Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007

Kazalo

3842. Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje, stran 10100.

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena in drugega odstavka 52. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja naslednji
P R A V I L N I K
o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 98/8/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 123 z dne 24. 4. 1998, str.1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/20/ES z dne 3. aprila 2007 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev diklofluanida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 94 z dne 4. 4. 2007, str. 23) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/8/ES), ureja posebne pogoje za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merila za določitev biocidnih proizvodov, ki se smejo prodajati le na določenih mestih prodaje.
2. člen
Posebni pogoji za dajanje biocidnih proizvodov v promet, ki se lahko določijo v dovoljenju za dajanje biocidnega proizvoda v promet in uporabo, se nanašajo predvsem na:
- vrsto in način uporabe kot to določa Priloga V Direktive 98/8/ES,
- nevarne lastnosti glede na predpise o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov,
- mesto prodaje iz 3. in 4. člena tega pravilnika,
- uporabnike po Zakonu o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06; v nadaljnjem besedilu: zakon),
- embalažo, ki mora biti v skladu z zakonom in
- drugo, kakor to določa zakon.
3. člen
(1) Specializirana prodajalna za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: specializirana prodajalna) je prodajni objekt, kjer se opravlja promet z biocidnimi proizvodi na drobno. Specializirana prodajalna mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami.
(2) Le v specializiranih prodajalnah se smejo prodajati naslednji biocidni proizvodi:
a) zelo strupeni (T+),
b) strupeni (T),
c) razvrščeni kot rakotvorni, mutageni ali strupeni za razmnoževanje z opozorilnimi stavki:
- R40 Možen rakotvorni učinek,
- R62 Možna nevarnost oslabitve plodnosti,
- R63 Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku,
- R64 Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka,
- R68 Možna nevarnost trajnih okvar zdravja,
d) jedki (C),
e) razvrščeni z opozorilnima stavkoma:
- R42 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in/ali
- R43 Lahko povzroči preobčutljivost v stiku s kožo.
(3) Specializirana prodajalna mora, v skladu z 21. členom zakona, pred dajanjem biocidnih proizvodov v promet, pri poklicnih uporabnikih preveriti dovoljenje iz prvega odstavka 54. člena zakona. Specializirana prodajalna mora voditi evidenco iz 44. člena zakona.
4. člen
Biocidni proizvodi, ki niso navedeni v prejšnjem členu, se smejo dajati v promet tudi v trgovinah z mešanim blagom, pri čemer morajo biti ločeni od ostalega blaga in zaščiteni tako, da ni mogoč njihov vpliv na ostalo blago.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2007.
Št. 0220-10/2007-UK
Ljubljana, dne 27. julija 2007
EVA 2006-2711-0223
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano