Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007

Kazalo

3460. Sklep o začetku priprave Prostorskega načrta Občine Žužemberk, stran 8895.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je na predlog župana Občinski svet Občine Žužemberk, na 6. seji dne 29. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Prostorskega načrta Občine Žužemberk
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom se določi začetek in način priprave Prostorskega načrta Občine Žužemberk (v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) Priprava OPN je nadaljevanje postopka priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Žužemberk (v nadaljnjem besedilu: SPRO), ki ga je občina vodila na podlagi Zakona o urejanju prostora (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1).
(3) Pravna podlaga za pripravo OPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt-a) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili ZPNačrt.
(4) Do uveljavitve novih podzakonskih predpisov se pri pripravi OPN smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja na področju priprave prostorskih aktov občine)
(1) Občina Žužemberk je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave SPRO na podlagi ZUreP-1 in njegovih podzakonskih predpisov, postopek priprave Prostorskega reda občine pa se še ni začel.
(2) V okviru priprave SPRO so bile izvedene naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
- sprejet program priprave (objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/05),
- izvedena prva prostorska konferenca (izvedena dne 18. 5. 2005),
- pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in izvedena analiza smernic,
- izdelane strokovne podlage, in sicer:
- ocena primernosti predhodno izdelanih strokovnih podlag,
- izhodišča demografskega, gospodarskega in socialnega razvoja občine,
- analiza razvojnih pobud na strateškem nivoju,
- analiza stanja in teženj v prostoru s predlogom variantnih rešitev prostorskega razvoja občine.
(3) V postopku priprave SPRO je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo št. 354-09-144/2005 z dne 5. 5. 2005, iz katere izhaja, da je v postopku priprave in sprejemanja SPRO potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Okoljsko poročilo še ni bilo izdelano.
(4) Predlog SPRO ni bil javno razgrnjen.
3. člen
(vsebina OPN)
(1) OPN se pripravi kot enovit dokument in vsebuje strateški in izvedbeni del.
(2) Kot sestavni del OPN se pripravita urbanistična načrta naselij Žužemberk in Dvor s funkcionalno povezanimi naselji (Zafara, Prapreče, Jama pri Dvoru, Podgozd, Vinkov Vrh).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Pri pripravi OPN se upoštevajo strokovne podlage, izdelane v postopku priprave SPRO.
(2) Za pripravo OPN je potrebno izdelati še dodatne strokovne podlage za pripravo urbanističnih načrtov naselij, navedenih v drugem odstavku 3. člena tega odloka ter strokovne podlage za poselitev ostalih naselij, potrebnih za izdelavo izvedbenega dela OPN.
5. člen
(roki za pripravo OPN in njihovih posameznih faz)
(1) V postopku priprave SPRO so bile smernice nosilcev urejanja prostora na podlagi sprejetega programa priprave že pridobljene, prav tako so bile na osnovi teh smernic izdelane strokovne podlage, kar se upošteva pri pripravi osnutka in dopolnjenega osnutka OPN.
(2) OPN vsebuje naslednje faze izdelave in roke priprave:
- dostava sklepa o začetku postopka MOP ter sosednjim občinam,
- izdelava strokovnih podlag: 6,5 mesecev po prejemu vseh razvojnih pobud,
- priprava osnutka OPN: 90 dni po izdelavi strokovnih podlag,
- dostava osnutka MOP: naslednji dan po pripravi osnutka OPN,
- pridobitev mnenja o izvedbi CPVO: 37 dni od prejetja osnutka OPN,
- pridobitev morebitnih dodatnih, podrobnejših smernic nosilcev urejanja: 30 dni od prejetja osnutka OPN,
- izdelava dopolnjenega osnutka: 60 dni po prejetju odgovora MOP,
- izdelava okoljskega poročila*: 60 dni po prejetju odgovora MOP,
- dostava dopolnjenega osnutka OPN na ministrstvo pristojno za varstvo okolja, ki presodi o kakovosti okoljskega poročila*: 15 dni od prejema okoljskega poročila,
- javna razgrnitev: 7 dni po javnem naznanilu, traja vsaj 30 dni,
- preučitev pripomb z javne razgrnitve: 14 dni po zaključku javne razgrnitve,
- sprejem stališč do pripomb in seznanitev javnosti: 7 dni po pripravi stališč do pripomb,
- priprava predloga OPN: 30 dni po potrditvi stališč do pripomb,
- dostava predloga MOP: naslednji dan po pripravi predloga,
- pridobitev sklepa o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN *: 60 dni,
- sklep MOP o potrditvi predloga OPN: 75 dni po prejemu predloga OPN,
- sprejem odloka o OPN: 14 dni po prejemu sklepa MOP,
- objava odloka v uradnem glasilu: 14 dni po sprejemu na OS.
* Z zvezdico označene faze postopka se izvedejo v primeru, da bo potrebno za pripravo OPN izvesti tudi postopek CPVO.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vode,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save,
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za oskrbo z energijo,
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo,
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem,
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
9. Ministrstvo za promet, Direktorat za promet,
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
12. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
15. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
16. Ministrstvo za zdravje,
17. Ministrstvo za šolstvo in šport,
18. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
19. Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge,
20. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
21. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
22. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
23. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto,
24. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
25. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
26. Zavod za ribištvo,
27. Komunala Novo mesto d.o.o.,
28. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
29. Geoplin, d.o.o. Ljubljana,
30. TELEKOM Slovenije,
31. ELES Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana,
32. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Kočevje in Ljubljana okolica,
33. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
34. Občina Žužemberk in njene službe za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture, turizma, kmetijstva, prometa in druge infrastrukture lokalnega pomena.
(2) Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora oziroma dodatne smernice, se jih v postopek vključi naknadno.
(3) Mnenja nosilcev urejanja prostora k predlogu OPN pridobi MOP.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelavo OPN financira Občina Žužemberk na podlagi sprejetega proračuna za leti 2007 in 2008.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Št. 032-1556/2007-101
Žužemberk, dne 29. junija 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.