Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3649. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, stran 9268.

Na podlagi 7., 8., 10., 18., 25., 31., 32., 35. in 36. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 40/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
1. člen
V Pravilniku o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04 in 142/04) se v 2. členu za 3. točko pika nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. uradni pregled je fitosanitarni pregled po zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(odločbe Evropske Komisije)
(1) Poleg ukrepov in postopkov, predpisanih s tem pravilnikom, se uporabljajo tudi odločbe Evropske Komisije, ki so dostopne pri upravi in na njeni spletni strani.
(2) Odgovorni uradni organi po zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, izvajajo odločbe Evropske Komisije iz prejšnjega odstavka neposredno oziroma v skladu z navodili svojih predstojnikov.«.
3. člen
V 8. členu se v drugem odstavku črta šesta alineja.
4. člen
V 13. členu se v prvem odstavku za četrto alinejo pika nadomesti s podpičjem in dodata se novi peta in šesta alineja, ki se glasita:
»– da fitosanitarno spričevalo vsebuje dopolnilno izjavo, če je v odločbah Evropske Komisije iz 7. člena tega pravilnika tako določeno;
– da fitosanitarno spričevalo v rubriki »Dopolnilna izjava«, navaja, katera posebna fitosanitarna zahteva izmed možnih naštetih zahtev, ki so navedene v ustreznih postavkah seznamov IV.A.I oziroma IV.B Direktive Sveta 2000/29/ES, je bila izpolnjena; v tem primeru se kot dopolnilno izjavo navede sklic na tisto posebno fitosanitarno zahtevo iz ustrezne postavke teh seznamov, katere izpolnjevanje fitosanitarno spričevalo potrjuje.«.
5. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Fitosanitarni inšpektor jemlje uradne vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za laboratorijske preiskave brez nadomestila za njihovo vrednost in odvzem vzorcev potrdi z zapisnikom. Vzorce odvzame, zapečati in označi v skladu z mednarodnimi standardi s področja varstva rastlin in navodili inšpektorata. Posamezen vzorec odvzame ciljano na določen škodljiv organizem, brez ponovitev.«.
6. člen
V 24. členu se v četrtem odstavku črta besedilo », in sicer v treh izvodih, od katerih je prva stran izvirnik, druga in tretja stran pa sta kopiji tega izvirnika. Izvirnik in prvo kopijo prejme izvoznik, drugo kopijo pa obdrži fitosanitarni inšpektor«.
7. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(ukrepi pri pridelavi ali predelavi)
Če se med uradnim pregledom pri pridelavi ali predelavi ugotovi, da so rastline, rastlinski proizvodi ali nadzorovani predmeti okuženi s škodljivimi organizmi, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, fitosanitarni inšpektor odredi enega ali več naslednjih ukrepov:
– tretiranje, če se z njim zagotovi izpolnjevanje predpisanih zahtev;
– odstranitev na način, ki ne predstavlja fitosanitarne nevarnosti (na primer industrijska predelava, uporaba za krmo po opravljeni toplotni obdelavi, odlaganje na lokaciji, ki jo odobri inšpektor, in podobno);
– uničenje.«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-458/2006
Ljubljana, dne 9. julija 2007
EVA 2007-2311-0051
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost