Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007

Kazalo

5219. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2008, stran 14177.

Na podlagi 5. člena in v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008-2010 za leto 2008
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe Sveta ES št. 797/2004 z dne 26. aprila 2004 o ukrepih, ki izboljšujejo splošne pogoje za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 125 z dne 28. 4. 2004, str. 1), ter Odločbe Komisije z dne 14. 8. 2007 o odobritvi programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je predložila Slovenija v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 797/2004 (Uradno obvestilo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj, S-G, Greffe (2007) D/205049 z dne 14. 8. 2007), določajo ukrepi za izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008-2010 za leto 2008.
2. člen
(ukrepi)
V letu 2008 se bodo v skladu s to uredbo izvajali naslednji ukrepi:
- tehnična pomoč čebelarjem;
- kakovost medu;
- obnavljanje čebeljega fonda in
- aplikativne raziskave v čebelarstvu.
3. člen
(sredstva)
Upravičencem se izplačajo sredstva največ v višini, določeni za posamezen ukrep v skladu z odločbo Komisije iz 1. člena te uredbe. Sredstva se izplačajo v razmerju 50:50 (evropska in slovenska udeležba).
4. člen
(vrnitev sredstev)
(1) Upravičenec, za katerega se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih je porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz ukrepov kmetijske politike dve leti od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja.
5. člen
(časovni načrt ter vlaganje vlog)
(1) Ukrepi iz te uredbe se lahko začnejo izvajati 16. oktobra 2007 in morajo biti izvedeni do 31. avgusta 2008. Ukrepi po tej uredbi se začnejo izplačevati iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in se izplačajo do 15. oktobra 2008.
(2) Vlagatelj pošlje vlogo na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Vloge za plačilo je treba vložiti najpozneje do 15. septembra 2008. Vloge, vložene pozneje kot 15. septembra 2008, se zavržejo.
(3) Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
II. TEHNIČNA POMOČ ČEBELARJEM
6. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepov iz tega poglavja je posodobitev čebelarstva v Republiki Sloveniji.
(2) Skupna višina sredstev za ukrepe tehnične pomoči (podpora pri nakupu čebelarske opreme in financiranje prvega nakupa) je 413.050,00 eurov.
7. člen
(podpora pri nakupu čebelarske opreme)
(1) Seznam opreme, za katero je mogoče uveljavljati podporo za nakup:
- čebelji panji in oprema za panje za čebelarje, ki čebelarijo z do 40 čebeljimi družinami;
- zaščitna oprema;
- ometalnik;
- smukalnik cvetnega prahu;
- čistilec za cvetni prah;
- mlin za cvetni prah;
- sušilnik za cvetni prah;
- točila do vključno osem satov in dodatna oprema za točila;
- ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa;
- cedilna posoda;
- črpalka za med;
- naprave za utekočinjenje medu;
- mešalnik in mešalna palica za kremni med;
- refraktometer;
- konduktometer;
- separator medu, voska, matičnega mlečka;
- polnilna naprava za med;
- stroj za etiketiranje steklene embalaže;
- krožna dozirna miza;
- cisterna za homogenizacijo;
- vozički za prevoz;
- kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov;
- agregat;
- posoda za odkrivanje satov;
- kuhalnik voščin;
- preša;
- topilniki voska;
- parni uparjalnik za voščine;
- posode za vlivanje voska;
- kalup za vlivanje satnic;
- inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic;
- pribor za vzrejo in označevanje matic;
- mobilna klimatska naprava;
- čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje v skupnem znesku največ do 100,00 eurov;
- prikolice, prirejene za prevoz čebel na čebeljo pašo z nosilnostjo do 1000 kg.
(2) Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz prejšnjega odstavka, ki so nastali med 16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2008.
(3) Neupravičeni stroški so:
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem itd.);
- stroški za nakup rabljene opreme;
- bančni stroški.
(4) Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vpisani morajo biti v Centralni register čebelnjakov, ki se vodi v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in biti samostojen nosilec številke KMG MID;
- ob reji morajo izpolnjevati zootehniške standarde za kranjsko čebelo;
- vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
- se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejeti pomoči.
(5) Posebni pogoji za dodelitev podpore za nakup čebelarske opreme bodo določeni v javnem pozivu. Javni poziv pripravi in izvede agencija.
(6) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti izjavo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
(7) Upravičenci so vlagatelji iz prvega in drugega odstavka 8. člena te uredbe, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz te uredbe.
8. člen
(finančne določbe)
(1) Vlagatelji, ki so opravili usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma imajo vzpostavljen lasten sistem HACCP, so upravičeni do 50 odstotkov skupne vrednosti izvedenih nakupov opreme iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.
(2) Vlagatelji, ki niso opravili usposabljanja, povezanega s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma nimajo vzpostavljenega lastnega sistema HACCP, so upravičeni do 30 odstotkov skupne vrednosti izvedenih nakupov opreme iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, je največja mogoča podpora v letu 2008 po upravičencu:
- ki čebelari z 1-10 čebeljimi družinami: 100,00 eurov;
- ki čebelari z 11-40 čebeljimi družinami: 14,00 eurov na panj, pri čemer je najmanjši skupni znesek nakupa 100,00 eurov;
- ki čebelari z 41 ali več čebeljimi družinami: 14,00 eurov na panj, pri čemer je najmanjši skupni znesek nakupa 500,00 eurov.
(4) Agencija obravnava vloge po načelu »prvi pride - prvi obravnavan« do porabe sredstev, določenih za ta ukrep v skladu z odločbo Komisije iz 1. člena te uredbe. V primeru, da sta dve ali več vlog oddani istočasno, se uporabi metoda žreba.
(5) Višina sredstev, namenjena podpori za nakup čebelarske opreme, je 388.050,00 eurov v letu 2008.
(6) Za ta namen se lahko v letu 2008 vlagatelj prijavi samo enkrat. Vlagatelj, ki v letu 2008 uveljavlja povračilo dela stroškov po tem ukrepu, ne bo mogel uveljavljati stroškov za ta namen v letih 2009 in 2010.
(7) Število čebeljih družin, za katero upravičenec vlaga vlogo, agencija preveri v registru čebelnjakov in velja število čebeljih družin na dan 30. 6. 2007.
(8) Prejšnji odstavek ne velja za upravičence, ki z dnem zadnjega popisa čebeljih družin še niso imeli čebelnjaka. Zanje velja stanje, ki so ga javili v skladu s predpisom, ki ureja vpis čebelnjakov.
9. člen
(financiranje prvega nakupa)
(1) Čebelarju začetniku se financira nakup treh novih panjev in treh čebeljih družin.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se financira nakup novih panjev čebeljih družin do 500,00 eurov.
(3) Prvi nakup panjev in čebeljih družin se čebelarju začetniku financira samo enkrat.
10. člen
(neupravičeni stroški)
Neupravičeni stroški so:
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- stroški za nakup rabljenih panjev;
- stroški za nakup čebeljih družin pasem, ki niso kranjske čebele.
11. člen
(pogoji za čebelarje začetnike)
(1) Pogoji za čebelarja začetnika so:
- čebelar začetnik mora biti poslovno sposobna oseba, sposobna za vpis v Centralni register čebelnjakov kot samostojni nosilec številke KMG MID, ob oddaji vloge mora biti stara najmanj polnih 15 let;
- ob oddaji vloge za povračilo sredstev za nakup panjev in čebeljih družin mora biti vpisan v Centralni register čebelnjakov;
- čebelar začetnik ne more biti nekdo, ki je več kot eno leto vpisan v Centralni register čebelnjakov;
- čebelar začetnik, ki ni polnoleten in ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev za izvajanje tega ukrepa;
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
- dodatni pogoj je, da bo čebelar začetnik najpozneje v dveh letih po prejemu pomoči po tem členu opravil usposabljanje za čebelarstvo;
- čebelar začetnik se zaveže, da bo čebelaril najmanj pet let po prejeti pomoči za ta ukrep.
(2) Posebni pogoji za dodelitev podpore za prvi nakup panjev in čebeljih družin bodo določeni v javnem pozivu. Javni poziv pripravi in izvede agencija.
(3) Upravičenci do podpore so čebelarji začetniki, ki izpolnjujejo pogoje iz tega člena.
12. člen
(finančni določbi)
(1) Agencija vloge za ta ukrep obravnava po načelu »prvi pride - prvi obravnavan« do porabe sredstev, določenih za ta ukrep v skladu z odločbo Komisije iz 1. člena te uredbe. V primeru, da sta dve ali več vlog oddani istočasno, se uporabi metoda žreba.
(2) Skupna višina sredstev, namenjena podpori za prvi nakup panjev in čebeljih družin, je 25.000,00 eurov v letu 2008.
III. KAKOVOST MEDU
13. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepov iz tega poglavja je nadzor nad kakovostjo medu ter izboljševanje njegove kakovosti.
(2) Skupna višina sredstev za ukrepe iz poglavja Kakovosti medu (interna kontrola medu in ocenjevanje medu) je 90.714,00 eurov.
14. člen
(program interne kontrole medu)
(1) Ministrstvo v sodelovanju s priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo (v nadaljevanju: PRO) pripravi program izvedbe internih kontrol in vzorčenja medu.
(2) Program iz prejšnjega odstavka določa zlasti vrste analiz, ki se izvajajo v letu 2008:
- fizikalno-kemične analize;
- mikroskopske;
- senzorične analize;
- stroške priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo pri pripravi programa;
- analize ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel.
(3) Analize iz prvih treh alinej prejšnjega odstavka izvaja laboratorij PRO.
(4) Analize ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel izvaja izvajalec, izbran na javnem razpisu, ki ga pripravi in izvede agencija na podlagi programa izvedbe internih kontrol iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški so:
- stroški PRO pri pripravi programa iz prvega odstavka 14. člena (delo projektnega vodje, članov strokovne komisije in organa, stroški povezani z delom, materialni stroški, najem prostora);
- stroški za izvedbo analiz iz programa iz prvega odstavka 14. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški so:
- stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz prvega odstavka 14. člena te uredbe;
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem itd.);
- stroški za nakup laboratorijske opreme;
- bančni stroški;
- stroški za analize medu, ki ni slovenskega porekla.
16. člen
(upravičenci in vloga)
(1) Vlagatelj je PRO in pravna ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu iz četrtega odstavka 14. člena te uredbe.
(2) Vlagatelj odda vlogo na obrazcu, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
- končno poročilo, ki vsebuje število in vrsto analiziranih vzorcev medu, seznam opravljenih analiz za posamezen vzorec;
- seznam opravljenih analiz s podatki čebelarjev, katerih vzorci so bili analizirani;
- izjave o opravljenih storitvah izvajalca;
- obračun upravičenih stroškov z dokazili.
(4) PRO odda vlogo za povračilo priznanih stroškov za pripravo programa iz prvega odstavka 14. člena na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(5) Upravičenci so vlagatelji iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz te uredbe.
17. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena interni kontroli medu, je 43.000,00 eurov v letu 2008.
18. člen
(ocenjevanje medu)
(1) PRO pripravi letni program ocenjevanja medu slovenskega porekla, ki ga z odločbo potrdi minister.
(2) Letni program določa zlasti število in predvidene kraje ocenjevanja medu ter način in izvedbo ocenjevanja medu.
(3) Izvajalce ocenjevanja medu na podlagi programa iz prvega odstavka tega člena izbere agencija na podlagi javnega razpisa.
19. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški so:
- stroški PRO pri pripravi programa iz prvega odstavka 18. člena (delo projektnega vodje, članov strokovne komisije in organa, stroški povezani z delom, materialni stroški, najem prostora);
- stroški za izvedbo ocenjevanja medu iz programa iz prvega odstavka 18. člena te uredbe skupaj s stroški za najem potrebnih zmogljivosti za izvedbo;
- stroški za oceno posameznih ocenjevanih vzorcev;
- stroški za pripravo končnih poročil izvajalcev do višine, določene v programu iz prvega odstavka 18. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški so:
- stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz prvega odstavka 18. člena te uredbe;
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- bančni stroški;
- stroški za analize medu, ki so financirane v ukrepu internega kontrole medu;
- stroški za oceno medu, ki ni slovenskega porekla.
20. člen
(upravičenci in vloga)
(1) Vlagatelj je PRO in pravna ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu iz tretjega odstavka 18. člena te uredbe.
(2) Vlagatelj odda vlogo na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
- končno poročilo, ki vsebuje število in vrsto ocenjenih vzorcev medu;
- seznam opravljenih ocen oziroma analiz za posamezen vzorec;
- seznam s podatki čebelarjev, katerih vzorci so bili ocenjeni;
- izjave o opravljenih storitvah izvajalca;
- obračun upravičenih stroškov z dokazili.
(4) PRO odda vlogo za povračilo priznanih stroškov za pripravo programa iz prvega odstavka 18. člena na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(5) Upravičenci so vlagatelji iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz te uredbe.
21. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena ocenjevanju medu, je 47.714,00 eurov v letu 2008.
IV. OBNAVLJANJE ČEBELJEGA FONDA
22. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepa iz tega poglavja je vzreja kakovostnih matic kranjske čebele z ocenjevanjem lastnosti in kakovosti čebeljih družin v vzrejališčih.
(2) Skupna višina sredstev za ukrepe iz poglavja Obnavljanja čebeljega fonda (direktno testiranje čebeljih družin in spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele) je 68.464,00 eurov.
(3) Druga priznana organizacija za kranjsko čebelo (v nadaljevanju: DPO) pripravi program za izvedbo obeh ukrepov iz tega poglavja.
23. člen
(direktno testiranje čebeljih družin)
(1) DPO pripravi program spremljanja in ocenjevanja kakovosti obstoječega fonda z direktnim testom čebeljih družin v vzrejališčih čebeljih matic, ki ga potrdi minister.
(2) Agencija izbere vzrejališča čebeljih matic na podlagi javnega razpisa.
24. člen
(pogoji za vzrejališča čebeljih matic)
(1) Vzrejališča čebeljih matic, ki so upravičena do prijave na ta ukrep, morajo:
- biti vpisana v Centralni register čebelnjakov;
- biti kot taka priznana z odločbo ministra;
- če je vzrejališče pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja.
(2) Posebni pogoji za dodelitev podpore direktnemu testiranju bodo določeni v javnem razpisu.
25. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški so:
- stroški druge priznane organizacije za kranjsko čebelo za pripravo programa iz prvega odstavka 23. člena (delo vodje priprave projekta, članov strokovne komisije in organa, stroški povezani z delom, materialni stroški, najem prostora);
- stroški za izvedbo neposrednega preizkušanja po programu iz 23. člena te uredbe;
- stroški za pripravo poročil izvajalcev do višine, določene v programu iz 23. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški so:
- stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz 23. člena te uredbe;
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- bančni stroški;
- stroški za opravila, ki jih morajo vzrejališča opravljati na podlagi predpisov, ki določajo pogoje za odobritev vzrejališč čebeljih matic.
26. člen
(upravičenci in vloga)
(1) Vlagatelj je DPO in pravna ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu iz drugega odstavka 23. člena te uredbe.
(2) Vlagatelj odda vlogo na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
- končno poročilo, ki vsebuje izsledke direktnega testiranja vključno z uporabljenimi metodami;
- izjave o opravljeni storitvi izvajalca;
- obračun opravičenih stroškov z dokazili.
(4) DPO odda vlogo za povračilo priznanih stroškov za pripravo programa iz prvega odstavka 23. člena na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(5) Upravičenci so vlagatelji iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz te uredbe.
27. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena direktnemu testiranju, je 34.232,00 eurov v letu 2008.
28. člen
(spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele)
(1) DPO pripravi letni program spremljanja kakovosti čebeljih matic, ki ga potrdi minister.
(2) Spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele opravlja DPO.
(3) Razmerja med agencijo in DPO se uredijo z medsebojnim sporazumom.
29. člen
(upravičenci in vloga)
(1) Vlagatelj vloge je DPO, ki je upravičenec do podpore iz tega ukrepa.
(2) Vlagatelj odda vlogo na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
- končno poročilo, ki vsebuje izide spremljanja kakovosti vzrejenih čebeljih matic skupaj z uporabljenimi metodami;
- izjavo o opravljeni storitvi;
- obračun upravičenih stroškov z dokazili.
(4) DPO odda vlogo za povračilo stroškov pri pripravi programa iz prvega odstavka 28. člena posebej in na obrazcu iz Priloge te uredbe.
30. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški so:
- stroški DPO pri pripravi programa iz prvega odstavka 28. člen a (delo projektnega vodje, članov strokovne komisije in organa, stroški povezani z delom, materialni stroški, najem prostora);
- stroški za izvedbo ocenjevanja po programu iz 28. člena te uredbe;
- stroški za pripravo končnega poročila izvajalca do višine, določene v programu iz 28. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški so:
- stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz 28. člena te uredbe;
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- bančni stroški;
- stroški za opravila DPO, ki so že financirana iz javnih sredstev.
31. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena spremljanju kakovosti vzrejenih čebeljih matic, je 34.232,00 eurov v letu 2008.
V. APLIKATIVNE RAZISKAVE V ČEBELARSTVU
32. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepov iz tega poglavja je razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov in njihovo uvajanje rezultatov v prakso ter raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih.
(2) Skupna višina sredstev za ukrepe iz poglavja Aplikativne raziskave v čebelarstvu (razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov in raziskave polutantov v čebeljih pridelkih) je 38.510,00 eurov.
33. člen
(razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov)
(1) Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov mora privesti do receptur, uporabnih tudi širšemu krogu čebelarjev. Zajema lahko tudi izdelavo širše uporabnih proizvodnih postopkov za izdelavo izdelkov iz čebeljih pridelkov, ki niso živila (propolis kapljice, kreme, šamponi, premazi …).
(2) Javni razpis za izbiro izvajalca razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov pripravi in vodi agencija.
34. člen
(pogoji za izvajalca razvoja)
(1) Izvajalec iz drugega odstavka 33. člena mora izpolnjevati te pogoje:
- mora biti registriran za raziskovalno dejavnost;
- če je pravna oseba ali samostojni raziskovalec, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
- izvajalec mora zagotoviti javno objavo receptur in proizvodnih postopkov.
(2) Posebni pogoji za dodelitev pomoči razvoju bodo določeni v javnem razpisu.
35. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški so:
- stroški za izvedbo razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov iz prvega odstavka 33. člena te uredbe;
- stroški za pripravo in objavo receptur in proizvodnih postopkov.
(2) Neupravičeni stroški so:
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- bančni stroški;
- stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem itd.);
- stroški za nakup opreme.
36. člen
(upravičenci in vloga)
(1) Vlagatelj vloge je izvajalec razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov iz drugega odstavka 33. člena te uredbe.
(2) Vlagatelj odda vlogo na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
- končno poročilo, ki vsebuje recepture in proizvodne postopke;
- izjave o opravljeni storitvi izvajalca;
- obračun upravičenih stroškov z dokazili;
- izjavo o javni objavi izidov.
(4) Upravičenec je vlagatelj iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjuje zahtevane pogoje iz te uredbe.
37. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena razvoju izdelkov iz čebeljih pridelkov, je 17.000,00 eurov v letu 2008.
38. člen
(raziskave polutantov v čebeljih pridelkih)
(1) Raziskave o vsebnosti polutantov v čebeljih pridelkih slovenskega porekla (med, cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek) morajo dati okvirni pregled prisotnosti in koncentracij posameznih polutantov v Republiki Sloveniji.
(2) Izvajalec raziskovalne naloge je raziskovalna organizacija, izbrana na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi in izvede agencija.
39. člen
(pogoji za izvajalca raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih)
(1) Izvajalec iz drugega odstavka 38. člena mora izpolnjevati te pogoje:
- mora biti registriran za raziskovalno dejavnost;
- mora imeti laboratorij, akreditiran za te raziskave;
- če je pravna oseba ali samostojni raziskovalec, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja.
(2) Posebni pogoji za dodelitev podpore za raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih bodo določeni v javnem razpisu.
40. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški so:
- stroški za izvedbo analiz vsebnosti in koncentracij polutantov v vzorcih;
- stroški za zbiranje vzorcev;
- stroški za končno poročilo in njegovo javno objavo.
(2) Neupravičeni stroški so:
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- bančni stroški;
- stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem itd.);
- stroški za nakup opreme.
41. člen
(upravičenec in vloga)
(1) Vlagatelj vloge je izvajalec razvoja iz drugega odstavka 38. člena.
(2) Vlagatelj odda vlogo na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
- končno poročilo o izbiri vzorcev in izsledke analiz;
- izjave o opravljeni storitvi izvajalca;
- obračun upravičenih stroškov z dokazili;
- izjavo o javni objavi izsledkov.
(4) Upravičenec je vlagatelj iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjuje zahtevane pogoje iz te uredbe.
42. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena raziskavam koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, je 21.510,00 eurov v letu 2008.
VI. LETNO POROČILO IZVAJALCEV PROGRAMA UKREPOV V ČEBELARSTVU 2008
43. člen
(namen)
Ministrstvo lahko oceni primernost posameznih ukrepov na podlagi programov in letnih poročil o izvajanju in v sodelovanju s PRO in DPO ter posameznimi izvajalci ukrepov in predlaga spremembe Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008-2010 zaradi zagotovitve namenske in upravičene porabe sredstev glede na potrebe čebelarstva.
44. člen
(pošiljanje letnih poročil)
(1) Vsak izvajalec programa, ki po tej uredbi vloži vlogo, razen ukrepov tehnične pomoči čebelarjem, ki ga pošlje agencija, mora najpozneje do 1. decembra 2008 na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, poslati letno poročilo o izvajanju programa.
(2) Poročilo mora vsebovati:
- obseg in vsebino izvedenih nalog (število laboratorijskih analiz itd.);
- oceno uspešnosti in primernosti naloge;
- morebitne predloge o izboljšanju izvajanja ukrepa ali morebitno prerazporeditev sredstev v okviru posameznega ukrepa oziroma med ukrepi.
VII. KONČNA DOLOČBA
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-31/2007/6
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EVA 2007-2311-0181
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina