Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4100. Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda, stran 10958.

Na podlagi drugega odstavka 126. člena v zvezi z drugim odstavkom 115. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda
1. člen
(1) Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in sestavine vloge za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode (v nadaljnjem besedilu: vodno dovoljenje).
(2) Ta pravilnik določa tudi vsebino in sestavine vloge za pridobitev dovoljenja za raziskave podzemnih voda.
2. člen
(1) Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja mora vsebovati zlasti:
1. podatke o prosilcu;
2. podatke o vodi, ki jo namerava prosilec rabiti, obvezno pa:
– opis vodnega vira in mesta izvajanja vodne pravice,
– opredelitev območja izvajanja vodne pravice, in
– izdatnost zajetja;
3. podatke o nameravani rabi vode:
– opis vrste, obsega in namena rabe vode,
– predvideni maksimalni odvzem vode (m3/dan, l/s),
– predvideni letni odvzem vode (m3/leto),
– podatki o napravi oziroma sistemu naprav, ki rabi vodo,
– podatki o površini, na kateri se izvaja vodna pravica, in
– obdobje v letu, v katerem se bo rabila voda.
(2) Vlogi mora biti priložena:
– tehnična dokumentacija o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo,
– izpis iz veljavne prostorske dokumentacije,
– kopija načrta parcele z vrisom predvidenih objektov,
– izjava lastnika nepremičnine, na kateri bo predviden odvzemni objekt, in
– druga ustrezna strokovna mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo vode in izdajo vodnega dovoljenja.
(3) Če je odvzem vode iz prvega odstavka tega člena predviden iz podzemnih voda, je potrebno vlogi poleg podatkov iz prejšnjega odstavka priložiti tudi:
– podatke o pridobljenem dovoljenju za raziskavo podzemnih voda v skladu s 115. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1),
– hidrogeološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta in
– izjavo pristojne občine o komunalni opremljenosti območja predvidene gradnje in možnosti priključitve na javni sistem oskrbe s pitno vodo.
(4) Tehnična dokumentacija mora vsebovati zlasti:
– tehnično poročilo z opisom odvzema vode, dovodnega sistema, odvodnega sistema z iztokom in opisom naprave za rabo vode,
– risbe in skice osnovnih konceptov tehničnih rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za rabo vode, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vode; tlorise in prereze zajetja, dovodni in odvodni sistem z iztokom in
– hidrološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta ali podatke o pretokih vodotoka na odvzemnem mestu, v kolikor le-teh odločujoči organ ne more določiti na podlagi lastne evidence oziroma lastnih podatkov o pretokih vodotokov državnega monitoringa.
3. člen
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja za raziskave podzemnih voda mora vsebovati zlasti:
1. podatke o prosilcu;
2. podatke o vodonosniku, ki ga namerava prosilec raziskovati, in sicer:
– opis vodonosnika in mesta izvajanja raziskave,
– predvidena izdatnost zajetja, in
– predvideni maksimalni odvzem vode.
(2) Vlogi mora biti priložena:
– tehnična dokumentacija o objektih in napravah,
– izpis iz veljavne prostorske dokumentacije,
– kopija načrta parcele z vrisom vseh objektov,
– izjava lastnika nepremičnine na kateri se bo nahajala predvidena vrtina (v primeru, ko prosilec ni lastnik nepremičnine),
– hidrogeološke raziskave ali strokovne osnove za izdelavo vrtine,
– mnenje pristojnega izvajalca gospodarske javne službe,
– za vrtine globlje od 30 m, rudarski projekt vrtine po predpisih o rudarstvu ali projektno dokumentacijo za vrtino po predpisih o graditvi objektov,
– za vrtine globlje od 200 m, revidirani rudarski projekt vrtine po predpisih o rudarstvu ali revidirano projektno dokumentacijo za vrtino po predpisih o graditvi objektov in
– druga ustrezna strokovna mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo vode in izdajo dovoljenja za raziskave podzemnih voda.
4. člen
(1) Tehnično in projektno dokumentacijo iz 2. in 3. člena tega pravilnika pripravi za to ustrezno strokovno usposobljena pravna ali fizična oseba v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Hidrogeološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta izdela strokovna institucija, ki izpolnjuje pogoje za izdelavo dokumentacije s področja hidrogeologije, in to na podlagi razpoložljivih podatkov oziroma po opravljenih dodatnih raziskovalnih delih in monitoringih, izdelanih po zahtevah organa, ki vodi postopek.
5. člen
(1) Vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja in dovoljenja za raziskave podzemne vode vloži stranka, ki namerava rabiti oziroma raziskovati podzemne vode, ali njen pooblaščenec.
(2) Vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja in dovoljenja za raziskave podzemnih voda mora stranka vložiti na Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) na obrazcu, ki ga agencija objavi na svoji spletni strani.
6. člen
Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja, podana na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1), mora vsebovati podatke in priloge iz 2. člena tega pravilnika in pravnomočno uporabno dovoljenje ali izdano odločbo o priglasitvi del za objekt ali napravo za rabo vode.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Strokovno navodilo o tem, kakšna tehnična dokumentacija je potrebna za pridobitev vodnogospodarskega soglasja in vodnogospodarskega dovoljenja in kaj morajo vsebovati vodnogospodarska soglasja in vodnogospodarska dovoljenja (Uradni list SRS, št. 27/84 in 3/87).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-144/2007
Ljubljana, dne 21. avgusta 2007
EVA 2006-2511-0227
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost