Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007

Kazalo

3831. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 10035.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 1/07 – odl. US in 57/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V 2. členu se v tabeli besedilo pod šifro Z460 spremeni tako, da se glasi:
+---------+-----------------------+----------------------------+
|Z460   |Osnova za       |Določena je z osnovno plačo |
|     |izračun plače v    |javnega uslužbenca pred   |
|     |Republiki Sloveniji  |odhodom v tujino, pri čemer |
|     |            |se upoštevata dodatek za  |
|     |            |delovno dobo in dodatek za |
|     |            |specializacijo, magisterij |
|     |            |ali doktorat.        |
+---------+-----------------------+----------------------------+
V tabeli se za šifro Z550 doda šifra Z551:
+---------+-----------------------+----------------------------+
|Z551   |Delež osnovne plače  |Izračunan delež osnovne   |
|     |            |plače (Z070) glede na    |
|     |            |odstotek deleža zaposlitve |
|     |            |na delovnem mestu (Z550)  |
+---------+-----------------------+----------------------------+
2. člen
V 20. členu se v petem odstavku besedilo v oklepaju »bruto plača 2. korak brez tipa izplačil od C080 do C140 in C160 ter tipa izplačil E« nadomesti z besedilom »bruto plača 2. korak brez tipa izplačil od C080 do C140, C160, C170 in C180 ter tipa izplačil E«.
Doda se sedemnajsti odstavek, ki se glasi:
»(17) Kadar je pri izračunavanju plače funkcionarja iz plačne podskupine A1, A2, A4 (razen ustavnega sodnika, državnega tožilca in državnega pravobranilca) treba upoštevati odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah (49.č člen ZSPJS), se pri obračunu plače uporabi in na plačilni listi prikaže osnovna plača za obračun, ki se ji prištejejo dodatki C010, C020, C030, C050 in C150. Ko se od nje odšteje zadnja plača pred prvim obračunom plač v skladu z ZSPJS (Z111), zmanjšana za pet odstotkov, se dobi razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040). Kadar je razlika negativna, se pri izračunavanju plače upošteva osnovna plača (Z070). Pri izračunu formule za bruto osnovo za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) se upošteva ta formula: osnovna plača za obračun + A040 + C010 + C020 + C040 + C050 + C150 za tekoči mesec, kot če bi zaposleni delal polni delovni čas.«
3. člen
V naslovu 21. člena se črta besedilo »tolarske in devizne«.
V prvem odstavku se beseda »tolarska« nadomesti z besedilom »plača v Republiki Sloveniji«.
V tretjem odstavku se črta beseda »tolarske«, za besedo »plače« pa se doda »v Republiki Sloveniji«.
V četrtem odstavku se črta beseda »tolarske«, za besedo »plače« pa se doda »v Republiki Sloveniji za«. Za besedilom »upoštevata dodatek za delovno dobo in« se doda beseda »dodatek«.
V petem odstavku se besedilo »določena v tem členu in« nadomesti z besedilom »za izračun plače v Republiki Sloveniji«.
V šestem odstavku se beseda »tolarske« nadomesti z besedilom »plače v Republiki Sloveniji«.
4. člen
V 22. členu se v tabeli besedilo pod šiframa S120 in S130 spremeni tako, da se glasi:
+-------+-----------------+---------------------+----------+-------+
|S120  |Regres za    |Povračila/nadomestila|V % ali  |    |
|    |prehrano med   |javnemu uslužbencu  |znesku  |    |
|    |delom      |na delu v tujini   |15. člen |    |
|    |(protivrednost  |           |PJUDT   |    |
|    |osnove v     |           |     |    |
|    |Republiki    |           |     |    |
|    |Sloveniji)    |           |     |    |
+-------+-----------------+---------------------+----------+-------+
|S130  |Regres za letni |Povračila/nadomestila|V % ali  |    |
|    |dopust      |javnemu uslužbencu  |znesku  |    |
|    |(protivrednost  |na delu v tujini   |15. člen |    |
|    |osnove v     |           |PJUDT   |    |
|    |Republiki    |           |     |    |
|    |Sloveniji)    |           |     |    |
+-------+-----------------+---------------------+----------+-------+
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe.
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2007.
Št. 00714-29/2007/7
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-3111-0046
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina