Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007

Kazalo

5223. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, stran 14201.

Na podlagi tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - Odl. US in 33/07 - ZPNačrt) ter 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04 in 57/06) se v drugem odstavku 18. člena beseda »po« nadomesti z besedo »najmanj«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Koncesionar mora ves čas trajanja koncesije izvajati dimnikarsko službo s tolikšnim številom tako usposobljenih oseb iz 1. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, kot jih je navedel v svoji vlogi za pridobitev koncesije.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(1) Vlada z odločbo odvzame koncesijo, če:
- koncesionar ne začne opravljati dimnikarske službe v roku, določenem v koncesijski pogodbi;
- koncesionar po svoji krivdi ali iz razlogov, ki so na njegovi strani, prekine opravljanje storitev dimnikarske službe za več kot en mesec;
- koncesionar ravna v nasprotju s to uredbo ali drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja dimnikarske službe in cene dimnikarskih storitev, in na zahtevo koncedenta v roku, ki ga ta določi, ne uskladi svojega ravnanja s temi predpisi, kakor tudi, če te predpise prekrši več kot enkrat;
- koncesionar ne ravna v skladu s pravili stroke glede izvajanja dimnikarskih storitev tako, da so te storitve izvršene nekvalitetno in neustrezno;
- koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih organov v zvezi z izvajanjem koncesije;
- koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v tej uredbi in drugih predpisih za izvajanje dimnikarske službe, pa na poziv koncedenta ne izpolni teh pogojev v roku, določenem v pozivu;
- je nad koncesionarjem uveden stečajni postopek ali
- je izpolnjen drug razlog za odvzem, ki ga določa zakon ali drug predpis.
(2) Postopek odvzema vodi ministrstvo po uradni dolžnosti.«.
3. člen
Tretji odstavek 24. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(1) Koncesionar (odstopnik koncesije) sme pravice in obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega dela prenesti na novega koncesionarja (prevzemnik koncesije) le s predhodnim dovoljenjem ministrstva. Ta določba se uporablja tudi za prenos koncesije na univerzalne pravne naslednike koncesionarja.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo odstopnika ali prevzemnika koncesije, v kateri mora biti izkazano, da sta odstopnik in prevzemnik koncesije uredila medsebojna razmerja v zvezi s prenosom koncesije.
(3) Ministrstvo lahko zavrne izdajo dovoljenja za prenos le v primeru, če:
- prevzemnik koncesije ne izpolnjuje pogojev za pridobitev in izvrševanje koncesije;
- je izpolnjen kateri od pogojev za odvzem koncesije iz 21. člena te uredbe.
(4) Če gre za prenos koncesijske pogodbe, ki je sklenjena z več koncesionarji, mora vlagatelj, pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja ministrstva, pridobiti soglasje vseh koncesionarjev.
(5) Po dokončnosti dovoljenja za prenos koncesije koncedent in prevzemnik koncesije skleneta koncesijsko pogodbo pod enakimi pogoji, kot je bila sklenjena prvotna koncesijska pogodba, in za preostali čas trajanja koncesije po prvotni koncesijski pogodbi, prvotna koncesijska pogodba pa se sporazumno razveže.
(6) Če je koncesionar samostojni podjetnik posameznik, ki zaradi dalj časa trajajoče bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne more izvajati koncesije, lahko z dovoljenjem ministrstva, vendar največ za tri leta, določi začasnega prevzemnika koncesije. Ministrstvo lahko zavrne izdajo dovoljenja za določitev začasnega prevzemnika le iz razlogov iz tretjega odstavka tega člena. Začasni prevzemnik izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene s koncesionarjem, ki ne more sam izvajati koncesije. Po preteku trajanja začasnega prevzema preide koncesija nazaj na koncesionarja, o čemer mora koncesionar obvestiti ministrstvo.«.
5. člen
V drugem odstavku 27. člena uredbe se na koncu odstavka pred piko doda besedilo », drugimi predpisi ali pravili stroke.«.
Za drugim odstavkom se dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Koncesionar se mora na pritožbo uporabnika odzvati v 14 dneh po njenem prejemu tako, da pisno sporoči uporabniku razloge, zaradi katerih meni, da pritožba ni utemeljena, ali odpravi zatrjevane pomanjkljivosti opravljene storitve, ali pisno sporoči uporabniku način in rok, v katerem bo te pomanjkljivosti odpravil. O prejetih pritožbah in odzivih nanje mora koncesionar v letnem poročilu poročati koncedentu, pri čemer mora v poročilo navesti podatke o posamezni pritožbi, razlogih zanjo in svojem odzivu nanjo.
(4) Če uporabnik dimnikarskih storitev ni zadovoljen z odzivom koncesionarja na svojo pritožbo ali z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti opravljene storitve, lahko v 30 dneh od poteka roka za odziv koncesionarja ali od prejema odgovora koncesionarja ali od ravnanja koncesionarja glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti opravljene storitve vloži na ministrstvo zahtevo, da koncesionarju naloži ustrezno ravnanje. V zahtevi ni mogoče uveljavljati denarnih ali odškodninskih zahtevkov.
(5) Ministrstvo po opravljenem postopku z odločbo naloži koncesionarju, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti opravljene dimnikarske storitve. Če ministrstvo v postopku ugotovi, da je koncesionar pri opravljanju dimnikarske službe ravnal v nasprotju s to uredbo ali drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja dimnikarske službe, ali pravili stroke glede izvajanja dimnikarskih storitev, mu z odločbo naloži, da uskladi z njimi svoje ravnanje.«.
6. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, razen nadzora nad izvrševanjem določb, navedenih v naslednjih odstavkih.
(2) Inšpekcijski nadzor v zvezi z zmanjšanim varstvom pred požarom iz četrte alinee prvega odstavka 30. člena te uredbe in s tem povezano odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih pri opravljanju storitev dimnikarske službe, in odpravo pomanjkljivosti, zaradi katerih je zmanjšano varstvo pred požarom iz 35. člena te uredbe, ugotovljenimi pri prvem pregledu naprave, opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Inšpekcijski nadzor v zvezi z ogrožanjem človekovega zdravja iz tretje alinee prvega odstavka 30. člena te uredbe, in odpravo s tem povezanih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri opravljanju storitev dimnikarske službe, opravlja inšpekcija, pristojna za zdravje.
(4) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe, ki se nanašajo na ceno storitev dimnikarske službe, izvaja inšpekcija, pristojna za trg.«.
7. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem storitev dimnikarske službe in nad drugimi nalogami izvajalca dimnikarske službe izvaja ministrstvo.
(2) V okviru strokovnega nadzora ministrstvo nadzira, ali posamezen izvajalec opravlja storitve in druge naloge dimnikarske službe na način, kot je to določeno s predpisi in pravili stroke, tako da je zagotovljena kvaliteta opravljenih storitev in drugih nalog.
(3) Ministrstvo opravlja nadzor v upravnem postopku, ki ga uvede po uradni dolžnosti.
(4) Koncesionar je dolžan omogočiti izvedbo strokovnega nadzora in sodelovati z osebami, ki ga izvajajo.
(5) Če ministrstvo pri nadzoru ugotovi nepravilno ali nestrokovno ravnanje izvajalca dimnikarske službe, lahko izda odločbo iz petega odstavka 27. člena te uredbe ali v okviru svojih pristojnosti in nalog ukrene, kar je potrebno, da se nepravilnosti in nestrokovnost odpravijo.«.
8. člen
Za 40. členom se doda novo poglavje z naslovom »XIII.A PREKRŠKI« s 40.a ter 40.b členom, ki se glasita:
»40.a člen
(1) Z globo 1200 eurov se kaznuje za prekršek koncesionar, ki pri zaračunavanju opravljenih storitev dimnikarske službe ne upošteva cen storitev dimnikarske službe, ki jih določi vlada v skladu z 8. členom te uredbe.
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba koncesionarja.
40.b člen
(1) Z globo 1200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja svojo dejavnost, če:
1. ne dovoli vpogleda v načrte kurilnih naprav, dimnih vodov, pomožnih naprav ali zračnikov (druga alinea prvega odstavka 29. člena),
2. ne dovoli vpogleda v načrte zgradbe, v kateri so nameščene ali skozi katero potekajo naprave iz prejšnje točke (tretja alinea prvega odstavka 29. člena),
3. v roku ne odpravi pomanjkljivosti na kurilni napravi, dimnem vodu, pomožni napravi ali zračniku, ki jih je odkril koncesionar (30. člen),
4. ne zagotovi, da je mala kurilna naprava vpisana v evidenco kurilnih naprav (32. člen),
5. v roku ne odpravi pomanjkljivosti na kurilni napravi, dimnem vodu, pomožni napravi ali zračniku, ki jih je odkril koncesionar pri prvem pregledu (35. člen).
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja svojo dejavnost.
(3) Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-105/2007/6
Ljubljana, dne 8. novembra 2007
EVA 2007-2511-0193
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost