Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3636. Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju, stran 9239.

Na podlagi šestega odstavka 4. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) in šestega odstavka 4. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju
1. člen
S to uredbo se določajo pravila, po katerih se v postopkih javnega naročanja, v katerih nastopa ponudnik skupaj s podizvajalcem, izvede plačilo za izvedeno delo neposredno podizvajalcu.
2. člen
Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu.
3. člen
(1) V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, naročnik po pogodbi z glavnim izvajalcem pridobi pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem.
(2) Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki in se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
4. člen
Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.
5. člen
(1) Podizvajalec, skladno s sklenjeno pogodbo, po opravljenem delu ali dobavi blaga, izstavi glavnemu izvajalcu račun oziroma situacijo. Glavni izvajalec prejeto situacijo po pregledu potrdi ali zavrne v roku 15 dni od prejema.
(2) Zavrnitev situacije ali računa glavni izvajalec obrazloži.
(3) V primeru, da glavni izvajalec v roku, določenem v prejšnjem odstavku, predloženih dokumentov deloma ali v celoti ne potrdi oziroma ne zavrne, se štejejo ti dokumenti kot sprejeti in potrjeni.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu na podlagi predloženih dokumentov, ki izkazujejo predložitev situacije ali računa glavnemu izvajalcu in potek roka za potrditev.
6. člen
Naročnik izvede plačilo glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predložene potrjene situacije ali računa, kateremu so priložene s strani glavnega izvajalca potrjene situacije ali računi, ki so jih izstavili podizvajalci.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-31/2007/8
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EVA 2007-1611-0027
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost