Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4281. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu opravljanja izpita za izvajanje policijskih pooblastil, stran 11708.

Na podlagi drugega odstavka 69. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07 – ZVS) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu opravljanja izpita za izvajanje policijskih pooblastil
1. člen
V Pravilniku o vsebini in načinu opravljanja izpita za izvajanje policijskih pooblastil (Uradni list RS, št. 31/00) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Dolžnost opravljanja izpita se kandidatu določi v pogodbi o zaposlitvi oziroma v sklepu o premestitvi.«
2. člen
Prvi in drugi odstavek 11. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Kandidat se mora prijaviti k opravljanju izpita v roku 20 dni po podpisu pogodbe oziroma po prejemu sklepa o premestitvi.
Izpolnjeno prijavo na obrazcu št. 1 kandidat predloži vodji organizacijske enote v kateri je zaposlen. Vodja prijavo z obrazcem št. 2 pošlje organizacijski enoti generalne policijske uprave pristojni za izpopolnjevanje in usposabljanje.«
3. člen
V drugem odstavku 27. člena se besedi »predstojnik enote« nadomestita z besedilom »vodja organizacijske enote generalne policijske uprave pristojne za izpopolnjevanje in usposabljanje.«
4. člen
V prvem odstavku 28. člena se za besedo »enota« doda besedilo »generalne policijske uprave pristojna za izpopolnjevanje in usposabljanje.«
V drugem odstavku 28. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– kopijo pogodbe o zaposlitvi oziroma sklepa o premestitvi,«.
5. člen
30. člen se črta.
6. člen
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-26/2007/1 (263-4)
Ljubljana, dne 10. septembra 2007
EVA 2007-1711-0032
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost