Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007

Kazalo

3835. Spremembe programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006, stran 10044.

Na podlagi 7. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z Odločbo Komisije z dne 24. 8. 2004 o potrditvi programskega dokumenta za razvoj podeželja za Republiko Slovenijo za programsko obdobje 2004–2006, št. CCI 2004 SI 06 GDO 00 sprejema Vlada Republike Slovenije
S P R E M E M B E P R O G R A M A
razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006
I.
V Programu razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Uradni list RS, št. 116/04 in 45/06; v nadaljnjem besedilu: PRP) se v poglavju 8. Okvirna skupna finančna preglednica, preglednica 22 spremeni tako, da se glasi:
II.
V poglavju 9.3.5 Program SAPARD se:
- v drugem odstavku številka »1,8« nadomesti s številko »1,6«;
- preglednica 37 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 37: Okvirna vrednost prevzetih obveznosti SAPARD, ki se bo sofinancirala iz EKUJS
+---------------------+---------------------+
|Leto         |    Mio €    |
+---------------------+---------------------+
|2005         |     1,1     |
+---------------------+---------------------+
|2006         |     0,5     |
+---------------------+---------------------+
|Skupaj        |     1,6     |
+---------------------+---------------------+
«.
III.
V poglavju 9.3.6 Dopolnila k direktnim plačilom se preglednica 38 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 38: Predlagana dopolnila k direktnim plačilom iz EKUJS za Slovenijo
+---------------------+---------------------+
|Leto         |    Mio €    |
+---------------------+---------------------+
|2004         |    14,2     |
+---------------------+---------------------+
|2005         |    10,5     |
+---------------------+---------------------+
|2006         |     1,1     |
+---------------------+---------------------+
|Skupaj        |    25,8     |
+---------------------+---------------------+
«.
IV.
V poglavju 14. Ravnotežje med različnimi ukrepi podpor, se:
- v četrtem odstavku odstotek »39%« nadomesti z odstotkom »35%«;
- v sedmem odstavku odstotek »30%« nadomesti z odstotkom »36%«;
- v osmem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»V prvem obdobju izvajanja je od skupnega zneska PRP tema dvema ukrepoma namenjenih dobrih 18% vseh sredstev, ukrepu tehnična pomoč pa dobrih 0,8% skupnih sredstev.«;
- v desetem odstavku številka »1,8« nadomesti s številko »1,6«.
V.
V prilogah k PRP se druga in tretja alinea Priloge 23 spremenita tako, da se glasita:
»
• Ukrep 2: Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov
+--------------------+-----------------------------------------+
|Leto        |Številka projekta            |
+--------------------+-----------------------------------------+
|          |                     |
+--------------------+-----------------------------------------+
|2005        |327-02-14/2003              |
+--------------------+-----------------------------------------+
|          |                     |
+--------------------+-----------------------------------------+
|2006        |327-02-6/2004              |
+--------------------+-----------------------------------------+
• Ukrep 3: Gospodarska diverzifikacija na kmetiji
+--------------------+-----------------------------------------+
|Leto        |Številka projekta            |
+--------------------+-----------------------------------------+
|          |                     |
+--------------------+-----------------------------------------+
|2005        |327-03-7/2003, 327-03-12/2003, 327-03-  |
|          |17/2003, 327-03-22/2003, 327-03-30/2003, |
|          |327-03-2/2004, 327-03-6/2004, 327-03-  |
|          |10/2004, 327-03-14/2004, 327-03-20/2004, |
|          |327-03-29/2004, 327-03-31/2004, 327-03- |
|          |33/2004, 327-03-35/2004         |
+--------------------+-----------------------------------------+
|          |                     |
+--------------------+-----------------------------------------+
|006         |327-03-31/2002, 327-03-42/2002, 327-03- |
|          |43/2002, 327-03-3/2003, 327-03-23/2003, |
|          |327-03-32/2003, 327-03-36/2003, 327-03- |
|          |1/2004, 327-03-5/2004, 327-03-6/2004,  |
|          |327-03-18/2004, 327-03-19/2004, 327-03- |
|          |20/2004, 327-03-23/2004, 327-03-31/2004, |
|          |327-03-33/2004, 327-03-34/2004      |
+--------------------+-----------------------------------------+
«.
VI.
Te spremembe PRP-ja se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33100-3/2007/5
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-2311-0158
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost