Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4493. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, stran 12151.

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
2. člen
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-95), 98-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-98), plinsko olje (v nadaljnjem besedilu: D-2) in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).
(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posamezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:
pri čemer je:
Pt:     modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
ρ:     gostota naftnega derivata (za motorna
      bencina znaša 0,755 kg/l, za D-2 in KOEL
      0,845 kg/l);
r:     prispevek za blagovne rezerve v eurih/l, ki
      ga na podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih
      rezervah z uredbo določi Vlada Republike Slovenije;
M:     marža distributerjev, kakor je navedena v
      11. členu te uredbe;
i:     dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t:     14-dnevni interval tekočega obdobja;
n:     n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje
      (dejansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo
      ni objave borznih kotacij);
e:     1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke
      Slovenije ob 8. uri);
CIF MedH:  borzna kotacija derivata (najvišja dnevna
      vrednost v USD/tono po viru: Platt's
      European Marketscan).
4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v eurih/liter, korigirana po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
5. člen
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski ceni P(t) v skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obremenitve. Drobnoprodajna cena v eurih se skladno z matematičnim pravili zaokroži na tri decimalna mesta. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh davčnih obremenitev najvišjo korigirano prodajno ceno brez dajatev P*(t), ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t + 1.
(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kakršnega predvideva prejšnji odstavek tega člena, se korigirana prodajna cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*(t) določi kot najvišja prodajna cena brez dajatev P(t), ki velja v obdobju t + 1 (P*(t) = P(t)).
6. člen
(1) Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in prejšnjega člena te uredbe se neposredno uporablja za NMB-95, D-2 in KOEL.
(2) Za NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se uporablja prilagojeni postopek, ki je določen v 7. členu te uredbe.
7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo. Ta se dnevno izračunava kot razlika med cenama NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (barges FOB Rotterdam, vir: Platt's European Marketscan). Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in spremembe cen se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih členov.
8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v eurih/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije CIF MedH (CIF Mediteran – High), izražene v ameriških dolarjih/tono;
b) modelska cena v eurih/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za katere so na razpolago podatki;
c) če za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) dejansko se modelska cena izračuna na podlagi podatkov za deset dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na razpolago manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o borznih kotacijah CIF MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun modelske cene štejejo kot dokončni podatki;
e) izračunana modelska cena, izražena v eurih/tono, se prek gostote (ρ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v eure/liter ter se ji prišteje v eurih/liter izraženi prispevek za blagovne rezerve in v eurih/liter izražena bruto marža.
9. člen
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 in velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa so dolžni že v ponedeljek v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.
(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se na trgu v tem primeru lahko uveljavi drugi naslednji delovni dan.
10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
–  borzna cena v ameriških
  dolarjih/tono:     eno decimalno mesto (vhodni podatek);
–  tečaj Banke Slovenije: štiri decimalna mesta (vhodni
              podatek);
–  borzna cena derivata
  v eurih/liter:    zaokrožitev na pet decimalnih mest;
–  modelska cena:    zaokrožitev na pet decimalnih mest;
–  prodajna cena brez
  dajatev:       zaokrožitev na pet decimalnih mest;
–  drobnoprodajna cena: zaokrožitev na tri decimalna mesta.
11. člen
Višina marže za bencina znaša 0,08134 eura/liter, za D-2 0,07626 eura/liter in za KOEL 0,05023 eura/liter. Višina marž se med veljavnostjo uredbe ne spreminja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Za prvi izračun prodajne cene brez dajatev, ki se v skladu s to uredbo lahko uveljavi na trgu, se pri izračunu izhodiščne najvišje modelske cene v eurih/liter po obrazcu iz 3. člena te uredbe uporabi kot 14-dnevno povprečje t obdobje od vključno 24. septembra do vključno 5. oktobra 2007.
13. člen
Prodajne cene naftnih derivatov po tej uredbi se prvič izračunajo in uveljavijo 9. oktobra 2007.
14. člen
(1) Od 4. januarja 2008 dalje se do začetka objavljanja novih kotacij za Gasoil 0,1% na CIF MedH (vir: Platt's European Marketscan) za KOEL z vsebnostjo žvepla 0,1% m/m uporablja prilagojeni postopek, ki je določen v naslednjem odstavku.
(2) Osnova prodajne cene za KOEL je borzna kotacija za KOEL (CIF MedH), povečana za razliko med kotacijama Gasoil 0,1% in Gasoil 0,2%, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (cargoes CIF NWE/Basis ARA, vir: Platt's European Marketscan). Razlika se dnevno izračunava in prišteva k osnovni kotaciji CIF MedH. Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in sprememb cen se smiselno uporabljajo določbe 3. do 5. člena te uredbe.
(3) Za prvi izračun prodajne cene KOEL brez dajatev po prejšnjem odstavku, ki se v skladu s to uredbo lahko uveljavi na trgu, se pri izračunu izhodiščne najvišje modelske cene v eurih/liter po obrazcu iz 3. člena te uredbe uporabi kot 14-dnevno povprečje t obdobje od vključno 17. decembra do vključno 28. decembra 2007.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 101/06).
16. člen
Ta uredba začne veljati 9. oktobra 2007 in velja eno leto.
Št. 00713-28/2007/4
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EVA 2007-2111-0012
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost