Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007

Kazalo

3457. Odlok o občinskih taksah v Občini Žužemberk, stran 8887.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 21/06 - odločba US), 17. člena Zakona o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB3) (Uradni list RS, št. 70/06) ter 7. in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 6. redni seji dne 29. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Žužemberk
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
(1) Ta odlok določa obveznost plačila občinske takse na območju Občine Žužemberk (v nadaljevanju: občina), vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
(2) Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
2. člen
(Taksni predmeti in storitve)
(1) V občini se plačujejo občinske takse za naslednje predmete in storitve:
- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
- oglaševanje na javnih mestih;
- parkiranje na javnih površinah;
- uporabo javnega prostora za kampiranje;
- druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
(2) Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
(Prijava in namestitev taksnega predmeta)
(1) Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje oziroma soglasje občinske uprave za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
(2) Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je potrebno dovoljenje ali soglasje iz prvega odstavka tega člena, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega občinskega oddelka.
4. člen
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
5. člen
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.).
6. člen
(Višina občinske takse)
(1) Občinska taksa se določa v točkah.
(2) Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
(4) Vrednost točke za obračun občinskih taks iz 2. člena tega odloka določa občinski svet s sklepom.
7. člen
(Taksni zavezanci)
(1) Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
(2) Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
8. člen
(Nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
(1) Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve. Taksni zavezanec je dolžan obvestiti občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe.
(2) Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
9. člen
(Odmera občinskih taks)
(1) Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z dovoljenjem, če gre za taksne predmete iz 3. člena tega odloka in z odločbo.
(2) Občinske takse odmerja in pobira občinska uprava na podlagi prijav zavezancev in izdanih dovoljenj za postavitev taksnega predmeta iz 3. člena tega odloka, ki ga izda občinska uprava.
(3) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora.
10. člen
(Plačilo občinske takse)
(1) Občinske takse plačujejo zavezanci letno, mesečno oziroma dnevno vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo oziroma dovoljenjem.
(2) V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta plačati predpisano takso.
(3) Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja.
(4) Veljavno dovoljenje iz 3. člena tega odloka poteče, če zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen v dovoljenju.
11. člen
(Oprostitve plačila takse)
(1) Občinske takse ne plačujejo državni ter občinski organi, krajevne skupnosti v občini ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
(2) Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem občini, ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
(3) Taksa se tudi ne plačuje za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi.
(4) Poleg oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko pristojni organ občinske uprave oprosti posamezne taksne zavezance plačila takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v občini.
(5) Pristojni organ občinske uprave lahko oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse iz prejšnjega odstavka, če gre za taksne predmete v zvezi:
- s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo občino in so sofinancirane s strani občine, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;
- s prireditvami in promocijami, ki jih organizira občina in krajevne skupnosti, država ter javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina;
- s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski organ inšpekcijskega nadzora in občinski organ pristojen za finance.
13. člen
(Ukrepanje občinskega organa inšpekcijskega nadzora)
(1) Pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
(2) V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko občinski organ inšpekcijskega nadzora odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
14. člen
(Ukrepanje občinskega organa pristojnega za finance)
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinski organ pristojen za finance, poda predlog za izterjavo zapadle obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
15. člen
(Sankcioniranje taksnih zavezancev)
(1) Z globo 1.200 eurov se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse,
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
3. ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega organa oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem (3. člen odloka),
4. če ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (4. člen odloka).
(2) Z globo 800 eurov se sankcionira posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 400 eurov se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 300 eurov se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
(1) Pooblaščena organizacija za plakatiranje in izobešanje transparentov, ki prevzame naročilo za plakatiranje in izobešanje transparentov, ne da bi ugotovila, če je naročnik predhodno plačal ustrezno občinsko takso ali prevzame naročilo, čeprav občinska taksa ni plačana, se kaznuje z globo 350 eurov.
(2) Odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 125 eurov.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(Vrednost točke taksnih tarif)
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v občini znaša vrednost točke taksnih tarif 0,04 eura.
18. člen
(Taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku najkasneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
19. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 52/06).
20. člen
(Začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1560/2007-100
Žužemberk, dne 29. junija 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
           TARIFE OBČINSKIH TAKS
             TARIFA Št. 1

  Za uporabo javnih površin in javnih prostorov za prirejanje
razstav in drugih zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki,
cirkusi, sejmi, razstave, glasbeni dogodki in podobno) znaša
taksa:

  za vsak uporabljeni m2 dnevno
+-------------------------------------------------+------------+
|1.1. za urejene in vzdrževane površine      |  5,0 točk|
|(tlakovane, betonske in asfaltirane in podobne  |      |
|površine) in javne prostore           |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|1.2. za uporabo nevzdrževanih in drugih javnih  |  3,0 točk|
|površin (makadamske površine, zelenice ipd.) in |      |
|drugih javnih prostorov             |      |
+-------------------------------------------------+------------+


  Opomba:
  Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste,
trgi, pločniki, pešpoti, zelenice in parkirišča, druge urejene
in neurejene javne površine na območju občine ter javni
prostori v lasti občine.
  Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin in drugih
javnih prostorov ali prireditelj razstav in drugih zabavnih
prireditev.


             TARIFA Št. 2

  Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, objave,
oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za
reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali
drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa:
  1. Za panoje, jumbo plakate in ostale plakate, transparente,
table in drugo podobno oglaševanje, ki ima trajni značaj, letno
glede na velikost:

+-------------------+---------------------+--------------------+
|          |         točk|        točk|
+-------------------+---------------------+--------------------+
|          |     enostransko|     dvostransko|
+-------------------+---------------------+--------------------+
|do 0,5 m2     |         750|        1500|
+-------------------+---------------------+--------------------+
|od 0,5 m2 – 2,5 m2 |        2.000|        4.000|
+-------------------+---------------------+--------------------+
|od 2,5 m2 – 14 m2 |        5.000|       10.000|
+-------------------+---------------------+--------------------+
|od 14 m2 dalje   |        7.500|       15.000|
+-------------------+---------------------+--------------------+


  Za osvetljene oziroma kakorkoli svetlobno opremljene taksne
predmete se število točk določenih po zgornji tabeli, poveča s
faktorjem 1,8.
  2. Za panoje, jumbo plakate in druge plakate, transparente,
markize, reklamne zastave, lepake, letake, napise na ograjah,
ki nimajo trajnega značaja, znaša dnevna taksa glede na
velikost:

+-------------------+---------------------+--------------------+
|          |         točk|        točk|
+-------------------+---------------------+--------------------+
|          |     enostransko|     dvostransko|
+-------------------+---------------------+--------------------+
|do 0,5 m2     |          7|         14|
+-------------------+---------------------+--------------------+
|od 0,5 m2 – 2,5 m2 |          10|         20|
+-------------------+---------------------+--------------------+
|od 2,5 m2 – 14 m2 |          30|         60|
+-------------------+---------------------+--------------------+
|od 14 m2 dalje   |          40|         80|
+-------------------+---------------------+--------------------+


  3. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov,
ki nimajo trajnega značaja, znaša dnevna taksa na m2 za:

+-----------------------------------------+--------------------+
|2.1. table                |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.1.1. samostoječe, stenske table in   |      2,0 točki|
|ulični panoji              |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.1.2. svetlobne table (enostranska)   |      3,0 točke|
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.2. slikovno ali pisano obdelane stene |       1 točka|
|zgradb                  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.3. prikazovalnike           |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.3.1. svetlobne             |      3,0 točke|
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.3.2. vrtljive             |      2,0 točki|
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.4. obešanke na drogovih javne     |      1,0 točka|
|razsvetljave               |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.5. plakatne stebre           |      1,0 točka|
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.6. napise, znake, nalepke, zastave,  |          |
|druge simbole podjetja, izdelka in    |          |
|podobno                 |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.6.1. nesvetlobni            |       1 točka|
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.6.2. svetlobni             |       2 točki|
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.6.3. vrtljivi             |      2,0 točki|
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.6.4. oglaševalne vitrine, v katerih se |      3,0 točke|
|razstavlja blago in oglaša storitev   |          |
|izven poslovne stavbe          |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.6.5. stene in drugi deli avtobusnega  |       4 točke|
|postajališča               |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.7. reklamne avtomobile (pri prodaji  |      50,0 točk|
|srečk in podobno) – na dan        |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|2.8. oglaševanje na in z vozili in    |          |
|prikolicah z majhnimi ali velikimi    |          |
|plakati in drugimi podobnimi načini   |          |
|oglaševanja (svetlobni, vrtljivi) ter  |          |
|mobilno in stacionarno oglaševanje    |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|– na dan                 |     500,0 točk|
+-----------------------------------------+--------------------+


  Opomba:
  a) Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma na
javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova
sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na
lastništvo nepremičnine, na kateri je taksni predmet nameščen.
  b) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične
osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako
opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so
taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin, na
katerih je taksni predmet.
  c) Plačila občinske takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščene objave državnih organov, krajevnih
skupnosti, političnih strank v času volilne kampanje, objave
kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti
objavljajo društva s sedežem v občini, reklamni napisi, ki
opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter objave
dobrodelnih in humanitarnih organizacij. Plačila takse so lahko
oproščeni tudi tisti, ki jih pristojen občinski organ oprosti
plačila v skladu z 10. členom tega odloka.
  d) Za taksni predmet se ne šteje zakonsko obvezna označba
podjetja, na zgradbi podjetja, pod pogojem, da po vsebini
ustreza veljavnim predpisom.

             TARIFA Št. 3


  Za uporabo javnih površin za parkiranje ali druge začasne
namene znaša taksa dnevno za vsak začeti m2:

+-----------------------------------------+--------------------+
|3.1. asfaltirane, betonske, tlakovane in |      1,5 točke|
|podobne utrjene površine         |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|3.2. utrjene makadamske površine     |      1,0 točka|
+-----------------------------------------+--------------------+
|3.3. druge (neutrjene) površine     |      0,5 točke|
+-----------------------------------------+--------------------+


  Opombe:
  a) Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za
določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega
prostora (npr. parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba
javnega prostora za večje politične, zabavne ali gospodarsko-
pridobitne prireditve) in ki je dovoljena na podlagi ustreznega
občinskega akta.
             TARIFA Št. 4

  Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa dnevno

za vsak začeti m2:
+-----------------------------------------+--------------------+
|4.1. asfaltirane, betonske, tlakovane in |      1,5 točke|
|podobne utrjene površine         |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|4.2. utrjene makadamske površine     |      1,0 točka|
+-----------------------------------------+--------------------+
|4.3. zelene površine           |      2,0 točke|
+-----------------------------------------+--------------------+
|4.4. druge (neutrjene) površine     |      0,5 točke|
+-----------------------------------------+--------------------+


  Opombe:
  a) Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za
določen namen (kot npr. šotorenje), ki ne predstavlja izvirne
namembnosti tega prostora.