Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4216. Seznam standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač, stran 11525.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Pravilnika o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 62/03, 35/04 in 47/07) objavlja minister za zdravje v soglasju z ministrom za gospodarstvo
S E Z N A M S T A N D A R D O V,
ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač
I.

Oznaka standarda

 

Naslov standarda

 

Oznaka
referenčnega standarda

 

Naslov referenčnega

standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega standarda

 

Datum, po katerem
uporaba nadomeščenega
standarda več ne ustvarja
domneve o skladnosti

Opomba 1

SIST EN 71-1:2006

 

Varnost igrač – 1. del: Mehanske in fizikalne lastnosti

 

EN 71-1:2005 (1)(2)(3)(4)

 

Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties

 

EN 71-1:1998

 

8. 6. 2007

 

SIST EN 71-1:2006/
A3:2006

 

Dopolnilo A3:2006 k standardu
SIST EN 71-1:2006

 

EN 71-1:2005/
A3:2006

 

Amendment A3:2006 to
EN 71-1:2005

 

Opomba 3

 

8. 6. 2007

 

SIST EN 71-1:2006/
AC:2006

 

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 71-1:2006

 

EN 71-1:2005/
AC:2006

 

Corrigendum AC:2006 to
EN 71-1:2005

 

 

 

SIST EN 71-2:2006

 

Varnost igrač – 2. del: Vnetljivost

 

EN 71-2:2006

 

Safety of toys – Part 2: Flammability

 

EN 71-2:2003

 

(31. 7. 2006)

 

SIST EN 71-2:2006/
AC:2006

 

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 71-2:2006

 

EN 71-2:2006/
AC:2006

 

Corrigendum AC:2006 to
EN 71-2:2006

 

 

 

SIST EN 71-3:1995

 

Varnost igrač – 3. del: Migracija določenih elementov

 

EN 71-3:1994

 

Safety of toys – Part 3: Migration of certain elements

 

EN 71-3:1988

 

(30. 6. 1995)

 

SIST EN 71-3:1995/
A1:2000

 

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 71-3:1995

 

EN 71-3:1994/
A1:2000

 

Amendment A1:2000 to
EN 71-3:1994

 

Opomba 3

 

(31. 10. 2000)

 

SIST EN 71-3:1995/
A1:2000/
AC:2002

 

Popravek AC:2002 k standardu
SIST EN 71-3:1995/
A1:2000

 

EN 71-3:1994/
A1:2000/
AC:2000

 

Corrigendum AC:2000 to
EN 71-3:1994/
A1:2000

 

 

 

SIST EN 71-3:1995/
AC:2003

 

Popravek AC:2003 k standardu
SIST EN 71-3:1995

 

EN 71-3:1994/
AC:2002

 

Corrigendum AC:2002 to
EN 71-3:1994

 

 

 

SIST EN 71-4:1995

 

Varnost igrač – 4. del: Kompleti za kemijske poskuse in druge poskuse, pri katerih uporabljamo kemikalije

 

EN 71-4:1990

 

Safety of toys – Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities

 

 

 

SIST EN 71-4:1995/
A1:2000

 

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 71-4:1995

 

EN 71-4:1990/
A1:1998

 

Amendment A1:1998 to
EN 71-4:1990

 

Opomba 3

 

(31. 10. 1998)

 

SIST EN 71-4:1995/
A2:2003

 

Dopolnilo A2:2003 k standardu
SIST EN 71-4:1995

 

EN 71-4:1990/
A2:2003

 

Amendment A2:2003 to
EN 71-4:1990

 

Opomba 3

 

(31. 1. 2004)

 

SIST EN 71-5:1995

 

Varnost igrač – 5. del: Kemijske igrače (kompleti), razen kompletov za kemijske poskuse

 

EN 71-5:1993

 

Safety of toys – Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental sets

 

 

 

SIST EN 71-5:1995/
A1:2006

 

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 71-5:1995

 

EN 71-5:1993/
A1:2006

 

Amendment A1:2006 to
EN 71-5:1993

 

Opomba 3

 

(31. 7. 2006)

 

SIST EN 71-6:1995

 

Varnost igrač – 6. del: Slikovna oznaka, ki opozarja na neustreznost igrače za navedeno starostno skupino otrok

 

EN 71-6:1994

 

Safety of toys – Part 6: Graphical symbol for age warning labelling

 

 

 

SIST EN 71-7:2003

 

Varnost igrač – 7. del: Prstne barve – Zahteve in preskusne metode

 

EN 71-7:2002

 

Safety of toys – Part 7: Finger paints – Requirements and test methods

 

 

 

SIST EN 71-8:2003

 

Varnost igrač – 8. del:  Gugalnice, tobogani in podobne igrače za notranje in zunanje prostočasne aktivnosti na domu

 

EN 71-8:2003

 

Safety of toys – Part 8: Swings, slides and similar activity toys for indoor and outdoor family domestic use

 

 

 

SIST EN 71-8:2003/
A1:2006

 

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 71-8:2003

 

EN 71-8:2003/
A1:2006

 

Amendment A1:2006 to
EN 71-8:2003

 

Opomba 3

 

30. 11. 2006

 

SIST EN 50088:1998

 

Varnost električnih igrač

 

EN 50088:1996

 

Safety of electric toys

 

 

 

SIST EN 50088:1998/
A1:1998

 

Dopolnilo A1:1998 k standardu
SIST EN 50088:1998

 

EN 50088:1996/
A1:1996

 

Amendment A1:1996 to
EN 50088:1996

 

Opomba 3

 

(1. 10. 2001)

 

SIST EN 50088:1998/
A2:1998

 

Dopolnilo A2:1998 k standardu
SIST EN 50088:1998

 

EN 50088:1996/
A2:1997

 

Amendment A2:1997 to
EN 50088:1996

 

Opomba 3

 

(1. 3. 2000)

 

SIST EN 50088:1998/
A3:2002

 

Dopolnilo A3:2002 k standardu
SIST EN 50088:1998

 

EN 50088:1996/
A3:2002

 

Amendment A3:2002 to
EN 50088:1996

 

Opomba 3

 

(1. 3. 2005)

 

SIST EN 62115:2005

 

Električne igrače – Varnost
(IEC 62115:2003 +
A1:2004, spremenjen)

 

EN 62115:2005

 

Electric toys – Safety
(IEC 62115:2003 +
A1:2004, modified)

 

EN 50088:1996
z dopolnili
Opomba 2

 

1. 1. 2008

 

 

 

(1) Opozorilo: V skladu z Odločbo Komisije z dne 30. julija 2001 o objavi sklicevanja na standard EN 71-1: 1998 »Varnost igrač – Prvi del: Mehanske in fizikalne lastnosti«, klavzula 4.20(d) v skladu z Direktivo Sveta 88/378/EGS (UL L 205, 31. 7. 2001, str. 39), klavzula 4.20(d) standarda EN 71-1:1998 v zvezi s C-ovrednoteno največjo ravnjo emisije zvočnega tlaka, ki jo povzročajo igrače z vžigalnimi kapicami, ustvarja domnevo o skladnosti šele od 1. avgusta 2001 dalje.
(2) Opozorilo: Standard EN 71-1:1998/A8:2003 se nanaša samo na tveganja, ki jih povzroči uporaba „žogic“ (v standardu opredeljenih kot predmeti „kroglaste, jajčaste ali elipsoidne oblike“), načrtovanih ali namenjenih za metanje, udarjanje, brcanje, kotaljenje, padanje ali odbijanje. Igrače, ki vsebujejo male žoge, ki niso v skladu s standardom, morajo pred dajanjem na trg pridobiti certifikat o ES-pregledu tipa.
(3) Opozorilo: „Igrače v obliki skodelic, skled ali polovice jajca s skoraj okroglo, ovalno ali elipsasto odprtino, namenjene serviranju pijač, kot so čajni servisi za igranje, lahko predstavljajo tveganje za zdravje otrok. Ker standard teh igrač ne zajema, morajo imeti certifikat o tipskem pregledu ES, njihova skladnost z odobrenim modelom pa mora biti potrjena z znakom ES“.
(4) Opozorilo: „V primeru igrač z izstrelki s priseski kot udarno površino zahteva iz klavzule 4.17.1(b), po kateri se izvede natezni preskus v skladu s klavzulo 8.4.2.3, ne zajema tveganja zadušitve pri teh igračah“.
Opomba 1: Običajno je datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum umika (»dow«), ki ga določi evropska organizacija za standardizacijo, vendar je v nekaterih izjemnih primerih lahko tudi drugače (CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj, tel.(32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu); CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj, tel. (32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org); ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu).
Opomba 2: Področje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomeščenem standardu). Z navedenim datumom preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive na osnovi nadomeščenega standarda.
Opomba 3: V primeru dopolnil je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegova morebitna prejšnja dopolnila in nova navedena dopolnila. Nadomeščeni standard (stolpec 5) je zato sestavljen iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih dopolnil, vendar brez novih navedenih dopolnil. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.
II.
Z dnem objave tega seznama preneha veljati Seznam standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 41/04).
Št. 0220-25/2007
Ljubljana, dne 23. avgusta 2007
EVA 2007-2711-0068
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
 
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost