Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4099. Pravilnik o reševalcih iz vode, stran 10953.

Na podlagi 13., 32. in 34. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 114. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o reševalcih iz vode
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo:
– psihofizične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati reševalec iz vode oziroma oseba, ki se želi usposobiti za reševanje iz vode;
– programi usposabljanja za reševanje iz vode;
– obseg preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode;
– izdaja pooblastil in pogoji za izvajanje programov usposabljanja.
(2) Psihofizične sposobnosti, vsebine, obseg preizkusa usposobljenosti in pogoje za izvajanje programov usposabljanja pripadnikov za reševanje iz vode v enotah Civilne zaščite, gasilskih enotah in drugih silah za zaščito, reševanje in pomoč, se določijo v programih usposabljanja teh enot v skladu s predpisi, pri čemer se smiselno upoštevajo pogoji, določeni s tem pravilnikom.
2. člen
(psihofizične sposobnosti)
(1) Kandidat za reševalca iz vode dokaže psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reševalca iz vode, če:
– opravi preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti;
– opravi predpisan zdravniški pregled.
(2) Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti opravi tisti kandidat za reševalca iz vode, ki plava 200 m v času največ štirih minut, pod vodo na razdalji 15 m in na mestu z dvignjenimi rokami nad vodo najmanj eno minuto.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek opravi preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti kandidat za reševalca iz vode v bazenih z globino do 1,35 m, če plava 100 m v času največ dveh minut in pod vodo na razdalji 10 m.
(4) Za reševanje iz vode se lahko usposobi polnoletna oseba, ki opravi zdravniški pregled in plava 100 m v času največ 2,5 minute in pod vodo na razdalji 10 m.
3. člen
(programi usposabljanja)
(1) Reševalci iz vode in osebe, usposobljene za reševanje iz vode se usposobijo po programih usposabljanja za reševanje iz vode (v nadaljnjem besedilu: programi usposabljanja), ki jih predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer za:
– program A za reševalce iz vode na bazenskih kopališčih, ki se deli na modul A1 program za bazene z globino do 1,35 m in modul A2 program za bazene z globino vode nad 1,35 m;
– program B za reševalce iz vode na naravnih kopališčih;
– program C za reševalce iz vode na divjih vodah;
– program D usposabljanja za reševanje iz vode (po različnih modulih oziroma vrstah sil za zaščito, reševanje in pomoč).
(2) V programih iz prejšnjega odstavka se določijo tudi vsebine in obseg preverjanja usposobljenosti. K programoma A in B za reševalce iz vode na bazenskih in naravnih kopališčih iz prejšnjega odstavka daje soglasje minister, pristojen za šport.
(3) Diplomantom univerzitetnega programa Fakultete za šport in študentom tega programa, ki so že opravili izpit iz predmetov plavanje ter teorija in metodika plavanja z izbranimi vodnimi aktivnostmi, se priznajo določene vsebine programa za usposabljanje reševalcev iz vode. Vsebine iz programa usposabljanja, ki jih morajo še opraviti, določi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) v dogovoru s Fakulteto za šport.
(4) Kandidat, ki je opravil izpit za reševalca iz vode po enem izmed programov usposabljanja, določenem v prvem odstavku tega člena, in želi opraviti izpit za reševalca iz vode po drugem programu, opravi za pridobitev potrdila o opravljenem izpitu za posamezno kategorijo samo izpit za vsebine, ki so različne od programa, za katerega že ima izpit. Šteje se, da je kandidat, ki je opravil izpit za reševalca iz vode po A programu, modulu A2 usposobljen tudi za reševalca iz vode po A programu, modul A1 oziroma, da je kandidat, ki je opravil izpit za reševalca iz vode po programu B, usposobljen tudi za reševalca iz vode po programu A (modul A1 in A2). Šteje se, da je usposobljen za reševanje iz vode po programu D tudi pripadnik podvodne reševalne službe, ki je v skladu s pravili potapljaške organizacije uvrščen v operativno reševalno sestavo, ter pripadnik Civilne zaščite, gasilske ali druge reševalne službe, ki uspešno opravi program usposabljanja za reševanje iz vode v skladu s tem pravilnikom in programi usposabljanja v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(5) V programe A, B, C in D iz prvega odstavka tega člena, se lahko vključi kandidat za reševalca oziroma oseba, ki ima psihofizične sposobnosti iz prejšnjega člena.
4. člen
(preizkus usposobljenosti)
(1) Naziv reševalca iz vode pridobi kandidat, ki je opravil preizkus usposobljenosti po programih A, B in C iz prejšnjega člena z izpitom, ki obsega teoretični ter praktični del in z Zakonom o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo) predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči. Naziv osebe, usposobljene za reševanje iz vode, pridobi kandidat, ki opravi preizkus usposobljenosti po programu D iz prejšnjega člena, katerega obseg se določi v programu usposabljanja.
(2) Preizkus usposobljenosti se oceni kot »uspešen« ali »neuspešen«.
(3) K izpitu se lahko prijavi tudi kandidat, ki se ni udeležil usposabljanja, če predhodno opravi predpisan zdravniški pregled iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(4) Kandidat za reševalca iz vode, ki ni uspešno opravil enega dela izpita ali celotnega izpita, lahko del izpita ali celotni izpit opravlja ponovno najpozneje v treh mesecih od dneva, ko je prvič neuspešno opravljal izpit. Če kandidat tudi drugič ne opravi uspešno enega dela izpita ali celotnega izpita, mora opraviti celotni program usposabljanja.
(5) Reševalec iz vode mora po pridobitvi naziva reševalca iz vode vsake tri leta opraviti preizkus usposobljenosti po programih iz prejšnjega člena, ki obsega praktični del. Preizkus usposobljenosti lahko opravi reševalec iz vode, če je predhodno opravil predpisan zdravniški pregled in preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči. Osebe, ki so opravile program D za reševanje iz vode, morajo, po usposobitvi za reševanje iz vode, opraviti praktični preizkus usposobljenosti najmanj vsakih pet let. Obseg praktičnega preizkusa je določen v programu. Reševalec iz vode oziroma oseba, usposobljena za reševanje iz vode, lahko praktični preizkus usposobljenosti ponavlja največ dvakrat.
5. člen
(prijava k preizkusu usposobljenosti)
(1) Kandidat vloži prijavo na preizkus usposobljenosti na upravo.
(2) Prijava vsebuje ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, podatke o izobrazbi, podatke o opravljenem preizkusu usposobljenosti za dajanje prve pomoči ter navedbo programa, za katerega se želi usposobiti.
(3) Kandidat priloži tudi potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu.
6. člen
(izpitna komisija)
(1) Preizkusi usposobljenosti po programih A, B, C in D iz 3. člena tega pravilnika se opravljajo pred komisijami, ki jih imenuje generalni direktor uprave. Način preverjanja preizkusa usposobljenosti po programu D pa se določi v programu usposabljanja.
(2) Izpitna komisija ima predsednika, dva člana in zapisnikarja. Predsednik komisije je tudi izpraševalec pri teoretičnem delu izpita in je dolžan skrbeti za pravilen potek preizkusa usposobljenosti.
(3) Predsednik in en član izpitne komisije morata imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, izpit za reševalca iz vode ali reference s področja reševanja iz vode. Drugi član mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in izpit za reševalca iz vode.
(4) Za preizkus usposobljenosti po programu C iz 3. člena tega pravilnika se imenuje posebna komisija. Predsednik in en član morata imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj tri leta članstva v kajakaškem ali rafting društvu, ki je član Kajakaške zveze Slovenije ali Rafting zveze Slovenije ter izpit za reševalca iz vode. Drugi član mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in izpit za reševalca iz vode.
(5) Predsedniku, članom in zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji.
(6) Način dela, naloge in merila za plačilo izpitnih komisij predpiše generalni direktor uprave.
7. člen
(razpis usposabljanja in preizkusa usposobljenosti)
(1) Uprava zagotovi, da izvajalci programov usposabljanja za reševanje iz vode iz 3. člena tega pravilnika, izvedbo programov razpišejo najmanj enkrat letno.
(2) Uprava praviloma razpiše preizkuse usposobljenosti za reševanje iz vode v skladu s tem pravilnikom najmanj enkrat v prvi in enkrat v drugi polovici leta.
8. člen
(potrdilo)
(1) Kandidatu, ki je opravil izpit po enem od programov iz 3. člena tega pravilnika oziroma osebi, ki se je usposobila za reševanje iz vode, uprava izda potrdilo o opravljenem izpitu oziroma usposabljanju. Potrdilo se izda v dveh izvodih, en izvod prejme reševalec, drugi izvod ostane v arhivu uprave.
(2) Hkrati s potrdilom iz prejšnjega odstavka izda uprava kandidatu tudi knjižico reševalca iz vode, v katero se vpisuje vrsta programa, ki ga je opravil, datum opravljenega izpita za reševalca iz vode in datum praktičnega preizkusa usposobljenosti. Knjižica reševalca iz vode se izda tudi osebam, usposobljenim za reševanje iz vode. Oblika in vsebina knjižice sta določeni v prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Knjižico reševalca iz vode za usposobljenost po programu D lahko uprava izda v skladu s tem pravilnikom tudi pripadniku podvodne reševalne službe ob predložitvi potrdila Potapljaške zveze Slovenije, da je reševalec uvrščen kot potapljač v operativno reševalno sestavo.
(4) Knjižico reševalca iz vode za usposobljenost po programu D uprava izda tudi pripadniku Civilne zaščite, gasilske ali druge reševalne službe, ki uspešno opravi program usposabljanja za reševanje iz vode v skladu s tem pravilnikom in programi usposabljanja v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
9. člen
(izvajanje usposabljanja)
(1) Usposabljanje po programih iz 3. člena tega pravilnika izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje v sestavi uprave ter pravne in fizične osebe, ki pridobijo pooblastilo za izvajanje usposabljanja po posameznih programih.
(2) Pooblastilo za izvajanje usposabljanja po posameznih programih lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– registrirana mora biti za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali drugega izobraževanja;
– imeti mora ustrezne strokovne osebe za izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja po posameznih programih;
– razpolagati mora s programom usposabljanja, predpisanimi učnimi sredstvi ter pripomočki in zagotoviti materialno tehnične pogoje za izvedbo usposabljanja po posameznem programu.
(3) Teoretični del programov usposabljanja po programih A, B, C in D lahko izvajajo v skladu s prejšnjim odstavkom osebe, ki imajo univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, osnovno pedagoško andragoško znanje in izpit za reševalca iz vode po programu, ki ga izvajajo.
(4) Praktični del programov usposabljanja po programih A, B, C in D lahko izvajajo v skladu z drugim odstavkom tega člena osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo, izpit za reševalca iz vode po programu, ki ga izvajajo, ter najmanj tri leta izkušenj kot reševalci iz vode. Osebe, ki izvajajo praktično usposabljanje po programu C, morajo imeti tudi ustrezne izkušnje z vodenjem plovil na divjih vodah.
10. člen
(izdaja pooblastila)
(1) Pravne ali fizične osebe, ki želijo izvajati usposabljanje po posameznih programih za reševanje iz vode, vložijo pri upravi vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena, razen dokazila o registraciji za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali drugega izobraževanja. Iz vloge mora biti razvidno, po katerih programih želi vlagatelj izvajati usposabljanje.
(2) Pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje usposabljanja po posameznih programih za reševanje iz vode, izda generalni direktor uprave pooblastilo za izvajanje usposabljanja po posameznih programih za reševanje iz vode.
(3) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se izda za nedoločen čas.
(4) Pooblaščeni izvajalec usposabljanja mora upravo v 30 dneh obvestiti o vsaki spremembi, povezani z izpolnjevanjem pogojev za izvajanje usposabljanja po posameznih programih iz prejšnjega člena.
11. člen
(odvzem pooblastila)
Pooblastilo iz prejšnjega člena uprava lahko odvzame:
– če pooblaščeni izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več predpisanih pogojev po posameznih programih;
– če so pri usposabljanju po posameznem programu ugotovljene večje nepravilnosti in jih izvajalec kljub opozorilu uprave oziroma pristojnega inšpektorja ne odpravi;
– če izvaja usposabljanje oseba, ki ne izpolnjuje strokovnih pogojev za izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja po posameznih programih.
12. člen
(stroški)
(1) Stroški usposabljanja za reševanje iz vode bremenijo kandidata za reševalca iz vode oziroma tistega, ki ga je na usposabljanje poslal. Višino stroškov določi pooblaščeni izvajalec usposabljanja.
(2) Stroški preverjanja usposobljenosti po posameznem programu iz 3. člena tega pravilnika oziroma praktičnega preverjanja usposobljenosti bremenijo kandidata ali reševalca iz vode oziroma tistega, ki ga je poslal na preizkus usposobljenosti. Stroške preverjanja usposobljenosti določi uprava.
13. člen
(zbirke podatkov)
(1) Uprava vodi zbirko podatkov o reševalcih iz vode v skladu z zakonom.
(2) Pooblaščeni izvajalci usposabljanja za reševanje iz vode morajo pošiljati upravi podatke o izvajanju usposabljanja za reševanje iz vode do konca januarja za preteklo leto. Vrsto podatkov v skladu z zakonom določi generalni direktor uprave.
14. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Programi usposabljanja A, B, C in D, predpisani na podlagi 3. člena Pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 118/04), veljajo do izdaje novih programov.
(2) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, predpiše programe usposabljanja D po različnih modulih in vrstah sil za zaščito, reševanje in pomoč iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, najpozneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
16. člen
(1) Reševalci iz vode, ki so opravili izpit za reševalca iz vode pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo opraviti praktični preizkus usposobljenosti v skladu s tem pravilnikom najkasneje pred iztekom treh let, šteto od dneva, ko so opravili izpit za reševalca oziroma zadnji letni preizkus usposobljenosti.
(2) Osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ki so opravile usposabljanje za reševanje iz vode po programu D, določenim s tem pravilnikom, morajo opraviti praktični preizkus usposobljenosti v skladu s tem pravilnikom najpozneje pred iztekom petih let, šteto od dneva, ko so uspešno zaključile program usposabljanja.
17. člen
(1) Potrdila o opravljenih izpitih, ki so jih reševalci iz vode pridobili na podlagi Pravilnika o varnosti v urejenih kopališčih (Uradni list RS, št. 33/87) in Pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 118/04), ostanejo v veljavi.
(2) Knjižica reševalca iz vode, izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, velja do izdaje knjižice, predpisane s tem pravilnikom.
(3) Pooblastila, ki so jih izvajalci usposabljanja pridobili na podlagi Pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 118/04), veljajo do poteka veljavnosti.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 118/04).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-144/2007-8
Ljubljana, dne 23. avgusta 2007
EVA 2007-1911-0009
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost