Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007

Kazalo

3424. Odlok o urejanju javne razsvetljave, stran 8827.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 5. seji dne 4. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o urejanju javne razsvetljave
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja izbirne gospodarske javne službe - urejanje javne razsvetljave na območju Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
- vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Opravljanje javne službe se zagotavlja z dajanjem koncesije osebi zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na celotnem območju Občine Dol pri Ljubljani.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
3. člen
Javna dobrina javne službe so naslednje storitve:
- osvetlitev občinskih cest,
- osvetlitev javnih zelenih površin,
- osvetlitev pročelij javnih objektov,
- urejanje in vzdrževanje svetlobnih naprav za urejanje prometa,
- ambientalna osvetlitev javnih površin in
- okrasna osvetlitev javnih površin.
4. člen
Obseg storitev javne službe iz 3. člena tega odloka je določen v proračunu Občine Dol pri Ljubljani za tekoče leto.
Osvetlitev občinskih cest in javnih zelenih površin je vsakodnevna in je odvisna od dolžine dneva. Osvetlitev se začne oziroma konča pri naravni svetlobi okrog 25 luxov.
Osvetlitev pročelij stavb v lasti Občine Dol pri Ljubljani je odvisna od obsega osvetlitve in časa trajanja osvetlitve.
Urejanje svetlobnih naprav za urejanje prometa je odvisno od začetka njihove uporabe in časa trajanja.
Ambientalna osvetlitev je odvisna od obsega osvetlitve in časa trajanja osvetlitve.
Okrasna osvetlitev je odvisna od obsega osvetlitve in časa trajanja osvetlitve.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN - STORITEV
5. člen
Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin - storitev urejanja javne razsvetljave so:
- svetilke javne razsvetljave, ki so sestavljene iz droga in svetlobne glave in svetilke na objektih in žicah, omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave, objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave - prižigališča, nadzorni center in podobno, ustrezna svetlobna telesa za semaforje ter
- izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
6. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom izvajanja javne službe, ki ga pripravi do konca avgusta tekočega leta za naslednje leto. Program izvajanja javne službe je osnova za pripravo proračuna za naslednje leto.
Program izvajanja javne službe mora vsebovati:
- obseg storitev,
- cene storitev,
- program varčevanja z energijo,
- višino sredstev za vzdrževanje,
- predlog izgradnje novih objektov komunalne infrastrukture javne službe in višino potrebnih sredstev.
Izvajalec mora vsako leto, najkasneje do konca marca, poslati organu občinske uprave pristojnemu za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ) poročilo o izvedbi proračuna za javno službo za preteklo leto.
7. člen
Izvajalec mora v svojem imenu in na račun Občine Dol pri Ljubljani voditi evidenco - kataster o objektih gospodarske infrastrukture javne službe, vključno s katastrom podzemne napeljave in letnico izdelave oziroma gradnje objektov in sicer o:
- vrsti objekta,
- lokaciji,
- tehničnih lastnostih,
- številu,
- lastništvu.
Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
Kopijo sproti vnesenih podatkov v kataster izroča izvajalec Občini Dol pri Ljubljani najmanj štirikrat letno. V primeru, da se spremeni organizacijska oblika izvajanja javne službe, je izvajalec dolžan izročiti kataster Občini Dol pri Ljubljani v celoti.
8. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
- upravljati sistem javne razsvetljave,
- redno vzdrževati svetilke javne razsvetljave, ki obsega zamenjavo pregorelih žarnic, popravilo svetlobnih glav, pleskanje drogov, popravilo drogov ter čiščenje svetilk,
- redno vzdrževati prižigališča, nadzorne in krmilne naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave ter naprave v nadzornem centru,
- investicijsko vzdrževati javno razsvetljavo,
- izvajati vzdrževalna dela v javno korist,
- nabavljati žarnice in drugi potrebni material,
- zamenjavati dotrajane drogove in svetlobne glave,
- opravljati tedenski nadzor nad stanjem drogov svetilk, svetlobnih glav in žarnic na terenu,
- vpisovati spremembe v evidenco - kataster,
- obešati zastave in drugo opremo na drogove svetilk (obešank, transparentov, novoletne okrasitve in podobno),
- pripravljati razvojne programe za javno službo,
- pridobivati investicijsko in projektno dokumentacijo ter upravna dovoljenja,
- izvajati kontrolne meritve,
- izvajati interventna dela na poziv,
- izvajati druge obveznosti iz tega odloka,
- izdajati strokovna mnenja in dokumentacijo za izdajo upravnega dovoljenja,
- izdajati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta, projektne pogoje in soglasja projektnim rešitvam na podlagi predložene dokumentacije.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN - STORITEV
9. člen
Uporabniki storitev javne službe so občani in vsi drugi, ki so na območju Občine Dol pri Ljubljani.
S storitvami iz 3. člena tega odloka se zagotavlja splošna in prometna varnost ter varnejše gibanje uporabnikov v nočnem času. Storitve so namenjene tudi lepšemu videzu kraja osvetlitve.
10. člen
Prepovedano je:
- poškodovati drogove svetilk,
- razbijati žarnice in glave svetilk,
- posegati v napeljave javne razsvetljave in
- lepiti plakate na drogove javne razsvetljave,
- sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini drogov javne razsvetljave,
- onemogočati dostop do drogov javne razsvetljave in drugih objektov,
- delovanje novoletne osvetlitve izven obdobja od 1. decembra tekočega leta do 10. januarja naslednjega leta.
11. člen
Kakršnokoli poseganje v objekte in naprave javne službe je, razen izvajalcu, dovoljeno samo s soglasjem Občine Dol pri Ljubljani, ki ga izda pristojni organ.
12. člen
Uporabnik je dolžan nastalo škodo, ki jo je povzročil z dejanjem iz 10. in 11. člena tega odloka, poravnati na podlagi ocene izvajalca.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
13. člen
Javna služba se financira:
- iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani in
- iz drugih virov.
Občina Dol pri Ljubljani zagotovi izvajalcu za opravljeno storitev javne službe sredstva iz proračuna ob upoštevanju standardov in normativov iz tega odloka in programa izvajanja javne službe.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
14. člen
Objekti gospodarske infrastrukture javne službe so:
- omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave,
- objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave - prižigališča, nadzorni center in podobno,
- svetlobna telesa za urejanje prometa,
- svetilke.
Objekti gospodarske infrastrukture iz prejšnjega odstavka tega člena so v lasti Občine Dol pri Ljubljani.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana kazenska sankcija, opravlja organ Občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani, pristojen za nadzor.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z globo 1.500,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba - izvajalec, če:
- ravna v nasprotju s 6. členom,
- ravna v nasprotju s 7. členom,
- ravna v nasprotju z 8. členom.
Z globo 500,00 € se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe - izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
Z globo 1.500,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:
- ravna v nasprotju s tretjo alinejo 10. člena,
- ravna v nasprotju z 11. členom.
Z globo 500,00 € se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste in sedme alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 250,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
18. člen
Z globo 500,00 € tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:
- ravna v nasprotju z 10. členom,
- ravna v nasprotju z 11. členom.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Do podelitve koncesije osebi zasebnega prava za javno službo po tem odloku Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani oddaja opravljanje javne službe z javnim razpisom.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-0004/2007-1
Dol pri Ljubljani, dne 4. julija 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost