Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007

Kazalo

3836. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, stran 10045.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo in 14/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06, 32/06, 46/06, 77/06,128/06 in 37/07) izdaja generalni sekretar Vlade Republike Slovenije
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (zavod).
2. člen
(merila)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril, ki morajo biti izpolnjena v celoti:
- izpolnitev letnega finančnega načrta,
- kakovost in strokovnost poslovanja,
- razvojna naravnanost.
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja na podlagi meril iz tega pravilnika določi upravni odbor s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
3. člen
(vrednotenje izpolnitve letnega finančnega načrta)
Izpolnitev letnega finančnega načrta se vrednoti na naslednji način:
- prihodki presegajo načrtovane za 10 ali več%      35%,
- prihodki presegajo načrtovane za 5 do 10%       25%,
- prihodki presegajo načrtovane do 5%          15%,
- prihodki so enaki načrtovanim              5%.
4. člen
(kakovost in strokovnost poslovanja)
Obseg kakovosti in strokovnosti poslovanja se vrednoti na naslednji način:
- kakovost izvajanja dela               do 20%,
- strokovnost izvajanja dela             do 15%.
5. člen
(razvojna naravnanost)
Razvojna naravnanost se vrednoti na naslednji način:
- izdelava in izvajanje srednjeročnega razvojnega ali strateškega načrta do 15%,
- samostojno vodenje ali sodelovanje z investitorjem pri izvedbi ali pripravi izvedbe investicijskih del ali izvedbe investicijsko vzdrževalnih del do 15%.
6. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni vsako posamezno merilo iz tega pravilnika.
Doseženi odstotki iz 3., 4. in 5. člena se seštevajo.
Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se dobljeni odstotki pomnožijo z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
7. člen
(poslovanje z izgubo)
Če zavod posluje z izgubo direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti.
Direktor ni upravičen do dela plače za delovno uspešnost tudi v naslednjih primerih:
- ne predloži poročila o delu v predpisanem roku,
- ne zagotovi realizacije sklepov in ukrepov oziroma v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pristojni nadzor ali računsko sodišče in
- zavod dobi negativno mnenje Računskega sodišča.
8. člen
(delovna uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v tem poslovnem letu.
9. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00731-3/2007/1
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-1511-0002
mag. Božo Predalič l.r.
Generalni sekretar

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina