Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007

Kazalo

4412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica, stran 12015.

Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 18. ter 74. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06 in 61/07) je Občinski svet Občine Žirovnica na 8. seji dne 20. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00, 11/01 in UVG št. 13/02) se besedilo 4. člena črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na območju Občine Žirovnica se kot gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. urejanje in vzdrževanje občinskih cest,
7. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
8. urejanje pokopališč,
9. pogrebne storitve,
10. skrb za zapuščene živali,
11. upravljanje in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
12. upravljanje, vzdrževanje in obnova drugih infrastrukturnih objektov in naprav v lasti občine, namenjenih za opravljanje javnih služb in
13. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.«.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 5. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12. in 13. točke 4. člena tega odloka so obvezne lokalne gospodarske javne službe, dejavnosti iz 7. in 11. točke 4. člena pa izbirne lokalne gospodarske javne službe.«.
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku na koncu pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– skupna turistična infrastruktura.«.
4. člen
V 8. členu se črta prvi odstavek.
III. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
V 9. členu odloka se v prvem odstavku črta besede »s podeljevanjem koncesij« in nadomesti z besedami »v okviru javno zasebnega partnerstva.«.
V drugem odstavku za besedo podjetij da piko, besedilo do konca stavka pa se črta.
6. člen
V 10. členu se v prvem odstavku črtajo besede »podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna« in nadomestijo z naslednjim besedilom »vzpostavitev javno zasebnega partnerstva ali to ne bi bilo smotrno«.
7. člen
V 12. členu odloka se besedilo prvega odstavka črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali več občin.«.
V drugem odstavku se beseda »upravljanju« nadomesti z besedo »uporabi«.
Zadnji odstavek se črta.
8. člen
Besedilo 13. člena odloka se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina sklene javno zasebno partnerstvo.
Javno zasebno partnerstvo se lahko izvaja kot razmerje pogodbenega partnerstva ali kot razmerje statusnega partnerstva.
Postopki sklepanja in izvajanja javno zasebnega partnerstva se izvajajo na podlagi zakona o javno-zasebnem partnerstvu ali v skladu s posebnim zakonom ali na njegovi podlagi sprejetim predpisom za posamezne oblike javno-zasebnega partnerstva.«.
9. člen
14. člen se črta.
10. člen
15. člen se črta.
IV. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
11. člen
Besedilo 16. člena odloka se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., in 12. točke 4. člena se izvajajo v javnem podjetju na celotnem območju občine.
Dejavnost iz 7. točke 4. člena se izvaja na podlagi javno zasebnega partnerstva.
Dejavnost iz 10. točke se izvaja z oddajo del z neposredno pogodbo.
Dejavnosti iz 11. točke 4. člena se izvajajo v javnem zavodu.
Dejavnost iz 13. točke 4. člena se organizira znotraj občinske uprave.
Posamezno javno službo ali javno službo za določeno območje lahko občina z odlokom prenese v opravljanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva.«.
V. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
12. člen
17. člen odloka se črta.
13. člen
V 18. členu se peta alineja drugega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»– izvedbo postopkov izbire izvajalcev gospodarskih javnih služb,«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina lahko določene strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi izvajanju gospodarskih javnih služb, z aktom o ustanovitvi prenese na izvajalce javnih služb kot javno pooblastilo.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Občina lahko posamezne naloge iz drugega odstavka tega člena s pogodbo, ki jo podpiše župan, prenese na za to dejavnost ustrezno registrirano pravno ali fizično osebo, če je to smiselno z vidika ekonomičnosti in racionalnosti.«.
14. člen
19. člen odloka se črta.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
15. člen
V 28. členu se drugi odstavek črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»V skladu s pogoji, ki jih določa zakon, se lahko sredstva za investicijsko izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini, pridobivajo tudi preko javno-zasebnih partnerstev.«.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30008-0001/1999
Žirovnica, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost