Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007

Kazalo

3478. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 8938.

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 6. redni seji dne 11. 4. 2007 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 - prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 - popr.) se v prvem odstavku 59. člena za 1. točko doda nova 1.a točka, ki se glasi:
˝1.a nerazvrščenih ampuliranih zdravil, ki jih smejo dajati zavarovani osebi le zdravniki oziroma zdravstveni delavci v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost;˝.
V 8. točki se za besedo ˝sredstev˝ doda vejica in besedilo ˝razen tistih, ki sodijo med zdravila˝.
2. člen
V prvem odstavku 65. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
˝1. standardni voziček na ročni pogon ali standardni voziček za otroka;˝.
3. člen
V prvem stavku prvega odstavka 66. člena se za besedo ˝vozičkov˝ doda vejica in beseda ˝počivalnikov˝.
4. člen
V prvem odstavku 72. člena se besedilo uvodnega stavka spremeni tako, da se glasi:
˝Zavarovana oseba s težjo funkcijsko prizadetostjo, ki lahko samostojno in stalno uporablja voziček na javnem prostoru, ima pravico do vozička na ročni pogon ali vozička za otroka, če:˝.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
˝(2) Zavarovana oseba, ki ima zaradi bolezni ali poškodbe močno zmanjšano mišično moč vseh štirih udov in ne more uporabljati vozička na ročni pogon, ima pravico do vozička na elektromotorni pogon, če ga lahko samostojno in stalno uporablja na javnem prostoru.˝.
V tretjem odstavku se besedilo ˝vozička za prevoz˝ nadomesti z besedilom ˝standardnega vozička na ročni pogon ali standardnega vozička za otroka˝.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
˝Pravica do vozička iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena vključuje tudi pravico do dodatka za voziček in nastavitve vozička, če to narekuje zdravstveno stanje zavarovane osebe.˝.
V petem odstavku se za besedo ˝vozička˝ doda besedilo ˝iz prvega odstavka tega člena˝.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
˝(6) Do vozička za otroka je v primerih iz prvega in tretjega odstavka tega člena upravičena zavarovana oseba s telesno težo do 40 kilogramov in telesno višino do 150 centimetrov. Voziček za otroka se ji zagotovi kot voziček na ročni pogon ali kot transportni voziček.˝.
5. člen
V 76. členu se za besedo ˝podvozjem˝ doda besedi ˝ali počivalnika˝.
6. člen
Za prvim odstavkom 95. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
˝(2) Zavarovani osebi, ki je mlajša od 15 let in boleha za dolgotrajno respiratorno boleznijo s stalnimi dihalnimi težavami ter je 24 ur dnevno povsem odvisna od vira kisika, se namesto koncentratorja kisika ali drugega vira kisika lahko zagotovi možnost zdravljenja s tekočim kisikom na domu za eno leto z možnostjo podaljšanja.˝.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
7. člen
V 3. točki prvega odstavka 97. člena se besedilo ˝voziček za prevoz bolnika˝ nadomesti z besedilom ˝standardni voziček na ročni pogon ali standardni voziček za otroka˝.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
˝7. standardni voziček na ročni pogon ali standardni voziček za otroka;˝.
16. in 17. točka se črtata.
V 20. točki se na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem, za njo pa doda nova 21. točka, ki se glasi:
˝21. počivalnik.˝.
8. člen
V 5. točki tretjega odstavka 103. člena se besedilo ˝voziček za prevoz bolnika˝ nadomesti z besedilom ˝standardnega vozička na ročni pogon ali standardnega vozička za otroka˝.
9. člen
V 2. točki tretjega odstavka 114. člena se za besedo ˝vozički˝ doda besedilo ˝in počivalnik˝.
Za 25. točko se doda nova 25.a točka, ki se glasi:
˝25.a kateter za dovajanje kisika za otroke
do dopolnjenega 5. leta starosti 7 dni˝.
10. člen
V četrtem odstavku 118. člena se besedilo ˝za otroke do 15. leta starosti˝ črta.
11. člen
V drugem odstavku 136. člena se besedilo ˝ter pripomočkov pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe ter individualna aplikacija oziroma prilagoditev pripomočka v skladu s tretjim odstavkom 212. člena teh pravil˝ črta.
12. člen
V prvi alinei 1. točke prvega odstavka 212. člena se besedilo ˝voziček za prevoz bolnika˝ nadomesti z besedilom ˝standardni voziček na ročni pogon˝.
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
˝(3) Pripomočke, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, individualna izdelava in individualna aplikacija pripomočka, lahko predpisujejo napotni zdravniki, ki so ustrezno usposobljeni in razpolagajo s timom sodelavcev. V tim morajo biti vključeni vsaj usposobljen zdravnik ortoped ali fiziater, usposobljen delovni terapevt ali fizioterapevt in usposobljen inženir ortopedske tehnike. Opravljene naloge posameznih članov tima v zvezi z ugotovitvijo zdravstvenega in funkcionalnega stanja, izbire, nastavitve, izdelave in aplikacije pripomočka morajo biti razvidne iz zdravstvene dokumentacije. Med prilagoditve in nastavitve pripomočka ne štejejo nastavitve sestavnih delov pripomočka ali montaža dodatka k pripomočku.˝.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
˝(4) Seznam pripomočkov, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, individualna izdelava in individualna aplikacija, določi minister, pristojen za zdravje.
(5) Pooblastilo za predpisovanje in izdelovanje posameznih vrst ali skupin pripomočkov določi s posebnim sklepom Upravni odbor zavoda na predlog Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo. Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, ki po posebnem zakonu določa doktrino na področju preskrbe z medicinskimi pripomočki, predlaga zavodu predpisovalca medicinskih pripomočkov, za katerega ugotovi, da izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka tega člena in izdelovalca medicinskih pripomočkov, za katerega ugotovi, da izpolnjuje tehnične in kadrovske zahteve za izdelavo najzahtevnejših pripomočkov.˝.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
13. člen
Šesti in sedmi odstavek 216. člena se spremenita tako, da se glasita:
˝(6) Zavarovana oseba je upravičena do vzdrževanja in popravil pripomočkov iz prvega odstavka 66. člena teh pravil ter do zamenjave njihovih delov na podlagi naročilnice, ki jo izda osebni zdravnik in predhodne odobritve zavoda. Osebni zdravnik na naročilnici označi, kdaj je zavarovana oseba medicinsko-tehnični pripomoček prejela.
(7) Naročilnica in predhodna odobritev zavoda iz prejšnjega odstavka nista potrebna, kadar gre za vzdrževanje, popravila ali zamenjavo delov slušnega aparata, digitalnega slušnega aparata, aparata za boljše sporazumevanje, aparata za omogočanje glasnega govora, koncentratorja kisika ali drugega aparata za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh.˝.
14. člen
V drugem odstavku 239. člena se zadnji stavek črta.
15. člen
262. in 263. člen se črtata.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Vozički iz prvega in drugega odstavka 72. člena pravil, ki so bili zavarovanim osebam v času do uveljavitve teh sprememb in dopolnitev pravil dani v izposojo, postanejo z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev pravil individualna pravica zavarovane osebe.
17. člen
Določbe drugega in tretjega odstavka 12. člena teh sprememb in dopolnitev pravil se začnejo uporabljati v šestih mesecih od objave teh sprememb in dopolnitev pravil v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen
Te spremembe in dopolnitve pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister pristojen za zdravje, in začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2007-DI/2
Ljubljana, dne 11. aprila 2007
EVA 2007-2711-0074
Predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Pavlina Svetič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti