja se določi glede na delež, ki ga sofinancira občina, pri čemer skupna višina sofinanciranja iz vseh javnih virov ne sme preseči 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(3) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje pred nevarnostjo bolezni pri vzreji vodnih in drugih živali iz 8. točke II. dela priloge 1 te uredbe znaša do 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Pri sofinanciranju zavarovalne premije pri zavarovanju vzreje vodnih živali v ribogojnem objektu pred poginom zaradi bolezni zavarovalnica pred sklenitvijo zavarovalne police preveri v centralni evidenci de minimis za ribištvo možnost take sklenitve v skladu z Uredbo 875/2007.
(5) Če zavarovalno premijo sofinancira tudi občina, lahko občinski sofinancirani delež znaša le razliko do 50 odstotkov upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(6) Sofinancirajo se zavarovalne premije, obračunane po premijskih stopnjah, ki se ne razlikujejo znatno od povprečnih tržno oblikovanih premijskih stopenj. Ustreznost predlagane višine premijskih stopenj pred izplačilom zahtevka agencija preveri pri Agenciji za zavarovalni nadzor.
6. člen
(izvajalci zavarovanja)
(1) Izvajalci zavarovanja po tej uredbi so zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in 9/07, v nadaljnjem besedilu: ZZavar) in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti zavarovanje požara in elementarnih nesreč iz 8. točke drugega odstavka 2. člena ZZavar oziroma dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti drugo škodno zavarovanje iz 9. točke drugega odstavka 2. člena ZZavar. Agencija sklene z zavarovalnicami pogodbe, s katerimi podrobneje opredeli njihove posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh, način izvedbe plačil in delež upravičenih stroškov za zavarovanje, predvideno s to uredbo.
(2) Zavarovalnicam se za izvajanje zavarovanja po tej uredbi v skladu z določbami zakona, ki ureja kmetijstvo, in 154. člena ZZavar omogoči dostop do registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in drugih potrebnih registrov.
(3) V imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice.
(4) Zavarovalnice vlagajo zahtevke za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije (v nadaljnjem besedilu: zahtevki) posebej:
– za posevke in plodove v pogodbeno določenih terminih, in sicer najpozneje do 30. septembra 2008;
– za živali, vključno z vzrejo vodnih živali v ribogojnem objektu, v pogodbeno določenih terminih, in sicer najpozneje do 31. marca 2009.
7. člen
(trajanje zavarovanja)
Zavarovalnice in upravičenci sklepajo zavarovanje po tej uredbi:
– za eno rastno dobo pri zavarovanju posevkov in plodov,
– za največ eno zavarovalno leto pri zavarovanju živali.
8. člen
(uveljavljanje zahtevkov)
Zavarovalnice vložijo zahtevke na agencijo na obrazcu iz priloge 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe. Zahtevku je treba priložiti seznam upravičencev na obrazcu iz priloge 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
9. člen
(vračilo sredstev)
(1) Upravičenec je odgovoren za verodostojnost podatkov, ki jih predloži zavarovalnici pri sklepanju zavarovanja. Če se ugotovi, da so podatki napačni, se mu sredstva ne odobrijo, v naslednjem letu pa ni upravičen do sofinanciranja zavarovalne premije. Zahtevek zavarovalnice se zavrne.
(2) Če se sofinanciranje zavarovalne premije na podlagi prejetega zahtevka in ugotovljenih nepravilnosti ne odobri, mora zavarovanec plačati višino celotne premije zavarovalnici.
(3) Če se ugotovijo nepravilnosti predloženih podatkov po prejetem izplačilu, mora upravičenec, ki je navajal napačne podatke, plačati celotno premijo zavarovalnici, ta pa mora agenciji vrniti že prejeti sofinancirani del premije.
10. člen
(vrednotenje škode)
Pri vrednotenju škode se upoštevajo zavarovalne vsote in cene, dogovorjene v zavarovalni pogodbi.
11. člen
(poročanje)
(1) Zavarovalnice so dolžne v rokih, določenih v četrtem odstavku 6. člena te uredbe, poročati Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) o skupni višini in številu sklenjenih zavarovalnih pogodb in fizičnih elementih, ki izražajo višino zavarovanja v kmetijstvu po tej uredbi, na obrazcu, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe.
(2) Zavarovalnice v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta poročajo ministrstvu o zavarovalno-tehničnem izidu zavarovanja za posevke in plodove ter živali (v nadaljnjem besedilu: poročilo). Ministrstvo pošlje poročilo ministrstvu, pristojnemu za finance.
(3) Agencija v enem mesecu po prejemu poročil zavarovalnic pripravi poročilo o porabi sredstev za sofinanciranje zavarovalnih premij po upravičencih in ga pošlje ministrstvu v roku, ki ga določajo predpisi o državnih pomočeh.
(4) Pri zavarovanju vzreje vodnih živali v ribogojnem objektu, če je izdana odločba o dodelitvi državne pomoči, mora agencija v 15 dneh po transakciji sredstev na račun izvajalca zavarovanja poročati ministrstvu o izplačilu sredstev po posameznem zavarovancu, skladno z določili o spremljanju in poročanju, opredeljenimi v Uredbi o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 74/04).
12. člen
(kontrola)
Agencija opravlja potrebne kontrole na vzorcu do deset odstotkov skupnega števila zavarovalnih pogodb, ki so bile sklenjene v letu 2008.
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo kmetijski inšpektorji.
14. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je navedel napačne podatke iz 9. člena te uredbe.
(2) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 00715-33/2007/8
Ljubljana, dne 22. novembra 2007
EVA 2007-2311-0188
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost